Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οδηγίες υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τη Γ.Γ.Π.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9

Οδηγίες Χρήσης

Πίνακας Περιεχομένων

1. Γενικές οδηγίες που  αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα
2. Υποβολή Τροποποιητικής Δήλωσης Ε9
3. Είσοδος στην εφαρμογή για σύζυγο και προστατευόμενα μέλη 
4. Πρόσθετα Πεδία για την Υποβολή Δήλωσης Ε9 έτους 2013   
5. Αρχική οθόνη  
6. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη   
6.1. Καρτέλες Εφαρμογής   
7. Καρτέλα «Υποβολή Δήλωσης Ε9»   
7.1. Περιεχόμενο Καρτέλας   
7.2. Εκτυπώσεις   
7.3. Διαθέσιμες Ενέργειες   
7.4. Πίνακας 1: Κτίσματα - Οικόπεδα   
7.4.1. Δήλωση κτίσματος/οικοπέδου  
7.4.2. Μεταβολή κτίσματος/οικοπέδου  
7.4.3. Διαγραφή κτίσματος/οικοπέδου   
7.4.4. Φόρμα καταχώρησης ακινήτου  
7.5. Πίνακας 2: Αγροτεμάχια   
7.6. Γενικά  
7.7. Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9  
7.8. Ακύρωση υποβολής δήλωσης Ε9   
8. Καρτέλα «Δηλώσεις Ε9»   
8.1. Στοιχεία επιλεγμένης δήλωσης   
9. Καρτέλα «Περιουσιακή κατάσταση»   
10. Καρτέλα «Αρχική Σελίδα»   

 
1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα

- Η διαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1225/24.12.2012 (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1188/30.7.2013), δηλαδή η υποβολή των εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011 και μετά, πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9» (ΠΟΛ.1234/15.10.2013)

- Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για τα έτη 2011 και μετά, δίνεται εφόσον έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) για τα έτη αυτά.  

- Ακόμα και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει υποβάλλει χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων, δύναται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση  και ηλεκτρονικά.  Για την εκκαθάριση του Φ.Α.Π. θα ληφθεί υπόψη η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση.

- Όλα τα εκκαθαριστικά σημειώματα Φ.Α.Π. αναρτώνται στην εφαρμογή, μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης (από 2011 και μετά) και ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικής κοινοποίησης.

- Εάν οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται αφορούν περισσότερα του ενός έτη, θα πρέπει ο φορολογούμενος να ξεκινήσει την υποβολή τροποποιητικής από το πρώτο διαθέσιμο στη εφαρμογή έτος που πρέπει  η τροποποίηση αυτή να γίνει.

- Το έτος 2010 είναι διαθέσιμο μόνο για εκτυπώσεις υποβληθεισών δηλώσεων μέσω της εφαρμογής, περιουσιακής κατάστασης και εκκαθαριστικού Φ.Α.Π.

- Για τα έτη 2011, 2012 και 2013 είναι διαθέσιμες οι εκτυπώσεις υποβληθεισών δηλώσεων μέσω της εφαρμογής, περιουσιακής κατάστασης και εκκαθαριστικού Φ.Α.Π. εφόσον έχει  εκδοθεί. Για όποιο από αυτά τα έτη έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα Φ.Α.Π. , είναι ενεργή και η «υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 της ΠΟΛ.1225/24.12.2012 (ΠΟΛ.1188/30.7.2013).

- Κατά την εισαγωγή του στο σύστημα, ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει από λίστα το έτος για το οποίο επιθυμεί να κάνει κάποια ενέργεια. «Προεπιλεγμένο έτος» εμφανίζεται το μικρότερο έτος για το οποίο υπάρχει εκκρεμότητα για το φορολογούμενο (προσωρινή δήλωση κ.λ.π), διαφορετικά το τρέχον έτος.

- Όταν επιλέγεται «οριστικοποίηση» της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 σε ένα έτος, εάν κάποιες από τις διορθώσεις που έγιναν, αφορούν και επόμενο έτος, τότε δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς της δήλωσης αυτής στο επόμενο έτος, εφόσον για το επόμενο έτος υπάρχει εκκαθάριση Φ.Α.Π.

- Στο επόμενο έτος, η δήλωση μεταφέρεται ως «προσωρινά» υποβαλλόμενη και ο φορολογούμενος, πρέπει να επιλέξει το έτος αυτό και στη συνέχεια την καρτέλλα  «υποβολή δήλωσης Ε9»,  ώστε να μπορέσει να την επεξεργαστεί.  Πριν ξεκινήσει  η επεξεργασία της προσωρινής δήλωσης, πρέπει να  γίνεται έλεγχος της προεπισκόπισης  περιουσιακής  κατάστασης, όπως έχει διαμορφωθεί από την προσωρινή δήλωση.            

- Εάν ο φορολογούμενος κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, δεν επέλεξε μεταφορά της δήλωσης σε επόμενο έτος, μπορεί και εκ των υστέρων από την καρτέλα δηλώσεις Ε9 να επιλέξει μεταφορά δήλωσης σε επόμενο έτος.

- Η οποιαδήποτε εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή ακινήτου (ακόμα και η συμπλήρωση αριθμού παροχής ρεύματος στο 2013) , θα πρέπει να αιτιολογείται μέσω συνοπτικής περιγραφής σε πεδίο που εμφανίζεται (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης κ.λ.π.).  Η συμπλήρωση αυτών των πεδίων, δεν αντικαθιστά τις «σημειώσεις του Φορολογούμενου».

- Εάν μετά την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης,  διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, έτσι ώστε να μην απεικονίζεται ορθά  η περιουσιακή  εικόνα για το συγκεκριμένο έτος, μπορεί να υποβληθεί νέα τροποποιητική δήλωση Ε9, μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ της προηγούμενης υποβληθείσας τροποποιητικής δήλωσης.

- Δοθέντος ότι οι φορολογούμενοι ήδη κλήθηκαν να επικαιροποιήσουν την περιουσιακή εικόνα των αγροτεμαχίων στο έτος 2013, δεν είναι υποχρεωτικό να προβούν σε διορθώσεις στην περιουσιακή εικόνα των αγροτεμαχίων για τα έτη 2011 και 2012, εκτός και εάν το επιθυμούν.

- Οι τροποποιητικές δηλώσεις  αποβιωσάντων, οι αρχικές δηλώσεις Ε9  καθώς και οι αιτήσεις απαλλαγών-διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου (υποδείγματα 1, 2 και 3) , υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.    

2. Υποβολή Τροποποιητικής Δήλωσης Ε9

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο, τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 και επομένων, εφόσον έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για το αντίστοιχο έτος  

Κατά την εισαγωγή του στο σύστημα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από λίστα το έτος για το οποίο επιθυμεί να κάνει κάποια ενέργεια. «Προεπιλεγμένο έτος» εμφανίζεται το μικρότερο έτος για το οποίο υπάρχει εκκρεμότητα προσωρινής δήλωσης για το φορολογούμενο, διαφορετικά το τρέχον έτος. Ο χρήστης αφού επιλέξει το επιθυμητό έτος, μπορεί να ανακτήσει και να εκτυπώσει τις δηλώσεις που έχει υποβάλλει στο έτος, την περιουσιακή του εικόνα, και εφόσον το επιτρέπει το σύστημα να υποβάλλει δήλωση Ε9 για το επιλεγμένο έτος.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί τη μετάβαση σε διαφορετικό έτος από αυτό που φαίνεται επιλεγμένο στη λίστα, αρκεί να αλλάξει την επιλογή έτους από τη διαθέσιμη λίστα.


Κατεβάστε ολόκληρο το αρχείο από εδώ.


Ετικέτες για αναζήτηση Ε9 τροποποιητικές οδηγίες χρήσης


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο