Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Άλλο 1 δις ληξιπρόθεσμων χρεών προστέθηκε τον μήνα Νοέμβριο

Άλλο ένα διςς ληξιπρόθεσμων οφειλών προστέθηκε τον μήνα Νοέμβριο στο ήδη αρκετά μεγάλο ληξιπρόθεσμο των  6 δις.
Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο μόνο για το 2013 μετά τις διαγραφές των ανεπίδεκτων προς είσπραξη ποσών ανέρχεται στα 7 δις. Ενώ το Συνολικό ληξιπρόθεσμο αγγίζει το ποσό των 59 δις.
Οστώσο από αυτό το ποσό τα 9 δις οφείλονται από πτωχευμένες επιχειρήσεις.
Ενώ η εισπραξιμότητα του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους φένεται να βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς όμως.


Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας2013
ΟΚΤΝΟΕΔΕΚΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) Είσπραξη 1,140 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, είσπραξη 1,900 δισ ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, β) Είσπραξη 14% του νέου ληξιπροθέσμου - που δημιουργείται μέσα στο 2013 - μέχρι το τέλος Ιουνίου , και είσπραξη 24,5% μέχρι το τέλος του 2013], Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5)53.36153.150    
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) ****3.6373.533    
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) ****9.0089.001    
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) ****40.52840.429    
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) ****0.1880.188    
 
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6)1.2461.434    
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7)0.2190.243    
 
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8)*7.2848.263    
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) *1.2011.422    
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) *0.1210.160    
 
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, **16.76%17.55%    
****Από τον Απρίλιο και μετά ο υπολογισμός του παλιού ληξιπροθέσμου άλλαξε.Το παλιό ληξιπρόθεσμο είναι έως 30/11/2012 (λήξεις δόσεων) και οι εισπράξεις και οι διαγραφές έναντι αυτού 1/1/2013- 30/4/2013 . Έχει αναθεωρηθεί το συνολικό παλαιό ληξιπρόθεσμο του 2012.

Ο υπολογισμός του παλιού ληξιπρόθεσμου στις γραμμές (2), (3), (4) και (5) άλλαξε από τον Ιούνιο και μετά. Υπολογίζεται από 1.12.2012. Για τις γραμμές (6),(7),(8),(9),(10) ο νεος υπολογισμός έγινε από τον Απρίλιο και μετά.
*Τον Απρίλιο ο υπολογισμός του "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους άλλαξε. Υπολογίζεται από 1.12.2012 και εξαιρεί τα μη φορολογικά "νέα" ληξιπρόθεσμα.
**Για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/(8). Από τον Απρίλιο και στο εφεξής το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/((8)-(10)).
Τακτικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 176 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου; 596 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 75% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη616577    
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)3840  251
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & Υ.Ε.Ε. (2)
23  35
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2)4043  286
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)1600017600  106310
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)8.79.8  123.0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)0.10.1  0.8
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & Υ.Ε.Ε. (€ εκατ.)0.11.8  1184.9
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & Υ.Ε.Ε. (€ εκατ.) (5)0.119.1  29.2
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & Υ.Ε.Ε (€ εκατ.) (6)0.00.0  2.6
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6)8.829.0  155.6
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7)2.34.4  41.6
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8)3.07.3  26.6
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 -Υ.Ε.Ε. (€ εκατ.) (9)0.010.9  12.7
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9)5.322.6  80.9
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση60.2%78.1%  52.0%
 
Αναθεώρηση στοιχείων στις γραμμές (1), (3), (4), (7), (8). Οι επανέλεγχοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των προσωρινών ελέγχων
28/11/2013: Έχει γυρίσει μία υπόθεση του 2013 από την επιτροπή 70Α. Η υπόθεση είχε καταλογισθεί τον Ιανουάριο 2013, και επέστρεψε άρα και βεβαιώθηκε τον Ιούλιο 2013
         
Προσωρινοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 260 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου ; 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ; Είσπραξη 45% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 55% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη350440    
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1α)5664  497
Αριθμός ολοκληρωθέντων Επανελέγχων (1β)01  20
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ (2)
01  6
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1α)+(1β)+(2)+(3)5666  523
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)22802600  20844
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3α)2.63.1  115.7
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων επανελέγχων(€ εκατ.) (3β)0.00.0  2.8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4α)0.00.2  0.4
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων επανελέγχων (€ εκατ.) (4β)0.00.0  4.2
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ. (€ εκατ.)0.00.0  59.3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ.(€ εκατ.) (5)0.00.0  0.0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ.(€ εκατ.) (6)0.00.0  0.0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3α)+(3β)+(4α)+(4β)+(5)+(6)2.63.3  123.2
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7α)0.10.8  28.3
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά επανελέγχων του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7β)0.00.0  0.2
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8α)3.41.6  39.1
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά επανελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8β)0.00.0  0.9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ. (€ εκατ.) (9)0.00.0  0.0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7α)+(7β)+(8α)+(8β)+(9)3.52.4  68.4
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση135.9%74.2%  55.6%
 
Αναθεώρηση στοιχείων στις γραμμές (1), (3), (4), (7), (8)        
         
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων- ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 8 υποθέσεις μέχρι τέλος Ιουνίου και 18 υποθέσεις συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου ], Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων610  56
         
Έλεγχοι αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 280 έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 910 έλεγχοι μέχρι το τέλος του 2013 β) Είσπραξη 40% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 65% στο τέλος του 2013 γ) Υποβολή 50 υποθέσεων στον οικονομικό εισαγγελέα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 110 υποθέσεων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013], μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη σύμφωνα με την ημερομηνία που ο έλεγχος ξεκίνησε πραγματικά (Σωρευτικά νούμερα)122101    
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)4027  348
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ.(2)**
73  58
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2)4730  406
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)*88292858  38225
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)4.01.6  28.7
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)0.10.1  0.5
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ.(€ εκατ.)0.40  41.0
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ.(€ εκατ.) (5)15.113.9  42.0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ. (€ εκατ.) (6)0.00  0.0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6)19.2615.59  71.2
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7)0.170.09  1.6
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων και ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 70Α (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8)2.42.01  13.6
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)2.582.09  15.2
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση13.4%13.4%  21.4%
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή42  30
* Επικαιροποιημένα στοιχεία. Για τον Μάρτιο οι ώρες αφορούν τις 21 υποθέσεις από τις 35. Για τον Απρίλιο οι ώρες αφορούν τις 24 υποθέσεις από τις 40. Για τον Νοέμβριο 2013 οι ώρες αφορούν τις 21 από τις 30 υποθέσεις
Για τον Ιούνιο 2013 τα στοιχεία είναι από το ΔΕΚ Αθηνών και το ΔΕΚ Θεσσαλονίκης. Από 5/6/2013 οι υποθέσεις μεγάλου πλούτου του ΔΕΚ Αθηνών πήγαν στο ΚΕΦΟΜΕΕΠ. Για τον Ιούνιο 2013 το ΚΕΦΟΜΕΕΠ δεν έχει ολοκληρωμένες υποθέσεις.
**Για τον μήνα Σεπτέμβριο το ΔΕΚ Θεσ/νικης έχει 1 υπόθεση στην 70Α και 5 στην 70Β.        
Τον μήνα Σεπτέμβριο διορθώθηκαν οι υποθέσεις της 70 Α από 5 σε 3 λόγω εκ παραδρομής αναφοράς τους.
Για τον Νοέμβριο 2013 τα στοιχεία από το ΚΕΦΟΜΕΠ είναι προσωρινά        
         
Φορολογική Συμμόρφωση Υπόχρεων σε Δηλώσεις Φ.Π.Α
Πλήθος Υπόχρεων σε Δήλωση Φ.Π.Α (1)109,0391,051,736  5,010,793
Πλήθος Υπόχρεων που έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(2)83,121828,843  3,930,296
Πλήθος Υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(3)25,918222,893  1,080,497
Ποσοστό % υπόχρεων που έκαναν δήλωση11    
Πλήθος υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση με Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (5)20,429179,800  878,948
Αριθμός Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6)2,04120,872  76,672
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικά (6)/(3)7.87%9.36%    
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (6)/(5)9.99%11.61%    
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου6.94%7.16%    
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Υπόχρεους που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου8.71%8.98%    
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης τρέχοντος μηνός4,965,61221,970,306  99,434,834
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης προηγούμενων μηνών1,304,4942,992,875  13,931,640
 
Είσπραξη νέων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : Είσπραξη 40 εκ. μέχρι τέλος Δεκεμβρίου μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 250.000 νέους οφειλέτες και τηλεφωνικών κλήσεων σε 10.000 νέους οφειλέτες].
Πλήθος μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας146,086223,013  670,628
Πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων01,247  21,510
Σύνολο νέων οφειλών που εισπράχθηκαν32,523,99647,511,093  207,611,104
         
Μη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 5,000 δηλώσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας03,800  6,697
Πλήθος δηλώσεων με χρεωστικό υπόλοιπο0    1,215
Βεβαιωθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης017,058,644  41,385,665
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης0no data yet  10,560,574
Έλεγχοι μη συμμορφούμενων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 5.500 ολοκληρωμένοι έλεγχοι Φ.Π.Α μέχρι τέλος Ιουνίου και 11.000 συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, β) Είσπραξη άνω του 20% όλων των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων μέχρι τέλος Ιουνίου και άνω του 20% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Φ.Π.Α351183  9,818
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων5954  1,093
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Φ.Π.Α10,415,5889,888,681  220,835,998
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων1,279,0151,109,422  30,633,189
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Φ.Π.Α3,825,1083,298,883  86,718,891
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Παρακρατούμενων Φόρων526,418219,747  11,685,381
% Ποσοστό Είσπραξης ελέγχων Φ.Π.Α37.21%31.99%  39.13%
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ *      7044
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε *      
Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/200812488  3575
Πλήθος αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/20082536  125
Ποσά φοροδιαφυγής που αναλογούν στο πλήθος των αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 (€ εκ.)7.1338.38  102.07
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση


Ετικέτες για αναζήτηση ληξιπρόθεσμες οφειλές ληξιπρόθεσμο


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο