Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στα 63 δις το ληξιπρόθεσμο χρέος προς την φορολογική διοίκηση. 900 εκ. προστέθηκαν τον Ιανουάριο του 2014

Ληξιπρόθεσμο

Στα 63 δις το ληξιπρόθεσμο χρέος προς την φορολογική διοίκηση. Μόνο τον Ιανουάριο του 2014  αυξήθηκε κατά 900 εκκ.

Από το χρέος αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι 9.5 δις οφείλονται από πτωχευμένες εταιρίες, ενώ 5 περίπου δις οφείλεται από το δημόσιο και λοιπές επιχειρήσεις κοινής οφέλειας.

 
Ελεγχοι

Τα στοιχεία των φορολογικών ελέγχων για τον Ιανουάριο δείχνουν αναλυτικά τα εξής:

Από τους 988 Πλήρης φορολογικούς ελέγχους που «τρέχουν» σε Μεγάλες Επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν 9 έλεγχοι, ενώ 5 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Από αυτούς τους ελέγχους έχουν βεβαιωθεί 128 εκκ ενώ έχουν εισπραχθεί περίπου 11 εκκ

Αντίστοιχα από τους 416 μερικούς ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν 50 έλεγχοι, ενώ1 υπόθεση παραπέμφθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Τα ποσά των μερικών ελέγχων που έχουν βεβαιωθεί είναι 7 εκκ ενώ έχουν εισπραχθεί 4.9

Επίσης από τους 142 φορολογικούς ελέγχους που «τρέχουν» σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου ολοκληρώθηκαν 43 έλεγχοι, ενώ 14 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Αντίστοιχα σε αυτούς τους ελέγχους έχουν βεβαιωθεί 16.5 εκκ και έχουν εισπραχθεί 2.6 εκκ.Εισπραξεις φόρων.

Τον Ιανουάριο αναλυτικά  η φορολογική διοίκηση παρουσίασε τα ακόλουθα έσοδα.
1.5  δις από ΦΠΑ
641 εκκ από φόρους κατανάλωσης
786 εκκ από Φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
9 εκκ από φόρο νομικών προσώπων
Και 333 εκκ από φόρους στην ακίνητη περιουσίαΑναλυτικά τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης που έδωσε στην δημοσιότητα το ΥΠΟΙΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας Σύνολο 2012 Σύνολο 2013 2014
ΙΑΝ ΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών , Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 55.130 62.552 62.303
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) **** 4.901 4.901
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) **** 9.508 9.501
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) **** 47.970 47.728
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) **** 0.173 0.173
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 1.518 0.205
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0.040
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8)* 0.962
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) * 0.061
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) * 0.002
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (11)=(9)/((8)-(10))** 18.69% 6.38%
Πλήρεις Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων ,μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 988
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 9 9
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)
5 5
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 14 14
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0.0 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 5.56 5.56
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0.51 0.51
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) 7.83 7.83
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 120.06 120.06
Αρχικό ποσό για το οποίο προσέφυγε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ) 0.00 0.00
Τελικό Ποσό μετά την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ) (5β) 2.84 2.84
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6) 0.00 0.00
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6) 128.97 128.97
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7) 2.30 2.30
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8) 8.56 8.56
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0.00 0.00
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β) 0.04 0.04
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 10.91 10.91
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 54.62% 8.46% 8.46%
Οι επανέλεγχοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των μερικών ελέγχων
Μερικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων ,μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 416
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 50 50
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)
1 1
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 51 51
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 0.6 0.6
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0.0 0.0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013(€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) 0.0 0.0
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 0.4 0.4
Αρχικό ποσό για το οποίο προσέφυγε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ) 12.2 12.2
Τελικό Ποσό μετά την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ) (5β) 6.1 6.1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6) 0.0 0.0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6) 7.0 7.0
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7) 0.0 0.0
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8) 4.5 4.5
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0.4 0.4
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β) 0.0 0.0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 4.9 4.9
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 69.5% 70%
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων- ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή , Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 5 5
Έλεγχοι αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου , μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 142
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 43 43
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)
14 14
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 57 57
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 5.70 5.7
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0.00 0.0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) -6.50 -6.5
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 2.15 2.1
Αρχικό ποσό για το οποίο προσέφυγε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ) 8.60 8.6
Τελικό Ποσό μετά την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ) (5β) 8.60 8.6
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6) 0.10 0.1
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6) 16.5 16.5
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7)* 0.5 0.5
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8)* 1.9 1.9
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0.2 0.2
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β) 0.0 0.0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 2.6 2.6
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 15.71% 15.71%
*Η είσπραξη αφορά μόνο το ΚΕΦΟΜΕΠ, δεν συμπεριλαμβάνεται η είσπραξη του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή 11 11
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ *
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε *
Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 78 78
Πλήθος αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 42 42
Ποσά φοροδιαφυγής που αναλογούν στο πλήθος των αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 (€ εκ.) 15.31 15.31
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο