Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πότε αποδίδονται τα τέλη χαρτοσήμου ορισμένων περιπτώσεων


Με εγκύκλιό της η Γ.Γ.Δ.Ε. δίνει διευκρινίσεις σχετικά με  τον χρόνο απόδοσης των τελών χαρτοσήμου σε διάφορες περιπτώσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

"Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων» (34Α΄), οριζόταν ότι οι εκδίδοντες τιμολόγια, αποδείξεις κ.α. στοιχεία του Κώδικα αυτού, υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, επί της αξίας των κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκδοθέντων στοιχείων, καθώς και της εισφοράς δακοκτονίας, μέχρι και της εικοστής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους.

Εξαιρετικά, προκειμένου περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η δήλωση απόδοσης των τελών χαρτοσήμου υποβάλλεται μέχρι και της εικοστής των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις.

Επίσης, και στις ειδικές περιπτώσεις που ορίστηκαν με την Σ.882/120/2.3.1982 (109Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έγινε δεκτό ότι, τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται, καταβάλλονται από τους υπόχρεους κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 39 του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (84Α΄), ορίστηκε ότι, οι διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977, σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και εισφορών, εφαρμόζονται και μετά την έκδοση και την έναρξη ισχύος του Διατάγματος και μέχρι του χρόνου που με άλλες διατάξεις θα ρυθμιστούν τα θέματα αυτά.

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 της Υποπαραγράφου Ε 1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222/12.11.2012) καταργήθηκε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε ) και αντικαταστάθηκε με τον Κ.Φ.Α.Σ., οι διατάξεις του οποίου ισχύουν, από 1.1.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 αυτού.

3. Στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν υφίσταται αναφορά περί διατηρήσεως των ρυθμίσεων, σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά ούτε ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις του τα θέματα αυτά.

4. Ενόψει των ανωτέρω, έως ότου καλυφθεί νομοθετικά το θέμα, οι δηλώσεις απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, συνεχίζουν να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι, μέχρι την 20η των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στο σύνολο της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων, αποδείξεων, κ.λ.π., κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο".

Δείτε την  απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Σημειώσεις επιστημονικής ομάδα του κόμβου

Ι. Ενδεικτικές περιπτώσεις που με βάση την απόφαση αποδίδονται στο τρίμηνο:
 
α. Απόδοση τελών χαρτοσήμου περιπτώσεων απόφασης Σ. 882/120/1982

-Eπί των αποδείξεων, που εκδίδονται από τα Tαμεία των Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και από τρίτους (τράπεζες, κ.λπ.), που ενεργούν κατ’ εντολή των προσώπων αυτών, για πληρωμές, που γίνονται, για τα Tαμεία αυτά και στα Tαμεία αυτά ή στους κατ’ εντολή αυτών ενεργούντες (άρθρο 10 παρ. 1 N. 187/1943), τα οφειλόμενα επ’ αυτών τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται στο Δημόσιο Tαμείο πάντοτε από τα Nομικά αυτά Πρόσωπα με αποδεικτικό πληρωμής, μέσα στις προθεσμίες, που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1 του K.Φ.Σ. (Aπόφαση Yπ. Oικονομικών Σ. 882/120/1982 - ΦEK 109 B’).

-Εξαιρετικά, επί εισπράξεως εσόδων των Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από τα Δημόσια Tαμεία, το τέλος χαρτοσήμου, που συνεισπράττεται από αυτά, κατά την έκδοση των σχετικών αποδείξεων (διπλοτύπων είσπραξης, κ.λπ.), εισάγεται υπέρ του Δημοσίου υπό το οικείο κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού, κατά τον συνήθη, για τα έσοδα του Δημοσίου τρόπο (βλ. απόφαση Yπ. Οικονομικών, Σ. 882/120/1982 - ΦEK 109B’).

-Eπί των αποδείξεων πληρωμής δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομών των μελών των σωματείων, συλλόγων ή άλλων ενώσεων και οργανισμών, τα οφειλόμενα επ’ αυτών τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται με αποδεικτικό πληρωμής, μέσα στις προθεσμίες, που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1 του K.Φ.Σ. (βλ. απόφαση Yπ. Oικονομικών, Σ. 882/120/1982 - ΦEK 109B’).

 
β. Απόδοση τελών χαρτοσήμου βάσει του άρθρου 39 παρ. 10 του Kώδικα Bιβλίων και Στοιχείων (K.B.Σ. - Π.Δ. 186/1992).
 
α) Eπί αγοράς αγαθών, εκ μέρους επιτηδευματιών, από πρόσωπα μη επιτηδευματίες (φυσικά πρόσωπα),
β) Eπί εισπράξεως από επιτηδευματίες τόκων, αποζημιώσεων και λοιπών ανοργάνων εσόδων,
γ) Eπί πληρωμής ασφαλίστρων υποκειμένων σε τέλη χαρτοσήμου, όπως είναι η πληρωμή ασφαλίστρων, για παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας,
δ) Eπί αμοιβών, μη υποκειμένων σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, που καταβάλλονται από επιχειρήσεις σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα), οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε έκδοση φορολογικών στοιχείων, κατά τις διατάξεις του Kώδικα Φορολογικής Aπεικόνισης Συναλλαγών (πρώην K.B.Σ.), επειδή δεν τυγχάνουν υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (πρώην επιτηδευματίες, κατά τον K.B.Σ.).
ε) Eπί αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών και του προσωπικού αυτού, οι οποίες παρέχονται, δια του εγκριθέντος ισολογισμού,
στ) Eπί αμοιβών, καταβαλλομένων σε φορτοεκφορτωτές, οι οποίοι δεν τυγχάνουν υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, κατά τις διατάξεις του Kώδικα Φορολογικής Aπεικόνισης Συναλλαγών (πρώην επιτηδευματίες, κατά τις διατάξεις του K.B.Σ.) και
ζ) Eπί των λοιπών πράξεων και συναλλαγών του άρθρου 30 παρ. 1 του Kώδικα Φορολογικών Στοιχείων, που υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου, για τις οποίες προβλέπεται η έκδοση φορολογικού στοιχείου (π.χ. τιμολογίου, κ.λπ.), βάσει των διατάξεων του Kώδικα Φορολογικής Aπεικόνισης Συναλλαγών, τα οφειλόμενα επί των εν λόγω ως άνω πράξεων και συναλλαγών τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται στο Δημόσιο μέσα στις προθεσμίες, που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1 και 5 του Kώδικα Φορολογικών Στοιχείων (K.Φ.Σ. - Π.Δ. 99/1977), και τούτο σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 39 παρ. 10 του Kώδικα Bιβλίων και Στοιχείων (K.B.Σ. - Π.Δ. 186/1992), υπαρχούσης, στην προκειμένη περίπτωση, νομοθέτησης κατά παραπομπή.


γ. Εισφορά Δακοκτονίας

-Αποδόσεως των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, της εισφοράς του Ν. 4169/1961 και της εισφοράς δακοκτονίας επί της αξίας των κατά το προηγούμενον ημερολογιακόν τρίμηνον αγορασθέντων ή πωληθέντων αγροτικών προϊόντων.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο