Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Παράταση ενός έτους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μακροχρόνια ανέργων ανώ των 29 ετών, νέων έως 29 ετών κ.α.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας» από τον Υπουργό Εργασίας παρατείνεται μέχρι 28/2/2015, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ήτοι τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 29 ετών, νέους έως 29 ετών, ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 50 ημέρες ασφάλισης αντί των 100 που έπρεπε, καθώς και εργαζομένους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και στην επιχείρηση «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας»

1. Με το νόμο 3996/2011, είχε προβλεφθεί ως προϋπόθεση για τη θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας για παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 29-02-2012, η συμπλήρωση πενήντα (50) ημερών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή δεκαπεντάμηνο, όπως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του θεσμικού περί ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νόμου, αντί των 100 ημερών ασφάλισης που έπρεπε να συμπληρώσουν σύμφωνα με το άρθρο 148 του νόμου 3655/2008. Εν συνεχεία, η ισχύς της ευνοϊκής αυτής ρυθμίσεως, παρατάθηκε διαδοχικά με το άρθρο 138 του νόμου 4052/2012 και το άρθρο 75 του νόμου 4144/2013 μέχρι την 28-2-2014. Λόγω των δύσκολων συγκυριών, αλλά πρωτίστως της αναγκαιότητας της ιατροφαρμακευτικής καλύψεως συμπολιτών μας που υποαπασχολούνται, με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης Α της παραγράφου 1, παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, δηλαδή από 1-3-2014 μέχρι την 28-2-2015, η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, δυνάμει της οποίας ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογενειών αυτών δικαιούνται παροχών ασθένειας σε είδος, εφόσον συμπληρώσουν πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου 4144/2013 παρατάθηκε για 14 ακόμα μήνες η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι είχαν κάνει χρήση της ρύθμισης της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 όπως ισχύει, και είχαν καλυφθεί για παροχές ασθένειας σε είδος, των οποίων η κάλυψη έληγε την 31-12-2012. Οι διατάξεις της παρ. 4 του ν. 2768/1999 αφορούν μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας από 30 έως 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας. Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργασίας αυξάνεται ανά εκατό ημέρες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) έτους της ηλικίας και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο ) έτος της ηλικίας. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος ισχύει για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην ασφάλιση και εφόσον ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να είναι άνεργος. Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης Β της παραγράφου 1, παρατείνεται η ισχύς της ευνοϊκής ρυθμίσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του νόμου 4144/2013, έτσι ώστε οι ανωτέρω μακροχρόνια άνεργοι, των οποίων η ιατροφαρμακευτική κάλυψη λήγει την 28-2-2014, να συνεχίζουν να καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά για το χρονικό διάστημα από 1-3-2014 έως 28-02- 2015.

Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις της περίπτωσης Γ, της παραγράφου 1, παρατείνεται μέχρι την 28-02-2015, η δυνατότητα καλύψεως των εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και των εργαζομένων της επιχείρησης «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και των μελών των οικογενειών τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για παροχές ασθένειας σε είδος, ανεξαρτήτως των ημερών ασφάλισής τους.

2. Στο πλαίσιο του ν. 4093/2012, οι φορείς - τομείς πρόνοιας από 1- 1-2014 υποχρεούνται να εφαρμόζουν νέο τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ παροχών, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των ταμείων χωρίς νέα ελλείμματα και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη καταβολή των εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους. Προς τούτο είναι απαραίτητο, από 1-1-2014, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στους εν λόγω φορείς να τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Ακολούθως, από την ίδια ημερομηνία οι φορείς - τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λειτουργούν από 1-1-2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) για όλους τους ασφαλισμένους τους.

Με την προτεινόμενη διάταξη, εξασφαλίζεται η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος με το παλαιό σύστημα υπολογισμού στους ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμά τους μέχρι 31-8-2013, καθόσον στα πρόσωπα αυτά η εφάπαξ παροχή τους θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία.

Για τους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή αποχωρούν από την υπηρεσία τους ή την εργασία τους ή το επάγγελμά τους από 1-9-2013 και μετά, το ποσό της εφάπαξ παροχής υπολογίζεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του πρώτου εδάφιου της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (Α' 222), όπως εκάστοτε ισχύει.

Επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος επιστρέφονται οι ατομικές εισφορές τους κατά την αποχώρηση τους από την εργασία ή το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίστηκαν σε φορέα πρόνοιας και όχι κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, προτείνεται η ρύθμιση του θέματος έτσι ώστε τα ποσά των εισφορών να επιστρέφονται στον δικαιούχο κατά την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης. Για επιστροφή εισφορών χρόνου ασφάλισης έως 31-12-2013 η παροχή προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από 1-1-2014 και μετά, το ύψος του ποσού της παροχής προκύπτει από τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα.

Με την διάταξη της περίπτωσης Ε προτείνεται όπως η τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ. 5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (Α' 222) πραγματοποιείται με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.)

Με την προτεινόμενη διάταξη της περίπτωσης Στ, ορθολογικοποιείται η αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων ασφαλισμένων που επανέρχονται στην υπηρεσία και ασφαλίζονται στον Τομέα, ενώ έχουν ήδη λάβει ή εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος για το πρώτο διάστημα απασχόλησής τους. Στο ΤΠΔΥ εμφανίζεται σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων οι οποίοι εξέρχονται της υπηρεσίας (και ασφάλισης) και επανέρχονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αιτούμενοι εκ νέου εφάπαξ βοηθήματος. Το ταμείο, βάσει της ανωτέρω διάταξης, χορηγεί συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα για το νέο χρόνο ασφάλισης και με τα δεδομένα της τροποποιητικής/νέας πράξης. Με την περίπτωση Στ της παρούσας, προτείνεται η κατάργηση της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 57 του ν. 3518/2006, η οποία πέραν των ανωτέρω επιβαρύνει την οικονομική επάρκεια του Ταμείου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας»

1. Α. Στο τέλος της παραγράφου 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α 179) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο ΙΑ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α 41) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α 88), προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2014 έως 28.2.2015 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.»

Β. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α 273), της παραγράφου 2 άρθρου 35 Ν.3996/2011 (Α 170), της παραγράφου Α2 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α 41) και της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α 88), παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2015.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 και ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόμενη εισφορά στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Γ. Στο τέλος της παραγράφου 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α 179), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α 216) και με την παράγραφο 4 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α 88), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και τα μέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν 1846/1951 για την περίοδο από 1.3.2014 έως 28.2.2015 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951 για την περίοδο από 1.3.2014 έως 28.2.2015 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.»

2. Α. Οι φορείς - τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λειτουργούν από 1-1- 2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) για όλους τους ασφαλισμένους τους.

Β. Από 1-1-2014 οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στους φορείς - τομείς πρόνοιας τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

Γ. Για ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμά τους μέχρι 31-8-2013, η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία. Για ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή αποχωρούν από την υπηρεσία τους ή την εργασία τους ή το επάγγελμά τους από 1-9-2013 και μετά, το ποσό της εφάπαξ παροχής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (Α' 222), όπως εκάστοτε ισχύει.

Δ. Όπου στην κείμενη .νομοθεσία προβλέπεται επιστροφή εισφορών τα ποσά επιστρέφονται στον δικαιούχο κατά την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης. Για επιστροφή εισφορών χρόνου ασφάλισης έως 31-12-2013 η παροχή προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από 1-1-2014 και μετά, το ύψος του ποσού της παροχής προκύπτει από τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα.

Ε. Η απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (Α' 222) τροποποιείται και συμπληρώνεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.).

Στ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 57 του νόμου 3518/2006 (Α' 272) καταργείται.

Ζ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη που ορίζει διαφορετικά τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων καταργείται.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο