Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι ενστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για τις αλλαγές στον Κ.Φ.Δ. σχετικά με την παραγραφή και τους ελέγχους

Αρθρο 66. Μεταβατικές διατάξεις - Κείμενο νόμου

.....

3.Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου θεωρείται και η αποστολή έως την 31.12.2013 επιστολής στο φορολογούμενο, με την οποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία, έως την 31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και για οποιοδήποτε λόγο, μετά την ημερομηνία αυτή, για την ίδια χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι έννομες συνέπειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται.

Εισηγητική έκθεση

Με την υποπερίπτωση α' της περίπτωσης18 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 66 και ορίζεται ότι ως έναρξη του φορολογικού ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου του ιδίου άρθρου θεωρείται και η αποστολή έως την 31.12.2013 επιστολής στο φορολογούμενο, με την οποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Με την ρύθμιση του επόμενου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, επίσης, αίρεται οποιαδήποτε ερμηνευτική αμφιβολία σχετικά με την περίπτωση κατά την οποία, έως την 31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση και για οποιοδήποτε λόγο, μετά την ημερομηνία αυτή, για την ίδια χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, και ορίζεται ότι οι όποιες έννομες συνέπειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται. Ενδεικτικά, με την ρύθμιση αυτή, εάν ως συνέπεια της έκδοσης της αρχικής εντολής ελέγχου είχε προβλεφθεί η διακοπή της παραγραφής της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου, η έκδοση της νέας εντολής, δεν θίγει τις συνέπειες έκδοσης της αρχικής, ακόμη καν η νέα εντολή εκδίδεται από άλλο όργανο ή ανατίθεται σε άλλο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης.

Παρατηρήσεις της επιστημονικής επιτροπής της βουλής

β. Με την προτεινόμενη υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 18 προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, συμφώνως προς το οποίο, «ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου θεωρείται και η αποστολή έως την 31.12.2013 επιστολής στο φορολογούμενο, με την οποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία, έως την 31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και για οποιοδήποτε λόγο, μετά την ημερομηνία αυτή, για την ίδια χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι έννομες συνέπειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται». Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες ως άνω ρυθμίσεις, κατά το μέτρο που καταλαμβάνουν υποθέσεις για τις οποίες το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και άλλων πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών έληξε στις 31.12.2013, λόγω μη κοινοποίησης της εντολής ελέγχου στον φορολογούμενο και έναρξης του ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 37 παρ. 5 του ν. 4141/2013 και 22 του ν. 4203/2013 (βλ. και ΥπΟικ πολ. 1232/2013), αντίκεινται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 3936/2013, 2962/2013, 750-751/2008, 3606/ 2004, 70/2004, 523/2000, 139/1998, 1104/1992, 4710-4712/1985, 3141/1985, 2866/1985, 2034/1974) και στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

--------------

 

Αρθρο 66. Μεταβατικές διατάξεις - Κείμενο νόμου

.....
11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί. Όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε πρώτο βαθμό.

 

Εισηγητική έκθεση

Με την υποπερίπτωση β' της περίπτωσης 18 ορίζεται ότι όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που αφορούν ρυθμίσεις και χρήσεις προϊσχύουσες του Κώδικα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νομοθεσιών που διέπονται από αυτόν, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με μόνη την έκδοση των οικείων πράξεων.
Η ως άνω πρόβλεψη είναι συμβατή με τις ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις του άρθρου
36 του Κώδικα και εναρμονίζει το σχετικό χρονικό σημείο διακοπής της παραγραφής με τις κύριες διατάξεις περί παραγραφής που ισχύουν κατά τον Κώδικα (βλ. σχετικά και αιτιολογική του άρθρου 36). Η ρύθμιση αυτή που προβλέπει τη διακοπή της παραγραφής με μόνη την έκδοση της αμφισβητούμενης πράξης προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, επιβολής προστίμων κλπ, καταλαμβάνει και εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε πρώτο βαθμό. Είναι αυτονόητο ότι η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 66 που ορίζει το σχετικό χρόνο παραγραφής των εν λόγω υποθέσεων εξακολουθεί να υφίσταται, με τη διαφορά ότι η διακοπή συνδέεται, μετά την προκείμενη ρύθμιση, με την έκδοση της πράξης.

Παρατηρήσεις της επιστημονικής επιτροπής της βουλής

Με την προτεινόμενη υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 18 προστίθενται νέα εδάφια στην παράγραφο 11 του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, συμφώνως προς τα οποία, «όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε πρώτο βαθμό». Παρατηρείται, ομοίως, ότι, στο βαθμό που οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν υποθέσεις για τις οποίες το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού φόρου έχει ήδη «παραγραφεί» λόγω μη κοινοποίησης των πράξεων καταλογισμού φόρου εντός των νόμιμων προθεσμιών, αντίκεινται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 3936/2013, 2962/2013, 750-751/2008, 3606/ 2004, 70/2004, 523/2000, 139/1998, 1104/1992, 4710-4712/1985, 3141/1985, 2866/1985, 2034/1974). Περαιτέρω, ως προς υποθέσεις για τις οποίες το σχετικό δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης δεν έχει «παραγραφεί», επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν συνάδουν προς τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

-------------------

Αρθρο 66. Μεταβατικές διατάξεις - Κείμενο νόμου

.....
 

43. Εφ’ όσον με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά με την παραγραφή, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.

44. Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κάθε αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για υποθέσεις ήταν δυνατό να υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 70Α και 70Β του ν.
2238/1994.

Εισηγητική έκθεση

Με την περίπτωση 21διευκρινίζεται, προς άρση οποιασδήποτε ερμηνευτικής αμφιβολίας ήθελε θεωρηθεί ότι υπάρχει μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του Κώδικα, ότι, εφ' όσον είτε με τροποποιητική φορολογική δήλωση είτε με σχετικό αυτοτελές αίτημα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έχει προβληθεί ή προβάλλεται από φορολογούμενο αξίωση επιστροφής φόρου, που αφορά σε φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για τα σχετικά με τον χρόνο της παραγραφής της αξίωσης αυτής, εφαρμόζονται τα ισχύοντα σε κάθε φορολογία-είτε βάσει ειδικής είτε βάσει γενικής διάταξης- μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.
Η διάταξη αυτή είναι ερμηνευτικά συνεπής με την διάταξη της παραγράφου
11 του άρθρου 66 του Κώδικα που ορίζει ότι για κάθε φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και για τις αξιώσεις του Δημοσίου να εκδίδει πράξεις προσδιορισμού φόρων, προστίμων κλπ εφαρμόζονται αντίστοιχες διατάξεις. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ρητά ότι από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κάθε αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται.
Η ρύθμιση περί απαραδέκτου, η οποία κρίνεται σκόπιμη, λόγω της καθιέρωσης σταδίου ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο
63 του Κώδικα, στο πλαίσιο του οποίου ο φορολογούμενος δύναται να προβάλλει τις όποιες αιτιάσεις του, δεσμεύει, εκτός από τη Φορολογική Διοίκηση, και τα δικαστήρια υπό την έννοια ότι αυτά οφείλουν να αγνοούν συναφή αιτήματα, που εισάγονται στα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ή υποβάλλονται αυτοτελώς, και να επιλαμβάνονται και να εκδικάζουν την φορολογική διαφορά.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα, περί απαραδέκτου του αιτήματος διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών, και στις υποθέσεις, για τις οποίες ασκήθηκε ή υπήρχε η δυνατότητα να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή υποβλήθηκε ή υπήρχε η δυνατότητα να υποβληθεί αίτημα διοικητικής επίλυσης ή δικαστικού συμβιβασμού, ενώπιον των οργάνων των άρθρων 70Α και 70Β του Ν.
2238/1994, τούτο δε, μάλιστα, ανεξαρτήτως του εάν τα αρμόδια όργανα πράγματι επιλήφθηκαν της υπόθεσης ή τούτο δεν κατέστη δυνατό, λόγω παρόδου της σχετικώς οριζόμενης προθεσμίας, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του τέταρτου άρθρου του Ν. 4183/2013, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτονόητα, η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις υποθέσεις που το αίτημα για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό υποβλήθηκε ενώπιον άλλου οργάνου (πχ προϊσταμένου ΔΟΥ κλπ), αντί των ανωτέρω οργάνων, και, για οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν εξετάστηκε ή δεν έγινε δεκτό.

Παρατηρήσεις της επιστημονικής επιτροπής της βουλής

γ. Με την προτεινόμενη περίπτωση 21 προστίθενται νέες παράγραφοι 43 και 44 στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Με την παράγραφο 43 ορίζεται ότι «εφ’ όσον με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά με την παραγραφή, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα». Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν βρίσκεται σε αρμονία με το άρθρο 42 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το οποίο καθιερώνει χρόνο παραγραφής ίδιο με τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου σχετικώς προς την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή.

Με τη νέα παράγραφο 44 προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (1.1.2014) «κάθε αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών, εφαρμόζεται και για υποθέσεις, οι οποίες ήταν δυνατό να υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994». Επισημαίνεται ότι από την αιτιολογική έκθεση δεν προκύπτει ο λόγος της, κατ’ ουσίαν, κατάργησης του θεσμού του δικαστικού συμβιβασμού, που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ν.δ. 4600/1966, επί υποθέσεων για τις οποίες δεν προβλεπόταν διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής, λαμβανομένου υπόψη ότι αναγκαίο αποτέλεσμα της προτεινόμενης ρύθμισης θα είναι η αύξηση του αριθμού των φορολογικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και η περαιτέρω επιβράδυνση της εκδίκασής τους. Επισημαίνεται, επίσης, ότι πρέπει να διευκρινισθεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν καταλαμβάνει υποθέσεις οι οποίες υπάγονται στις παραγράφους 10 και 48 (όπως η τελευταία προστίθεται με το Νσχ) του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως και στην περίπτωση β΄ του άρθρου 50 του ν.4238/2014.


--------------------

 

Αρθρο 66. Μεταβατικές διατάξεις - Κείμενο νόμου

.....
47. Εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου, εκδοθείσες μετά την 1.1.2014 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες, εφ’ όσον υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας, ο οποίος ήταν κατά το νόμο αρμόδιος για την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα κατά το νόμο ισχύοντα έως την 31.12.2013. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ανάλογα και για διαδικαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ελέγχου, εκθέσεις ελέγχου, καταλογιστικές πράξεις φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλιστικά μέτρα, αναγγελίες, συμψηφισμούς, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφ’ όσον υπογράφονται από όργανα τα οποία ήταν αρμόδια, σύμφωνα με τα κατά το νόμο ισχύοντα έως την 31.12.2013. Για καταλογιστικές πράξεις, εκτελεστούς τίτλους, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλιστικά μέτρα, αναγγελίες, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, η Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ενιαία.

 

Εισηγητική έκθεση

Με την περίπτωση 22 ρυθμίζονται μεταβατικά ζητήματα λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης, ενώ η αναφορά στο ενιαίο της αφορά και καλύπτει όλα τα ζητήματα τοπικής αρμοδιότητας των οργάνων της και την εν γένει τήρηση του εξωτερικού τύπου νομιμότητας της έκδοσης των αναφερομένων διοικητικών ή διαδικαστικών πράξεων.

Παρατηρήσεις της επιστημονικής επιτροπής της βουλής

δ. Με την προτεινόμενη περίπτωση 22 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι «για καταλογιστικές πράξεις, εκτελεστούς τίτλους, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλιστικά μέτρα, αναγγελίες, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, η Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ενιαία». Συμφώνως προς την αιτιολογική έκθεση επί του Νσχ, η αναφορά στο ενιαίο της Φορολογικής Διοίκησης «αφορά και καλύπτει όλα τα ζητήματα τοπικής αρμοδιότητας των οργάνων της και την εν γένει τήρηση του εξωτερικού τύπου νομιμότητας της έκδοσης των αναφερομένων διοικητικών ή διαδικαστικών πράξεων». Λαμβανομένου υπόψη ότι, συμφώνως προς το άρθρο 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, «ως “Φορολογική Διοίκηση” νοείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων», ενώ, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, «η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εκτέλεσης και της λήψης διασφαλιστικών μέτρων, ανήκει στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα», παρατηρείται ότι η ρύθμιση, όπως είναι διατυπωμένη, στερείται αντικειμένου και χρήζει αναδιατύπωσης, προκειμένου να αποκτήσει σαφές ρυθμιστικό περιεχόμενο.
 

--------------------

 

Αρθρο 66. Μεταβατικές διατάξεις

48.Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι την 31.12.2013, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης τους, και το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν. 2523/1997, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του ίδιου νόμου, εφόσον ο φορολογούμενος, με δήλωσή του προς τον Προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή και καταβάλει, εντός της ίδιας αυτής προθεσμίας, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εφ' άπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής. Ειδικά για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως την 26.7.2013 και για τις οποίες το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του Ν. 2523/1997, εφαρμόζονται, υπό τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου, οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για υποθέσεις για τις οποίες ο φορολογούμενος έχει ασκήσει εμπρόθεσμη ενδικοφανή ή δικαστική προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού και οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ή συζητηθεί, εφ' όσον η δήλωση αποδοχής της πράξης γίνει εντός αποκλειστικής εξήντα ημερών από την δημοσίευση του παρόντος. Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, αμφισβητήσει την νομιμότητα της αποδοχής, η πράξη και οι έννομες συνέπειες της αναβιώνουν και ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

 

Εισηγητική έκθεση

Με την περίπτωση 23 παρέχεται η δυνατότητα σε φορολογουμένους, οι οποίοι μέχρι την 31.12.2013 έχουν υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση, για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν. 2523/1997, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσης της, να υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του ίδιου νόμου, ενώ ειδικά για παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως την 26.7.2013 και για τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του Ν. 2523/1997, δίδεται η δυνατότητα να υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις προϋποτίθεται δήλωσή του φορολογουμένου προς τον Προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της, με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται στην πράξη και η καταβολή εντός της ίδιας αυτής προθεσμίας ποσοστού τουλάχιστον
40% της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εφ' άπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής. Είναι προφανές ότι εάν κατά το χρόνο της αποδοχής δεν καταβληθεί το ως άνω ποσοστό της οφειλής, η αποδοχή δεν παράγει την προβλεπόμενη έννομη συνέπεια. Σε περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος έχει ασκήσει εμπρόθεσμη ενδικοφανή ή δικαστική προσφυγή, ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν εξεταστεί ή συζητηθεί, η δήλωση αποδοχής της πράξης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής εξήντα ημερών από την δημοσίευση της προτεινόμενης διάταξης. Οι ανωτέρω διατάξεις κρίνονται εύλογες και σκόπιμες για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, προκειμένου φορολογούμενοι οι οποίοι υπέπεσαν στις εν λόγω παραβάσεις, μέχρι την θέση σε εφαρμογή του Κώδικα και δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να υπαχθούν σε διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, να αντιμετωπίζονται από άποψη ουσιαστικής φορολογικής μεταχείρισης κατ' ανάλογο τρόπο με εκείνους οι οποίοι από τυχαίο γεγονός ελέγχθηκαν σε προγενέστερο χρόνο και για τις ίδιες παραβάσεις που ανάγονται στον ίδιο χρόνο είχαν τη δυνατότητα υπαγωγής της υπόθεσής τους σε συμβιβασμό. Ειδικά για τις παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί έως την 26.7.2013 και για τις οποίες το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του Ν. 2523/1997, δίδεται η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Η συγκεκριμένη χρονική επιλογή γίνεται, εν' όψει του ότι έκτοτε ισχύουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα του Κώδικα περί φοροδιαφυγής, με τα οποία ήδη επιχειρείται η πλήρης εναρμόνιση. Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Είναι ευνόητο ότι η περίπτωση αυτή αναφέρεται στα καταβληθέντα από το φορολογούμενο ποσά στο πλαίσιο της προβεβαίωσης ή λόγω άμεσης βεβαίωσης του προστίμου. Επισημαίνεται, ότι εν' όψει του ότι η υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις συνεπάγεται τροποποίηση ήδη εκδοθείσας πράξης επιβολής προστίμου, εφ' όσον κατά το διαδραμόντα χρόνο, από την έκδοση της πράξης μέχρι την αποδοχή, έχουν υπολογιστεί προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής, αυτές θα περιοριστούν αναλογικά κατά το ποσό που εντέλει οφείλεται μετά την αποδοχή.
Τέλος, με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, αμφισβητήσει την νομιμότητα της αποδοχής της παράβασης (πχ ισχυριζόμενος υπέρβαση της εξουσίας του εκπροσώπου ή πληρεξουσίου νομικού προσώπου), η πράξη και οι συναφείς έννομες συνέπειές της (πχ ποινικές) αναβιώνουν.

 

Παρατηρήσεις της επιστημονικής επιτροπής της βουλής

ε. Με την προτεινόμενη περίπτωση 23 προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι, για παραβάσεις που σχετίζονται με την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, ή την έκδοση ή λήψη εικονικών ή ανακριβών φορολογικών στοιχείων, ή τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, και που διαπράχθηκαν έως την 26.7.2013, εφαρμόζονται οι ευνοϊκότερες κυρώσεις (πρόστιμα) του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εφόσον ο φορολογούμενος, με δήλωσή του προς τον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της, αποδεχθεί ανεπιφυλάκτως το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή και καταβάλει, εντός της ίδιας αυτής προθεσμίας, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής. Προβλέπεται, περαιτέρω, ότι «σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, αμφισβητήσει την νομιμότητα της αποδοχής, η πράξη και οι έννομες συνέπειες της αναβιώνουν και ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται».

Επισημαίνεται ότι, κατά την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (2957/2013), η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρότερης (ποινικής ή διοικητικής) κύρωσης «έχει αυξημένη τυπική ισχύ όχι μόνο ως τμήμα του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου αλλά και ως κανόνας που απορρέει από το άρθρο 7 της ΕΣΔΑ, το οποίο επιβάλλει την αναδρομική εφαρμογή του ευμενέστερου για τον παραβάτη “ποινικού” νόμου (βλ. ΕΔΔΑ μειζ. συνθ. απόφαση της 17.9.2009, 10249/03, Scoppola κατά Ιταλίας, σκέψεις 108-109) και εφαρμόζεται και σε περίπτωση επιβολής διοικητικής κύρωσης … που συνιστά “ποινή”, με βάση τα κριτήρια της νομολογίας Engel (βλ. ΕΔΔΑ απόφαση επί του παραδεκτού της 24.11.1998, 38644/97, Brown κατά Ηνωμένου Βασιλείου).

Ειδικότερα, η εν λόγω αρχή επιβάλλει την αναδρομική εφαρμογή της διάταξης η οποία άγει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην επιβολή της ηπιότερης κύρωσης προκειμένου περί παράβασης για την οποία προβλέπονται διαδοχικά, από τον χρόνο διάπραξής της έως το χρόνο έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί της υπόθεσης, περισσότερες κυρώσεις (πρβλ. ΣτΕ 4166/2012, 3457/2012, 4159-60/2009 επταμ. κ.ά. και απόφαση ΕΔΔΑ στην υπόθεση Scoppola, op.cit., σκέψη 109)». Συνέπεια της, αυξημένης τυπικής ισχύος, αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρότερης (ποινικής ή διοικητικής) κύρωσης είναι ότι, σε περιπτώσεις παραβάσεων όπως αυτές που καταλαμβάνονται από την προτεινόμενη ρύθμιση, η εφαρμογή των νεότερων, ευνοϊκότερων, ρυθμίσεων του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας είναι υποχρεωτική για τη Φορολογική Διοίκηση και δεν μπορεί να συναρτάται με την παραίτηση του φορολογουμένου από το, κατ’ άρθρο 20 του Συντάγματος, δικαίωμα προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια για την επί της ουσίας αμφισβήτηση της τέλεσης της παράβασης (βλ. και Γνμδ ΝΣΚ 32/2014).


Ετικέτες για αναζήτηση παραγραφή έλεγχοι ΚΦΔ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο