Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πλεόνασμα 1,5 δις στο ισοζυγίο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Νοέμβριος 2013

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 744 εκατ. ευρώ, κατά 9 εκατ. ευρώ μικρότερο εκείνου του Νοεμβρίου του 2012, λόγω κυρίως της βελτίωσης του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων, το οποίο εμφάνισε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος το Νοέμβριο του 2012. Επίσης, βελτίωση σε μικρότερο βαθμό παρουσίασαν το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο εισοδημάτων εμφάνισε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε μόνο κατά 9 εκατ. ευρώ, λόγω του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, που ήταν η σημαντικότερη θετική εξέλιξη του Νοεμβρίου μετά την άνοδο των τρεχουσών μεταβιβάσεων. Αντίθετα, το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων αυξήθηκε, ως αποτέλεσμα της παράλληλης μείωσης των εισπράξεων από εξαγωγές και αύξησης της δαπάνης για εισαγωγές.

Η βελτίωση του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη αύξηση των καθαρών εισπράξεων κυρίως από μεταφορές, ενώ οι ταξιδιωτικές δαπάνες μη κατοίκων στην Ελλάδα εμφανίζονται κατά τι μειωμένες, παρά την άνοδο των αφίξεων κατά 10,8% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2012. Σημειώνεται ότι οι ταξιδιωτικές αυτές δαπάνες δεν περιλαμβάνουν τα έσοδα από κρουαζιέρες, τα οποία έχουν ήδη ενσωματωθεί στα στοιχεία του Νοεμβρίου 2012. (Επισημαίνεται ότι οι ταξιδιωτικές δαπάνες μη κατοίκων στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τα στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες, επιπλέον των στοιχείων της Έρευνας Συνόρων μόνο για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2012 – Σεπτεμβρίου 2013).

Ιανουάριος- Νοέμβριος 2013

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,5 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 4,1 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 2,7 δισεκ. ευρώ και ακολούθως η αύξηση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 2,5 δισεκ. ευρώ και υπηρεσιών κατά 1,5 δισεκ. ευρώ, ενώ αντίθετα αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων.

Ειδικότερα, ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στη σημαντική μείωση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών κατά 5,4%, αλλά και στην άνοδο των εξαγωγικών εισπράξεων κατά 3,3%. Εκτός από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική συνεισφορά στην άνοδο αυτή, μεγάλη είναι και η συμμετοχή των κλάδων των τροφίμων και ποτών και των μη μεταλλικών ορυκτών. Η μείωση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών οφείλεται κυρίως στα καύσιμα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και τη βελτίωση του ισοζυγίου των λοιπών υπηρεσιών, εξελίξεις που αντιστάθμισαν τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 14,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αντανακλώντας αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 15,3%, σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος έμειναν σχεδόν στάσιμες (επισημαίνεται ότι οι ταξιδιωτικές δαπάνες μη κατοίκων στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τα στατιστικά στοιχεία της κρουαζιέρας επιπλέον των στοιχείων της Έρευνας Συνόρων μόνο για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2012 – Σεπτεμβρίου 2013).

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 3,9 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 2,5 δισεκ. ευρώ από ό,τι το ενδεκάμηνο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων προς τον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ).

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Τον Νοέμβριο του 2013 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 231 εκατ. ευρώ, λίγο μικρότερο από εκείνο του Νοεμβρίου 2012. Αντιθέτως, το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013, η αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων προς τον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης συνετέλεσε ώστε το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων να εμφανίσει πλεόνασμα 3 δισεκ. ευρώ, κατά 1,2 δισεκ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε στο ενδεκάμηνο πλεόνασμα 6,9 δισεκ. ευρώ, κατά 3,6 δισεκ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων

Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα 513 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2013, έναντι 500 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Πάντως, το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2013 το εν λόγω ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 4,5 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,3 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Νοέμβριο του 2013 οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν αύξηση (εκροή) 97 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εκροή 65 εκατ. ευρώ από την συμμετοχή της Alpha Bank στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank Cyprus (Κύπρος). Οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εκροή (αποεπένδυση) ύψους 75 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 222 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012).

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 799 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 2,8 δισεκ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012), η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση (εισροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του εξωτερικού, καθώς και στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα, έντοκα γραμμάτια και μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων (εισροή).

Όσον αφορά τις ''λοιπές'' επενδύσεις, παρατηρήθηκε καθαρή εκροή ύψους 474 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 1,6 δισεκ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012), η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση (εκροή) κατά 668 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων των εγχωρίων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos του εξωτερικού και στην καθαρή μείωση (εκροή) κατά 622 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους (αποτέλεσμα της καθαρής μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου τομέα κατά 635 εκατ. ευρώ, λόγω αποπληρωμής δανείων ύψους 685 εκατ. ευρώ). Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν από την αύξηση (εισροή) των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα κατά 822 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Ιανουάριος- Νοέμβριος 2013

Το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 747 εκατ. ευρώ, ενώ και οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εισροή (αποεπένδυση) ύψους 578 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 5,7 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 74,3 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012), κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την εισροή για αγορά μετοχών ελληνικών επιχειρήσεων από μη κατοίκους, καθώς και από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα, έντοκα και μετοχές εξωτερικού.

Στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 531 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 77,3 δισεκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012), η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 27,1 δισεκ. ευρώ (αποτέλεσμα της καθαρής αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου τομέα κατά 29,95 δισεκ. ευρώ), αλλά και στη μείωση των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 16,6 δισεκ. ευρώ (εισροές). Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 42,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εκροή).

Στο τέλος Νοεμβρίου 2013 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 4,3 δισεκ. ευρώ, έναντι 6,0 δισεκ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου του 2012.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Δεκεμβρίου 2013 θα ανακοινωθούν στις 19 Φεβρουαρίου 2014.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο