Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οδηγίες της Ε.Ε. για μια ποιοτικότερη κατάρτιση των νέων

Η ΕΕ παρέχει οδηγίες ώστε οι εργοδότες να περιγράφουν εκ των προτέρων σαφέστερα το περιεχόμενο της πρακτικής άσκησης, η οποία θα πρέπει να βοηθά τους νέους να βρίσκουν μόνιμη εργασία.

Οι νέοι που απασχολούνται ως ασκούμενοι με στόχο να ενισχύσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους μπορούν να επωφεληθούν από τις οδηγίες που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης.

Στόχος των οδηγιών αυτών είναι να διασφαλιστεί ότι η πρακτική άσκηση, η οποία βοηθά τους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες και πείρα που είναι αναγκαίες για την αγορά εργασίας, θα παρέχει στους ασκουμένους ποιοτική κατάρτιση και ικανοποιητικούς όρους εργασίας.

Αντιμετώπιση της ανεργίας στην ΕΕ

Σε όλη την Ευρώπη, 5,7 εκατ. νέοι κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι αν και σχεδόν οι μισοί από τους νέους που ερωτήθηκαν είχαν πρακτική άσκηση, το ένα τρίτο των προγραμμάτων άσκησης δεν είχε ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Ορισμένοι εργοδότες, για παράδειγμα, δεν πλήρωναν τους ασκουμένους ή δεν τους έδιναν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες.

Στόχος των οδηγιών είναι να διασφαλιστεί ότι οι εργοδότες περιγράφουν εκ των προτέρων με σαφήνεια τις λεπτομέρειες που αφορούν την πρακτική άσκηση, - όπως αμοιβή, όροι εργασίας και επίβλεψη - και ότι τηρούν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις ώρες εργασίας και το δικαιώμα άδειας. Οι οδηγίες επίσης περιορίζουν τις περιόδους άσκησης σε 6 μήνες το πολύ.

Έτσι ελπίζεται ότι θα ενθαρρυνθούν περισσότεροι νέοι να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, επωφελούμενοι από τα ενιαία πρότυπα που ισχύουν σε όλη την ΕΕ.

Εγγυήσεις για τους νέους της ΕΕ

Οι περίοδοι άσκησης εντάσσονται στην πρωτοβουλία «Εγγυήσεις για τους Νέους» η οποία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι σε όλους τους νέους μέχρι 25 ετών θα προσφέρεται καλή εργασία, άσκηση ή μαθητεία, ή η ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εντός 4 μηνών αφότου εξέλθουν από την επίσημη εκπαίδευση ή χάσουν την εργασία τους.

Οι χώρες της ΕΕ καλούνται να εγκρίνουν το πλαίσιο οδηγιών το συντομότερο δυνατό ώστε να βοηθήσουν τους νέους και να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους να αποκτήσουν μια μόνιμη εργασία.


Εγγυήσεις για τη Νεολαία
Περί τίνος πρόκειται;


Οι "Εγγυήσεις για τη Νεολαία" είναι μια νέα δράση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η οποία εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 –είτε είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι– θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη, ποιοτική προσφορά εντός 4 μηνών αφότου εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι.

Αυτή η ποιοτική προσφορά πρέπει να αφορά εργασία, μαθητεία,πρακτική άσκηση ή συνέχιση της εκπαίδευσής τους, και να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την κατάσταση κάθε νέου.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν επί της αρχής τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία τον Απρίλιο του 2013 (Σύσταση του Συμβουλίου).

Με ποιον τρόπο θα συγκροτηθούν τα συστήματα παροχής Εγγυήσεων για τη Νεολαία;

Η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία προϋποθέτει τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων: δημόσιων αρχών, υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, ιδρυμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, υπηρεσιών στήριξης των νέων, επιχειρήσεων, εργοδοτών, συνδικαλιστικών ενώσεων κ.λπ.

Μεγάλη σημασία έχουν η έγκαιρη παρέμβαση και δραστηριοποίηση, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να γίνουν μεταρρυθμίσεις, π.χ. να βελτιωθούν τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ καταρτίζουν επί του παρόντος τα εθνικά τους Σχέδια Υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά κάθε κράτος μέλος να καταρτίσει το σχέδιό του και να θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα παροχής Εγγυήσεων για τη Νεολαία το συντομότερο δυνατό.

Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών αρχών, ιδίως μέσα από το Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα

Η Φινλανδία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Εγγυήσεων για τη Νεολαία. Στο πλαίσιο αξιολόγησης από το ίδρυμα Eurofound, διαπιστώθηκε ότι το 2011 το 83,5% των νέων που αναζητούσαν εργασία έλαβαν αξιόλογη προσφορά εντός 3 μηνών από την εγγραφή τους στο μητρώο ανεργίας. Χάρη στο φινλανδικό σύστημα, επιταχύνθηκε η κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων για τους νέους, με αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας.

Για μια γενική εικόνα παρόμοιων εθνικών πρωτοβουλιών, βλ. το σχετικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε 22 γλώσσες της ΕΕ).

Τα οφέλη από τις Εγγυήσεις για τη Νεολαία θα αντισταθμίζουν το κόστος τους;

Αν και δεν είναι δυνατόν να γίνουν ακριβείς μετρήσεις έως ότου όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης ορίσουν επακριβώς τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα οφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα από το κόστος.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της καθιέρωσης προγραμμάτων με στόχο την παροχή Εγγυήσεων για τη Νεολαία στην Ευρωζώνη είναι 21 δισ. ευρώ ετησίως, ή 0,22% του ΑΕΠ. (Πηγή: έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – η κρίση απασχόλησης στην Ευρωζώνη)

Ωστόσο, η αδράνεια θα έχειπολύ μεγαλύτερο κόστος. Οι νέοι που δεν εργάζονται ούτε παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης εκτιμάται ότι κοστίζουν στην ΕΕ 153 δισ. ευρώ (1,21% του ΑΕΠ) ετησίως – εξαιτίας των επιδομάτων που τους χορηγούνται και της απώλειας φόρων. (Πηγή: έκθεση του Eurofound για την ανεργία των νέων)

Δεν κοστίζουν, όμως, όλα τα μέτρα παροχής Εγγυήσεων για τη Νεολαία ακριβά. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο που δεν απαιτεί μεγάλες δαπάνες.

Χρηματοδότηση

Για να γίνουν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία πραγματικότητα, οι κρατικοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας των νέων, ώστε να αποφύγουν μεγαλύτερες δαπάνες στο μέλλον.

Η ΕΕ θα συμπληρώσει την εθνική χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των 6 δισ. ευρώ που προβλέπεται να χορηγηθούν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο