Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αλλάζουν όλα στο πόθεν έσχες των δημόσιων λειτουργών

Μα απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης συστήνεται επιτροπή η οποία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα μελετήσει και θα εκπονήσει νέο σχέδιο νόμου για το πόθεν έσχες των δημόσιων λειτουργών.

αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Αριθμ. 104370
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για: Ι) τη δημιουργία συστήματος ελέγχου, α) δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, β) συμφερόντων και γ) ασυμβιβάστων, ενιαίου ως προς τους υπόχρεους και τα στοιχεία δήλωσης, II) την πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης και III) την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από ανεξάρτητα όργανα που θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν ουσιαστικούς ελέγχους βασιζόμενους σε
τεχνικές ανάλυσης επικινδυνότητας (risk analysis), τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

β) Του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015». γ) Του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει, και
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).
2) Το υπ’ αριθμ. 5621/11.12.2013 έγγραφο της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, το υπ’ αριθμ. Δ.ΕΣ.ΥΠ.117442 ΕΞ2013ΕΜΠ/27.11.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το υπ’ αριθμ. ΓΡ.Δ.ΥΠ.012578ΕΞ2013 ΕΜΠ/29.11.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/5/οικ.29867/5.11.2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το υπ’ αριθμ. 6013/57/ 2−γ/23.10.2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης και Προστασίας του Πολίτη, το υπ’ αριθμ. ΦΕΣ 547/30.10.2013 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το υπ’ αριθμ. 5572/7.11.2013 έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων, το υπ’ αριθμ. 1026 Γ΄/1.11.2013 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και το υπ’ αριθμ. 22488/23.10.2013 έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για:
Ι) τη δημιουργία συστήματος ελέγχου:
α) δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
β) συμφερόντων και
γ) ασυμβιβάστων, ενιαίου ως προς τους υπόχρεους και τα στοιχεία δήλωσης,

II) την πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης και
III) την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από ανεξάρτητα όργανα που θα έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν ουσιαστικούς ελέγχους βασιζόμενους σε τεχνικές ανάλυσης επικινδυνότητας (risk analysis), τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων. Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται από τους:


1. Ιωάννη Σακελλάκο του Γρηγορίου, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο.
2. Γεώργιο Τριανταφύλλου του Νικολάου, Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Νικόλαο Παπασπύρου του Ιωάννη, Ειδικό Γραμματέα της Βουλής.
4. Βασιλική Μαντέλου του Δημητρίου, Οικονομική Επιθεωρήτρια, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ «Πόθεν Έσχες» της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Ιωάννη Δήμα του Σταματίου, υπάλληλο ΠΕ Μηχανικών/Δ, της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Ασπασία Καμπύλη του Θεοδώρου, Προϊσταμένη  της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αναπληρωτή της τον Άγγελο Βασιλόπουλο του Αθανασίου,  Προϊστάμενο Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7. Γεώργιο Γρυλλάκη του Νικολάου, Εξωτερικό Συνεργάτη και Σύμβουλο Διοίκησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
8. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο του Ιωάννη, Αστυνομικό Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
9. Κωνσταντίνο Γκώνια του Λουκά, Πλοίαρχο Λ.Σ., εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
10. Ελένη Τσάνα − Κατσαράκη του Γεωργίου, μετακλητή υπάλληλο της Βουλής, πρώην Διευθύντρια της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών, με εμπειρία στο Τμήμα Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των Βουλευτών,
Ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3213/2003.
11. Ελευθερία Καγιά του Χαραλάμπους, υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος, αποσπασμένη στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης και
12. Παναγιώτη Αλεξόπουλο του Τρύφωνα, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γραμματείας του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, με αναπληρώτρια του τη Μαρία Φυτά του Δημητρίου, υπάλληλο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα εκτελεί η Καλλιόπη Διαβάτη του Λουκά, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 28 Φεβρουαρίου 2014.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ουδεμία  αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο