Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.: Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Υπ. Οικονομικών για μετάταξη υπαλλήλων

Αθήνα, 17 Μαρτίου /2014
Αρ. Πρωτ. :Δ2Β 1049051 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2)
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3375118/106
FAX: 210-33.75.233

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της αρ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΗ-3Η0) ανακοίνωσης- πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων»

Ι. Με την αρ. πρωτ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΗ-3Η0) ανακοίνωση-πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώθηκε η κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με την μετάταξη 45 υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 1.3 και 5, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α /9.2.2007) και άρθ. 10 Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163Α/4.9.2009),όπως ισχύουν.

II. Λαμβάνοντας υπόψη την από 7 Μαρτίου 2014 απόφαση του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπ. Οικονομικών, η αρ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2 2014 ανακοίνωση τροποποιείται κατά το μέρος που αφορά τον καθορισμό των κύριων και πρόσθετων τυπικών προσόντων και τον αριθμό των προς μετάταξη υπαλλήλων, τα οποία επανακαθορίζονται ως ακολούθως:
 
Α. 30 υπαλλήλους σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Οικονομικού ή ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

-15 κατόχους α) πτυχίου ή διπλώματος Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών - Οικονομικών και Πολιτικών σπουδών με κατεύθυνση τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές ή Οργάνωσης και  Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής (ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, όπως μετονομάστηκε) ή πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοικητική Επιστήμη ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ Διοίκησης ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Λογιστικής ή πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π ή ισότιμων τίτλων σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

- 5 κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Διεθνών Οικονομικών σχέσεων και Ανάπτυξης Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α. Π. (Α. Ε. Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

- 10 κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Β. 15 υπαλλήλους σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων ή ειδικότητας (ΠΕ) Λοιπών Ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

- 10 κατόχους πτυχίου Νομικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

- 5 κατόχους πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε. Α. Π.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ( σε όλους τους κλάδους)
 
1. η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (υποχρεωτικά) και
 
2. Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ( άρθ. 26,27 Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύουν).
 
III. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 7/4/2014 μέχρι 7/5/2014. 

Οι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αιτήσεις βάση της αρ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2.2014 ανακοίνωσης θα πρέπει να επανέλθουν στο αίτημά τους σύμφωνα την παρούσα ανακοίνωση χωρίς να προσκομίσουν εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2.2014 ανακοίνωση, κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα ανακοίνωση.
 
IV. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο διαδικτυακό τόπο του www.ydmed.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ2)- Τμήμα Β' του Υπουργείου Οικονομικών, τηλ. 210-3375106-118.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
 
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο