Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Επίκαιρο εξειδικευμένο σεμινάριο από τον Ορέστη Σεϊμένη για ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Φ.Α.Π. και Ε9

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΝ 5η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 16:00 ΕΩΣ 21:00

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - Στήν ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23

ME ΘΕΜΑ
"Ο ΔΙΠΛΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (EN.Φ.Ι.Α.), (Φ.Α.Π.), ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε9 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ και ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ "

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : OΡΕΣΤΗΣ ΣΕΙΜΕΝΗΣ

Δηλώσεις Συμμετοχής στα τηλέφωνα :
210-9957932 καί 6977-232009 καί στό e-mail : [email protected]

Κόστος συμμετοχής κατά άτομο 30€

Για τους φοιτητές 25€

Στούς συμμετέχοντες στό σεμινάριο αυτό θά δοθούν δωρεάν δύο βιβλία του Εισηγητή, εκδόσεως 2012 καί 2013, που αναφέρονται στήν νομοθεσία περί :
«ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ κλπ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ καί τών λοιπών ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γιά τίς ανάγκες τού Ε9 καί τού υπολογισμού τού ΕΝΦΙΑ
- Ο φόρος στά ακίνητα καί ο φόρος στήν περιουσία
- Ο Νέος Πίνακας φορολογίας τής συνολικής περιουσίας (ΦΑΠ)
- Ποιές αστικές καί ποιές αγροτικές περιοχές φορολογούνται
- Ποιές επιφάνειες θά φορολογούνται καί ποιές όχι
- Οι συντελεστές καί οι παράμετροι που καθορίζουν τό ύψος τού φόρου
- Οι «Τιμές Ζώνης» καί οι «Φορολογικές Ζώνες»
- Ποιά είναι η «Μοναδιαία Αξία» τού Οικοπέδου καί πώς υπολογίζεται.
- Η Πραγματική καί η Φορολογητέα αξία τού ακινήτου
- Η αναλογικότητα καί η προοδευτικότητα τού νέου φόρου.
- Η σωστή ανεύρεση τής φορολογητέας αξίας τόυ κτίσματος, τού οικοπέδου καί τού αγροτεμαχίου.
- Ποιοί κερδίζουν – ποιοί χάνουν από τίς τελευταίες διορθώσεις
- Ο φόρος στά διατηρητέα καί στά ημιτελή ακίνητα
- Η επίδραση τών προσόψεων τού κτίσματος καί του οικοπέδου στήν αξία τής ιδιοκτησίας
- ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ,ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ, ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ γιά τόν υπολογισμό τού ΕΝΦΑ στά οικόπεδα εντός σχεδίου χωρίς κτίσμα κλπ
- H Oικοδομική Αδεια ως πηγή πληροφορίας γιά τά κτίσματα (κύριοι χώροι, βοηθητικοί χώροι), τά σχέδια καί τό διάγραμμα κάλυψης.
- Τό πλήρες Σύστημα αντικειμενικών αξιών γιά τά αστικά ακίνητα, τίς μονοκατοικίες, τίς διπλοκατοικίες, τά καταστήματα .
- Τά άρθρα 41 καί 41α τού νόμου 1249/1982 καί η επίδρασή τους στήν αξία της περιουσίας
- Οι τιμές εκκίνησης καί η Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) καί η επίδρασή τους στόν υπολογισμό τού φόρου
- Οι τιμές οικοπέδου σύμφωνα μέ τήν κατώτερη τιμή τού Δήμου ή τής Περιφέρειας ή τού Νομού (άρθρο 3 παρ.2 του Ν. 1521/1950)
- Οι τιμές οικοπέδων όπως ορίζονται αναλυτικά από τό Υπουργείο Οικονομικών στίς περιοχές που δέν εφαρμόζεται τό αντικειμενικό σύστημα
- Περιοχές μέ ή χωρίς ειδικούς όρους δόμησης
- Οι τιμές Συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου γιά τόν προσδιορισμό τής αξίας ακινήτων σέ 4500 περιοχές Οικισμών. Πώς επιδρούν στόν φόρο καί ο Συντελεστής Δόμησης αλλά καί ο Συντελεστής Κάλυψης
- Πώς υπολογίζονται τά χιλιοστά τών ιδιοκτησιών επί τού οικοπέδου
- Τα χιλιοστά επί του οικοπέδου όταν τό εμπράγματο δικαίωμα δέν περιλαμβάνεται στόν Συντελεστή Δόμησης.
- Οι «Τακτοποιήσεις» καί οι «Νομιμοποιήσεις» τών αυθαιρέτων καί τών ημιυπαιθρίων χώρων πώς αξιολογούνται στόν ΕΝΦΑ
- Τά αυθαίρετα που δέν έχουν δηλωθεί
- Η απομείωση του μεγέθους στά κτίσματα Ειδικών Χρήσεων
- Οι νέοι πολεοδομικοί όροι που πρέπει νά γνωρίζει ο Λογιστής- Φοροτεχνικός χάριν τών αναγκών τού νέου φόρου ΕΝΦΑ
- Οι εκπτώσεις καί οι εξαιρέσεις από τόν ΕΝΦΑ μέ εισοδηματικά κλπ κριτήρια- προυποθέσεις
- Ο συντελεστής παλαιότητας λειτουργεί ως συντελεστής υπεραξίας;
- Ο συντελεστής ορόφου στά κτίρια καί η υπεραξία στά ακίνητα
- Πότε δέν εφαρμόζεται ο συντελεστής ορόφου.
- Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού φόρου στά κτίρια
- Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού τού φόρου στά οικόπεδα
- Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού φόρου στά εκτός σχεδίου αγροτεμάχια. Οι αυξομειωτικοί συντελεστές που χρησιμοποιούνται στά αγροτεμάχια.
- Τά αγροτεμάχια μέ κτίσμα
- Η φορολογία τών ακάλυπτων χώρων, τών οικοπέδων καί τών αγροτεμαχίων
- Οι οικισμοί μέχρι τό 1923 καί οι οικισμοί μέχρι 2000 κατοίκους
- Η διασταύρωση τών στοιχείων τών ακινήτων που θά γίνει από τά στοιχεία τών λογαριασμών τής ΔΕΗ, τού Ε9 καί του Κτηματολογίου.
- Ο έλεγχος τού υπολογισμού τού φόρου στό εκκαθαριστικό
- Οι διαδικασίες γιά απαλλαγή ή γιά μείωση τού φόρου
- Διαδικασίες καταλογισμού καί είσπραξης του φόρου
- Διαδικασίες σύναψης συμβολαίων καί καθήκοντα συμβολαιογράφων , υποθηκοφυλάκων
- Κλπ
- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Β. Η ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε9 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΦΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ

200 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ για όλες τίς περιπτώσεις ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9

- Τό οικόπεδο σε μία γραμμή
- Τό οικόπεδο σε περισσότερες γραμμές
- Δικαίωμα υψούν : ανάπτυξη τών τριών περιπτώσεων
- Δικαίωμα ανέγερσης : η διαφορά του από τό δικαίωμα υψούν
(Σχετικός Πίνακας) (τό δικαίωμα ανέγερσης δέν γράφεται στό Ε9)
- Ημιτελή κτίσματα καί φέρων οργανισμός (σκελετός): τί προσέχομε
- Λειτουργική Ενότης καί Μαιζονέτες: Τί προσέχομε
- Κτίσματα σέ πολλούς ορόφους με ή χωρίς Σύσταση Οριζοντίου ιδιοκτησίας
- Η οριζόντιος , η κάθετη καί η μικτή Σύσταση ιδιοκτησίας
- Τακτοποιηθέντες ημιυπαίθριοι καί αυθαίρετoi χώροι : Πώς γράφονται στό Ε9 καί στό Ε1, οι χώροι που διακανονίστηκαν μέ τούς Νόμους 3775/21-7-2009, 3843/2010 καί 4014/2011. Επίσης πώς υπολογίζονται στήν φορολογία μεταβιβάσεων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών καί πρώτης κατοικίας.
Τί πρέπει νά γίνει μετά τήν ψήφιση τού νέου νόμου 4178/2013 παράλληλα μέ τήν αντισυνταγματικότητα τού Ν.4014/2011 όπως τήν έκρινε τό Σ.τ.Ε..
Τί πρέπει νά κάνουν τώρα όσοι τακτοποίησαν τό ακίνητό τους μέ τόν ν.4014/2011
- Πότε καταγράφεται ο όροφος καί όχι ένα-ένα τά διαμερίσματα σέ ένα (ολόκληρο) επίπεδο.
- Πώς μετριώνται στήν γειτνίαση οι τοίχοι στίς επιφάνειες
- Η μικτή καί η καθαρή επιφάνεια τών ακινήτων
- Η σημαντικότητα τού κωδικού 22 στόν πίνακα 1 καί τού κωδικού 17 στόν πίνακα 2 (γιά τήν καταγραφή τών συνολικών κτισμάτων- (Σχετικός Πίνακας)
- Αντιπαροχή : πότε δηλώνονται οι ιδιοκτησίες από τόν Οικοπεδούχο καί πότε από τόν κατασκευαστή Εργολάβο
- Eννοιες : Ανάγκη κατανόησης τών συνήθων-απαραίτητων εννοιών γιά καλύτερη αντιμετώπιση τής συμπλήρωσης τής Δήλωσης Ε9 (οικονομικό έτος γιά τό Ε9, Οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία, κατοικία, συντελεστής δόμησης, χιλιοστά στό οικόπεδο, μεταφορά συντελεστή δόμησης, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, συντελεστής κάλυψης , εξ αδιαιρέτου κτήση, έννοια τής Πολυκατοικίας, δικαίωμα ύψους, μονοκατοικία, διπλοκατοικία, διαμέρισμα κλπ )
- Παρακολουθήματα, ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι καί δικαιώματα χρήσεως (εκείνα δηλαδή που γράφονται καί εκείνα πού δέν γράφονται στό εσωτερικό τή δήλωσης Ε9), επί τών κοινοχρήστων καί κοινοκτήτων χώρων τού οικοδομήματος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο