Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Δεν αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία η τεχνητή αύξηση των τιμών των μετοχών σύμφωνα με εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

O γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Πάολο Μενγκότζι, τοποθετούμενος σήμερα, με αφορμή μια ελληνική απόφαση, επί της εννοίας της "κατοχής" και "χρήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών" στο Χρηματιστήριο, αποφάνθηκε ότι "πρόσωπα ή ομάδες ....

Δεν αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία η τεχνητή αύξηση των τιμών των μετοχών σύμφωνα με εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

O γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Πάολο Μενγκότζι, τοποθετούμενος σήμερα, με αφορμή μια ελληνική απόφαση, επί της εννοίας της "κατοχής" και "χρήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών" στο Χρηματιστήριο, αποφάνθηκε ότι "πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, τα οποία προβαίνουν σε προσυνεννοημένες χρηματιστηριακές πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή αύξηση της τιμής πωλουμένων κινητών αξιών, δεν πρέπει να θεωρούνται ως κάτοχοι εμπιστευτικής πληροφορίας κατά την έννοια του άρθρου 2 της κοινοτικής οδηγίας 89/592", η οποία αφορά τις "πράξεις προσώπων, τα οποία είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών"

Με άλλα λόγια, αποφάνθηκε ότι η λεγόμενη πρακτική "painting the tape" δεν συνιστά παράβαση της ανωτέρω οδηγίας. Η πρακτική "painting the tape" ορίζεται ως εκείνη με την οποία ορισμένοι επενδυτές προβαίνουν σε μεταξύ τους συναλλαγές ορισμένων κινητών αξιών, δημιουργώντας την εντύπωση αυξημένου όγκου συναλλαγών και σημαντικού ενδιαφέροντος των επενδυτών για τις αξίες αυτές, που μπορεί να παρακινήσει τρίτους επενδυτές να αγοράσουν τις κινητές αυτές αξίες, προκαλώντας, με τον τρόπο αυτό, αύξηση της τιμής των αξιών αυτών.

Πάντως στη σημερινή τοποθέτησή του ο γενικός εισαγγελέας διευκρινίζει ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) "δεν καλείται ευθέως να ερμηνεύσει τις διατάξεις της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)" και ότι τοποθετείται μόνο σε σχέση με την οδηγία 89/592.

Ειδικότερα, η υπόθεση αυτή έφθασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με αφορμή την απόφαση της οικογένειας Γεωργάκη να στηρίξει το 1996 (σε περίοδο ισχύος της οδηγίας 89/592 και του ελληνικού προεδρικού διατάγματος 53/1992) τη μετοχή της εταιρίας Παρνασσός.
Το ζήτημα αυτό απασχόλησε, στο επίπεδο της ελληνικής Δικαιοσύνης, το Συμβούλιο της Επικράτειας, το οποίο ζήτησε ουσιαστικώς από το ΔΕΚ να διευκρινίσει αν πρόσωπα δυνάμενα να θεωρηθούν ως κατέχοντα εμπιστευτικές πληροφορίες (κατά την έννοια της οδηγίας 89/592), κατέχουν και εκμεταλλεύονται προνομιακή πληροφορία, επειδή συνάπτουν προσυμφωνημένες χρηματιστηριακές πράξεις συνεπαγόμενες τεχνητή αύξηση της τιμής των πωλουμένων κινητών αξιών.

Σε ό,τι αφορά το ιστορικό της υπόθεσης αυτής, έτσι όπως καταγράφεται στη σημερινή τοποθέτηση του γενικού εισαγγελέα, έχει σε γενικές γραμμές ως εξής:

Στις αρχές του 1996, ο Χ. Γεωργάκης και τα μέλη της οικογένειάς του (η ομάδα Γεωργάκη) κατείχαν την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρίας Παρνασσός. Η Παρνασσός και η θυγατρική της, η εταιρία Σύριος ΑΒΕΕ, κατείχαν την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρίας ATEMKE. Τα περισσότερα μέλη της ομάδας Γεωργάκη ήταν μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών Παρνασσός και ATEMKE, των οποίων ήταν διευθυντικά στελέχη. Αποφάσισαν, λοιπόν, να στηρίξουν τη μετοχή της εταιρίας Παρνασσός. Για να εξασφαλίσουν την κατά την ελληνική νομοθεσία απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη της σχετικής αποφάσεως στη γενική συνέλευση της εταιρίας, συμφώνησαν την αγορά του 75 % των μετοχών αυτής της εταιρίας, προκειμένου να επιβάλουν την απόφαση αυτή στους λοιπούς μετόχους.

Μεταξύ των μηνών Μαΐου και Δεκεμβρίου 1996, πραγματοποίησαν συναλλαγές επί μετοχών των εταιριών Παρνασσός και ATEMKE. Πώλησαν στην εταιρία Παρνασσός μετοχές της ATEMKE και αγόρασαν, με τη ρευστότητα που απέκτησαν, μετοχές της Παρνασσός. Η εταιρία Παρνασσός πώλησε 835 000 μετοχές της εταιρίας ATEMKE στη Merrill Lynch Capital Markets plc. με ρήτρα επαναγοράς, η οποία δεν δηλώθηκε στην αγορά. Η πράξη αυτή έδωσε τη δυνατότητα στην Παρνασσός να χρηματοδοτήσει, βραχυπροθέσμως, την αγορά ιδίων μετοχών, με ενέχυρο μετοχές της θυγατρικής της ATEMKE.

Στη συνέχεια η ελληνική επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε στον Χ. Γεωργάκη πρόστιμο (70 εκατομμυρίων δραχμών) με την αιτιολογία ότι διενήργησε τις περιγραφείσες στο προηγούμενο σημείο συναλλαγές ως κάτοχος εμπιστευτικής πληροφορίας, την οποία απέκτησε είτε άμεσα ως μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου των ως άνω εταιριών, είτε έμμεσα από λοιπά πρόσωπα που κατείχαν διοικητικές ή διευθυντικές θέσεις στις εταιρίες αυτές, κατά παράβαση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 53/1992 που συμμορφώνει την οδηγία 89/592. Ο Χ. Γεωργάκης άσκησε ανακοπή.

Πρωτοδίκως, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς έκρινε ότι ο Γεωργάκης εκμεταλλεύθηκε εμπιστευτική πληροφόρηση σχετική με τις πράξεις που διενήργησαν τα μέλη της ομάδας Γεωργάκη με σκοπό την τεχνητή διόγκωση των συναλλαγών των μετοχών της εταιρίας Παρνασσός, προκειμένου να δώσουν μια αναληθή εικόνα της τιμής της μετοχής, αναντίστοιχη με αυτήν που θα διαμορφωνόταν χωρίς τις συναλλαγές αυτές. Συνεπώς, επιβεβαίωσε το πρόστιμο που είχε επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στη συνέχεια όμως το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς έκρινε ότι τέτοια εκμετάλλευση δεν νοείται στην περίπτωση της προσυνεννοημένης μεταξύ δύο προσώπων απόκτησης ή εκχώρησης μεγάλου πακέτου μετοχών, εφόσον αμφότεροι οι συναλλασσόμενοι είναι εν γνώσει του σκοπού και των δεδομένων με βάση τα οποία γίνεται η παραπάνω συναλλαγή.

Η υπόθεση έφθασε στο Συμβούλιο της Επικράτειας, το οποίο ζήτησε ουσιαστικώς από το ΔΕΚ να διευκρινίσει αν πρόσωπα δυνάμενα να θεωρηθούν ως κατέχοντα εμπιστευτικές πληροφορίες (κατά την έννοια της οδηγίας 89/592), κατέχουν και εκμεταλλεύονται προνομιακή πληροφορία, επειδή συνάπτουν προσυμφωνημένες χρηματιστηριακές πράξεις συνεπαγόμενες τεχνητή αύξηση της τιμής των πωλουμένων κινητών αξιών.

Στη σημερινή ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα επισημαίνεται ότι τόσο κατά τον Χ. Γεωργάκη, όσο και κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατάσταση όπως αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/592. Αντιθέτως, η ελληνική και ιταλική Κυβέρνηση υποσήριξαν ότι κατάσταση όπως αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/592.

Ο γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι είναι της άποψης πως η κατάσταση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 89/592, για τους εξής λόγους:

- η ύπαρξη της εμπιστευτικής πληροφορίας προηγείται, εξ ορισμού, της εκμεταλλεύσεως της πληροφορίας αυτής (τόσο του άυλου στοιχείου της εκμεταλλεύσεως αυτής της πληροφορίας, όσο και του υλικού της στοιχείου). Σύμφωνα, με τα εκτιθέμενα στη διάταξη παραπομπής πραγματικά στοιχεία, δεν προκύπτει ότι η απόφαση της ομάδας Γεωργάκη ελήφθη βάσει εμπιστευτικής πληροφορίας, ούτε ότι η πρόταση των οικονομικών συμβούλων της υποβλήθηκε κατόπιν εμπιστευτικής πληροφόρησης,

- ούτε η προηγηθείσα απόφαση διενέργειας των σχετικών πράξεων δεν μπορεί, αυτή καθ εαυτή, να θεωρηθεί ως εμπιστευτική πληροφορία.

Βάσει των ανωτέρω σκέψεων, ο γενικός Εισαγγελέας πρότεινε, λοιπόν, σήμερα στο ΔΕΚ να απαντήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι:

"Πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, τα οποία προβαίνουν σε προσυνεννοημένες χρηματιστηριακές πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή αύξηση της τιμής πωλουμένων κινητών αξιών, δεν πρέπει να θεωρούνται ως κάτοχοι εμπιστευτικής πληροφορίας κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 89/592." Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός εισαγγελέας προτείνει, αλλά η γνώμη του δεν δεσμεύει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνήθως όμως αυτό την ακολουθεί.

Πηγή Κέρδος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο