Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Παρατείνεται μέχρι 31-10-2014 η προθεσμία για τη συνέχιση καταβολής των συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας με τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό Εργασίας προβλέπεται μεταξύ άλλων διατάξεων και η παράταση μέχρι 31-10-2014 της προθεσμίας συνέχισης καταβολής με τους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις των συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας.

Ολόκληρη η τροπολογία:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ


«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»

Παράγραφος 1: Παράταση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

Με το άρθρο 66 του Ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 88), όπως τελικώς τροποποιείται με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 2, του ν. 4237/2014, ρυθμίζεται το θέμα της παράτασης της χορήγησης των συντάξεων λόγω αναπηρίας και των επιδομάτων λόγω αναπηρίας, στις περιπτώσεις λήξης του δικαιώματος τους και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α., ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.

Ειδικότερα, με βάση τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις, προβλέπεται εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης λόγω αναπηρίας, που έχει λήξει μέχρι και 28.02.1014 (με τη χορήγηση του ίδιου ποσού που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%), καθώς και εξάμηνη παράταση των επιδομάτων λόγω αναπηρίας που λήγουν μέχρι και 30.04.2014. Κατά το χρονικό, δε, διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας και των επιδομάτων λόγω αναπηρίας, εξακολουθούν να γίνονται κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται στους συνταξιούχους και επιδοματούχους ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και προκειμένου για την ενιαιοποίηση της εφαρμογής της ρύθμισης της εξάμηνης παράτασης, τροποποιείται το άρθρο 66, του ν. 4144/2013, έτσι ώστε στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης και υπό τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που θέτει, να υπάγονται και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας των οποίων η σύνταξη αναπηρίας λήγει μέχρι 30.04.2014.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που έχουν ήδη δικαιωθεί την εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης ή επιδόματος τους λόγω αναπηρίας και η εξάμηνη αυτή παράταση έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει μέχρι 30.04.2014, να δικαιούνται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της σύνταξης ή του επιδόματος τους, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, ιατρική κρίση τους χωρίς δικής τους υπαιτιότητα.

Παράγραφος 2: Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του κωδικοποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ (ΕΚΠ-ΟΤΕ), το προσωπικό απολυόταν λόγω σωματικής ή ψυχικής νόσου που το καθιστούσε ανίκανο για εκτέλεση κάθε εργασίας. Το προσωπικό που απολυόταν λόγω νόσου δικαιούταν σύνταξης σύμφωνα με το αρ. 16 του καταστατικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Βάσει της παρ.2 του αρ. 5 της ΠΥΣ 6/28.2.2012 καταργήθηκαν από 14.2.2012 οι διατάξεις του αρ. 40 του κωδικοποιημένου ΕΚΠ-ΟΤΕ, με αποτέλεσμα εφεξής η λύση της σύμβασης εργασίας του εν γένει προσωπικού της επιχείρησης να διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Συνεπώς, μετά την κατάργησή του ανωτέρω αρ. 40, οι εργαζόμενοι δεν απολύονται πλέον μόνο λόγω νόσου, αλλά η σύμβασή τους λύεται με καταγγελία είτε από τον εργοδότη είτε από αυτούς (παραίτηση) ή με κοινή μεταξύ τους συμφωνία. Απόρροια τούτων είναι, δεδομένων των διατάξεων του αρ. 16 του Καταστατικού του ΤΑΠ-ΟΤΕ (που προϋποθέτουν απόλυση λόγω νόσου), να μη δικαιούνται σύνταξης, καίτοι έχουν βεβαιωμένη συντάξιμη αναπηρία και βρίσκονται εκτός εργασίας.

Με τη διάταξη αυτή, δεδομένου ότι η ανωτέρω ΠΥΣ αφορά επιχειρήσεις, εταιρίες και οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ να συνταξιοδοτηθούν λόγω αναπηρίας, εφόσον πληρούν όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις και η σύμβασή τους λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Παράγραφος 3: Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α'31) και της παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α'41), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4075/2012 (Α'89) και της. παρ IB της υποπ. ΙΒ.1 του ν. 4093/2012 στον ΕΟΠΥΥ μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό, ο Κλάδος Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες Υγείας του, το Κέντρο Διάγνωσης Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύνολο του εξοπλισμού του, ο Οίκος Ναύτου και οι Κλάδοι Υγείας του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ/ ΤΥΔΚΥ, του ΤΑΥΤΕΚΩ, του ΕΤΑΑΑ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως προς τις παροχές ασθένειας σε είδος.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του 3918/2011, της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.3984/2011 (ΑΊ50), του άρθρου 44 του ν.4075/2012 (Α'89), και του άρθρου 46 του ν.4144/2013 (Α'88), συστήθηκαν στους ανωτέρω ασφαλιστικούς οργανισμούς λογαριασμοί παροχών σε χρήμα, και προβλέφθηκε οι ασφαλισμένοι για τη χορήγηση των εν λόγω παροχών να εξυπηρετούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ.

Για το λόγο αυτό στο άρθρο 19 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Β'2456/2011), προβλεπόταν η σύσταση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών να γίνει με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Όμως, η διάταξη αυτή απαλείφθηκε από τον Κανονισμό με την αρ. ΕΜΠ5/2012 ΚΥΑ, με αποτέλεσμα ασφαλισμένοι που νοσούν ή είναι ανίκανοι για εργασία, προκειμένου να τους χορηγηθεί αναρρωτική άδεια από την εργασία τους λόγω ασθένειας και να επιδοτηθούν για παροχές σε χρήμα (επίδομα ασθένειας και μητρότητας), να συνεχίζουν να παραπέμπονται στις υγειονομικές επιτροπές που είχαν συσταθεί πριν τον ΕΟΠΠΥ.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους των Τομέων ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, πριν την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ προβλεπόταν η σύσταση ενιαίων υγειονομικών επιτροπών, οι οποίες, όμως, ή δεν συστάθηκαν ή η λειτουργία τους έληξε μη δυναμένης της επανασύστασής τους, δεδομένου ότι πλέον οι ιατροί που υπηρετούσαν στους εν λόγω φορείς και στελέχωσαν τις επιτροπές, έχουν μεταφερθεί στον ΕΟΠΥΥ.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4223/2013 με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011» προβλέπεται η σύσταση στον ΕΟΠΥΥ Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για την παραπομπή σε αυτές αποκλειστικά θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, με την παρούσα διάταξη προτείνεται η αντικατάσταση της ανωτέρω παραγράφου και η συγκρότηση στον ΕΟΠΥΥ με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υγειονομικών επιτροπών για την παραπομπή θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, με τις οποίες καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητές τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014

 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»

Παράγραφος 1 : Παράταση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας

«Τα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 66, του ν. 4144/2013 (Α' 88), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παράγραφο 2, του άρθρου 8, του ν. 4237/2014 (Α' 36), αντικαθίστανται ως εξής:
Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.) ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, λήγει την 30.4.2014. Τα πρόσωπα εκείνα, που κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, έχουν δικαιωθεί μια εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης ή επιδόματος τους λόγω αναπηρίας και η εξάμηνη αυτή παράταση λήγει μέχρι την 30.4.2014, δικαιούνται και μία επιπλέον εξάμηνη παράταση της σύνταξης ή του επιδόματος τους, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση τους χωρίς δική τους υπαιτιότητα.»

Παράγραφος 2: Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

Από της ισχύος του άρθρου 5 της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (Α 38), για την απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του κλάδου σύνταξης του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ δεν απαιτείται η απόλυσή τους λόγω νόσου, αλλά αρκούν η λύση της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο, η συμπλήρωση των απαιτούμενων από τις αντίστοιχες διατάξεις ετών ασφάλισης καθώς και συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας που επιφέρει ανικανότητα σωματική ή διανοητική προς εκτέλεση κάθε εργασίας ή ανικανότητα για την εργασία που οφείλει να παρέχει.

Παράγραφος 3: Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ

Η παράγραφος 3α του άρθρου 30 του ν.3918/2011 (Α'31), η οποία προσετέθη με την παρ. 2 με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν.3918/2011 (Α'31)» του άρθρου 54 του ν.4223/2013 (Α'287), αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ συγκροτούνται στον ΕΟΠΥΥ πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για την παραπομπή θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία καθώς και κρίσης ικανότητας προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, με τις οποίες καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητές τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία τους.»

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο