Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Παρακολούθηση φορολογικής διοίκησης για το πρώτο δεκάμηνο του έτους


-60 δις ληξιπρόθεσμο χρεός προς το δημόσιο

-119 εκ. πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί από ελέγχους , και έχουν εισπραχθεί τα 66

-Συνεχίζει ένα 20 με 24% των υπόχρεων να μην υποβάλει δήλωση ΦΠΑ

 

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας
ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) Είσπραξη 1,140 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, είσπραξη 1,900 δισ ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, β) Είσπραξη 14% του νέου ληξιπροθέσμου - που δημιουργείται μέσα στο 2013 - μέχρι το τέλος Ιουνίου , και είσπραξη 24,5% μέχρι το τέλος του 2013], Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 53,590 53,476 53,361
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) **** 3,639 3,638 3,637
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) **** 8,971 8,986 9,008
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) **** 40,793 40,664 40,528
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) **** 0,188 0,188 0,188
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 1,049 1,147 1,246
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0,182 0,200 0,219
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8)* 5,379 6,188 7,284
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) * 0,712 0,985 1,201
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) * 0,070 0,091 0,121
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, ** 13,42% 16,16% 16,76%
****Από τον Απρίλιο και μετά ο υπολογισμός του παλιού ληξιπροθέσμου άλλαξε.Το παλιό ληξιπρόθεσμο είναι έως 30/11/2012 (λήξεις δόσεων) και οι εισπράξεις και οι διαγραφές έναντι αυτού 1/1/2013- 30/4/2013 . Έχει αναθεωρηθεί το συνολικό παλαιό ληξιπρόθεσμο του 2012.

Ο υπολογισμός του παλιού ληξιπρόθεσμου στις γραμμές (2), (3), (4) και (5) άλλαξε από τον Ιούνιο και μετά. Υπολογίζεται από 1.12.2012. Για τις γραμμές (6),(7),(8),(9),(10) ο νεος υπολογισμός έγινε από τον Απρίλιο και μετά.
*Τον Απρίλιο ο υπολογισμός του "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους άλλαξε. Υπολογίζεται από 1.12.2012 και εξαιρεί τα μη φορολογικά "νέα" ληξιπρόθεσμα.
**Για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/(8). Από τον Απρίλιο και στο εφεξής το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/((8)-(10)).
Τακτικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 176 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου; 596 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 75% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη 671 629 616
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1) 4 26 38 211
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & Υ.Ε.Ε. (2)
4 5 2 32
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2) 8 31 40 243
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 2000 10800 16000 88710
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 1,4 2,1 8,7 113,1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,1 0,7
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & Υ.Ε.Ε. (€ εκατ.) 23,8 714,1 0,1 1186,5
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & Υ.Ε.Ε. (€ εκατ.) (5) 0,0 0,0 0,1 10,2
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & Υ.Ε.Ε (€ εκατ.) (6) 0,0 0,0 0,0 2,6
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6) 1,4 2,1 8,8 126,6
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7) 0,2 0,4 2,3 37,2
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8) 1,6 4,1 3,0 19,3
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 -Υ.Ε.Ε. (€ εκατ.) (9) 0,0 0,0 0,0 1,8
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9) 1,8 4,5 5,3 58,3
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 130,7% 220,3% 60,2% 46,1%
*Προσωρινά Στοιχεία
Αναθεώρηση στοιχείων στις γραμμές (1), (3), (4), (7), (8). Οι επανέλεγχοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των προσωρινών ελέγχων
Προσωρινοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 260 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου ; 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ; Είσπραξη 45% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 55% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη 303 337 350
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1α) 14 33 56 433
Αριθμός ολοκληρωθέντων Επανελέγχων (1β) 1 0 0 19
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ (2)
1 0 0 5
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1α)+(1β)+(2)+(3) 16 33 56 457
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 600 1320 2280 18244
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3α) 0,5 3,7 2,6 112,6
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων επανελέγχων(€ εκατ.) (3β) 0,0 0,0 0,0 2,8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4α) 0,0 0,0 0,0 0,2
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων επανελέγχων (€ εκατ.) (4β) 0,0 0,0 0,0 4,2
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ. (€ εκατ.) 50,4 0,0 0,0 59,3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ.(€ εκατ.) (5) 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ.(€ εκατ.) (6) 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3α)+(3β)+(4α)+(4β)+(5)+(6) 0,5 3,7 2,6 119,9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7α) 0,5 0,5 0,1 27,5
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά επανελέγχων του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7β) 0,0 0,0 0,0 0,2
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8α) 4,1 5,6 3,4 37,4
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά επανελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8β) 0,0 0,0 0,0 0,9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ. (€ εκατ.) (9) 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7α)+(7β)+(8α)+(8β)+(9) 4,6 6,1 3,5 66,0
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 980,0% 165,0% 135,9% 55,1%
*Προσωρινά Στοιχεία
Αναθεώρηση στοιχείων στις γραμμές (1), (3), (4), (7), (8)
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων- ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 8 υποθέσεις μέχρι τέλος Ιουνίου και 18 υποθέσεις συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου ], Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 1 3 6 46
Έλεγχοι αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 280 έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 910 έλεγχοι μέχρι το τέλος του 2013 β) Είσπραξη 40% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 65% στο τέλος του 2013 γ) Υποβολή 50 υποθέσεων στον οικονομικό εισαγγελέα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 110 υποθέσεων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013], μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη σύμφωνα με την ημερομηνία που ο έλεγχος ξεκίνησε πραγματικά (Σωρευτικά νούμερα) 121 219 122
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1) 26 31 40 321
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ.(2)**
9 11 7 57
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2) 35 42 47 378
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 1525 1637 8829 35367
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 1,0 7,8 4,0 27,2
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,1 0,4
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ.(€ εκατ.) 2,5 27,3 0,4 65,7
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ.(€ εκατ.) (5) 0,0 5,3 15,1 28,1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 & ΥΠ.ΕΣ.ΕΠ. (€ εκατ.) (6) 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6) 1,05 13,18 19,26 55,6
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7) 0,1 0,1 0,17 1,5
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων και ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 70Α (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8) 0,5 2,1 2,4 11,6
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8) 0,53 2,16 2,58 13,1
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 50,9% 16,4% 13,4% 23,6%
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή 2 1 4 28
* Επικαιροποιημένα στοιχεία. Για τον Μάρτιο οι ώρες αφορούν τις 21 υποθέσεις από τις 35. Για τον Απρίλιο οι ώρες αφορούν τις 24 υποθέσεις από τις 40.
Για τον Ιούνιο 2013 τα στοιχεία είναι από το ΔΕΚ Αθηνών και το ΔΕΚ Θεσσαλονίκης. Από 5/6/2013 οι υποθέσεις μεγάλου πλούτου του ΔΕΚ Αθηνών πήγαν στο ΚΕΦΟΜΕΕΠ. Για τον Ιούνιο 2013 το ΚΕΦΟΜΕΕΠ δεν έχει ολοκληρωμένες υποθέσεις.
**Για τον μήνα Σεπτέμβριο το ΔΕΚ Θεσ/νικης έχει 1 υπόθεση στην 70Α και 5 στην 70Β.
Φορολογική Συμμόρφωση Υπόχρεων σε Δηλώσεις Φ.Π.Α
Πλήθος Υπόχρεων σε Δήλωση Φ.Π.Α (1) 1.065.195 109.054 109.039 3.959.057
Πλήθος Υπόχρεων που έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(2) 842.147 83.258 83.121 3.101.453
Πλήθος Υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(3) 223.048 25.796 25.918 857.604
Ποσοστό % υπόχρεων που έκαναν δήλωση 79,06% 76,35% 76,23%
Πλήθος υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση με Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (5) 176.749 20.246 20.429 699.148
Αριθμός Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6) 13.898 1.821 2.041 55.800
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικά (6)/(3) 6,23% 7,06% 7,87%
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (6)/(5) 7,86% 8,99% 9,99%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 6,80% 6,83% 6,94%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Υπόχρεους που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 8,52% 8,57% 8,71%
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης τρέχοντος μηνός 12.883.115 4.960.202 4.965.612 77.464.527
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης προηγούμενων μηνών 458.549 1.642.160 1.304.494 10.938.764
Είσπραξη νέων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : Είσπραξη 40 εκ. μέχρι τέλος Δεκεμβρίου μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 250.000 νέους οφειλέτες και τηλεφωνικών κλήσεων σε 10.000 νέους οφειλέτες].
Πλήθος μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 13.941 31.902 146.086 447.615
Πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων 3.579 4.015 0 20.263
Σύνολο νέων οφειλών που εισπράχθηκαν 11.290.143 24.345.031 32.523.996 160.100.012
Μη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 5,000 δηλώσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 0 0 0 2.897
Πλήθος δηλώσεων με χρεωστικό υπόλοιπο 0 0 0 1.215
Βεβαιωθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης 0 0 0 24.327.021
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης 0 0 0 10.560.574
Έλεγχοι μη συμμορφούμενων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 5.500 ολοκληρωμένοι έλεγχοι Φ.Π.Α μέχρι τέλος Ιουνίου και 11.000 συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, β) Είσπραξη άνω του 20% όλων των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων μέχρι τέλος Ιουνίου και άνω του 20% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Φ.Π.Α 358 437 351 9.635
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 45 62 59 1.039
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Φ.Π.Α 10.139.730 12.233.295 10.415.588 210.819.969
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 1.560.254 1.859.974 1.279.015 29.514.609
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Φ.Π.Α 3.941.471 4.633.038 3.825.108 80.622.199
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Παρακρατούμενων Φόρων 380.599 752.827 507.960 11.038.527
% Ποσοστό Είσπραξης ελέγχων Φ.Π.Α 38,87% 37,87% 36,72% 38,24%
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ * 4945
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε * 1309
Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 257 150 124 3487
Πλήθος αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 42 22 25 89
Ποσά φοροδιαφυγής που αναλογούν στο πλήθος των αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 (€ εκ.) 44,23 12,34 7,13 63,69
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο