Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Υπενθύμιση - Πότε και πως θα πληρωθεί ο φόρος για τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσης 2013

Σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα :

Παραθέτουμε τις διατάξεις που ισχύουν για την καταβολή του φόρου μερισμάτων που προκύπτουν από τις δηλώσεις της χρήσης 2013 (οικ. έτους 2014).


                      Ι. Από τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)  βλέπουμε τα ακόλουθα

i. Από το άρθρο 36:

«[...] 1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε. [...]».


ii.  Από το άρθρο 40:

«[...] Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) [...]».


iii. Από το άρθρο 62:

«[...] 1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:
α) μερίσματα,
β) τόκοι, [...]».


iv. Από το άρθρο 64:


«[...] 1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:
α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%), [...]».


                  ΙΙ. Από μια σειρά αποφάσεων του υπ. Οικονομικών βλέπουμε τα ακόλουθα

i. Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 ισχύουν τα εξής:

«[...] Άρθρο 1 - Χρόνος υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου
Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής [...]».

 

ii. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/2.1.2014 :

«[...] Άρθρο 2 - Χρόνος καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
1. Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013.
2. Πέραν των ανωτέρω, ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα. Αν διανεμηθούν μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα. Ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από το αρμόδιο όργανο.
Ειδικά, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος [...]».

 

iii. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1085/20.3.2014

«[...] Δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρ. 3 του ν. 4110/2013 αντικαταστάθηκαν τα τρία πρώτα εδάφια της παραγρ. 4 του άρθρ. 28 του ν. 2238/1994, ως χρόνος κτήσης του παραπάνω εισοδήματος για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο, εξακολουθεί να θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση ενώ για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο, θεωρείται ο χρόνος πίστωσης ή καταβολής αυτών στο δικαιούχο.

Ειδικά για τα κέρδη που προκύπτουν από προσωπικές εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία θεωρείται ότι αποκτούνται από τους εταίρους - μέλη τους κατά τις 31.12. 2013, εφόσον μέχρι 31.12.2013 πραγματοποιείται η λογιστική εγγραφή διανομής κερδών στα βιβλία της εταιρίας (πίστωση ή καταβολή) [...]».


iv. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1054/17.2.2014


«[...] Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 2238/1994, δηλαδή παρακρατείται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 10%, ο οποίος αποδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., του νομικού προσώπου και καταχωρείται στο είδος φόρου 1172 και στον ΚΑΕ 142. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα [...]».


Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την πληρωμή του 10% των διανεμόμενων κερδών των νομικών προσώπων ισχύουν οι κάτωθι προθεσμίες

 

Νομική μορφή

Η καταβολή του μερίσματος θεωρείται ότι γίνεται
Προσωπικές εταιρίες Ο.Ε.-Ε.Ε. (με διπλογραφικά βιβλία) Μέχρι 31.12.2013 - Ειδικά για τα κέρδη που προκύπτουν από προσωπικές εταιρίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία θεωρείται ότι αποκτώνται από τους εταίρους - μέλη τους κατά τις 31.12. 2013, εφόσον μέχρι 31.12.2013 πραγματοποιείται η λογιστική εγγραφή διανομής κερδών στα βιβλία της εταιρίας (πίστωση ή καταβολή) ΠΟΛ.1085/20.3.2014 Από 1.1.2014 - Ειδικά, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος
Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. Μέσα σε ένα μήνα της έγκρισης του ισολογισμού από την συνέλευση των εταίρων
Ανώνυμες Εταιρίες Μέσα σε ένα μήνα της έγκρισης του ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση


Ενδεικτικός πίνακας ημερομηνιών για το 2014


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ημερομηνία έγκρισης ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα Περίοδος που θεωρείται ότι έχει γίνει η καταβολή μερίσματος στους διακιούχους Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης μερισμάτων (ΠΟΛ.1012/3.1.2014)
Ημερομηνία πληρωμής φόρου
Προσωπικές εταιρίες Ο.Ε.-Ε.Ε. (με διπλογραφικά βιβλία) 30.4.2014*
31.12.2013
(ΠΟΛ.1085/20.3.2014)
30.5.2014*
30.5.2014*
Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε.  30/03/2014 Απρίλιος 2014 27.6.2014 30.6.2014
Ανώνυμες Εταιρίες   30/6/2014 Ιούλιος 2014 29.9.2014 30.9.2014


* Η πληρωμή του φόρου στη Δ.Ο.Υ. γίνεται ένα μήνα μετά την υποβολή της δήλωσης (βλ. ΠΟΛ.1054/17.2.2014). Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ.15.4.2014) η δήλωση μερισμάτων μπορεί να υποβληθεί μέχρι 30.5.2014 (ένα μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία της δήλωσης)

Εξυπακούεται ότι η καταβολή του μερίσματος (και η έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα) μπορεί να γίνει προγενέστερα από τις ως άνω ημερομηνίες. Σ' αυτή την περίπτωση οι προθεσμίες αναπροσαρμόζονται με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις.

Επιμέλεια Taxheaven


Ετικέτες για αναζήτηση διπλογραφικά διανεμόμενα κέρδη


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο