Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Φορολογικές και λογιστικές αποσβέσεις - Έξοδα πολυετούς απόσβεσης


Κουλογιάννης Κω/νος
Λογιστής-φοροτεχνικός

Νιφορόπουλος Κων/νος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής


Για τις αποσβέσεις της χρήσης 2013 όπως έχουμε αναφερθεί εκτενώς στα άρθρα μας "Οι αποσβέσεις και οι αλλαγές που επήλθαν από την 1/1/2013 - Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις" και "Οι νέοι συντελεστές αποσβέσεων και η επίδραση τους στην αύξηση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων"

Σχετική επίσης είναι και η ΠΟΛ.1216/24.9.2013 ερμηνευτική του νόμου 4110/2013, σχετικά με τις αλλαγές των συντελεστών των αποσβέσεων και τι ακριβώς θα ισχύσει για την χρήση 2013.

Οι συντελεστές απόσβεσης που θα ισχύσουν για το 2013 (μετά και την τροποποίηση του νόμου 4152/2013 κει του νόμου 4170/2013) ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev2, έχουν ως εξής:


ΤομέαςΤομέαςΤομέαςΤομέας
Για όλους τους κλάδους: (Β) πλην του Β.09* N77.11 Ο85* Ν77.12* Η49.1
Η49.2
Η50
Η51*
Εδαφικές εκτάσεις: 0% 5%
Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης: 4%
Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), 10%
Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό: 20%
Μέσα μεταφοράς ατόμων: 10% 20%
Μέσα μεταφοράς φορτίων: 12% 20%
Λοιπά μέσα μεταφοράς:(Για τρένα, πλοία και πλωτά μέσα και αεροσκάφη) - 5%
Λοιπά πάγια στοιχεία10%
υλα στοιχεία, δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης10%

 

Διαφορετική αντιμετώπιση -ως προς τους συντελεστές αποσβέσεων σε σχέση με τον ανωτέρω πίνακα (άρθρο 31 ν.2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4110/2013-, έχουμε μόνο για την κατηγορία "Εξόδων εγκατάστασης (έξοδα πολυετούς απόσβεσης)" για την οποία ορίζονται άλλοι συντελεστές σε δύο βασικού νόμους.

α) Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ 3 του ν.2190/1920:

3. α. Τα ποσά των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) των κατηγοριών «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» και «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου», καθώς και τα ποσά των λογαριασμών «έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων», «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων», «έξοδα αναδιοργανώσεως» και «λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως», της κατηγορίας «λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως», αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία.

β) Και επίσης σύμφωνα με το Π.Δ. 1123/1980 (Λογιστικό σχέδιο)

2.2.110 Λογαριασμός 16 «Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως»

ΙΙ. Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως

23. Τα έξοδα των λογαριασμών 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18 και 16.19, αποσβένονται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεώς τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία.


Συνεπώς, αν δεν υπάρξει κάποια ομογενοποίηση  των νομοθεσιών στο θέμα αυτό, για το 2013 οι ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ αποσβέσεις για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης θα πρέπει να γίνουν με βάση τα οριζόμενα στον ν. 2190/1920 αλλά και το λογιστικό σχέδιο και ταυτόχρονα θα γίνει φορολογική αναμόρφωση των αποσβέσεων, έτσι ώστε να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο το 10% που ορίζει ο φορολογικός νόμος (άρθρο 31 ν.2238/1994).

Σε καμία περίπτωση η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση των αποσβέσεων δεν επηρεάζει την σωστή λογιστική τήρηση των βιβλίων, που ακόμα διέπεται από τις διατάξεις του ΕΓΛΣ και του ν.2190/1920.


Αντιμετώπιση από το 2014 και μετά 
(πάλι υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποια ομογενοποίηση  των νομοθεσιών στο θέμα αυτό).
 
Από το 2014 και μετά, έχουμε πλήρη διαχωρισμό των φορολογικών από τις λογιστικές αποσβέσεις, μετά και τις τροποποιήσεις στον νέο φορολογικό νόμο (4172/2013) από τον νόμο 4223/2013.

Σε όλες πλέον τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου οι αποσβέσεις αναφέρονται ως "φορολογικές αποσβέσεις" και αυτομάτως φαίνεται να διαχωρίζονται από τις λογιστικές.

Συνεπώς, σε πολλές περιπτώσεις θα προκύψει η υποχρέωση για τήρηση διπλών μητρώων παγίων (κατά την περίπτωση των Δ.Λ.Π ), εάν λάβουμε υπόψη και τις επερχόμενες αλλαγές των νέων Ελληνικών Λογιστικών προτύπων που αναμένεται να υιοθετηθούν στο μέλλον και τα οποία ορίζουν τελείως διαφορετικούς συντελεστές αποσβέσεων απ΄οτι ο νέος ΚΦΕ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η γενική λογιστική αρχή που επικρατεί στα Λογιστικά πρότυπα είναι οι συντελεστές των αποσβέσεων να υπολογίζονται με βάση την ωφέλιμη ζωή των παγίων.

Δείτε και την παράγραφο 2.2.102 Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ε.Γ.Λ.Σ «  Ι. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της αποσβεστέας αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, που υπολογίζεται με βάση την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και, συνακόλουθα, η λογιστική απεικόνιση και ο καταλογισμός της σε καθεμία χρήση. Οι αποσβέσεις κάθε χρήσεως βαρύνουν το λειτουργικό κόστος, ή απευθείας τα αποτελέσματα χρήσεως όταν πρόκειται για αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος. Το ποσό της ετήσιας αποσβέσεως αντιπροσωπεύει τη μείωση της αξίας του πάγιου στοιχείου, που επέρχεται λόγω της χρήσεώς του, της παρόδου του χρόνου και της οικονομικής του απαξιώσεως.»
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο