Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου για τη βελτίωση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου για τη βελτίωση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των εργαζομένων


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση, σήμερα, από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ νέας οδηγίας για τη διασφάλιση της καλύτερης εφαρμογής, σε εθνικό επίπεδο, του δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Οι νέες νομοθετικές διατάξεις, που προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2013, αποσκοπούν στο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δικαιωμάτων και της πραγματικότητας και να καταστεί ευκολότερο για όσους εργάζονται ή αναζητούν εργασία σε άλλη χώρα να ασκήσουν πραγματικά τα δικαιώματά τους. Τα κράτη μέλη έχουν τώρα δύο χρόνια προθεσμία για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, δήλωσε: «Χαιρετίζω θερμά τη σημερινή έγκριση της οδηγίας, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την υποβολή της πρότασης από την Επιτροπή. Υπάρχουν καλά νέα για όλους εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη σε άλλο κράτος μέλος. Η επιθυμία να εργαστεί κάποιος σε άλλη χώρα της ΕΕ είναι θέμα προσωπικής επιλογής, όμως αυτοί οι νέοι κανόνες εξασφαλίζουν ότι όλοι είναι πιο ενήμεροι για τα δικαιώματα που έχουν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι. Έτσι, μπορούμε να διευκολύνουμε την κινητικότητα στην αγορά εργασίας της ΕΕ.»

Η οδηγία, που προτάθηκε στις 26 Απριλίου 2013 (IP/13/372), αποσκοπεί στην άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, όπως η έλλειψη ευαισθητοποίησης στους κανόνες της ΕΕ μεταξύ των εργοδοτών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διακινούμενοι πολίτες για να βρουν πληροφορίες και βοήθεια στα κράτη μέλη υποδοχής. Για την υπέρβαση των εν λόγω εμποδίων και την αποφυγή των διακρίσεων, σύμφωνα με την οδηγία τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν:

υποστήριξη και νομική βοήθεια στους διακινούμενους εργαζομένους της ΕΕ για την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους, από έναν ή περισσότερους φορείς σε εθνικό επίπεδο

αποτελεσματική νομική προστασία των δικαιωμάτων (όπως για παράδειγμα προστασία από τη θυματοποίηση των διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ που επιδιώκουν να εφαρμόσουν τα δικαιώματά τους) και

εύκολα προσιτές πληροφορίες σε περισσότερες από μία γλώσσες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων της ΕΕ και των ατόμων που αναζητούν εργασία.

Από τους κανόνες αυτούς θα επωφεληθούν οι διακινούμενοι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες, οι οποίοι θα ενημερώνονται καλύτερα όταν προσλαμβάνουν άτομα από άλλη χώρα της ΕΕ.

Ανεξάρτητα από την εν λόγω νέα νομοθεσία, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, θα εξακολουθήσει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών, όταν κρίνεται αναγκαίο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εθνική νομοθεσία τους δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ιστορικό

Το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος θεσπίζεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και περιλαμβάνει το δικαίωμά τους να μην υφίστανται διακρίσεις λόγω ιθαγένειας όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 προβλέπει λεπτομερώς τα δικαιώματα που απορρέουν από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και καθορίζει συγκεκριμένους τομείς στους οποίους απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:

πρόσβαση στην απασχόληση

όροι εργασίας

κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα

πρόσβαση στην κατάρτιση

συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις

στέγαση

πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα παιδιά.

Σήμερα, τα 3,3 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, δηλαδή 8 εκατομμύρια άτομα, ζουν και εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Άλλα 1,2 εκατομμύρια άτομα ζουν σε χώρα της ΕΕ, αλλά εργάζονται σε άλλη. Όμως οι άνθρωποι που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη χώρα συχνά δεν διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους στο κράτος μέλος υποδοχής και μπορεί να έχουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε θέση εργασίας ή την εξασφάλιση των ίδιων όρων εργασίας ή κοινωνικών πλεονεκτημάτων με τους ημεδαπούς εργαζομένους. Επιπλέον, οι εργοδότες (τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα) και οι δημόσιες αρχές έχουν συχνά ελλιπή γνώση των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα κράτη μέλη όσον αφορά τη βοήθεια που παρέχεται σε διακινούμενους εργαζομένους της ΕΕ για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Οι συνήθεις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις περιλαμβάνουν:

διαφορετικούς όρους πρόσληψης

προϋπόθεση ιθαγένειας για την πρόσβαση σε ορισμένες θέσεις

διαφορετικούς όρους εργασίας στην πράξη (όπως μισθοί, προοπτικές σταδιοδρομίας και βαθμός)

προβλήματα στην πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές οι οποίες υπόκεινται σε όρους που πληρούνται πιο εύκολα από ημεδαπούς πολίτες παρά από άλλους πολίτες της ΕΕ (π.χ. προϋπόθεση κατοικίας)

μη αναγνώριση ή διαφορετική αξιολόγηση επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας που αποκτήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων δεν αποτελεί μόνο σημαντικό στοιχείο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, αλλά πλεονέκτημα για όλες τις χώρες της ΕΕ. Η κινητικότητα μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των υψηλών επιπέδων ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και της έλλειψης δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού σε άλλες. Για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή εργάζεται επίσης για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας του πανευρωπαϊκού δικτύου αναζήτησης εργασίας EURES, έτσι ώστε περισσότερες κενές θέσεις εργασίας να είναι διαθέσιμες σε περισσότερους υποψηφίους σε όλη την ΕΕ (IP/14/26 and MEMO/14/23).

Μελέτες έχουν δείξει επανειλημμένως ότι το κινητικό εργατικό δυναμικό αποφέρει οφέλη στις χώρες υποδοχής. Οι διακινούμενοι εργαζόμενοι συμπληρώνουν το εθνικό εργατικό δυναμικό καλύπτοντας τις ελλείψεις, είναι πιθανότερο να βρίσκονται σε απασχόληση και, δεδομένου ότι τείνουν να είναι σε ηλικία εργασίας και ως εκ τούτου κάτω του μέσου όρου από τον πληθυσμό της χώρας υποδοχής, είναι λιγότερο πιθανόν να λάβουν παροχές και είναι γενικά καθαροί συνεισφέροντες προς το δημόσιο. Με τα εμβάσματα μέρους του εισοδήματός τους οι διακινούμενοι εργαζόμενοι παρέχει επίσης σημαντική στήριξη στην εγχώρια ζήτηση, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα στις χώρες καταγωγής τους.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο