Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μείωση κατά 2,3% του ΑΕΠ κατά το 4o τρίμηνο του 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 11‐03‐2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: 4o Τρίμηνο 2013 (Προσωρινά στοιχεία)

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το 4o τρίμηνο του 2013 καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία των τριμήνων της περιόδου 2005‐2013(3ο τρίμηνο).

Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα τριμηνιαία στοιχεία των ετών 2012 και 2013 έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για προσωρινές εκτιμήσεις, η οποία βασίζεται κυρίως στη χρήση των αποτελεσμάτων των βραχυχρόνιων στατιστικών χωρίς να γίνεται προσαρμογή (benchmarking) στις εκτιμήσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων των αντιστοίχων ετών. Εντούτοις, αυτή η προσαρμογή (benchmarking) θα πραγματοποιηθεί όταν ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει εργασίες αναθεώρησης των ετήσιων εθνικών λογαριασμών, οι οποίες ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 15/10/2013. Η αναθεώρηση αφορά τις ετήσιες εκτιμήσεις για την περίοδο μέχρι και το 2012 και συμπεριλαμβάνει την ενσωμάτωση νέων και επικαιροποιημένων δεδομένων από διαφορετικές πηγές στην παραγωγή των ετήσιων εθνικών λογαριασμών, με τους κατάλληλους ελέγχους ποιότητας στις πηγές και μεθόδους, όπου απαιτείται. Η αναθεώρηση αυτή συνδυάζεται με ένα ευρύτερο πλαίσιο στατιστικών εργασιών για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών‐ΕΣΛ 2010 (European System of Accounts‐ ESA 2010) και με την τακτική αναθεώρηση του έτους βάσης για τους εθνικούς λογαριασμούς (από 2005 σε 2010). Αυτός ο συνδυασμός των στατιστικών εργασιών θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2014. Οι χρήστες θα πρέπει να σημειώσουν προσεκτικά ότι αυτές οι εργασίες, κατά την ολοκλήρωσή τους τον Σεπτέμβριο του 2014, μπορεί να οδηγήσουν σε αρκετά σημαντικές αναθεωρήσεις τόσο των ετήσιων, όσο και των τριμηνιαίων στοιχείων που θα προσαρμοστούν σε αυτά. Επομένως, οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τους τα παραπάνω κατά τη χρήση των επιπέδων και ρυθμών μεταβολής των στοιχείων τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών που παρέχονται στο παρόν δελτίο τύπου .
Επιπρόσθετα, η ΕΛΣΤΑΤ είχε ανακοινώσει στο δελτίο τύπου στις 9/12/2013 ότι εξετάζει ορισμένα θέματα που αφορούν τον αποπληθωριστή του τριμηνιαίου ΑΕΠ, στα πλαίσια ενός γενικότερου προγράμματος σχετικά με τις μετρήσεις όγκου και τιμών στους εθνικούς λογαριασμούς, τόσο σε ετήσια όσο και τριμηνιαία βάση. Οι δράσεις που θα αναληφθούν σ’ αυτόν τον τομέα προβλέπονται στο Κοινό Στατιστικό Πρόγραμμα Δράσεων για τις Ελληνικές Στατιστικές (JOSGAP) που έχει συμφωνηθεί και εφαρμόζεται με την βοήθεια της Eurostat.

Οι προαναφερθείσες εργασίας της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέταση και βελτίωση της μεθόδου υπολογισμού του αποπληθωριστή του τριμηνιαίου ΑΕΠ συνέβαλλαν στην αναθεώρηση των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών της περιόδου 2005‐2013(3ο τρίμηνο) η οποία ανακοινώνεται στους χρήστες με το παρόν δελτίο τύπου. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση για τον υπολογισμό των μεταβολών όγκου και τιμών των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών, με τη χρήση των ίδιων δεικτών, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, για τον αποπληθωρισμό τόσο της ακαθάριστης αξίας παραγωγής όσο και της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται συνήθως για το αποπληθωρισμό του ΑΕΠ κατά τον υπολογισμό του από την πλευρά της παραγωγής. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του αποπληθωριστή του ΑΕΠ κρίθηκε απαραίτητη γιατί στα αποτελέσματα των τριμήνων του 2012 και 2013 είχε διαπιστωθεί σημαντική και εμμένουσα απόκλιση του αποπληθωριστή
του ΑΕΠ όπως αυτός προέκυψε από την πλευρά της παραγωγής, σε σύγκριση με τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ που προέκυψε από την πλευρά της δαπάνης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεροληψία στις εκτιμήσεις όγκου και στις μεταβολές τιμών των τριμηνιαίων στοιχείων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΛΣΤΑΤ αποφάσισε να δώσει στους χρήστες τριμηνιαίες εκτιμήσεις όπου αυτό το μεθοδολογικό θέμα αντιμετωπίζεται άμεσα και να μην περιμένει να αντιμετωπίσει το θέμα στο πλαίσιο τον ευρύτερων εργασιών που έχουν προαναφερθεί, το Σεπτέμβριο του 2014. Μεθοδολογικό σημείωμα για τις μεταβολές στον τρόπο υπολογισμού του αποπληθωριστή στους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0704/Other/A0704_SEL84_MT_QQ_01_2005_01_2099_02_P_GR.pdf

Οι αναθεωρήσεις που παρατηρούνται στους τριμηνιαίους λογαριασμούς στο παρόν δελτίο τύπου, σε σύγκριση με τα στοιχεία στις προσωρινές εκτιμήσεις (flash estimates) που δημοσιεύτηκαν στις 14/2/2014, οφείλονται επίσης στη χρησιμοποίηση νέων στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), σε όρους όγκου1, κατά το 4o τρίμηνο του 2013 παρουσίασε μείωση κατά 2,3% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2012, έναντι της μείωσης κατά 2,6% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 4oυ τριμήνου (flash estimate) και είχε ανακοινωθεί στις 14 Φεβρουαρίου 2014

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 0,8% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2012 (Πίνακας 4).

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 15,3 % σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2012 (Πίνακας 4).

Αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Πίνακας 4). Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,7% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,4%.

Μείωση κατά 5,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (Πίνακας 4). Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 4,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 11,8%.

1 Αλυσωτοί δείκτες όγκου

Ολόκληρο το δελτίο τύπου ως συνημμένο αρχείο

Πληροφορίες:
Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών
Τμήμα Τριμηνιαίων.
Περιφερειακών και Δορυφορικών Λογ/μών
Κώστας Παπανδρέου,
Ακης Τσαγκουρνός
Tel : 213 135 2566
213 135 2569
Fax : 213 135 2552
[email protected]
[email protected]
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο