Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Ανακοίνωση Ε.Τ.Α.Α. για τις ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων έτους 2013

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34
ΤΗΛ.210-3660900, 210-3660977

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Σύμφωνα με το Ν.2084/1992 (άρθ.22, 35, 37, 55), τον Ν.3232/2004, το άρθ. 59 παρ.10 του N.3518/2006, τον N.2150/1993 (άρθ.19 παρ.4), τον N.3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 14 & 15), τον N.4019/2011 (άρθρο 20 παρ. 5α), την Υ.Α. 222/556 (ΦΕΚ 362/93 τ.Β'), την Υ.Α. 10060/47111/456/2010 (ΦΕΚ 281 τ.Βν), την Υ.Α. Φ.222/3295 Κ.Α. της 9.1/05-02-1987 (τ.Βν σελίδα 408), την Υ.Α. Φ.30222/14099/574/19-09-2008 (ΦΕΚ 1943 τ.Βν), τις υπ' αρ. Φ.80000/18572/2199/2010 και Φ.80000/οικ.652/45/15-01-2007 και Φ.80000/οικ.16397/635/14.7.2011 εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι ετήσιες εισφορές ορίζονται ως εξής:

Α. ΑΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΝΣΗΜΑ:


1.Ασφαλισμένοι υπαχθέντες στην Κοινωνική Ασφάλιση μέχρι 31-12-92
(Παλαιοί Ασφαλισμένοι)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
Ετήσια εισφορά    636,48€
Πρόσθετη εισφορά    54,12€
690,60€

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
Ετήσια εισφορά    332,76 €
Πρόσθετη εισφορά    33,36 €
366,12€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΣΗΜΩΝ: 1.056,72 € (ΚΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΕ 100)
Κάτω των 5 ετών ασφάλισης καταβάλλουν το 50% των ανωτέρω εισφορών

2. Ασφαλισμένοι υπαχθέντες στην Κοινωνική Ασφάλιση από 01-01-93 και μετά
(Νέοι Ασφαλισμένοι)

α. Ασφαλισμένοι από 01-01-1993 έως 31-12-2007

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
Ετήσια εισφορά  782,76 €

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
Ετήσια εισφορά  409,32 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΣΗΜΩΝ : 1.192,08 € (ΚΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΕ 100)

β. Ασφαλισμένοι από 01/01/2008 έως 31/12/2009

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ετήσια εισφορά    391,38 €

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ετήσια εισφορά    204,66 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΣΗΜΩΝ : 596,04€ (ΚΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΕ 100) 

γ. Ασφαλισμένοι από 01/01/2010 έως 31/12/2013

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ετήσια εισφορά    318,24 €

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ετήσια εισφορά    166,38 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΝΣΗΜΩΝ : 484,62€ (ΚΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΕ 100)

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

Καλούνται να καταβάλουν επιπλέον διαφορά:
• Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι κατέβαλαν για το έτος 2012 το ποσό των 1.0 1 2,98€, 43,74€ και
• Οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι κατέβαλαν για το έτος 2012 το ποσό των 1.080,66€, αντίστοιχα 111,42 €, στον κωδικό αιτιολογίας 100, διότι εκ παραδρομής, στις ετήσιες εισφορές έτους 2012 δεν υπολογίσθηκε για όλο το έτος η προβλεπόμενη πρόσθετη εισφορά στα ένσημα.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μέχρι 2 χρόνια δικηγορίας
ΟΥΔΕΝ

Από 2-5 χρόνια δικηγορίας
αξία γραμματίων 2142,00
ΣΥΝΟΛΟ: 107,11 € (2.142,00 Χ 5%) (ΚΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΕ 200) ΥΓΕΙΑ 65% = 69,62 € ΠΡΟΝΟΙΑ 35% = 37,49 €

Από 5-10 χρόνια δικηγορίας
αξία γραμματίων 3.366,00
ΣΥΝΟΛΟ : 168,31 € (3.366,00 Χ 5%) (ΚΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΕ 200) ΥΓΕΙΑ 65% = 109,40 € ΠΡΟΝΟΙΑ 35% = 58,91 €

Από 10 χρόνια δικηγορίας και άνω-
αξία γραμματίων 4.896,00
ΣΥΝΟΛΟ :244,80 € (4.896,00 Χ 5%) (ΚΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΕ 200) ΥΓΕΙΑ 65% = 159,12 € ΠΡΟΝΟΙΑ 35% = 85,68 €

ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΗΜΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΝΤΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ETE (100 ΓΙΑ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ 200 ΓΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ) 

Β. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Οι ασκούμενοι δικηγόροι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Τομέα (Ν. 3996/2011) ΦΕΚ 170 Α' και καταβάλουν ετήσιες εισφορές σε χρήμα.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ετήσια εισφορά    318,24 €

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ετήσια εισφορά    166,38 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΚΗΣΗΣ : 484,62€ (ΚΩΔ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΕ 100)

Γ. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΝΣΗΜΑ:

(Άρθρο 59 παρ.10 του Ν.3518/2006) Φ.80000/οικ.652/45/15-01-2007 & Φ.80000/18572/2199/29-07-2010 εγκύκλιοι της Γ.Γ.Κ.Α.).

1. Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-92
(Παλαιοί Ασφαλισμένοι).


ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
Ετήσια εισφορά 1.485,12 € (1386,70 Χ 7,65% Χ 14 μήνες)
Εργοδότης 990,08 €
Δικηγόρος 495,04 €

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
Ετήσια εισφορά 332,76 € (693,35 Χ 4% Χ 12 μήνες)
Εργοδότης 221,84 €
Δικηγόρος 110,92 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.817,88 €

2. Ασφαλισμένοι από 01-01-93 και μετά
(Νέοι Ασφαλισμένοι)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
Ετήσια εισφορά 1.485,12 € (1386,70 Χ 7,65% Χ 14 μήνες)
Εργοδότης 990,08 €
Δικηγόρος 495,04 €

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Άνω των 5 ετών ασφάλισης
Ετήσια εισφορά 776,28 € (693,35 Χ 9,33% Χ 12 μήνες)
Εργοδότης 517,52 €
Δικηγόρος 258,76 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.261,40 €    

Αρ. Λογαριασμού κατάθεσης για εργοδότες: 151/545026-84 ΚΩΔΙΚΟΣ 300

Κατώτερο ποσό αντιμισθίας για τους ασφαλισμένους κάτω της 5ετίας για το 2013 ορίζεται το ποσό των 1.204,00€ (κεφ. Β αρθρ. 5-9 Ν.3670/2008 ΦΕΚ Α 117/20-06-2008) και η εισφορά των ενσήμων προσδιορίζεται από τη σχέση: Σύνολο αποδοχών 2013 επί 11,65% επί 14 επί 50%. Το ποσό που προκύπτει συνιστά τα 3/3 της εισφοράς (2/3 εισφορά εργοδότη και 1/3 εισφορά δικηγόρου).

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Μέχρι 2 χρόνια δικηγορίας
ΟΥΔΕΝ

Από 2-5 χρόνια δικηγορίας αξία γραμματίων 2.142,00 Χ 5% = 107,10 €
Εργοδότης 46,41 € Υγεία
Εργοδότης 24,99 € Πρόνοια Συνολική Εργοδοτική εισφορά 71,40€
Δικηγόρος 23,21 € Υγεία
Δικηγόρος 12,50 € Πρόνοια Συνολική εισφορά Δικηγόρου 35,70€

Από 5-10 χρόνια δικηγορίας αξία γραμματίων 3.366,00Χ 5% = 168,31 €
Εργοδότης 72,93 € Υγεία
Εργοδότης 39,27 € Πρόνοια Συνολική Εργοδοτική εισφορά 112,20€
Δικηγόρος 36,47 € Υγεία
Δικηγόρος 19,64 € Πρόνοια Συνολική εισφορά Δικηγόρου 56,11€

Από 10 χρόνια δικηγορίας και άνω αξία γραμματίων 4.896,00 Χ 5% = 244,80 €
Εργοδότης 106,08 € Υγεία
Εργοδότης 57,12 € Πρόνοια Συνολική Εργοδοτική εισφορά 163,20€
Δικηγόρος 53,04 € Υγεία
Δικηγόρος 28,56 € Πρόνοια Συνολική εισφορά Δικηγόρου 81,60€

*Ένσημα και προεισπράξεις της ατομικής δικηγορίας προσκομίζονται και συνυπολογίζονται στα ένσημα και προεισπράξεις των εμμίσθων Δικηγόρων.
**Γραμμάτια προείσπραξης από την έμμισθη εντολή δεν συνυπολογίζονται.

Οι εργοδοτικές εισφορές (2/3) αποδίδονται σε χρήμα μέχρι 31-1-2014 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ IBAN: GR5501101510000015154502684
Αρ. Λογαριασμού κατάθεσης για ένσημα: 151/545026-84 ΚΩΔΙΚΟΣ 100
Αρ. Λογαριασμού κατάθεσης για προεισπράξεις: 151/545026-84 ΚΩΔΙΚΟΣ 200
Αρ. Λογαριασμού κατάθεσης για άσκηση: 151/545026-84 ΚΩΔΙΚΟΣ 100
Αρ. Λογαριασμού κατάθεσης για εργοδότες: 151/545026-84 ΚΩΔΙΚΟΣ 300

Η καταβολή εισφορών γίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Ν. 3863/2010).

Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ή ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ INTERNET BANKING

Οι έμμισθοι δικηγόροι και οι εντολείς τους συνυποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία προκύπτει το ποσό της μηνιαίας αντιμισθίας και το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας. Οι Προεισπράξεις αποδίδονται ανεξαρτήτως επιλογής κλάδου στο σύνολό τους

Τα παραστατικά της Τράπεζας απαραίτητα να αναγράφουν τον Α.Μ του Δικηγόρου, τον κωδικό αιτιολογίας και σε περίπτωση έμμισθης εντολής το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του εργοδότη. Η καταβολή των εισφορών γίνεται μέχρι 28/02/2014 και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.
α/α

Δημήτριος Κωστάκης
Αναπληρωτής Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής Νομικών


Ετικέτες για αναζήτηση ασφαλιστικές εισφορές δικηγόροι


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο