Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ίδρυση κέντρου διαμεσολάβησης στο ΕΒΕΑ

Ίδρυση κέντρου διαμεσολάβησης στο ΕΒΕΑ

Στόχος η υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις-μέλη του
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει σήμερα την ίδρυση κέντρου διαμεσολάβησης, με έδρα το κεντρικό του κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 7. Το ΕΒΕΑ, με την ίδρυση του κέντρου διαμεσολάβησης, αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις - μέλη του, αλλά και γενικότερα για το σύνολο της επιχειρηματικότητας.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων σήμερα για υποστήριξη και ενίσχυση και με δεδομένους τους βραδείς ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης, το ΕΒΕΑ θεωρεί αναγκαία τη σύσταση κέντρου διαμεσολάβησης, ώστε να επιλύονται οι όποιες διαφορές με έναν κοινά αποδεκτό και αμοιβαίως ικανοποιητικό τρόπο και σε άμεσο χρόνο.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, τον διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.

Η διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία, αλλά και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης, με τα βασικά της χαρακτηριστικά να εστιάζονται στην εκούσια συμμετοχή, στην αμεροληψία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, στην αμεσότητα την ταχύτητα και την εμπιστευτικότητα της Διαδικασίας, καθώς και στην εγκυρότητα της μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης.

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» έχει ιδρυθεί και υφίσταται στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ) και θα λειτουργεί με διαμεσολαβητές, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΟΙ βασικοί του στόχοι είναι:

- η επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης

- η προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα

- η επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων και

- η διοργάνωση προγραμμάτων - σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» δεσμεύεται:

- να παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών

- να διαχειρίζεται τις διαφορές που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής και της τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης

- να παρέχει βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ότι αφορά στην επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που τηρείται στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Ε.Β.Ε.Α

- να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών

-να παρέχει συνδρομή στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή γραμματειακής υποστήριξης

- να διαχειρίζεται τις οικονομικές παραμέτρους των διαδικασιών διαμεσολάβησης, και τέλος
- να παρέχει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα τεχνικά μέσα, και τα μέσα διοικητικής μέριμνας που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης

Η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, μέσω της εγκυρότητας των Κέντρων Διαμεσολάβησης επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, να καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας ή συμβιβασμού και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο.

Επιπρόσθετα, αναβαθμίζεται ο θεσμός της διαιτησίας του ΕΒΕΑ ώστε να εναρμονιστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για την ταχεία επίλυση των διαφορών που άγονται σε διαιτησία. Προς το σκοπό αυτό το Επιμελητήριο έχει καταρτίσει και υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με Επιμελητήρια και άλλους παρεμφερείς φορείς του εξωτερικού, όπως λόγου χάρη με τη γείτονα Βουλγαρία, προς σύσφιξη των σχέσεων και κυρίως προς υποστήριξη του επιχειρείν των Ελλήνων στο εξωτερικό. Τέλος, για την πληρέστερη και ουσιαστική ενημέρωση των μελών μας για τις πολυποίκιλες δράσεις του ΕΒΕΑ στους τομείς των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, προσεχώς θα προβούμε στην έκδοση ειδικού διμηνιαίου εντύπου.


ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΒΕΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Απαιτούνται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του εν λόγω φορέα:

- να διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, Πίνακα Δικαιωμάτων και Εξόδων, προτυποποιημένα έντυπα αιτήσεων και συμφωνητικό για διαμεσολάβηση,
- να διαθέτει Κατάλογο Διαμεσολαβητών πιστοποιημένων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίοι να αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Διαμεσολάβησης,
- να διασφαλίζει τη διεξαγωγή των διαμεσολαβήσεων με τους όρους, προϋποθέσεις και αρχές που θέτει η νομοθεσία,
- να διαθέτει καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εξοικειωμένο με τις διαδικασίες της διαμεσολάβησης και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών,
- να διαθέτει υπηρεσίες Γραμματείας, Μετάφρασης, Διοικητικής Μέριμνας και Νομικής Υποστήριξης,
- να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής, διαχείρισης καθώς και Αρχείο Διαμεσολαβήσεων,
- να διαθέτει ιστοσελίδα και δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για διαμεσολάβηση, ηλεκτρονική πληρωμή δικαιωμάτων και εξόδων,
- να γίνεται διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Οι Διαμεσολαβήσεις του Κέντρου Διαμεσολάβησης θα πρέπει να διεξάγονται σε ειδικούς χώρους, ήτοι:

-σε τρεις τουλάχιστον χωριστές αίθουσες, κατάλληλες για την διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων και ειδικότερα δύο αίθουσες των οποίων τα τζάμια είναι καλυμμένα με περσίδες ή μεμβράνες ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο της διαδικασίας, και μια αίθουσα Διαλέξεων – Ημερίδων και Σεμιναρίων.

- Οι εν λόγω αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και να είναι κατάλληλες για τον σκοπό της διαμεσολάβησης ειδικότερα πρέπει να διαθέσουν κατ’ ελάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό:

- συσκευή προβολής διαφανειών (overhead projector) και μια οθόνη προβολής ή οποιοδήποτε άλλο μέσο προβολής ήχου και εικόνας,
- πίνακα ανά αίθουσα,
- γραφείο με ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, scanner,
- φωτοαντιγραφικό μηχάνημα
- τηλεόραση και ένα μαγνητοσκόπιο ή μια συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων (video ή DVD player),
- τηλεφωνικές γραμμές, γραμμή fax
- υποδομή για σύνδεση με το internet,
- φορητό Η/Υ για το διαμεσολαβητή
- τραπέζι συσκέψεων και καθίσματα ανά αίθουσα αναλόγου αριθμού με τη δυναμικότητα της αίθουσας
- ντουλάπες και ερμάρια


Ετικέτες για αναζήτηση ΕΒΕΑ διαμεσολάβηση


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο