Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Σεμινάρια Π.Ε.Φ.Ε. μηνός Δεκεμβρίου

(Π.Ε.Φ.Ε.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8820002, 210.6124.910
FAX:210.6140.024
ΚΙΝ.: 6948351478
E-mail: [email protected] 

Αθήνα 4/12/2013

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Π.Ε.Φ.Ε διοργανώνει  ΔΩΡΕΑΝ φορολογικό σεμινάριο στις  12 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρες 16:00 – 21:00  Επιμελητήριο Ευβοίας επί της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12, Χαλκίδα με θέματα σεμιναρίου:

Α. Νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Ν. 4172/2013 & Ν. 4174/2013)
- Κυριότερες γενικές επισημάνσεις
- Φορολογικό έτος (άρθρο 8) - Εισοδήματα ανηλίκων (άρθρο 67)
- Μειώσεις φόρου λόγω δαπανών (άρθρα 18 και 19) - Έκπτωση φόρων (άρθρο 20)
- Τεκμήρια (άρθρο 32)
- Φορολογία μισθωτών υπηρεσιών
- Φορολογία επιχειρήσεων
- Απαλλαγές- Κυριότερες εκπτώσεις δαπανών- φόροι (άρθρα 22-26)
- Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων- γενικά για αποσβέσεις
- Φορολογία αγροτών
- Φορολογία ακινήτων (άρθρο 39)
- Υπεραξία και διάφορα άλλα θέματα
- Συμψηφισμός ζημιών
- Κλίμακες- συντελεστές φορολογίας
- Επιχειρηματικά κέρδη (άρθρο 29) - Ατομική αγροτική επιχείρηση 13%)
- Προσαύξηση περιουσίας 33%
- Έσοδα κεφαλαίου (άρθρο 40) - Έσοδα από μεταβίβαση κεφαλαίου (άρθρο 43)
- Φορολογία νομικών προσώπων
- Εισόδημα από ακίνητα- Συντελεστές φορολογίας (άρθρο 58)
- Αγροτικές εκμεταλλεύσεις- Παρακράτηση φόρου (άρθρα 62, 64)
- Αποθεματικά τελευταίου ισολογισμού πριν από την 1.1.2014 (άρθρο 72)

Εισηγητές: 1. ΞΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τ. Στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών     
2. ΚΡΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λογιστής - Φοροτεχνικός  

Β.  -Εξωδικαστική και δικαστική επίλυση φορολογικών διαφορών επιτροπές άρθρου 70, 70Α και 70 Β νόμος 2238/1994 όπως τροποποιήθηκαν με τους παρακάτω νόμους,
1. Επιτροπή άρθρου 70 νόμος 2238/1994 καταργήθηκε με το νόμο 4152/2013 άρθρο 1 υποπαράγραφος Α5 ΦΕΚ Α΄  107.
2. Επιτροπή άρθρου 70Α νόμος 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 3943/2011 άρθρο 36 ΦΕΚ Α΄ 66 καταργήθηκε με το νόμο 4152/2013 άρθρο 1 υποπαράγραφος Α5 ΦΕΚ Α΄ 107.
3. Επιτροπή άρθρου 70 Β νόμος 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4152/2013 άρθρο 1 υποπαράγραφος Α5 ΦΕΚ Α΄ 107
- Νέο ποινολόγιο (νόμος 4174/2013 άρθρα 54, 55 & 66)
1. Άρθρο 54 Διαδικαστικές παραβάσεις.
2. Άρθρο 55 Παραβάσεις φοροδιαφυγής
3. Άρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις
4. Πλαστά- εικονικά τιμολόγια
- Διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου (άρθρο 14 νόμος 2523/1997.
- Δεύτερη προσφυγή
(άρθρο 7 του Κ.Δ.Δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 92/19-4-2013) νόμος για τα ναρκωτικά, ΠΟΛ.1225/1.10.2013 Κοινοποίηση της με αριθμό 282/2013 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ.
- Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής (άρθρο 75 νόμος 2238/1994 ΚΦΕ)

Εισηγητής: Καλαντζής Κλεόβουλος, μέλος Δ.Σ. ΠΕΦΕ

Γ. Φορολογικοί έλεγχοι

1) Αρμόδιο ελεγκτικό κέντρο για την διενέργεια ελέγχου (άρθρο 34 Ν. 4141/2013 ΦΕΚ Α΄ 81)
2) Επιλογή υποθέσεων για έλεγχο- μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου
3) Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
4) Παράταση παραγραφής για 2 ακόμα έτη
Χρήσεων 2000-2007 για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου ή θα εκδοθεί μέχρι 31/12/2013
5) Διαδικασία ελέγχου
- Ελεγκτικές επαληθεύσεις (ΠΟΛ.1072/8.4.2011 & ΠΟΛ.1037/1.3.2005)
6) Έμμεσες τεχνικές ελέγχου
α) Της καθαρής θέσης του φορολογούμενου
β) Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά
7) Προσαύξηση περιουσίας
8) Καταθέσεις στο εξωτερικό ή εσωτερικό
9) Επανέλεγχοι
10) Προσωρινός έλεγχος για φυσικό πρόσωπο (άρθρο 22 Ν. 4203/2013 ΦΕΚ Α΄ 235)
11) Διοικητική επίλυση
α) Κατάργηση διοικητικής επίλυσης και μείωση πρόσθετου φόρου για πράξεις που εκδίδονται από 1/8/2013 και μετά στην φορολογία εισοδήματος
β) Για πράξεις ΦΠΑ που εκδίδονται από 1/7/2013, δεν υφίσταται άλλο η δυνατότητα μείωσης του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού (ΠΟΛ.1170/8.7.2013)
12) Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 2238/1994 σχετικά με την βεβαίωση και καταβολή φόρου για πράξεις που εκδίδονται μετά την 1-8-2013.
Εισηγητής: Τσιώλης Θωμάς, μέλος Δ.Σ. ΠΕΦΕ

Δ. Κοινωνική Συνεταιριστική Εταιρεία (νέας μορφής εταιρεία η οποία δεν χρειάζεται ΤΕΒΕ και η οποία χρηματοδοτείται 100% μέσω προγραμμάτων και τα χρήματα αυτά δεν αναζητούνται), επίσης έχει πολύ μικρή φορολογία αυτή η μορφή Εταιρείας
Εισηγήτρια: Βομπιράκη Νικολέτα, μέλος Δ.Σ. ΠΕΦΕ

Συντονιστής Ημερίδας : Ντουκάκης Μανούσος Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ε.

Δ Ω Ρ Ε Α Ν  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η
ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ στα εξής τηλέφωνα:
ΔΙΑΒΑΤΗ ΑΘΗΝΑ: 2106124910 – 6998728498
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ: 2108820002-6937420408

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΕΣ , ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΙΔΙΩΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Επόμενα σεμινάρια στην Εύβοια:

α) Περί πλειστηριασμών Α΄ κατοικίας (νόμος Κατσέλη)
β) Για ΝΕΕΣ αλλαγές στα Εργατικά- Ασφαλιστικά- Συνταξιοδοτικά
γ) Για Φορολογικό και τραπεζικό σύστημα Βουλγαρίας

ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ:
1. Τις καταστάσεις των 1.600 ατόμων
2. Τις καταστάσεις  λογιστών προς προσωρινό έλεγχο
3. Τις καταστάσεις για 4175 επιχειρήσεις προς έλεγχο και
4. Τα ονοματεπώνυμα των υπαλλήλων της Γ.Γ.Π.Σ. οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν όλους τους φορολογούμενους (ιδιώτες και επιχειρήσεις) της Εύβοιας

_______________________________

Αθήνα  3/12/2013
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Π.Ε.Φ.Ε. διοργανώνει φορολογικό σεμινάριο στις 19 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρες 16:00 – 21:00 στο κτίριο της Νομικής Βιβλιοθήκης επί της οδού Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα με θέμα:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ετών  2013 και 2014

Εισηγητής:
ΚΑΤΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, τ. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Φορολογίας Εισοδήματος Υπουργείου Οικονομικών

Το σεμινάριο μας μπορείτε να το  παρακολουθήσετε (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) και μέσω ζωντανής σύνδεσης μέσω internet.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΔΙΑΒΑΤΗ ΑΘΗΝΑ: 2106124910, 6998728498
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ: 2108820002, 6937420408
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο