Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Υιοθέτηση οδηγίας από το Ecofin για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια

Ενημερωτικό σημείωμα για την οδηγία που υιοθετήθηκε σήμερα από το Ecofin για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια

Παρά το σημαντικό μέγεθος της αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων στην Ε.Ε. ( που ισοδυναμεί με το 50 % του ευρωπαϊκού ΑΕΠ) δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. σχετικά με ενυπόθηκα δάνεια και η αγορά παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένη. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, φαίνεται ότι η ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων παραγόντων της αγοράς συνέβαλαν στην υπερβολική αύξηση των ενυπόθηκων δανείων στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Στόχος της νέας Οδηγίας είναι η δημιουργία μιας υπεύθυνης, αποτελεσματικής, υγιούς και ανταγωνιστικής πανευρωπαϊκής αγοράς, που να λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών.

Βασική επιδίωξη είναι η εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές, που παίρνουν ένα στεγαστικό δάνειο, να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και παράλληλα οι φορείς με τους οποίους συναλλάσσονται να ενεργούν με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Η οδηγία καλύπτει όλα τα δάνεια που αφορούν αγορά σπιτιού, καθώς και ορισμένα δάνεια για την ανακαίνιση ενός σπιτιού. Καλύπτει, επίσης, όλα τα δάνεια που είναι εγγυημένα με υποθήκη ή άλλη παρόμοια εγγύηση.

Η οδηγία μεταξύ άλλων:

-θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις για τη διαφήμιση των ενυπόθηκων δανείων, για παράδειγμα αναφορές που μπορεί να δημιουργήσουν ψευδείς προσδοκίες στον καταναλωτή σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το κόστος της πίστωσης θα απαγορεύονται.

-διασφαλίζει ότι όλοι οι φορείς, που εμπλέκονται στη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων για τους καταναλωτές, εποπτεύονται επαρκώς.

Οι φορείς χορήγησης πιστώσεων (τράπεζες κατά κύριο λόγο) θα πρέπει:

-Να παρέχουν γενικές πληροφορίες διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή σχετικά με το εύρος των πιστωτικών προϊόντων που προσφέρουν.

-Να παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες στον καταναλωτή μέσω ενός Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίο Πληροφοριών. Αυτό θα επιτρέψει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τους όρους ενυπόθηκων δανείων από διαφορετικούς παρόχους.

-Να παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον καταναλωτή σχετικά με τις προτεινόμενες συμβάσεις πίστωσης και να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές για τον τρόπο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

-Να αξιολογήσουν τη δυνατότητα εξόφλησης του δανείου από τον καταναλωτή.

Οι δανειολήπτες θα:

-επωφελούνται από τις επιπλέον πληροφορίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις.

-επωφελούνται από ένα εναρμονισμένο τρόπο υπολογισμού συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (ΣΕΠΕ), το οποίο θα διευκολύνει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων της διαφήμισης και της προσυμβατικής ενημέρωσης.

-έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση της ικανότητας εξόφλησης του δανείου.

-έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αποπληρώσουν το δάνειό τους, πριν από τη λήξη της σύμβασης πίστωσης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                  
Tηλ.:  210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου

Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) 28ης Ιανουαρίου

Προεδρεύοντας στο πρώτο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) υπό την Ελληνική Προεδρία, ο Υπουργός Γιάννης Στουρνάρας παρουσίασε στους ομολόγους του το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας, τους στόχους και τις προτεραιότητές της.

«Κατεξοχήν στόχος μας είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, η διασφάλιση της σταθερότητας και ευημερίας των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα», δήλωσε ο Υπουργός.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ειδικότερα στις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, όπως είναι: η Τραπεζική Ένωση, η αύξηση της ρευστότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώς και η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε παράλληλα τη σημασία της εμβάθυνσης της ΟΝΕ, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επενδυτών, με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Κατά τη διάρκεια του προγεύματος εργασίας , ο Υπουργοί Οικονομικών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον Πρόεδρο του Eurogroup για την οικονομική κατάσταση  και από τον Πρόεδρο της Διακυβερνητικής Διάσκεψης για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενημέρωσε το Συμβούλιο ως προς την εφαρμογή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Το εποπτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στο τέλος του μήνα και η άμεση εποπτεία από την ΕΚΤ δρομολογείται να ξεκινήσει το Νοέμβριο.

Σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. αντάλλαξαν απόψεις για την εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης: 

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το Συμβούλιο ECOFIN θα συνεχίσει να παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του Συμφώνου Ανάπτυξης και Απασχόλησης», δήλωσε ο Πρόεδρος του ECOFIN και Υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας.

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο άνοιξε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Κροατία, υιοθετώντας απόφαση για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Κροατία, καθώς και σύσταση, η οποία καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διόρθωση του ελλείμματος μέχρι το 2016.

Στη σημερινή Σύνοδο του ECOFIN υιοθετήθηκε επίσης, με ενισχυμένη πλειοψηφία, η οδηγία η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τα δάνεια ακινήτων στην ΕΕ: «Η επιτυχής ολοκλήρωση των εργασιών για την Οδηγία για τα στεγαστικά δάνεια αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τα στεγαστικά δάνεια στην Ε.Ε., σε συνέχεια της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης», δήλωσε ο Πρόεδρος Γιάννης Στουρνάρας.

«Διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και παράλληλα εγγυάται ότι οι αγορές στεγαστικών δανείων λειτουργούν με υπευθυνότητα».


Ετικέτες για αναζήτηση δανειολήπτες δάνεια


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο