Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας
[7.04.2014]

Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven.


Καλημέρα σας και Καλή εβδομάδα!

«Υπάρχει πάντα αρκετός χρόνος, αλλά λιγότερος από χθες» .

Παρακάμπτω λοιπόν , την ανάγκη εισαγωγών και προλόγων και μπαίνω κατευθείαν στα θέματα. Άλλωστε η εβδομάδα που πέρασε ήταν από τις πλουσιότερες σε έκδοση νόμων και αποφάσεων.

Σήμερα θα σχολιάσουμε :
1) ΤΟ ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ 4.4.2014, «Φορολογία εισοδήματος - Νομικά πρόσωπα - Συμπλήρωση βήμα βήμα όλων των δηλώσεων οικ. έτους 2014 »
2) ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ Κ.Φ.Ε – Κ.Φ.Δ – ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.
3) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ και ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ – ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.
4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ.
6) ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.
7) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
8) ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
9) ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.
10) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ .


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ
(στη μεγάλη ανοικτή θάλασσα της φορολογίας και της οικονομίας γενικότερα )1) ΤΟ ON LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ 4.4.2014, «Φορολογία εισοδήματος - Νομικά πρόσωπα - Συμπλήρωση βήμα βήμα όλων των δηλώσεων οικ. έτους 2014 »,

με κύριο εισηγητή τον Γεώργιο Χριστόπουλο (Φοροτεχνικό -Γενικό γραμματέα της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. - Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) .
Από το σεμινάριο αυτό που οργανώθηκε από το Tax
heaven , επισημαίνω ορισμένα σημεία, που χρήζουν προσοχής :
Διαφορετικοί συντελεστές φορολόγησης στις προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε, Ε.Ε ), ανάλογα με την κατηγορία τήρησης βιβλίων.
Κλίμακα φορολογίας προσωπικών εταιρειών που τηρούν βιβλία απλογραφικά (β΄ κατηγορίας) :

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
50.000 26% 13.000 50.000 13.000
Υπερβάλλον 33%

Προσοχή: η κλίμακα αυτή εφαρμόζεται στα καθαρά κέρδη που απομένουν, μετά την αφαίρεση:

α) των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια, τόκοι)

β) των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε άλλες προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ.).

Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης μόνο με απλογραφικά βιβλία:

Με την επιβολή του φόρου με την κλίμακα αυτή, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β' Κατηγορίας) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (και για την εταιρεία και για τους εταίρους).

Φορολογία των Προσωπικών Εταιριών με διπλογραφικά βιβλία (άρθρο 10 του ΚΦΕ όπως ισχύει από 1-1-2013)

Όταν οι Ο.Ε., οι Ε.Ε., οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες, τηρούν βιβλία διπλογραφικά (γ΄κατηγορίας )το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή 26%.
Επί πλέον σε περίπτωση διανομής κερδών και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, γίνεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωσή τους για τα πιο πάνω εισοδήματα.
Όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας περί διανομής κερδών.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας περί διανομής κερδών, όλα τα κέρδη θεωρούνται διανεμόμενα και συνεπώς σε όλα τα κέρδη επιβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10%. ( ΠΟΛ. 2014 )

Πότε αποδίδεται ο παρακρατούμενος φόρος 10% από τις προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία

Αποδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., και καταχωρείται στο είδος φόρου 1172 και στον ΚΑΕ 142. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.
Κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής
Με τις νέες διατάξεις από 1-1-2013 καταργείται πλήρως η επιχειρηματική αμοιβή και όλα τα κέρδη πλέον φορολογούνται στο επίπεδο του νομικού προσώπου.
Φορολογικό ημερολόγιο δηλώσεων 2014:

Ι. MH ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ Ν.Π. (έντυπο με κωδικό Φ-01012 )

Mέχρι 15-4-2014 (ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ)

Υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www. gsis.gr. (ΠΟΛ.1045/6.3.2013, ΠΟΛ.1096/30.4.2013, ΠΟΛ.1040/3.2.2014).

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Ημεδαπές Α.Ε. , Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, Αλλοδαπές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, καθώς και οι ημεδαπές ή αλλοδαπές Τραπεζικές και Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις. Μέχρι 30/05/2014 (Ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ).

Υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www. gsis.gr. Έντυπο (Φ-01013). (ΚΦΕ-Ν. 2238/94 άρθρο 107, ΠΟΛ.1040/3.2.2014).

ΙΙΙ. Ο.Ε– Ε.Ε – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ κ.λπ.:

30 Απριλίου 2014: Υποβολή Δήλωσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, κοινοπραξιών, αστικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου - με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία ( Έντυπο Ε5).
Χρόνος κτήσης του εισοδήματος

Για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος εξακολουθεί να θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση.

Ενώ για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο, θεωρείται ο χρόνος πίστωσης ή καταβολής αυτών στο δικαιούχο

Φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994. (προσωπικές εταιρείες κ.λπ.)

Όταν το μέλος της προσωπικής εταιρείας τηρεί βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω άσκησης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος τότε υποχρεωτικά οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2013, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος (δεν ισχύει σε περίπτωση αδράνειας της επιχείρησης). Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές εισφορές που ενώ αφορούσαν την χρήση του έτους 2012, έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα έως και τις 29.3.2013. Αν ο φορολογούμενος συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσωπικές εταιρείες, γίνεται δεκτό, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης να εκπίπτουν ως ανωτέρω, εξολοκλήρου από την εταιρία επιλογής του (ΠΟΛ.1130/5.6.2013 και ΠΟΛ.1085/20.3.2014).

Μεταβολές στο έντυπο Ε5 που θα χρησιμοποιήσουμε φέτος.
(Σχετικές οδηγίες θα βρούμε στις: ΠΟΛ.1101/24.4.2012, ΠΟΛ.1064/29.3.2013, ΠΟΛ.1070/8.4.2013, ΠΟΛ.1043/6.2.2014, ΠΟΛ.1054/17.2.2014).

Τέλος επιτηδεύματος
Κωδ. 911: Προστέθηκε κωδικός 911 στον οποίο αναγράφεται το τέλος επιτηδεύματος λόγω της συμβεβαίωσης αυτού με τον φόρο εισοδήματος.

Φορολογία εισοδήματος νομικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

(σχ. βλ. τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ- Ν.2238/1994)

Ν.Π. μη κερδοσκοπικά: φορολογούνται μόνο τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και από κινητές αξίες.

Αντικείμενο του φόρου για τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι το προκύπτον στην ημεδαπή ή αλλοδαπή καθαρό εισόδημα μόνο από την εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και από κινητές αξίες. (σχ. βλ. τις διατάξεις της περ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.2238/1994).

Ποια έσοδα των Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται της φορολογίας:

Δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας τα λοιπά εισοδήματα αυτών των νομικών προσώπων, καθώς και τα κάθε είδους άλλα έσοδά τους που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους. ( βλ. σχ. Υπ. Οικ. .6936/1223/ΠΟΛ.167/1973)

Συνεπώς τα εισοδήματα που αποκτούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από την άσκηση εμπορικής εκμετάλλευσης δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον τα εισοδήματα αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητας των (ΝΣΚ 383/1973).

Για το χαρακτηρισμό ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν αρκεί η αναφορά του στο καταστατικό, αλλά είναι θέμα πραγματικό, εξεταζόμενο από την αρμόδια Φορολογούσα Αρχή και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα Φορολογικά Δικαστήρια. ( βλ. σχ. Υπ. Οικ. .6936/1223/ΠΟΛ.167/1973)

Τα λειτουργικά έξοδα δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους:
Όταν έχουν έσοδα από συνδρομές, εισφορές και λοιπά έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, καθώς και εισοδήματα από κινητές αξίες που φορολογούνται με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τα λειτουργικά έξοδα στα οποία περιλαμβάνονται ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθοδοσία, εισφορές ΙΚΑ,, κλπ., δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους, αλλά μόνο κατά το μέρος που αντιστοιχούν στα εισοδήματα που προέρχονται από ακίνητα, διαφορετικά θα είχαμε διπλή έκπτωση, μία με τη μορφή της φορολόγησης των εσόδων και μία δεύτερη φορά με τη μορφή των δαπανών.

Οι αλλαγές στη φορολογία των Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε, με τον νέο Φ/Ν 4110/23-1-2013

α) ένας φόρος που επιβάλλεται στο σύνολο των κερδών (αδιανέμητα + διανεμόμενα) με συντελεστή 26%, από 20% πέρυσι. (άρθρο 109 «υπολογισμός του φόρου» παρ.1 του Κ.Φ.Ε)

και επί πλέον,


β) ένας φόρος (αυτοτελής φορολόγηση) στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα), με συντελεστή 10%, από 25%πέρυσι (άρθρο 54, παρ.1και 55,παρ.1του ΚΦΕ)

Γενική επισήμανση
Ξαναδείτε : την ΠΟΛ.1085/20.3.2014 «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013»

Αλλαγή συντελεστών αποσβέσεων

Οι νέοι συντελεστές αποσβέσεων που ισχύουν από την χρήση 2013, εφαρμόζονται επί όλων των παγίων ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης αυτών, δηλαδή όχι μόνο στα αγορασθέντα το 2013..
Θέματα εταιρειών παραγώγων ηλεκτρικής ενέργειας ( δηλ. φωτοβολταϊκά πάρκα κ.λ.π).
Τα θέματα που αποτέλεσαν και αντικείμενο προβληματισμού στο σεμινάριο είναι :
Εφαρμοζόμενος συντελεστής απόσβεσης. ( 4% και 10% )
Λογιστικός χειρισμός της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης»
Λογιστικός χειρισμός της έκπτωσης επί των πωλήσεων χρήσης 2013, που προβλέπεται στο νέο ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο.
Για τα θέματα αυτά γίνεται εκτενής αναφορά κατωτέρω ( σημείο 3 )

Βέβαια στο πλαίσιο του «Σχολίου » δεν μπορούν να μεταφερθούν, οι πλήρεις και αναλυτικές σημειώσεις του εισηγητή, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι από σας θα έχετε ( ή ήδη είχατε ) την ευκαιρία να τον παρακολουθήσετε, στα επόμενα σεμινάρια, που οργανώνουν διάφοροι φορείς , αφού ο Γεώργιος Χριστόπουλος είναι και χαλκέντερος και αεικίνητος.


2) ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ Κ.Φ.Ε – Κ.Φ.Δ – ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

Δείτε κατ΄ αρχήν :

Το πολυνομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε στη Βουλή την 30.3.201

Άρθρα Άτυπη κωδικοποίηση διατάξεων πολυνομοσχεδίου με παράθεση επεξηγήσεων της αιτιολογικής έκθεσης


Οι κυριότερες αλλαγές είναι :

Θέματα φορολογίας εισοδήματος Ν. 4172/2013

α) Τι τελικά είστε ;;; Ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα στον Κ.Φ.Α.Σ και στον Φ.Π.Α – Μισθωτοί στην φορολογία εισοδήματος – Στο Ι.Κ.Α τι είστε ;;

« Αρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
….στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.»


Θα σας θυμίσω απόσπασμα από τις «Ενστάσεις της επιστημονικής υπηρεσίας της βουλής για το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος »

«Η προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία είναι αντίστοιχου περιεχομένου προς αυτή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013, φαίνεται να εισάγει εμμέσως τεκμήριο, τουλάχιστον ως προς τη φορολογία εισοδήματος, ότι τα ανωτέρω πρόσωπα τελούν σε σχέση εξάρτησης από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ούτως ώστε να δικαιολογείται από πλευράς φορολογικής ισότητας η διαφοροποίηση της φορολογίας εισοδήματος των ανωτέρω προσώπων εν σχέσει προς τα πρόσωπα των οποίων το εισόδημα φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αντίστοιχου περιεχομένου ρύθμιση ισχύει και στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), συμφώνως προς την οποία δεν θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, «οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας η με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη» (άρθρο 3 παρ. 1 Κώδικα ΦΠΑ, άρθρο 10 Οδηγίας 2006/112/ΕΚ). Περαιτέρω, συναφής ρύθμιση ισχύει στο πεδίο του εργατικού δικαίου (και, κατ' αποτέλεσμα, και του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1846/1951), συμφώνως προς την οποία, «συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ' οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς μήνες» (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2639/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3846/2010). Επισημαίνεται, εν προκειμένω, το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ερμηνευτικές αμφισβητήσεις ως προς την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται από τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης διάταξης, όπως επίσης και ως προς την υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στις προστατευτικές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»


β) Υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας –Ποιοι εμπίπτουν – Πως υπολογίζεται.


« Αρθρο 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ( Σημ. Το παραθέτω αυτούσιο, γιατί χρειάζεται μελέτη και επίσης αφήνω με διακριτή διαγραφή τις προϊσχύουσες διατάξεις )

(Έννοια)

1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών μεριδίων αυτής ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακίνητης περιουσίας ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή συμμετοχών οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία και δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στην έννοια του εισοδήματος του προηγούμενου εδαφίου εμπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης. ( Σημ. Προσοχή στην παράγραφο αυτή )

Ως μεταβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή νοείται και η εισφορά ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου εταιρίαςνομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
(Τρόπος υπολογισμού )


2. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται αποπληθωρισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 5. Η τιμή κτήσης είναι το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο ή το πραγματικό τίμημα ή αγοραία αξία που καταβλήθηκε, όπως προκύπτει από κατάλληλα δικαιολογητικά ή το πραγματικό κόστος σε περίπτωση ανέγερσης κτίσματος, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίμημα, η αξία βάσει της οποίας προσδιορίστηκε ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου ή κατοχής κατά το χρόνο κτήσης.

( Προσδιορισμός της τιμής κτήσης )

Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται ως εξής:

α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με επαχθή αιτία, είναι το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο,

β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο,

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: Τιμή κτήσης ίσον τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους.

Ως ΔΤΚατ νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αν κατά το χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημοσιευθεί μέσος ΔΤΚατ, λαμβάνεται υπ' όψιν ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους.

Η τιμή πώλησης είναι το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή, στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί το αντάλλαγμα για κάθε συμβαλλόμενο και εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η φορολογητέα αξία.

Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση του ακινήτου δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση που περιέρχεται στην κατοχή τρίτου κτίσμα που έχει ανεγερθεί στο έδαφός του με δαπάνες του μισθωτή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, ως υπεραξία θεωρείται η αντικειμενική αξία του κτίσματος. . ( Σημ. Προσοχή στην παράγραφο αυτή )

η αγοραία αξία του κτίσματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου μαζί με το συστατικό αυτού κτίσμα.

Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική.
3. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 2, σε περίπτωση μεταβίβασης ψιλής κυριότητας ακινήτου, ως τιμή πώλησης που τεκμαίρεται ότι εισπράττει ο φορολογούμενος και ως τιμή κτήσης που τεκμαίρεται ότι καταβάλλει ο ψιλός κύριος νοείται η αγοραία αξία του ακινήτου μειωμένη κατά την αξία της επικαρπίας.
3. Ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει χρόνος κτήσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ισχύουν τα εξής:

α) Επί μεταβίβασης κτίσματος που ανεγέρθηκε, με αυτεπιστασία ή με βάση το σύστημα της αντιπαροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανανέωσης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω προθεσμιών,

β) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος που δηλώνεται ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται από το μηχανικό στη σχετική αίτηση τακτοποίησης, και αν αυτός δεν προκύπτει, η λήξη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στον ν.4178/2013

γ) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόμιμου κτίσματος.
Επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η αντίστοιχη ημερομηνία του εικοστού πρώτου έτους, πριν από το χρόνο της μεταβίβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται χρόνος κτήσης και σε κάθε άλλη περίπτωση καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.


4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεται επ' αόριστον και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3 του παρόντος άρθρου η εν λόγω υπεραξία θεωρείται μηδενική.( Σημ. Προσοχή στην παράγραφο αυτή , έχει εφαρμοστεί η ρήση : « τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου» )

( Συντελεστές απομείωσης της υπεραξίας )

5. Η υπεραξία που προκύπτει σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους λαμβάνεται απομειούμενη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών απομείωσης:

Έτη διακράτησης

Συντελεστής απομείωσης

Έτη διακράτησης

Συντελεστής απομείωσης

1

100,0%

14

77,9%

2

98,2%

15

76,4%

3

96,4%

16

74,8%

4

94,7%

17

73,2%

5

93,0%

18

71,7%

6

91,2%

19

70,2%

7

89,5%

20

68,7%

8

87,8%

21

67,2%

9

86,1%

22

65,7%

10

84,5%

23

64,2%

11

82,8%

24

62,8%

12

81,1%

25

61,5%

13

79,5%

26+

60%
( Έννοια της μεταβίβασης )

6. Στην έννοια του όρου μεταβίβαση για την εφαρμογή του παρόντος περιλαμβάνονται τα εξής:
α) η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής δουλείας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για μεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή με τον όρο της εξώνησης,
β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας,
γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου,
δ) η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης,
ε) η απαλλοτρίωση ακινήτου,

ε) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 949 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, λόγω μη εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης ή η απόκτηση οποιουδήποτε δικαιώματος των περιπτώσεων α', β' και δ' της παρούσας παραγράφου με αυτοσύμβαση,

στ) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού.
7. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας:
α) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 882 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας λόγω μη εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης,
α) η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής από τον εντολοδόχο,
β) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία ακυρώνεται λόγω εικονικότητας σύμβαση μεταβίβασης ακινήτου,
γ) η επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις της παραγράφου 1,
δ) η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων ή πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη.
ε) η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτηθέντων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης

8. Για τον καθορισμό της αξίας της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της χρησικτησίας, της προσωπικής δουλείας ή άλλης δουλείας επί του ακινήτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.

( Αφορολόγητο όριο )
9. Από την υπεραξία όπως αυτή προκύπτει μετά την απομείωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 5, αφαιρείται ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος διακράτησε το ακίνητο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και επιβάλλεται φόρος υπεραξίας στο τυχόν υπόλοιπο ποσό.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι τιμές κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.


 

Επίσης σχετικό με το ανωτέρω θέμα είναι και το :

Άρθρο 67 Α
Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
( Σημ. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον ρόλο των συμβολαιογράφων. Το άλλο ρόλο τους για την υποβολή του Ε9, δεν τον δέχθηκαν τελικά και αποφασίστηκε να μείνει στους λογιστές. )

1. Ο φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41, όπως αυτό ισχύει.
2. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης της παραγράφου 1, ως προς τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπραγμάτου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές, τα μεγέθη του ΔΤΚατ και τον υπολογισμό του φόρου, και να θεωρεί τη δήλωση, την οποία, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, επισυνάπτει σ' αυτό. Ο συμβολαιογράφος δεν έχει ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.
3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης στο οποίο προσαρτάται.
4. Ο μισθωτής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 41 υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας του κτίσματος που περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου. Η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο τρίτος.
5. Για τις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 41, ο αποκτών υποχρεούται να δηλώνει τα στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας. Η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο αποκτών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του φόρου και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.


γ) Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων – Υπό προϋποθέσεις απαλλαγή μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά


« Αρθρο 42. Μεταβίβαση τίτλων

1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα:
α) μετοχές σε εταιρεία εισηγμένη ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά, μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά
β). μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%) και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.


( Σημ. Δηλαδή η μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών υπόκειται σε φόρο υπεραξίας μόνον εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας τουλάχιστον σε ποσοστό 0,5%.)
γ) μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες,
δ) κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ή εταιρικά ομόλογα,
ε) παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Ως μεταβίβαση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.
....
5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία μεταφέρεταιεπ' αόριστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές και τίτλους των περιπτώσεων α' , β' , και γ' της παραγράφου 1. ( Σημ. Δηλαδή η δυνατότητα μεταφοράς ζημιών περιορίζεται στα 5 έτη )
Ζημιές από συναλλαγές σε τίτλους της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 συμψηφίζονται μόνον με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας από την ίδια αιτία. »

 

Στο σημείο αυτό δείτε και την απόφαση :

Αρ. πρωτ.: Δ12A 1049253 ΕΞ 17.3.2014Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚΑ΄167)

Ο δικαιούχος της ωφέλειας κατά τη στιγμή της μεταβίβασης δεν υποχρεούται στην καταβολή φόρου αλλά ούτε και στην υποβολή αντίστοιχης δήλωσης υπεραξίας, όπως απαιτούσαν οι προϊσχύουσες διατάξεις του ν.2238/1994. Αντίθετα, αφού δεν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο, ο δικαιούχος της ωφέλειας θα συμπεριλάβει το αντίστοιχο εισόδημα στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο τέλος του έτους και θα φορολογηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων από το φόρο 10%


« Αρθρο 48. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων (Σημ. Το άρθρο αυτό άλλαξε ριζικά)

1.Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή:
α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ΄ εφαρμογήν όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς, και
δ) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει, και
ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.


2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει επίσης για τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττονται από μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών μελών που βρίσκονται στην Ελλάδα και προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτος μέλος.

3. Εάν διανέμονται κέρδη από νομικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούμενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, αλλά πληρούται η προϋπόθεση γ' της παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2, ο λήπτης φορολογούμενος μπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση εγγυητική επιστολή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής. Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι τέσσερις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής. Εάν ο φορολογούμενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πριν τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά την ημερομηνία αυτή.


ε) Απαλλαγή των αμοιβών για δικαιώματα (royalties) όσων είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.


« Αρθρο 62. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση (Σημ. Έγινε σημαντική προσθήκη στο άρθρο αυτό)

.. 5. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties) σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64.» .

‘Έληξε λοιπόν αισίως το θέμα. Προσοχή «που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα» .


στ) Συντελεστές παρακράτησης φόρου (Σημ : Έγιναν τροποποιήσεις, αλλά η βασική ερμηνευτική δεν έχει ακόμα εκδοθεί )

 

« Αρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου ( Σημ. Παραθέτω τις αλλαγές που έγιναν και επίσης αφήνω με διακριτή διαγραφή τις προϊσχύουσες διατάξεις )
1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:
α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),
β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%),
δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, τεχνικά έργα αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%).


Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα …………………

( Σημ. : Με τις δύο παραπάνω αλλαγές ουσιαστικά αποσαφηνίζεται ότι πλέον με η παρακράτηση 20% θα γίνεται :

1) Στα τεχνικά έργα

2) Στις αμοιβές διοίκησης (αναμένουμε διευκρίνιση γιαυτή την περίπτωση)

3) Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε άλλες παρόμοιες με αυτές υπηρεσίες .

Ενώ επίσης γίνεται σαφές ότι η παρακράτηση 3% για τις αμοιβές τεχνικών έργων γίνεται είτε ο λήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε νομικό πρόσωπο. )

7. Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από τους συμβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συμβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον ίδιο με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.( Σημ. Προσοχή επανήλθε το όριο των 300 ευρώ )
9. Ειδικά, το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1.Δείτε στον Κόμβο : Οι αλλαγές στους παρακρατούμενους φόρους μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Και

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1052367 ΕΞ 27.3.2014
Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις.ζ) Πώληση και επαναμίσθωση (lease back) ακίνητου - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Ελαφρύνσεις σεισμοπλήκτων

«Αρθρο 72. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

Με το Νομοσχέδιο έγιναν οι εξής τροποποιήσεις :

12. ... Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά του πρώτου εδαφίου συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημιές δηλωθείσες φορολογικές ζημίες της επιχείρησης από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή δεκαεννέα τοις εκατό (19%).
Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδάφιου ως συμψηφισμός νοείται το αλγεβρικό άθροισμα και το οποίο αυξομειώνει το φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) της επιχείρησης.
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού.
Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση διανομής από τη γενική συνέλευση των μετόχων.


(Από την αιτιολογική : Ειδικότερα, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12, ώστε να αρθεί κάθε ερμηνευτική αμφιβολία ότι οι ζημίες με τις οποίες συμψηφίζονται υποχρεωτικά τα αφορολόγητα αποθεματικά, εφόσον δεν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν, είναι οι φορολογικές ζημίες της επιχείρησης, όπως δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλε.)

13. Για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων του αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε.καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων.

 


(Σημ. : Η περίπτωση αυτή έχει ως εξής : «ζ) Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και η πραγματοποιηθείσα αυτόματη υπερτίμηση του πάγιου κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση, καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματοποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή. Κατ εξαίρεση, η υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, το οποίο ιδιοχρησιμοποιείται ή έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της επιχείρησης, απαλλάσσεται του φόρου, εφόσον εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και φορολογείται σε περίπτωση διανομής του ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τον υπολογισμό του υπερτιμήματος από την πώληση ακινήτου, εξαιρουμένου του υπερτιμήματος που προκύπτει από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, ως τιμή πώλησης δεν δύναται να ληφθεί ποσό μικρότερο της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για την υπεραξία που προκύπτει κατά την εισφορά ακινήτων που βρίσκονται στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α'), σε επιχείρηση - φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης των Π.Ο.Τ.Α..

Για μεταβιβάσεις ακινήτων που πραγματοποιούνται μεταξύ ημεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 39 και 39Α.

Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 και μεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύμβασης αυτής ή εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της μίσθωσης από το μισθωτή, ως αξία πώλησης αυτών λαμβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχε υπογραφεί. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο πλην του μισθωτή ή των κληρονόμων του, εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του θανόντος μισθωτή, λόγω κληρονομικής διαδοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, καθώς και λόγω λύσης της σύμβασης ή υποκατάστασης του μισθωτή από νέο πρόσωπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για συμβάσεις αγοράς ακινήτων στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος μη συνεργάσιμο. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για συναλλαγές στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι πρόκειται για συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.» .

 

 

Σημειώνεται ότι στην ΠΟΛ.1007/2.1.2014 Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994, αναφέρονται τα εξής :


«3. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε περιπτώσεις αποθεματικών που εμπίπτουν στις κοινοποιούμενες διατάξεις τηςπαρ.12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013:.... - Αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από την υπερτίμηση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, το οποίο ιδιοχρησιμοποιείτο ή έχει ιδιοχρησιμοποιηθεί για την άσκηση του αντικειμένου των εργασιών της επιχείρησης (περ. ζ΄ παρ.3 άρθρου 28 ν.2238/1994), ( Προσοχή : Η παράγραφος αυτή (12), δεν υπέστη τροποποίηση και άρα ισχύει ) . 9. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του ιδίου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων ή άλλων ειδικών διατάξεων νόμων. Είναι αυτονόητο ότι αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα, π.χ. τόκους καταθέσεων νομικών προσώπων πριν την έναρξη ισχύος του ν.3091/2002, υπεραξία από την πώληση μη εισηγμένων μετοχών πριν την 01.01.2007, κλπ. δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν τους υπόψη λογαριασμούς στα βιβλία τους. ».

(Από την αιτιολογική : Επίσης, με την προσθήκη στην παράγραφο 13 εξαιρείται το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 12.)28. Για την περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτά ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (lease back) ακινήτου αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, όπως αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.».

( Από την αιτιολογική : Ορίζεται ότι για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε και τίθενται σε ισχύ τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ( Σημ. Δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί επίσημα κάποιο σχετικό σχέδιο Νόμου, εκτός από ένα «Προσχέδιο») , η υπεραξία που αποκτά ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, όπως αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.)

30. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15, της παραγράφου 5 του άρθρου 29 και της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Κώδικα εφαρμόζονται και για το νησί της Κεφαλονιάς για εισοδήματα που αποκτώνται ή κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

(Από την αιτιολογική : Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των μόνιμων κατοίκων της Κεφαλονιάς. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τα κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.) (Σημ : Μια πολύ σωστή απόφαση για τους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς ).

Επίσης για τους σεισμόπληκτους στο ίδιο Νομοσχέδιο, ισχύει και η τροποποίηση :


«Αρθρο 3. Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. … 3. Κτίσματα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2014 και 2015. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής»

31. Ειδικά, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.

(Σημ. Δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα εκχώρησης : 7. Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. .. )

 


Επίσης για το ίδιο θέμα δείτε στον Κόμβο : Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.7035/509/31.3.2014 Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό που έπληξε το Νομό Κεφαλληνίας την 26/1/2014ΚΦΔ Ν.4174/2013

α) Οι τροποποίησης στα πρόστιμα

« Αρθρο 54. Διαδικαστικές παραβάσεις (Σημ. Αφορά τις αλλαγές στα πρόστιμα και έχουμε αφήσει με διακριτή διαγραφή τις προϊσχύουσες διατάξεις )


1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,
η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.

θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς φορολογικά στοιχεία. αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία.
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β, γ, δ, στ και θ της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β, γ, δ, στ και θ της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1.

ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε) και ζ) και η) της παραγράφου 1.
Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφ’ όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

3.Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου »


Δηλαδή ουσιαστικά η βασική τροποποίηση ήταν :

Ο περιορισμός του προστίμου στα 250€ από 1.000€ (απλογραφικά βιβλία) και στα 500€ από 2.500€ (διπλογραφικά βιβλία) σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης, δήλωσης παρακράτησης φόρου, μη άμεσης παροχής πληροφοριών ή στοιχείων σε αίτημα της Φορολογικής Αρχής, μη γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση του φορολογικού εκπροσώπου και μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης απόδειξης λιανικής πώλησης ή επαγγελματικών στοιχείων.

Και επίσης σε περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, δεν επιβάλλονται τα ανωτέρω πρόστιμα εφόσον είχε υποβληθεί εγκαίρως η αρχική δήλωση.Επίσης δείτε και την απόφαση : Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1048002 ΕΞ 18.3.2014Φόροι που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4174/2013.

«Αρθρο 62. (Σημ. Έγινε προσθήκη μιας σημαντικής βελτίωσης )


6. Εφ’ όσον, για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται, σύμφωνα με τον Κώδικα, περισσότερα πρόστιμα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο πρόστιμο.»

(Από την αιτιολογική : Με την περίπτωση 13 διευκρινίζεται ότι εφ' όσον σύμφωνα με τον Κώδικα για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται από περισσότερες διατάξεις διαφορετικά πρόστιμα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο πρόστιμο (το οποίο προκύπτει κατ' αποτέλεσμα μέσω εξατομίκευση των διατάξεων ανά περίπτωση κολαζόμενης παράβασης). Η διάταξη αυτή είναι αναγκαία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι δεν επιβάλλονται σωρευτικά πρόστιμα σε βάρος του φορολογουμένου που έχει υποπέσει σε μία παράβαση, αφού τούτο αντίκειται σε συνταγματικές αρχές αλλά και στην αρχή της χρηστής διοίκησης, που αποκλείουν τον πολλαπλό κολασμό της ίδιας παράβασης. Ως χαρακτηριστικές τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν εκείνη της παράβασης της μη έκδοσης ή ανακριβούς φορολογικού στοιχείου, όπου σχετικό πρόστιμο για μη έκδοση ενός εκάστου τέτοιου φορολογικού στοιχείου προβλέπεται τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 54 όσο και από τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 2α ή εκείνη της μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, όπου σχετικό πρόστιμο προβλέπεται τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 54 αλλά και από τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 2. Είναι αυτονόητο, όπως εξάλλου ισχύει παγίως και υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, ότι δεν υπάρχει σώρευση μεταξύ των διατάξεων που προβλέπουν την επιβολή προστίμων εν γένει ή προστίμων επί μη (εμπρόθεσμης) υποβολής, με τις διατάξεις που προβλέπουν προσαύξηση-πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής της οφειλής.)
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4223/2013)

 

«Αρθρο 18. Τροποποιήσεις των νόμων 4110/2013,2238/1994 και 3525/2007

5. Οι δαπάνες που αφορούν απόκτηση άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων μπορούν νομίμως να υπόκεινται σε τμηματική απόσβεση στα έτη της συμβατικής περιόδου, εφόσον δεν έχει ή δεν μπορεί να εκπεστεί ολόκληρη η αξία των αποκτηθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσεως, στην οποία αυτά αποκτήθηκαν ή εντός πενταετίας.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου αφορά τις χρήσεις των ετών 2012 και 2013. Καμία επιστροφή φόρου δεν γίνεται συνεπεία της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου αφορά δαπάνες αποσβέσεων καθώς και τυχόν αναπόσβεστο υπόλοιπο που μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τις χρήσεις των ετών 2011, 2012 και 2013 και καταλαμβάνει και ελεγχθείσες υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου.»

( Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται : Με την προτεινόμενη περίπτωση 3 εναρμονίζεται η Φορολογική Διοίκηση με την υπ'αριθμ. 1906/2012 απόφαση του ΣτΕ με την οποία κρίθηκε ότι κατά την έννοια των διατάξεων των περιπτ. στ' και 1β της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 42 ε και 43 παρ. 4 περ. δ' του κ.ν.2190/1920: α) στα έξοδα πρώτης εγκατάστασης δεν περιλαμβάνονται έξοδα που αντιπροσωπεύουν αξία στοιχείων ενεργητικού, αλλά περιλαμβάνονται δαπάνες με τις οποίες καλύπτονται έξοδα ειδικού χαρακτήρα, τα οποία γίνονται κατά την έναρξη μιας επιχειρήσεως, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα έκδοσης τίτλων, έξοδα δημοσιεύσεων, έξοδα διαφημίσεως και προβολής, β) στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τα άυλα αγαθά, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση των οποίων η εκμετάλλευση επεκτείνεται σε περισσότερα έτη κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να γίνει η απόσβεσή τους. Συνεπώς, κατά τα οριζόμενα στις παραπάνω διατάξεις, οι δαπάνες που αφορούν απόκτηση άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(όπως φήμη και πελατεία, αέρας, μισθωτικά δικαιώματα, κλπ) υπόκεινται σε τμηματική απόσβεση στα έτη της συμβατικής περιόδου. Επίσης, ορίζεται ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τις χρήσεις των ετών 2011, 2012 και 2013.)


Και μιας μιλάμε για αποσβέσεις να ξαναδείτε την απόφαση : ΠΟΛ.1064/25.2.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013

Οι αποσβέσεις επί των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, υπολογίζονται με το συντελεστή που προκύπτει από το κλάσμα: δαπάνες/ εναπομείναντα έτη μίσθωσης από το χρόνο διενέργειας των δαπανών αυτών. Επισημαίνεται ότι με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται οι αποσβέσεις επί των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, που διενεργήθηκαν στις διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν από 23.1.2013 και μετά και έχουν ξεκινήσει πριν την 1.1.2014, δεδομένου ότι οι υπόψη διατάξεις ίσχυαν από τη δημοσίευση του ν. 4110/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23.1.2013) και εφαρμόστηκαν μέχρι την κατάργησή τους με το ν. 4172/2013.


ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ 2013
Δεν θα φορολογηθούν οι ανείσπρακτες αποδοχές του 2013

Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου δόθηκε λύση στο κενό που υπήρχε σχετικά με την μη φορολόγηση ων ανείσπρακτων αποδοχών για το έτος 2013. (οικ. 2014)

Συγκεκριμένα η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν.4038/2012 (Α' 14) παρατείνεται και για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της χρήσης του έτους 2013.


ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014

Καταργείται ο αυτοέλεγχος του νόμου 3296/2004

Σύμφωνα με το άρθρο Τρίτο του πολυνομοσχεδίου
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΦΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΟ Π 2070/1987 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6. Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.
3296/2004 (Α' 253), όπως ισχύουν καταργούνται από την 1.1.2014.
Εισηγητική έκθεση : περίπτωση 6: Με την κατάργηση των ως άνω διατάξεων υπόκεινται πλέον σε έλεγχο όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών και όχι μόνο αυτές που περιλαμβάνονται στο δείγμα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν.
3296/2004. Η διάταξη ισχύει από 1.1.2014.


Για τις τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν σε θέματα επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( Φωτοβολταικά ) και Φ.Π.Α των Αγροτών αναλύονται στα σημεία 3 και 5 του «Σχολίου».


3) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ και ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ – ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.
Τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού για τους συναδέλφους που ασχολούνται με επιχειρήσεις αυτού του είδους είναι :
Εφαρμοζόμενος συντελεστής απόσβεσης. ( 4% και 10% )

Η σύγχυση ξεκίνησε όταν στην ΠΟΛ.1216/24.9.2013 Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της παρ. 22 του άρθρου 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.4110/23.1.2013 (ΦΕΚ Α' 17) , έγινε η εξής αναφορά :

 

«Από τον παραπάνω καθορισμό των νέων συντελεστών απόσβεσης, προκύπτει ότι εάν κάποιο πάγιο δεν περιλαμβάνεται σ' αυτόν, ο συντελεστής απόσβεσης αυτού θα είναι εκείνος των «λοιπών πάγιων στοιχείων» δηλαδή δέκα τοις εκατό (10%) για όλους τους κλάδους επιχειρήσεων και όχι εκείνος που τυχόν προκύπτει από την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του παγίου αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του συντελεστή απόσβεσης 10% των «λοιπών πάγιων στοιχείων» κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι κάποια πάγια δεν περιγράφονται επακριβώς στον πίνακα των προβλεπόμενων νέων συντελεστών απόσβεσης. Π.χ. για τα αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο παραπάνω συντελεστής 10% για την απόσβεσή τους, αλλά ο ορθός συντελεστής 4% για τις «μη κτιριακές εγκαταστάσεις»»


Αργότερα με την ΠΟΛ.1252/25.11.2013 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών, δόθηκαν ( ;;;;; ) οι παρακάτω διευκρινήσεις :

 

«Στην ίδια παράγραφο έχει τονισθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης 10% των «λοιπών πάγιων στοιχείων» κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι, κάποια πάγια δεν περιγράφονται επακριβώς στον πίνακα των καθορισθέντων νέων συντελεστών απόσβεσης. Γι αυτό δόθηκε ένα ενδεικτικό παράδειγμα για τα «αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» στο οποίο αναφέρεται ο συντελεστής 4% για τις «μη κτιριακές εγκαταστάσεις». Το παράδειγμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς δεν τις υποχρεώνει να χαρακτηρίσουν το σύνολο των παγίων τους ως «μη κτιριακές εγκαταστάσεις». Αντίθετα στα πάγια που είτε από την περιγραφή του τιμολογίου αγοράς, είτε από την πραγματική τους χρήση ή άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους εντάσσονται σε άλλη κατηγορία παγίου, εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής απόσβεσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης στ' τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994. Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η υπαγωγή τους σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται καταρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από αρμόδια ελεγκτική αρχή. »


Για να προσεγγίσουμε τα ανωτέρω έχουμε :

α) Οι συντελεστές αποσβέσεων ορίζονται, από την Νομοθεσία, ως εξής :


Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες:

4%

Βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις:

4%

Μηχανήματα:

10%

Εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού):

10%

Λοιπά πάγια στοιχεία:

10%


β) Οι έννοιες, ορίζονται από το Ε.Γ.Λ.Σ και έχουν ως εξής :

 

« 2.2.105 Λογαριασμός 11 «Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα»
1. Κτίρια είναι οι οικοδομικές κατασκευές που γίνονται με τη χρησιμοποίηση δομικών υλικών και προορίζονται για κατοικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας.
2. Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, κλιματιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως, πνευματικής ή μη μεταφοράς, ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή του κτιρίου. Οι εγκαταστάσεις αυτές παρακολουθούνται στους ίδιους υπολογαριασμούς του 11.00 στους οποίους παρακολουθούνται τα κτίρια στα οποία είναι ενσωματωμένες ή συνδεδεμένες.
3. Τεχνικά έργα είναι μόνιμες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές με τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας (π.χ. δρόμοι, πλατείες, λιμάνια, φράγματα, λίμνες, διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόμια ή στάδια).
4. Στο λογαριασμό 11.03 «υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων» παρακολουθούνται οι δαπάνες διαμορφώσεως γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων, όταν συντρέχουν οι εξής δύο βασικές προϋποθέσεις: α) οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων ή τεχνικών έργων σαν κόστος υποδομής της κατασκευής τους και β) οι διαμορφώσεις να φθείρονται και για το λόγο αυτό να αποσβένονται.

 

2.2.106 Λογαριασμός 12 «Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός»
1. Στο λογαριασμό 12.00 παρακολουθούνται τα μηχανήματα της οικονομικής μονάδας, δηλαδή οι μηχανολογικές κατασκευές, μόνιμα εγκαταστημένες ή κινητές, οι οποίες χρησιμεύουν για να αποσπούν από τη φύση, να επεξεργάζονται ή να μετασχηματίζουν υλικά αγαθά ή για να παράγουν υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριότητάς της.
2. Στο λογαριασμό 12.01 παρακολουθούνται οι τεχνικές εγκαταστάσεις της οικονομικής μονάδας, δηλαδή τεχνικές κατασκευές και γενικά τεχνολογικές διευθετήσεις που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάσταση μηχανημάτων και τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωμά της. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και οι κάθε είδους εγκαταστάσεις της οικονομικής μονάδας, οι οποίες, χωρίς να συσχετίζονται με τα μηχανήματα, έχουν σχέση με το παραγωγικό και γενικά με το λειτουργικό κύκλωμά της (π.χ. εγκαταστάσεις θερμάνσεως, υδραυλικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή αποθηκευτικές δεξαμενές), με την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεδεμένες με τις κτιριακές εγκαταστάσεις ή είναι συνδεδεμένες με αυτές, αλλά κατά τρόπο που ο αποχωρισμός τους είναι δυνατό να συντελεστεί εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή των κτιριακών εγκαταστάσεων.»,
γ) Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια, ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο, «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή «κυψελών», ή «κυττάρων»), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή.
Τα βασικά μέρη ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι τέσσερα:
Τα φωτοβολταικα πανελ, ο μετατροπέας, η μπαταρία και τα ηλεκτρικά αντικείμενα που τροφοδοτούνται από την ενέργεια (π.χ. σύνδεση στο μετρητή του δικτύου ή απευθείας με τις υποδοχές και τις συσκευές).


Άρα, μελετώντας τα ανωτέρω, κατά την άποψη μας προκύπτει ότι :
Το φωτοβολταϊκό σύστημα, πρέπει να αποσβεστεί με συντελεστή 10% και οι δαπάνες διαμορφώσεως γηπέδων ( π.χ περιφράξεις κ.λ.π) και τα πάγια στα οποία, ο αποχωρισμός τους δεν είναι δυνατόν να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ( π.χ οι βάσεις στήριξης των Φ/Β ) πρέπει να αποσβεστούν με συντελεστή 4%.


Λογιστικός χειρισμός της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης» και φορολογική έκπτωση
Το θέμα αυτό, έχει να κάνει με το γενικότερο θέμα του διαχωρισμού μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.
Για τα θέμα αυτό δείτε στον Κόμβο, τις εξής αποφάσεις : [Δείτε εδώ] [Εδώ] [Εδώ] [Εδώ] [και εδώ]

Όσον αφορά την λογιστική απεικόνιση έχουν εκδοθεί από το Σ.Λ.Ο.Τ, οι εξής αποφάσεις :

 

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 699 ΕΞ 20.5.2013. Λογιστικός χειρισμός ειδικής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012

Στην οποία ορίζονται ότι : «Ερωτάται αν η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης καταχωρείται σε υπολογαριασμό του 63 «Φόροι- Τέλη» και στο τέλος της χρήσης το 20% να μεταφερθεί στο λογαριασμό 80.00 «Γενική Εκμετάλλευση» και το υπόλοιπο 80% που θα εκπέσει τα επόμενα 4 χρόνια σε Μεταβατικό Λογαριασμό του 36.00 «Έξοδα Επομένων Χρήσεων» ή στο λογαριασμό 16.19 «Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης» και αν παρακολουθείται στο Μητρώο Παγίων με τη διενέργεια των σχετικών αποσβέσεων κάθε έτος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν.4093/2012, μπορεί να καταχωρηθεί στο λογαριασμό 63 «Φόροι- Τέλη», βαρύνει στο σύνολο της (από λογιστικής απόψεως) τα αποτελέσματα της χρήσεως που αφορά και η φορολογική της τακτοποίηση γίνεται μέσω της φορολογικής δήλωσης.»

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 326-327 ΕΞ 28.3.2013. Επίδραση Έκτακτης Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του ν. 4093/2012 στις οικονομικές καταστάσεις

Στην οποία ορίζονται ότι : «Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατά τη γνώμη μας, η έκτακτη εισφορά του Ν.4093/2012 που υπολογίζεται επί των εσόδων, καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και όχι στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.»


Επίσης από την Φορολογική Διοίκηση, έχουν εκδοθεί οι εξής αποφάσεις :


Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1083480 ΕΞ 22.5.2013

Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκπτωσης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012 με βάση τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994
Στην οποία ορίζονται ότι : « 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' τηςπαρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με τηνπαρ. 21 του άρθρου 3 του ν.4110/2013, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012 εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία…..4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι ως χρόνος παρακράτησης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012, προκειμένου για την εφαρμογή των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' τηςπαρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εκδίδεται βάσει της εκδοθείσας εκκαθάρισης από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ ή τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά περίπτωση, επί του οποίου αναγράφεται το ποσό της έκτακτης εισφοράς, και συνεπώς με βάση το οποίο ενεργείται η παρακράτηση αυτή, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος εξόφλησης (ταμειακή καταβολή) αυτών.»

ΠΟΛ.1095/29.4.2013. Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 18, 21 και 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013
Στην οποία ορίζονται ότι : « ……. η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σε πέντε (5) έτη πραγματοποιείται εξωλογιστικά με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους στην οποία υποχρεωτικά μεταφέρεται ως λογιστική διαφορά το εκάστοτε εναπομένον προς έκπτωση ποσό των επόμενων χρήσεων.»

Άρα με βάση τα ανωτέρω:


α) ο ορθός λογιστικός χειρισμός είναι :
Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν.4093/2012, να καταχωρηθεί στο λογαριασμό 63 «Φόροι- Τέλη» και να βαρύνει στο σύνολο της (από λογιστικής απόψεως) τα αποτελέσματα της χρήσεως.

β)ο ορθός φορολογικός χειρισμός, για την χρήση 2013 είναι :
Αφενός η φορολογική αναμόρφωση κατά 4/5 της εισφοράς της τρέχουσας χρήσης και αφετέρου φορολογική αναμόρφωση (Θετική για την επιχείρηση) κατά 1/5 της εισφοράς της χρήσης 2012.

Λογιστικός χειρισμός της έκπτωσης επί των πωλήσεων χρήσης 2013, που προβλέπεται στο νέο ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο.

Για το θέμα αυτό το οποίο είναι πολύ σοβαρό, για τον προσδιορισμό των Αποτελεσμάτων της χρήσης 2013, δείτε την σχετική ανάρτηση στο Κόμβο

 

 


4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η δυνατότητα υποβολής έχει ήδη ξεκινήσει και η προθεσμία λήγει στις 30-6-1014.
Δείτε το βίντεο : Οδηγίες για τις αλλαγές στο έντυπο Ε1, από την Ημερίδα της ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) , που είχε τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε.Φ.Π. 2014».

Πραγματικά αξιέπαινη προσπάθεια από την Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και εξαιρετική παρουσίαση και ιδιαίτερα από την εισηγήτρια Κα. Ευαγγελία Σαμοϊλη . Μια συμπεριφορά της Φορολογικής Διοίκησης, που όλοι μας έχουμε ανάγκη .
Δείτε στο κόμβο : Προσοχή στους προσυμπληρωμένους κωδικούς του εντύπου Ε1 - Διευκρινίσεις για συγκεκριμένους κωδικούς της δήλωσης εισοδήματος

Κυκλοφόρησε το «Βιβλιαράκι» οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2014.


Αντιγράφω τα εξής σημεία : «Έχει σημασία να προσέξουμε τα εξής:... Αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια, οι ημερομηνίες υποβολής θα τηρηθούν μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νόμος με ημερομηνία έναρξης στις 20 Μαρτίου και λήξης στις 30 Ιουνίου 2014.

Για πρώτη φορά εισάγεται η καινοτομία της προ-συμπλήρωσης, αφού όλοι όσοι δίνουν βεβαιώσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και για εμπορικές συναλλαγές, υποχρεώθηκαν σε αποστολή στοιχείων που θα συμπληρώσουν τα εισοδήματα της κάθε δήλωσης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων είναι προτιμότερο να απευθύνεστε για διορθώσεις στους φορείς που σας χορήγησαν την βεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία είναι πλήρης και δεν υπάρχει κίνδυνος ελέγχου. .... Ας σημειωθεί πως, δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης στην υποβολή της δήλωσης γιατί ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής, η καταβολή του φόρου σε τρείς δόσεις γίνεται στους ίδιους μήνες (Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο), αντίθετα πιθανή καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε εκπρόθεσμες υποβολές με ό,τι αυτό συνεπάγεται.... Στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για αγορά φαρμάκων... Επίσης, οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο... Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.
…….
Κωδικοί 307-308.
Συμπληρώνεται το καθαρό εισόδημα (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών) που αποκτήσατε από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος ή από παροχή υπηρεσίας προς πελάτες σας (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
α) να έχετε έγγραφη σύμβαση με τους πελάτες σας οι οποίοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας, και
β) οι πελάτες σας οι οποίοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας να μην υπερβαίνουν τους τρείς (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων σας από το ελευθέριο επάγγελμα ή από την παροχή υπηρεσίας να προέρχεται από έναν (1) από τους πελάτες σας οι οποίοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας. Οι προκαταβληθέντες ή παρακρατηθέντες φόροι των περιπτώσεων 1,2,3 του πίνακα 8 που αφορούν το εισόδημα αυτό, πρέπει να συμπληρώνονται στους κωδικούς 601-602, 603-604, 605-606 αντίστοιχα.
Κωδικοί 309-310. ( Σημ. Αφορά εργασία με εργόσημο. Προσοχή δεν δίδεται σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη )
Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό που προκύπτει αφού αθροίσετε τα πληρωτέα ποσά (ονομαστική αξία μείον ασφαλιστικές εισφορές) που αναγράφονται σε όλα τα εργόσημα έτους 2013, τα οποία σας μεταβιβάστηκαν εξαιτίας της παροχής εργασίας σας σε διάφορους εργοδότες.
Κωδικοί 311-312. ( Σημ. Συμπληρώνονται από όσους έχουν οικοδομικά ένσημα και αυτασφαλίζονται )
Συμπληρώνεται το εισόδημα που προσδιορίζεται από τις αναλυτικές καταστάσεις (οικοδομικών ενσήμων, αυτασφάλισης κ.τ.λ.) του ασφαλιστικού φορέα (Ι.Κ.Α.).
Κωδικοί 667-668.

Συμπληρώνονται τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013, από τόκους καταθέσεων ημεδαπής προέλευσης.

Κωδικός 049.

Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των αποδείξεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δαπάνες που πραγματοποιήσατε μέσα στο 2013, εσείς, η σύζυγός σας και τα τέκνα που σας βαρύνουν για την αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών, με εξαίρεση τα ποσά των αποδείξεων που συλλέχθηκαν μέσω της "Κάρτας Αποδείξεων". Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών και δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις 10.500 ευρώ. ( Σημ. Ο κωδικός 049 συμπληρώνεται μόνο από όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση. Επίσης σε περίπτωση συζύγων από τους οποίους ο ένας μόνο είναι μισθωτός δεν γίνεται επιμερισμός των δηλούμενων δαπανών ανάλογα με το εισόδημα )

Σημειώνεται ότι έχει καταργηθεί ο κωδικός 053-054 όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης . ….
Φορολογικά, καθιερώνονται τρεις κλίμακες φόρου εισοδήματος: α) κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους, β) κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις και γ) κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες.


Α) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
25.000 22% 5.500 25.000 5.500
17.000 32% 5.440 42.000 10.940
Υπερβάλλον 42%

Με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων φορολογούνται τα παρακάτω εισοδήματα:
- Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης (Πίνακας 4Α και από πίνακα Ζ κωδικοί 389-390, 391-392)
- Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 45 ( σημ. Ελεύθεροι επαγγελματίες ) και συμπληρώνουν τους κωδικούς 307-308.
- Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, όταν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία. Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικον. έτος 2014) το καθαρό εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.

Β) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Στην κλίμακα αυτή δεν περιλαμβάνονται εισοδήματα από ατομική γεωργική επιχείρηση:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
50.000 26% 13.000 50.000 13.000
Υπερβάλλον 33%


Επισημαίνεται ότι για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και εφόσον το εισόδημα της κατηγορίας αυτής (από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέριο επάγγελμα) δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. (Η περίπτωση αυτή θα συνεχίσει να ισχύει βάσει της παραγράφου 2 άρθρου 29 ν.4172/2013).


Γ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
Τα εισοδήματα Α' κατηγορίας από μισθώσεις ακινήτων καθώς και της Γ' κατηγορίας από κινητές αξίες, που με την παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, φορολογούνται με την παρακάτω κλίμακα:

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12.000 10% 1.200 12.000 1.200
Υπερβάλλον 33%

Πέντε λεπτά διάλειμμα, στο σημείο αυτό, με τον ΑΡΚΑ (1) και τον ΣΤΑΘΗ (2) , νομίζω ότι είναι καλή ιδέα :
Ίσως όλος ο κόσμος να είναι στην πραγματικότητα ένα τσιμπούσι στο οποίο κάθε ζωντανός οργανισμός είναι προσκεκλημένος. Πρώτα, έρχεσαι σαν καλεσμένος. Αργότερα, προς το τέλος, είσαι μέρος του μενού.

David Suzuki, 1936-, Καναδός περιβαλλοντολόγος(3)Στατιστικολόγος είναι κάποιος που σου λέει πως, αν το κεφάλι σου είναι στην κατάψυξη και τα πόδια σου στο φούρνο, κατά μέσο όρο είσαι πολύ άνετα.

Ανώνυμος (3)

Οι άχρηστοι νόμοι αδυνατίζουν τους χρήσιμους νόμους.

Montesquieu, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής(3)Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες πόσο χρονών είσαι;

Satchel Paige, 1906-1982, Αφροαμερικανός παίκτης του μπέιζμπωλ(3)
Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα.

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας(3)

5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ.

α) Φορολογία για τα εισοδήματα της χρήσης 2013.

Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ατομική γεωργική επιχείρηση φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, αλλά αυτοτελώς, δηλαδή το εισόδημα αυτό δεν συναθροίζεται, με το τυχόν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος. Για το εισόδημα όμως αυτό υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης του φόρου.
Επίσης, στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και από γεωργικές επιχειρήσεις θα υπολογίζεται ο συνολικός φόρος που προκύπτει από το άθροισμα των φόρων των δύο επιμέρους εισοδημάτων (μισθωτές και γεωργικά), και μετά θα εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου βάσει των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) με την προσκόμιση αποδείξεων. Διευκρινίζεται ότι το γεωργικό εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης (πίνακας 4Β και από πίνακα Ζ κωδ. 463-464) φορολογείται αυτοτελώς, με την κλίμακα των μισθωτών. Η διαμόρφωση του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του πίνακα 4Β, γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν μέχρι το οικ. έτος 2013, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΚΦΕ.
Το άρθρο 42 καταργείται για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014 και μετά.

Ήδη κυκλοφόρησε η ΠΟΛ.1077/14.3.2014 «Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) »

Επίσης δείτε : ΠΟΛ.1088/1.4.2014 « Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ)

Αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2013, υποβάλλονται, ειδικά για το έτος 2014, από 01.04.2014 έως και 31.10.2014.

β) Φορολογικές υποχρεώσεις αγροτών για την χρήση 2014.

« Δήλωση μεταβολής », έως 20.05.2014
«Δήλωση αποθεμάτων» έως τις 31.05.2014

Στο Νόμο ( δεν έχει πάρει ακόμα αριθμό ) : «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις », και ειδικότερα στο «Κεφάλαιο β’ Βελτιώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις, Άρθρο τρίτο, Παράγραφος γ: Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ, υποπαράγραφος γ.1.: Τροποποίηση διατάξεων κώδικα ΦΠΑ σχετικά με τους αγρότες, προβλέπονται τα εξής, για τα θέματα της Φορολογίας των Αγροτών:

β1) Υποχρέωση υποβολής μόνο εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και όχι περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α .
Ειδικότερα προβλέπεται ότι :

«γ) Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης α’ ανωτέρω, οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, υποβάλλουν μόνο εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.»

Στην Εισηγητική Έκθεση, σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρονται τα εξής :

« Με τηνπερίπτωση 2 προστίθεται νέα περίπτωση γ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, με την οποία προβλέπεται ότι υποβάλλεται μόνο μία δήλωση ΦΠΑ ετησίως από τους αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στη μείωση των διοικητικών βαρών των αγροτών και στην απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής του φόρου που οφείλεται από αυτούς λόγω της ένταξης της αγροτικής τους δραστηριότητας στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Στη ρύθμιση αυτή δεν εμπίπτουν οι αγρότες που τηρούν βιβλία και εκδίδουν στοιχεία για άλλη δραστηριότητα, καθώς στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται ούτως ή άλλως στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ εξ αυτού του λόγου. »

β2) Δεν προβλέπεται η σύνταξη απογραφής σε θεωρημένες καταστάσεις.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

«7. Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει...», ενώ σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις προβλέπονταν τα εξής: «8.Οι μετατασσόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν, σε θεωρημένες από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. καταστάσεις, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, απογραφή που να περιλαμβάνει:…».


Σχετικά με την απόφαση : Αρ. πρωτ.: Δ15 1052987 ΕΞ 27.3.2014 «Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).», προσέξε το σχόλιο επιστημονικής ομάδας Taxheaven:

«Σύμφωνα με το ψηφισθέν νομοσχέδιο της 30-3-2014 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις), το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται στο σύνολό του και η διάταξη της παραγράφου 8 (η οποία πλέον αριθμείται ως 7) δεν προβλέπει τη θεώρηση των καταστάσεων απογραφής που συντάσσουν οι μετατασσόμενοι αγρότες στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου θα ενημερώσουμε το κείμενο σχετικά με την ισχύ της παρούσας.»

 


β3) Προθεσμία υποβολής « Δήλωσης μεταβολής », έως 20.05.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

«6. Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. ………… Στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή , η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται έως 15.4.2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και έως 20.5.2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.....»


β4) Προθεσμία υποβολής «Δήλωσης αποθεμάτων» έως τις 31.05.2014 .
Ειδικότερα προβλέπεται ότι :

«11. Για τα απογραφόμενα αγαθά που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 7, υποβάλλεται, μέσα σε δύο (2) μήνες, από τη μετάταξη, δήλωση που περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων και το φόρο που εκπίπτεται ή καταβάλλεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων 8, 9 και 10. Ο φόρος αυτός καταβάλλεται ή εκπίπτεται, κατά περίπτωση, με την πιο πάνω δήλωση για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 38. Ειδικά για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς από 1.1.2014, η δήλωση αποθεμάτων υποβάλλεται έως τις 31.05.2014.…»


β5) Πωλήσεις για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων.

α) Σε σχέση με τον Φ.Π.Α., προβλέπεται ότι:

«1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την παράδοση του παραγγελέα προς τον παραγγελιοδόχο, στην περίπτωση παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο παραγγελιοδόχος.»


Στην Εισηγητική Έκθεση, σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρονται τα εξής :

«Επί της ουσίας, με τη διάταξη αυτή οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων (εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου που αναλογεί στο ποσό που τους καταβάλλουν οι παραγγελιοδόχοι από την πώληση των αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τους, καθώς ο ΦΠΑ που αναλογεί στην τελική αξία της πώλησης των αγαθών αποδίδεται από τους παραγγελιοδόχους αυτούς. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή της δημιουργίας πρόσθετων διοικητικών βαρών για τους αγρότες, στη βελτίωση της συμμόρφωσης και στη μείωση του κινδύνου μη καταβολής του φόρου από αυτούς.»

β) Σε σχέση με τον Κ.Φ.Α.Σ , προβλέπεται ότι:

«1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα), εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων.»

 

Στην Εισηγητική Έκθεση, σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρονται τα εξής :

«Με την περίπτωση 1 ορίζεται ειδική προθεσμία για την εκκαθάριση κατά εντολέα στις περιπτώσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών προς διευκόλυνση των αγροτών.»

 

β6) Έκδοση «ειδικού στοιχείου», για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Στο Νομο προβλέπονται για το θέμα αυτό, τα εξής :

«(Άρθρο 41, παρ. 2):
«2.Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με καταβολή στον αγρότη ποσού, το οποίο προκύπτει με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του παρόντος προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών που υπάγονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου. Για την πραγματοποίηση της επιστροφής αυτής υποβάλλεται δήλωση – αίτηση επιστροφής.
Ειδικά για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων δικής τους παραγωγής που πραγματοποιούνται από αγρότες του παρόντος άρθρου από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή εξάγονται ή παραδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η επιστροφή πραγματοποιείται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) στην αξία των εν λόγω πωλήσεων, όπως αυτή προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση σε δραστηριότητα που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την ποιότητα και την κανονική αξία των παραδιδόμενων αγαθών, όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19. Το ειδικό αυτό στοιχείο εκδίδεται και από αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς, προκειμένου να προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ως αξία των παραδιδόμενων προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών, λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά, με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση. Σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών προϊόντων από τρίτους υποκείμενους στο φόρο, για λογαριασμό των παραγωγών αγροτών, η παραπάνω αξία λαμβάνεται χωρίς φόρο και προμήθεια.»
Στην Εισηγητική Έκθεση, σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρονται τα εξής : «Με τις τροποποιήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 ορίζεται ότι, εκτός από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, και οι αγρότες που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εκδίδουν το ειδικό στοιχείο που προβλέπεται για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στο δικό τους κατάστημα ή στις λαϊκές αγορές ή σε εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς η αξία των προϊόντων που αναγράφεται στο ειδικό στοιχείο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων της αγροτικής δραστηριότητας για την ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ από
την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Επιπλέον, για λόγους αποφυγής καταστρατηγήσεων προβλέπεται ότι η αξία αγροτικών προϊόντων επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή πρέπει να προέρχεται από ίδια παραγωγή του αγρότη η οποία προέρχεται από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που είτε ανήκουν στον αγρότη κατά κυριότητα, είτε έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης με οποιαδήποτε έννομη σχέση. Σκοπός της διάταξης
αυτής είναι η αποφυγή φαινομένων που έχουν παρατηρηθεί να πραγματοποιείται επιστροφή για αγροτικά προϊόντα άλλων προσώπων τα οποία δεν δικαιούνται την επιστροφή αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού καθεστώτος.»

 

β7) Κατάργηση της απαλλαγής από το Φ.Π.Α των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό των αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.


Στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ « Β.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΦΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΟ Π 2070/1987 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ », προβλέπονται τα εξής :

 

«2. Καταργούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. Π.2070/1820/ΠΟΛ.109/ 20.3.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 189/1987), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του ν.1731/1987 (Α΄ 161). ».

 


Στην Εισηγητική Έκθεση, σχετικά με το θέμα αυτό αναφέρονται τα εξής :

 

«Με την περίπτωση 2 καταργείται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Π.2070/1820/ΠΟΛ.109/20.3.1987, (ΦΕΚ Β' 189/7.4.1987). Η εν λόγω απόφαση προβλέπει ότι απαλλάσσονται από το φόρο οι παραδόσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις για λογαριασμό των αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. Η κατάργηση της απόφασης αυτής επιβάλλεται καθώς είναι αντίθετη με το κοινοτικό πλαίσιο περί ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ), δεδομένου ότι με τις εν λόγω κοινοτικές διατάξεις προβλέπεται απαλλαγή μόνο των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από τους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.»


Σχετική με το θέμα αυτό, είναι και : Η ΠΟΛ.1113/21.9.2006 «Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην παράδοση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων μέσω αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων.»


Η ΠΟΛ.1118/8.9.2005 «Εφαρμογή της με αριθ.πρωτ.1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. στις εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγροτικών προϊόντων μέσω αντιπροσώπου (παραγγελιοδόχου).»

Η ΠΟΛ.1077/12.4.2011 « Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ».

 


6) ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.

Στο πρόσφατα ψηφισθέν Νέο Πολυνομοσχέδιο, έγιναν οι σχετικές τροποποιήσεις, οι οποίες και αναλύονται στο σημείο 2 του «Σχολίου». Άρα το μέτωπο αυτό έκλεισε προς το παρόν.

 

 


7) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Καταρχήν δείτε τις αποφάσεις :

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1055825 ΕΞ 3.4.2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών


Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1030493 ΕΞ 17.2.2014Παρακράτηση φόρου από μισθούς μελών Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας

Τα κύρια σημεία των οποίων είναι :

Με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Ο μισθός μέλους Δ.Σ., ο οποίος προκύπτει είτε με αμοιβή που προβλέπεται από το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) (Δηλ. των Μισθωτών υπηρεσιών )

 

 

8) ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

Εκτός από την απόφαση ΠΟΛ.1085/20.3.2014 και συγκεκριμένα το άρθρο 5 το οποίο αναφέρει αναλυτικά:

2. Περαιτέρω, σε συνέχεια της ΠΟΛ.1130/5.6.2013 διαταγής μας αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994. (προσωπικές εταιρείες κ.λπ.) σας γνωρίζουμε ότι όταν το μέλος της προσωπικής εταιρείας τηρεί βιβλία και στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω άσκησης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος τότε υποχρεωτικά οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2013, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος (δεν ισχύει σε περίπτωση αδράνειας της επιχείρησης). Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές εισφορές που ενώ αφορούσαν την χρήση του έτους 2012, έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα έως και τις 29.3.2013. Αν ο φορολογούμενος συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσωπικές εταιρείες, γίνεται δεκτό, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης να εκπίπτουν ως ανωτέρω, εξολοκλήρου από την εταιρία επιλογής του.


Δείτε και την αποφάση : Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών (Προσοχή αφορά τους δικηγόρους)


Σύμφωνα με αυτή :
α) Γίνεται δεκτό, ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από ελεύθερους επαγγελματίες κατά τα ανωτέρω έως και την 31.3.2014 και αφορούν τη χρήση 2013 μπορούν να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής.
β) Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 23 του ΚΦΕ (ν.4172/2013) από την 1.1.2014 και μετά θα εκπίπτουν μόνο οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί έως το τέλος του οικείου έτους.

Επίσης, προσέξτε στην απόφαση αυτή :
«3. Σύμφωνα με την διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, για την αναγνώριση μιας επαγγελματικής δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά, κλπ. και να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία. 4. Στη φορολογία εισοδήματος ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, γι’ αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην τρέχουσα χρήση δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις έστω και αν καλύπτονται με δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες κατά κανόνα αναγνωρίζονται στην χρήση κατά την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμό τους ή όχι.»
Η σαφής και καθολική οριοθέτηση από την Φορολογική Διοίκηση των έννοιων « αυτοτέλεια των χρήσεων » και πότε μια δαπάνη είναι «βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική » , είναι κάτι που πρέπει να γίνει σύντομα.
Θυμίζω ότι : Αρθρο 72 Ν. 4172/2013. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος « 26. Από την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.»

 


9) ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ. - Έως 15 Απριλίου 2014
Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για μη κερδοσκοπικές εταιρίες.

(ΠΟΛ.1040/3.2.2014. Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2014 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994)

20 Απριλίου 2014 (Πάσχα)

Έως 30 Απριλίου 2014. Υποβολή των δηλώσεων και καταβολή των παρακρατηθέντων φόρων του Ιανουαρίου 2014
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι με διάταξη που ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο, δόθηκε παράταση στην υποβολή των δηλώσεων και καταβολή των παρακρατηθέντων φόρων του Ιανουαρίου 2014, μέχρι την 30η Απριλίου 2014.


Έως 30 Απριλίου 2014. Υποβολή στοιχείων ενδοομιλικών Συναλλαγών
Υποβολή ( Ηλεκτρονική ) έως 30/4/2014,για τις εταιρείες των οποίων η χρήση λήγει στις 31/12/13, του «Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ».

Για το οικονομικό έτος 2014 η υποβολή της δήλωσης Ε20 πραγματοποιείται εμπρόθεσμα μέχρι 30/4/2014.
Άρθρα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ε20) 2014.

Για το οικονομικό έτος 2014 η υποβολή της δήλωσης Ε21 πραγματοποιείται εμπρόθεσμα μέχρι 30/5/2014.
Άρθρα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ε21) 2014

Τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 20/06/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1052327 ΕΞ 27.3.2014Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

 


10) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1055910 ΕΞ 3.4.2014Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί
Προσοχή από αυτές τις φορολογικές δηλώσεις το τέλος επιτηδεύματος, υποβάλλεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

---

ΠΟΛ.1090/2.4.2014Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.
Με την απόφαση αυτή διευκρινίζεται ότι, στις αποδείξεις αυτές συμπεριλαμβάνονται και αυτές που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ..

---

Σύμβαση «ανάστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης» (sale and lease back) -Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 43/2014

Το ερώτημα ήταν :
α) Είναι σύννομη ή μη, η σύναψη σύμβασης «ανάστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης» (sale and lease back) οινοποιείου- εμφιαλωτηρίου οίνου φορέα, που έχει ενταχθεί στο Μέτρο 2.1 του Ε.Π.Α.Α-Α.Υ 2000-2006 και υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο φορέας από συνεργαζόμενη Τράπεζα. β) Απαραίτητα παραστατικά για τη διασφάλιση της εν λόγω μορφής πώλησης και επαναμίσθωσης του οινοποιείου-εμφιαλωτηρίου οίνου του φορέα
Η απάντηση ήταν :
Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, στα τεθέντα ερωτήματα αρμόζει η εξής απάντηση: α) Δεν είναι σύννομη η μεταξύ του φορέα Κ.Ο. και εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης σύναψη σύμβασης ανάστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) του οινοποιείου-εμφιαλωτηρίου οίνου του, πριν την πάροδο πενταετίας που αρχίζει στις 03.08.2009 οπότε δημοσιεύθηκε η απόφαση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός οινοποιείου-εμφιαλωτηρίου οίνου» στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. του Ε.Π.Α.Α.- Α.Υ. 2000-2006 και λήγει στις 03.08.2014,τυχόν δε μεταβίβαση του οινοποιείου-εμφιαλωτηρίου οίνου η οποία θα λάβει χώρα εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, υποχρεώνει το φορέα να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της ληφθείσας εκ μέρους του ενίσχυσης. Λόγω δε της απάντησης αυτής παρέλκει η απάντηση στο δεύτερο υποερώτημα.

---

Διορθώσεις του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων
ΠΟΛ.1080/19.3.2014Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)

---


Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής «Υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων»
Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων είναι η 20η Μαίου 2014.
Τι είναι αυτός ο Φόρος ; Δείτε στο κόμβο το Άρθρο 15 του Νόμου 3091 / 2002. Ειδικός φόρος επί των ακινήτων .

 

11) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ .

Offshore εταιρείες, νομικές οντότητες και σχηματικά παραδείγματα απεικόνισης των δραστηριοτήτων τους στην Ελληνική οικονομία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Με την συνεργασία των : Γιανναγά Νικολάου Αντωνίου, Μεϊδάνη Δημητρίου, Ντίνου Αντωνίου (Αναδημοσίευση από την ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ.

Περιοδικό « ΛΟΓΙΣΤΗΣ », τεύχος 701 : (4/2014). Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 2238/1994. (Βάσει του άρθρου 72, του Ν. 4172/2013) . Άρθρο του κ. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, Διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή.


Περιοδικό « ACCOUNTANCY GREECE », τεύχος 14 : (1-3/2014). Νέες διατάξεις για Αποθεματικά . Άρθρο του κ. Μιχάλη Τσιάβου, Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή.


Στον επίλογο, λοιπόν της ανασκόπησης μιας εβδομάδας, έχουμε την αναφορά μας στον Άκη Πάνου.

Σαν σήμερα (17-4-2000) λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο Άκης Πάνου. Διακεκριμένος λαϊκός συνθέτης και στιχουργός. Γεννήθηκε στις 15/12/1933 στην Αθήνα στου Χαροκόπουκαι το πλήρες όνομά του ήταν Αθανάσιος - Δημήτριος Πάνου. Ήταν μόλις 9 ετών όταν άρχισε να δουλεύει σε ταβέρνες, ενώ στα 13 του βρέθηκε να παίζει και να τραγουδά τα Σαββατοκύριακα. Μέχρι τα 20 χρόνια του άλλαξε πολλές δουλειές για να βγάλει το ψωμί του. Πουλούσε στις γειτονιές τσιγάρα και κουλούρια, εργάσθηκε σε εργοστάσιο βερνικιών και αργότερα δούλεψε βοηθός μηχανικού κι εργάτης λιθογραφείου. Ο Άκης Πάνου δισκογράφησε περίπου 200 τραγούδια. Στις μεγάλες επιτυχίες του συγκαταλέγονται: «Η πιο μεγάλη ώρα», «Η ζωή μου όλη», «Αδιορθω-Αναρχι », «Νά 'χα το κουράγιο», «Αχαριστία», «Tου Κόσμου το περίγελο», «Το θολωμένο μου μυαλό», «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα», «Θα κλείσω τα μάτια», «Παράνομη αγάπη», «Ασφαλώς και δεν πρέπει», «Και τί δεν κάνω», «Εγώ καλά σου τά 'λεγα», «Ήταν ψεύτικα», «Για κοίτα με στα μάτια»,«Θέλω να τα πω», «Εφτά νομά σ' ένα δωμά», «Γιατί καλέ γειτόνισσα», «Τρελός», «Πήρα απ' το χέρι σου νερό», «Δεν θέλω τη συμπόνοια κανενός» κ.ά. Έχουν κυκλοφορήσει δυο βιβλία με στίχους του, το πρώτο το 1980 με τίτλο «Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» και το δεύτερο το 1990 με τίτλο «ΑΚΗΣ ΠΑΝΟΥ-ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ» .Στις 7 Απριλίου 2000, άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 67 ετών. ( Πηγές :www.sansimera.gr,http://akispanou.com, Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια )


Ακούστε λοιπόν:
Αδιορθω-Αναρχι ( 1982 )
Η ζωή μου όλη( 1974)
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα (1967 )
Να είχα το κουράγιο (1971)
Το θολωμένο μου μυαλό (1974)


Καλή συνέχεια. ……Υποσημειώσεις

(1 )
. Αρκάς ( 'Έλληνας δημιουργός κόμικς). Ξεκίνησε το 1981 δημοσιεύοντας τη σειρά "Ο Κόκορας" . To χιούμορ και τα κόμικ του είναι εξαιρετικά και όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα. Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα).
Ο Κόκκορας: (Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό "ΒΑΒΕΛ" - 1981)
Show Business: (Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό "ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ" - 1983)
Ξυπνάς Μέσα Μου Το Ζώο: (Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό "ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ" - 1985)
Μετά Την Καταστροφή: (Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό "ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ" - 1986)
Φάε το κερασάκι: (Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "MICRO MAD" - 1987)
Παντελής Και Το Λιοντάρι: (Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό "ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ" - 1987)
Αταίριαστοι Έρωτες: (Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "MICRO MAD" - 1988. Το 1997 κυκλοφόρησε σε άλμπουμ.)
Ο Ισοβίτης: (Πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα "Η ΠΡΩΤΗ" - 1988)
Χαμηλές Πτήσεις: (Πρώτη δημοσίευση στο "ΕΨΙΛΟΝ" της "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ" - 1991)
Καστράτο: (Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό "ΜΕΤΡΟ" - 1995)
Πειραματόζωα: (Πρώτη δημοσίευση στο "ΕΨΙΛΟΝ" της "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ" - 1998)
Ο Καλός Λύκος: (Πρώτη δημοσίευση στο "ΕΨΙΛΟΝ" της "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ" - 1998)
Η Ζωή Μετά: (Πρώτη δημοσίευση στο "ΕΨΙΛΟΝ" της "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ" - 1999)
Οι Συνομήλικοι.
Επικίνδυνα Νερά.
(Πηγή : http://el.wikipedia.org ).
Δείτε επίσης :http://www.arkas.gr και το βιβλίο Μαρτινίδης, Πέτρος. Πώς πάνε στον "παράδεισο" του Αρκά : Ανατρέχοντας στην ιστορία του γέλιου / Πέτρος Μαρτινίδης. - 1η έκδ. - Αθήνα : Ύψιλον, 2007. - 99σ. : εικ. · 25x17εκ.

( 2 ). Στάθης (κατά κόσμον Στάθης Δ. Σταυρόπουλος), γεννήθηκε το 1955 στον Πυργο Hλείας. Σπούδασε Πολιτικές επιστήμες και Σκηνοθεσία Kινηματογράφου.
Άρχισε να δημοσιεύει σκίτσα και γελοιογραφίες το 1981 στον “Oδηγητή” και μετά στον “Pιζοσπάστη”, στα “NEA” στην “Eλευθεροτυπία”, και σε αρκετά άλλα έντυπα. Έχει εικονογραφήσει πολλά βιβλία, κυρίως παιδικά, με διάφορους εκδότες. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και έχει κάνει πλήθος ατομικές . Έχει εκδώσει αρκετά άλμπουμ με γελοιογραφίες. (Πηγή : www.cartoonists.gr )

(3) .Πηγή :www.gnomikologikon.gr .


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο