Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Σχετικά με την παρακράτηση φόρου 3%

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - ΦοροτεχνικόςΜε καθυστέρηση μόλις 196 ημερών από την ψήφιση του ν. 4172/2013, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπ. Οικ. ΠΟΛ. 1027/20.1.2014 (ΦΕΚ Β' 211/04-02-2014) με θέμα «Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του».

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης αναφέρονται τα εξής:
«1. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποχρεούται να παρακρατεί φόρο κατά την καταβολή ή εκκαθάριση εισοδημάτων στους εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις ως εξής:

Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντα φόρου φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr».

Επισημάνσεις:

i. Κατά την προσωπική μας άποψη, ο σκοπός έκδοσης των ερμηνευτικών εγκυκλίων από Υ.Ο. είναι κυρίως η παροχή διευκρινίσεων πάνω στις νομοθετικές διατάξεις που κοινοποιούνται και όχι η δημιουργία σύγχυσης και προβληματισμού. Βέβαια, είναι συχνό το φαινόμενο μετά την έκδοση μιας ερμηνευτικής εγκυκλίου να ακολουθεί και μια δεύτερη, η οποία ερμηνεύει την ερμηνευτική!

ii. Ίσως αναρωτηθούν οι αναγνώστες μας για ποιο λόγο αναφερόμαστε σε όλα αυτά. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι στην ανωτέρω απόφαση δεν έχει γίνει μνεία στην  παρ. 2 του άρθρου 62 του ανωτέρω νόμου 4172/2013, σύμφωνα με την οποία ισχύουν τα ακόλουθα:«[...] 2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64 [...]».

iii. Ας δούμε τι αναφέρει η περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 64:
«[...] δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο [...]».

iv. Πάμε τώρα στο φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64:

«[...] δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος [...]».

Η παράγραφος αυτή, αναφέρεται μόνο στους συντελεστές που εφαρμόζονται και όχι στους υπόχρεους που εξαιρούνται ή μη. Αυτό προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του νόμου:
«[...] Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 64 ορίζονται οι συντελεστές παρακράτησης φόρου στις περιπτώσεις πληρωμών μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων, αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, κ.λπ.[...]».

v.  Ας δούμε στο σημείο αυτό τι αναφέρουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64:
«[...] 2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:
αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου:
αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,
γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και
δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.) [...]».

vi. Οι προβληματισμοί μας σχετικά με το ποιες υπηρεσίες εμπίπτουν στην έννοια των τεχνικών υπηρεσιών, των αμοιβών διοίκησης κ.λπ. παραμένουν. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό τις παρατηρήσεις
της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής, είχε κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 62 του ανωτέρω νόμου:
«[...] Με την προτεινόμενη παράγραφο 1 ορίζεται ότι σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται, μεταξύ άλλων, και «οι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες». Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω έννοιες, οι οποίες προσδιορίζουν το αντικείμενο του φόρου, είναι γενικές και ασαφείς, και πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορισθούν νομοθετικώς (άρθρο 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος) [...]».

Ακόμη αναμένουμε την περίφημη ερμηνευτική του ν. 4172/2013, η τύχη της οποίας αγνοείται...

vi. Από το συνδυασμό όλων των ανωτέρω διατάξεων, εξάγεται το συμπέρασμα ότι, αν αυτοί που λαμβάνουν τις αμοιβές που μνημονεύονται στην περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τότε για τις αμοιβές αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% (από τον υπόχρεο σε παρακράτηση, δηλαδή αυτόν που καταβάλλει τις αμοιβές).

Στην απόφαση που κοινοποιήθηκε δεν γίνεται καμία αναφορά στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη δημιουργηθεί παρερμηνείες σχετικά με το ποιοι τελικώς έχουν υποχρέωση σε παρακράτηση φόρου και ποιοι όχι. Μάλιστα, ήδη στο διαδίκτυο έχουν εκφραστεί απόψεις που υποστηρίζουν ότι πρέπει να εφαρμόζεται η παρακράτηση 3% από όλους, χωρίς όμως να αιτιολογούν επαρκώς τις απόψεις αυτές.

Η δική μας άποψη είναι ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παρέχων την υπηρεσία είναι νομικό πρόσωπα ή νομική οντότητα (φορολογικός κάτοικος Ελλάδος), δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3%.

Θεωρούμε ότι το Υπ. Οικ. πρέπει άμεσα να δώσει νέες διευκρινίσεις επί του θέματος, προκειμένου να αποκατασταθεί η βούληση του νομοθέτη.


Σχετικά με το θέμα των παρακρατούμενων φόρων, δείτε και την ανάλυσή μας με θέμα: Αλλαγές στην υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ενημερωμένο)

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός πίνακας σχετικά με το πότε υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3%:


Συναλλασσόμενοι Παρακράτηση φόρου
Παρέχων την υπηρεσία (αυτός που εκδίδει παραστατικό για την υπηρεσία και λαμβάνει την αμοιβή) Λήπτης της υπηρεσίας (αυτός που λαμβάνει την παροχή υπηρεσίας και καταβάλλει την αμοιβή)
Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.) Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα Δεν έχει
Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα 3%

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο