Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

TτE - Αβέβαιη η ανάκαμψη των ακινήτων το 2014 - Προοπτικές οικονομικών μεγεθών για το 2014

Αβέβαιη η ανάκαμψη των ακινήτων το 2014 -

Όπως επισημαίνει σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης για τη Νομισματική Πολιτική η Τράπεζα της Ελλάδος, παραμένουν ακόμη σημαντικοί παράγοντες που αναστέλλουν τη μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη της δραστηριότητας στην ελληνική αγορά ακινήτων, αναβάλλουν τις άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα και κρατούν τη ζήτηση σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα. Ανοικτά ζητήματα, όπως η οριστικοποίηση του ενιαίου φόρου ακινήτων, η μείωση του φόρου μεταβίβασης, η προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στα πραγματικά επίπεδα της αγοράς και η απελευθέρωση των επαγγελματικών μισθώσεων, αλλά και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σε σχέση με τη λήψη επιπρόσθετων μη προσδιορισμένων μέτρων για την κάλυψη πιθανού δημοσιονομικού κενού, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες των επενδυτών για περαιτέρω υποχώρηση των τιμών και τους περιορισμούς από την πλευρά της χρηματοδότησης, αναστέλλουν τις αποφάσεις για την ανάληψη νέων σημαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Σχετικά με τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων η ΤΤΕ προτείνει:

Ποιες μπορεί να είναι οι εναλλακτικές και συμπληρωματικές του τραπεζικού δανεισμού πηγές χρηματοδότησης;

Πρώτον, αγορές εταιρικών ομολόγων. Το πρώτο δεκάμηνο του 2013, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές άντλησαν κεφάλαια ύψους περίπου 3,7 δισεκ. ευρώ (2 % του ΑΕΠ) από την αγορά εταιρικών ομολόγων.12 Η αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τα ομολογιακά δάνεια στην Ελλάδα θα μπορούσε να δώσει ώθηση στη δημιουργία μιας εγχώριας αγοράς εταιρικών ομολόγων για εταιρίες με περιορισμένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των ομολογιούχων έναντι της διοίκησης και των μετόχων των εταιριών.

Δεύτερον, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Την περίοδο 2000-2007, η καθαρή άντληση κεφαλαίων από υφιστάμενους και νέους μετόχους ανερχόταν σε 2,9% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο ετησίως. Στην πλειονότητά τους μάλιστα, τα κεφάλαια αυτά αφορούσαν ιδιωτικές τοποθετήσεις σε εταιρίες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Καθώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σταδιακά θα ενισχύεται, η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των εγχώριων εταιριών θα γίνεται πιο ελκυστική για τους υποψήφιους επενδυτές.

Τρίτον, πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Την περίοδο 2000-2008, οι ελληνικές εταιρίες απορρόφησαν πόρους της τάξεως του 1,6% του ΑΕΠ ετησίως για χρηματοδότηση επενδύσεων. Το 2013, οι συνολικοί πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ υπολογίζονται σε 4,2 δισεκ. ευρώ (2,3% του ΑΕΠ).

Τέταρτον, πόροι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το 2013-2014, η ΕΤΕπ προβλέπεται να συγχρηματοδοτήσει δάνεια ύψους 1,4 δισεκ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των εμπορικών τραπεζών, έως το τέλος του έτους θα έχουν χορηγηθεί δάνεια συνολικού ύψους 635 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στο 2014 υπολογίζεται ότι θα δοθούν και τα υπόλοιπα 805 εκατ. ευρώ. Επίσης, τον Ιούνιο 2013 υπογράφηκε με την ΕΤΕπ το πρόγραμμα “Trade Finance”, σύμφωνα με το οποίο η ΕΤΕπ παρέχει εγγυήσεις ύψους 0,5 δισεκ. ευρώ για κάλυψη εγγυητικών επιστολών εμπορικών τραπεζών προς εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις (trade credit) ύψους έως 1,5 δισεκ. ευρώ ετησίως.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος για την Νομισματική πολιτική του 2013 και τις προοπτικές για το 2014

Τα περιεχόμενα της έκθεσης.

ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΤΟ 2013 –
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Η ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές
διεθνώς και στη ζώνη του ευρώ και παρεμβάσεις πολιτικής 25
1.1 Παγκόσμια οικονομία 25
1.2 Ζώνη του ευρώ 28
1.3 ΕΕ και ζώνη του ευρώ: παρεμβάσεις πολιτικής 29
2 Οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 35
3 Η ενιαία νομισματική πολιτική και οι παρεμβάσεις του Ευρωσυστήματος 36

ΠΛΑΙΣΙΟ II.1
Καθ’ οδόν προς την τραπεζική ένωση 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 Εξελίξεις και προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας 43
1.2 Εξελίξεις και προοπτικές της αγοράς ακινήτων 51
2 Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης και της ανεργίας 52
3 Εξελίξεις και προοπτικές του πληθωρισμού, του κόστους εργασίας και των κερδών 55
3.1 Πληθωρισμός 55
3.2 Κόστος εργασίας 55
3.3 Κέρδη επιχειρήσεων 58
4 Ανταγωνιστικότητα κόστους και διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα 59
5 Εξελίξεις και προοπτικές του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών 60

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΙΙΙ.1
Πηγές χρηματοδότησης και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας 64

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΙΙΙ.2
Οικονομική ανάκαμψη χωρίς τραπεζικό δανεισμό; Διδάγματα από τη διεθνή εμπειρία 73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1 Σύνοψη εξελίξεωνκαι προοπτικών 79
2 Τρέχουσες δημοσιονομικές εξελίξεις (δεκάμηνο 2013) 82
3 Το δημόσιο χρέος 86
4 Μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής και θεσμικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις – Προϋπολογισμός 2014 87

ΠΛΑΙΣΙΟ IV.1
Ποιοι παράγοντες συνδιαμορφώνουν τις επιπτώσεις των δημοσιονομικών προγραμμάτων; 89

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΧΡΗΜΑ, ΠΙΣΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1 Νομισματικά μεγέθη 93
2 Ερμηνευτικοί παράγοντες της εξέλιξης των καταθέσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών 95
3 Επιτόκια τραπεζικών καταθέσεων 96
4 Πιστωτικά μεγέθη 96
5 Ερμηνευτικοί παράγοντες της εξέλιξης των δανείων 97
6 Επιτόκια τραπεζικών δανείων 102
7 Αγορά ομολόγων 103
8 Αγορά μετοχών 106
9 Εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα 107
10 Η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης 110

ΠΛΑΙΣΙΟ V.1

Πώς θα αυξηθεί η ροή χρηματοδοτικών πόρων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 98
ΠΛΑΙΣΙΟ V.2
Η επίδραση συστημικών παραγόντων στην αποτίμηση των ελληνικών ομολόγων 104

ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 113
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 117

Νομισματική Πολιτική
Ενδιάμεση Έκθεση 2013 13
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο