Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι τελικές αλλαγές στον ΚΦΕ ν.4172 με το πολυνομοσχέδιο - Ατυπη κωδικοποίηση του ΚΦΕ


Αναλυτικά οι αλλαγές :


1) Ρύθμιση για τα μπλοκάκια . Διαγράφετε το όριο των 9.250 ευρώ και προστίθεται όρος "και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του"
(διορθώνεται και το λάθος του προηγούμενου νόμου Αρθρο 12)


2)Απαλλάσσονται από τον φόρο : το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α` Βοηθειών, κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) (άρθρο 72) (άρθρο 14)


3) Εξαιρούνται από τα τεκμήρια απόκτησης οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. (άρθρο 32)


4) Αλλαγές στην υπεραξία ακινήτων . Από το φόρο υπεραξίας ακινήτων θα εξαιρούνται ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από το 1995, ενώ θα μειώνεται ακόμη περισσότερο η επιβάρυνση για τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού.
Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται ως εξής: α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με επαχθή αιτία, είναι το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο,
β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο,
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: Τιμή κτήσης ίσον τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους.
Ως ΔΤΚατ νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ν κατά το χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημοσιευθεί μέσος ΔΤΚατ, λαμβάνεται υπ' όψιν ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους.

Η τιμή πώλησης είναι το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή, στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί το αντάλλαγμα για κάθε συμβαλλόμενο και εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η φορολογητέα αξία.

Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση του ακινήτου δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση που περιέρχεται στην κατοχή τρίτου κτίσμα που έχει ανεγερθεί στο έδαφός του με δαπάνες του μισθωτή σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, ως υπεραξία θεωρείται η αγοραία αξία του κτίσματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου μαζί με το συστατικό αυτού κτίσμα.

Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική.
3. Ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει χρόνος κτήσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ισχύουν τα εξής: α) Επί μεταβίβασης κτίσματος που ανεγέρθηκε, με αυτεπιστασία ή με βάση το σύστημα της αντιπαροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανανέωσης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω προθεσμιών, β) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος που δηλώνεται ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται από το μηχανικό στη σχετική αίτηση τακτοποίησης, γ) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόμιμου κτίσματος.
Επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η αντίστοιχη ημερομηνία του εικοστού πρώτου έτους, πριν από το χρόνο της μεταβίβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται χρόνος κτήσης και σε κάθε άλλη περίπτωση καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω υπεραξία θεωρείται μηδενική.
5. Η υπεραξία που προκύπτει σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους λαμβάνεται απομειούμενη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών απομείωσης:

Έτη διακράτησηςΣυντελεστής απομείωσηςΈτη διακράτησηςΣυντελεστής απομείωσης
1100,0%1477,9%
298,2%1576,4%
396,4%1674,8%
494,7%1773,2%
593,0%1871,7%
691,2%1970,2%
789,5%2068,7%
887,8%2167,2%
986,1%2265,7%
1084,5%2364,2%
1182,8%2462,8%
1281,1%2561,5%
1379,5%26+60%

 


5) Από το φόρο υπεραξίας εισηγμένων μετοχών θα εξαιρούνται οι μετοχές που έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, ενώ ο φόρος θα επιβάλλεται μόνο εφόσον ο πωλητής συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%.(άρθρο 42)

6) Προβλέπεται η απαλλαγή από το φόρο της υπεραξίας που αποκτούν από τη μεταβίβαση ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση 
(άρθρο 42)


7)
Προβλέπεται  απαλλαγή από την παρακράτηση να καταλαμβάνει μόνον τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττουν νομικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από θυγατρικές τους εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτος μέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. Ομοίως, με την τροποποίηση της παραγράφου 2 περιορίζεται η απαλλαγή μόνον στα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττουν μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών φορολογικών κατοίκων σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ.  (άρθρο 48)


8) Απαλλάσσεται από την παρακράτηση η μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας
για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου εταιρείας (άρθρο 62)


9) Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties) σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64.(άρθρο 62)

10)
Η παρακράτηση 3%
για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων γίνεται ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.(άρθρο 64)

11)
Ο παρακρατούμενος φόρος επί της υπεραξίας ακινήτων και οι φόροι που παρακρατούνται από τους συμβολαιογράφους αποδίδονται από αυτούς με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου.
(άρθρο 64)

12)
Oι συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ απαλλάσσονται από την υποχρέωση παρακράτησης.(άρθρο 64)

13) εισάγονται οι διατάξεις του άρθρου 67Α και ρυθμίζονται τα σχετικά με την υποβολή της δήλωσης υπεραξίας από το φορολογούμενο, τις υπό των συμβολαιογράφων υποχρεώσεις ελέγχου και βεβαίωσης της ακρίβειας των στοιχείων της δήλωσης, ως προς τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπραγμάτου δικαιώματος, τα μεγέθη του ΔΤΚατ και τον υπολογισμό του φόρου, καθώς και θεώρησης της δήλωσης αυτής, την οποία, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, επισυνάπτουν σ' αυτό. Ρητά δε ορίζεται ότι ο συμβολαιογράφος δεν έχει ευθύνη για όσα
στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει. Περαιτέρω ορίζεται ως χρόνος υποβολής της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης στο οποίο προσαρτάται. Ειδική μνεία σχετικά με την απόδοση του φόρου γίνεται α)όσον αφορά τον μισθωτή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ο οποίος υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στον
προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας του κτίσματος που περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου, ενώ υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο τρίτος καθώς και β)όσον αφορά τις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 41, όπου ορίζεται ότι υπόχρεος της υποβολής δήλωσης αλλά και καταβολής του φόρου είναι ο αποκτών. Με την ίδια διάταξη ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του φόρου και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού.
(άρθρο 67Α)

14) Γίνεται νομοτεχνική επεξεργασία του άρθρου 69, προκειμένου να αρθεί κάθε ερμηνευτική αμφιβολία ότι σε προκαταβολή φόρου υπόκειται αποκλειστικό το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι από άλλες πηγές όπως μισθωτή εργασία και συντάξεις
ή το εισόδημα από ακίνητη περιουσία. 
(άρθρο 69)

15) Γίνεται νομοτεχνική επεξεργασία , ώστε να αρθεί κάθε ερμηνευτική αμφιβολία ότι οι ζημίες με τις οποίες συμψηφίζονται  υποχρεωτικά τα αφορολόγητα αποθεματικά, εφόσον δεν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν, είναι οι φορολογικές ζημίες της επιχείρησης, όπως δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλε. Επίσης, με την προσθήκη οττην παράγραφο 13 εξαιρείται το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 12.
(άρθρο 72)

16) Σε ό,τι αφορά στα αποθεματικά εταιρειών από Sale and Lease Back, παραμένουν αφορολόγητα για ισολογισμούς που κλείνουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτάται φορολογείται ως έσοδο σύμφωνα με όσα ισχύουν στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. (άρθρο 72)

17) Παράταση στην υποβολή της δήλωσης και την την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου
από μισθωτές υπηρεσίες ο οποίος καταβάλλεται τον Ιανουάριο μέχρι την 30η Απριλίου. (άρθρο 72)

18) Προβλέπεται για κοινωνικούς λόγους η μείωση των φορολογικών συντελεστών του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των μόνιμων κατοίκων της Κεφαλονιάς. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύσει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τα κέρδη που προκύπτουν από την In Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015. (άρθρο 72)

19) Ορίζεται για λόγους άρσης κάθε ερμηνευτικής αμφιβολίας ότι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 4 του ν.2238/1994, καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις.Δείτε εδώ τις σημαντικότερες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου (με βάση το τελικό κείμενο)  Κωδικοποιημένες και με επεξηγήσεις σε κάθε κωδικοποιημένη διάταξη. (Πρόστιμα, ΚΕΔΕ , αλλαγές στην πληρωμή ΦΠΑ , Αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος , Ε9 , ΕΝΦΙΑ κλπ)


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο