Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μειωμένες κατά 9,2% το γ' τρίμηνο του 2013 οι τιμές των διαμερισμάτων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το γ΄ τρίμηνο του 2013 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 9,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Για το α΄ και το β΄ τρίμηνο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 11,6% και 11,8% αντίστοιχα, ενώ για το σύνολο του 2012 η μέση μείωση ήταν 11,7% (-10,6%,
-10,8%, -12,6% και -12,9% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2012, αντίστοιχα) έναντι 5,5% το 2011.

Δείκτης τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 ήταν 10,4% για τα «νέα» διαμερίσματα (ηλικίας έως 5 ετών) και 8,4% για τα «παλαιά» (ηλικίας άνω των 5 ετών). Για το 2012 ως σύνολο, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 12,1% και 11,4%, αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2013 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2012 κατά 11,0% στην Αθήνα, 9,5% στη Θεσσαλονίκη, 8,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2012, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8%, 13,6%, 10,8% και 11,6% αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, άλλες μεγάλες πόλεις, λοιπές περιοχές) και με διάκριση μεταξύ “νέων” (έως 5 ετών) και “παλαιών” (άνω των 5 ετών) διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (Πίνακες ΙΙ.7.1 και ΙΙ.7.2) και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας.

Δείκτες εκτιμήσεων-συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων(2)

Οι εκτιμήσεις-συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.) έφθασαν το γ΄ τρίμηνο του 2013 τις 4,2 χιλιάδες, έναντι 5,9 και 4,9 χιλιάδων το α΄ και το β΄ τρίμηνο του 2013 (αναθεωρημένα στοιχεία). Σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2012, οι εκτιμήσεις το γ΄ τρίμηνο του 2013 ήταν σημαντικά μειωμένες, κατά 27,8% (α΄ και β΄ τρίμηνο 2013: -10,4% και -29,9% αντίστοιχα). Σε ολόκληρο το 2012 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 30,7 χιλιάδες (αναθεωρημένα στοιχεία), εμφανίζοντας σημαντική μείωση, κατά 28,3%, έναντι του προηγούμενου έτους.

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι εκτιμήσεις-συναλλαγές (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν το γ΄ τρίμηνο του 2013 μειωμένος κατά 29,6% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2012 (α΄ και β΄ τρίμηνο 2013: -11,7% και -30,7% αντίστοιχα), ενώ ολόκληρο το 2012 ο όγκος των εκτιμήσεων, σε τετραγωνικά μέτρα, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 27,3%.

Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι εκτιμήσεις-συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το γ΄ τρίμηνο του 2013 μειωμένη κατά 32,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2012 (α΄ και β΄ τρίμηνο 2013: -24,3% και -39,2% αντίστοιχα). Η μέση ετήσια μείωση το 2012 ήταν 36,5% (αναθεωρημένα στοιχεία).


ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)

(2007=100)

 
 

 

2011

2012*

2012*

2013*

 

Q3

Q4*

Q1*

Q2*

Q3*

 

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

 

    Δείκτης τιμών

88,2

77,9

76,6

73,9

72,0

70,3

69,6

 

    (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-5,5%

-11,7%

-12,6%

-12,9%

-11,6%

-11,8%

-9,2%

 

 

 

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

 

   1.  Νέα (έως 5 ετών)

 

        Δείκτης τιμών

91,2

80,1

78,8

77,5

74,2

72,1

70,7

 

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-5,0%

-12,1%

-13,7%

-11,2%

-10,4%

-11,3%

-10,4%

 

   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

 

        Δείκτης τιμών

86,4

76,5

75,2

71,6

70,7

69,2

68,9

 

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-5,8%

-11,4%

-11,8%

-14,1%

-12,4%

-12,1%

-8,4%

 

 

 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

   1.  Αθήνα

 

        Δείκτης τιμών

87,2

76,9

75,9

72,6

70,2

68,1

67,5

 

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-6,4%

-11,8%

-12,7%

-13,1%

-13,2%

-12,9%

-11,0%

 

   2.  Θεσσαλονίκη

 

        Δείκτης τιμών

82,4

71,2

69,0

68,4

68,4

65,6

62,4

 

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-6,8%

-13,6%

-14,6%

-13,0%

-7,3%

-10,6%

-9,5%

 

   3.  Άλλες μεγάλες πόλεις

 

        Δείκτης τιμών

89,9

80,2

79,0

76,5

73,7

72,7

72,4

 

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-4,1%

-10,8%

-11,2%

-12,3%

-11,7%

-11,3%

-8,4%

 

   4.  Λοιπές περιοχές

 

        Δείκτης τιμών

91,2

80,6

78,7

76,3

75,8

74,6

74,0

 

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-4,4%

-11,6%

-13,0%

-13,2%

-10,0%

-10,4%

-6,0%

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ-ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (2)

 

 

2011

2012*

2012*

2013*

 

Q3

Q4*

Q1*

Q2*

Q3*

 

   1.  Εκτιμήσεις-συναλλαγές

 

        Αριθμός

42.814

30.716

5.788

11.406

5.905

4.855

4.178

 

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-42,5%

-28,3%

-40,4%

38,2%

-10,4%

-29,9%

-27,8%

 

   2.  Όγκος εκτιμήσεων-συναλλαγών (τετραγωνικά μέτρα)

 

        Δείκτης όγκου (2007=100)

28,1

20,5

15,5

30,2

15,6

12,8

10,9

 

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-39,8%

-27,3%

-39,5%

36,4%

-11,7%

-30,7%

-29,6%

 

   3.  Αξία εκτιμήσεων-συναλλαγών

 

        Δείκτης αξίας (2007=100)

27,0

17,1

12,9

23,7

12,2

9,6

8,7

 

        (%) μεταβολή έναντι προηγούμ. έτους

-40,1%

-36,5%

-46,2%

16,3%

-24,3%

-39,2%

-32,5%

 


* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

(1) Για την κατασκευή των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις τιμές, καθώς και τον αριθμό και τον όγκο των συναλλαγών στην αγορά οικιστικών ακινήτων, χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει η Τράπεζα από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόκειται για τα στοιχεία των εκτιμήσεων για τα οικιστικά ακίνητα που συγκεντρώνονται στο Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος από τις αρχές του 2009 με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2610/31.10.2008. Εκτός των άλλων, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία όλων των οικιστικών ακινήτων, καθώς και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο αριθμός των εκτιμήσεων που έχουν ήδη αναγγελθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (έως το τέλος Οκτωβρίου του 2013) έφθασε συνολικά τις 619,1 χιλιάδες περίπου (67,0% διαμερίσματα, 19,3% μονοκατοικίες, 5,9% μεζονέτες, 5,7% οικόπεδα, 2,1% λοιπά).

(2) Οι δείκτες συναλλαγών βασίζονται στις εκτιμήσεις των μηχανικών των αρμόδιων υπηρεσιών των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά µε την αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικιστικών ακινήτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή εξασφάλιση χορηγούμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα δανείων. Μέρος των εκτιμήσεων αυτών είναι πιθανόν να μη συνδέεται με αγοραπωλησία οικιστικών ακινήτων, αλλά να αφορά επαναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων δανείων, εγγραφή εξασφαλίσεων (επί ακινήτων) για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη κ.λπ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο