Ειδήσεις Επενδύσεις -αναπτυξιακά

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014: Ενισχύοντας την ανάκαμψη

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή οικονομία είναι η σταθεροποίηση της ανάκαμψης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα της φετινής Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης (ΕΕΑ), την οποία εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη του τέταρτου "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών, σε ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη αρχίζει να επιστρέφει και τα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στη διόρθωση των ανισορροπιών που είχαν δημιουργηθεί πριν από την κρίση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί την ισόρροπη στρατηγική της για ανάπτυξη και απασχόληση, και εστιάζει σε πέντε κύριες προτεραιότητες για το ερχόμενο έτος:

Επιδίωξη διαφοροποιημένης δημοσιονομικής εξυγίανσης, φιλικής προς την ανάπτυξη

Αποκατάσταση της δανειοδοσίας από μέρους των τραπεζών

Προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στο παρόν και το μέλλον

Καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης

Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.

Ο πρόεδρος Μπαρόζο δήλωσε σχετικά: "Βρισκόμαστε σε σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι σκληρές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και επανερχόμαστε σιγά-σιγά σε αναπτυξιακή τροχιά. Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014 επισημαίνει τα σημεία εκείνα στα οποία πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την πραγματοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, ώστε να οικοδομήσουμε μια σταθερή ανάκαμψη με υψηλή απασχόληση."

Η ΕΕΑ δείχνει πώς τα κράτη μέλη προσαρμόζονται στη διαδικασία συντονισμού των οικονομικών πολιτικών -η οποία ενισχύθηκε πρόσφατα- στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και πώς συνεργάζονται καλύτερα σύμφωνα με κοινούς κανόνες.

Ο δημοσιονομικός συντονισμός της Ευρωζώνης έφθασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα φέτος: για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της Ευρωζώνης για το 2014 προτού εγκριθούν οι κρατικοί προϋπολογισμοί από τα εθνικά κοινοβούλια και θα παρουσιάσει μια επισκόπηση του δημοσιονομικού προσανατολισμού για το σύνολο της Ευρωζώνης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα δημοσιευθούν στις 15 Νοεμβρίου.

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης: έκθεση προόδου

Τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο σε καθεμιά από τις πέντε προτεραιότητες που είχε προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013. Οι ίδιες προτεραιότητες προτείνονται και για το 2014, αν και δίνεται προσοχή σε διαφορετικούς τομείς, ώστε να ληφθεί υπόψη το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον στην ΕΕ και παγκοσμίως.

Δημοσιονομική εξυγίανση: Επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος και το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ΕΕ μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ σε σχέση με το 2009 που είχε φθάσει στο μέγιστο επίπεδο, δηλαδή σχεδόν στο 7% του ΑΕΠ. Τα ποσοστά δημόσιου χρέους, ωστόσο, παραμένουν υψηλά και αναμένεται να κορυφωθούν στο 90% σχεδόν του ΑΕΠ το 2014, προτού αρχίσουν να μειώνονται. Το γεγονός ότι λήφθηκαν μέτρα σε αρχικό στάδιο δίνει σήμερα τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβραδύνουν τους ρυθμούς εξυγίανσης και να επικεντρωθούν περισσότερο στη βελτίωση των δημόσιων δαπανών από ποιοτική άποψη και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Οι χώρες που διαθέτουν μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες πρέπει να δημιουργήσουν κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις και κατανάλωση, ενώ οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να προστατευθούν από τις δημοσιονομικές περικοπές. Το κέντρο βάρους της φορολογίας πρέπει να μεταφερθεί από την εργασία στην κατανάλωση, την ιδιοκτησία ή τη ρύπανση.

Αποκατάσταση της δανειοδοσίας: Όσον αφορά την αποκατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα, έχει επιτευχθεί ορισμένη πρόοδος και από τα μέσα του 2012 οι εντάσεις στην αγορά έχουν μειωθεί σημαντικά. Οι προσπάθειες της ΕΕ για οικοδόμηση της Τραπεζικής Ένωσης θα ενισχύσουν την ικανότητα των τραπεζών να διαχειρίζονται κινδύνους στο μέλλον. Παρόλα αυτά, βραχυπρόθεσμα είναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερα, ώστε να μειωθεί το υψηλό ιδιωτικό χρέος (π.χ. θεσπίζοντας ή βελτιώνοντας τα καθεστώτα αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων), να προετοιμαστούν οι τράπεζες για τις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα τεστ αντοχής, και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα: Σημαντική επανεξισορρόπηση λαμβάνει χώρα σε όλη την Ευρώπη ως αποτέλεσμα της κρίσης, με μεταστροφή προς μια ανάπτυξη στηριζόμενη στις εξαγωγές. Ωστόσο, ανεπαρκής είναι η πρόοδος όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στον ανταγωνισμό, ιδίως όσον αφορά την αγορά ενέργειας και τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Είναι επίσης απαραίτητο να εκσυγχρονιστούν τα ερευνητικά συστήματα.

Ανεργία και κοινωνικές εξελίξεις: Τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας τους και αυτό μακροπρόθεσμα αναμένεται να βοηθήσει στην ένταξη περισσότερων ατόμων στο εργατικό δυναμικό. Τώρα πρέπει να δοθεί προσοχή στη μεγαλύτερη ενεργό στήριξη και κατάρτιση των ανέργων –μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης των εθνικών υπηρεσιών απασχόλησης και της θέσπισης Εγγυήσεων για τη Νεολαία– καθώς και μέσα από τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να παρακολουθούν την εξέλιξη των μισθών ώστε να στηρίζουν τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και την εγχώρια ζήτηση, και πρέπει να μεριμνούν ώστε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας να καλύπτουν τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας.

Δημόσια διοίκηση: Ορισμένα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να γίνει ο δημόσιος τομέας τους πιο αποτελεσματικός βελτιώνοντας, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Στόχος πρέπει να είναι η μεταστροφή προς τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και η μείωση της γραφειοκρατίας.

Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης διατυπώνει επίσης συστάσεις για την εμβάθυνση της διαδικασίας του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου". Είναι αναγκαίο να αναλάβουν τα ίδια τα κράτη μέλη την ευθύνη για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών συστάσεων που διατυπώνονται συγκεκριμένα για κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν την ενεργότερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών στη διαδικασία αυτή ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις γίνονται κατανοητές και αποδεκτές. Τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον συντονισμό των κυριότερων μεταρρυθμίσεων, ιδίως αυτών που αφορούν τις αγορές εργασίας και προϊόντων, προτού οι μεταρρυθμίσεις αυτές εγκριθούν σε εθνικό επίπεδο. Είναι επίσης αναγκαίο τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν καλύτερα τις συστάσεις που τους απευθύνονται κάθε άνοιξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατυπώσει τις προτάσεις της για τα θέματα αυτά στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης: προς μια ισόρροπη ανάκαμψη

Η Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης (ΕΜΕ) για το 2014, με την οποία ξεκινά ο επόμενος ετήσιος κύκλος της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, παρέχει μια αντικειμενική ανάλυση των οικονομιών των κρατών μελών με βάση έναν πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος περιλαμβάνει δείκτες που μετρούν την εσωτερική και εξωτερική ανταγωνιστικότητα.

Η φετινή ΕΜΕ διαπιστώνει ότι αρκετά κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο στη μείωση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και αναστρέφουν τις απώλειες ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η ΕΜΕ τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος για την αντιμετώπιση του υψηλού χρέους και τη βελτίωση της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης στις πλέον υπερχρεωμένες οικονομίες, ενώ τα υψηλά πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένες χώρες, κάτι που υποδηλώνει πιθανώς ανεπαρκή επίπεδα αποταμίευσης και επενδύσεων, καθώς και ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης.

Η ΕΜΕ συνιστά την εμπεριστατωμένη επισκόπηση των οικονομικών εξελίξεων σε 16 κράτη μέλη, τα οποία αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και δυνητικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επεκταθούν στο υπόλοιπο της Ευρωζώνης και της ΕΕ γενικότερα. Η ΕΜΕ δεν προδικάζει τα αποτελέσματα της εν λόγω επισκόπησης, που σκοπό έχει να αξιολογήσει κατά πόσον υφίστανται ανισορροπίες και κατά πόσον οι ανισορροπίες που εντοπίστηκαν στο παρελθόν εξακολουθούν να υπάρχουν ή έχουν περιοριστεί.

Η Ισπανία και η Σλοβενία διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπιζαν υπερβολικές ανισορροπίες κατά τον προηγούμενο κύκλο εμπεριστατωμένων αναλύσεων που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο Απρίλιο. Ως εκ τούτου, οι προσεχείς εμπεριστατωμένες αναλύσεις θα αξιολογήσουν κατά πόσο οι υπερβολικές αυτές ανισορροπίες εμμένουν ή έχουν αρχίσει να μειώνονται, καθώς και τη συμβολή των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των εν λόγω ανισορροπιών.

Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ουγγαρία διαπιστώθηκε στον προηγούμενο κύκλο εμπεριστατωμένων αναλύσεων ότι αντιμετωπίζουν ανισορροπίες οι οποίες καθιστούν αναγκαία την ανάληψη αποφασιστικής δράσης. Στο πλαίσιο της προσεχούς εμπεριστατωμένης επισκόπησης θα αξιολογηθεί κατά πόσον εξακολουθούν να υφίστανται ή όχι οι ανισορροπίες αυτές.

Όσον αφορά τα άλλα κράτη μέλη που στο παρελθόν είχε διαπιστωθεί ότι αντιμετωπίζουν ανισορροπίες (το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο), η εμπεριστατωμένη ανάλυση θα δείξει κατά πόσο εξακολουθούν να υφίστανται ή έχουν ξεπεραστεί οι ανισορροπίες αυτές. Όπως ακριβώς οι ανισορροπίες προσδιορίζονται μετά από λεπτομερή ανάλυση στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης επισκόπησης, το συμπέρασμα ότι μια ανισορροπία έχει ξεπεραστεί θα πρέπει επίσης να συνάγεται αφού πρώτα εκτιμηθούν δεόντως όλοι οι σχετικοί παράγοντες σε άλλη εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

Εμπεριστατωμένη επισκόπηση θα διεξαχθεί επίσης για τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, ώστε να εξεταστεί καλύτερα η εξωτερική τους θέση, να αναλυθούν οι εσωτερικές τους εξελίξεις και να διαπιστωθεί κατά πόσο οι χώρες αυτές εμφανίζουν ανισορροπίες.

Τέλος, εμπεριστατωμένη επισκόπηση χρειάζεται να διενεργηθεί για την Κροατία, το νέο μέλος της ΕΕ, δεδομένης της ανάγκης να γίνει κατανοητή η φύση και οι πιθανοί κίνδυνοι που συνδέονται με την εξωτερική της θέση, τις εμπορικές της επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητά της, καθώς και τις εσωτερικές της εξελίξεις.

Σχέδιο της Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση: εστίαση στην απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις

Το σχέδιο της Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση, που επισυνάπτεται στην ΕΜΕ, δείχνει ότι υπάρχουν ορισμένες ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι η ανεργία έχει σταματήσει να αυξάνεται και ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο το τελευταίο έτος όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, η ανεργία παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα — ιδίως η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία — και, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα αποτελεσμάτων της απασχόλησης και τους κοινωνικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στην έκθεση για πρώτη φορά — επίμονες αποκλίσεις όσον αφορά την ανεργία, την ανεργία των νέων, το εισόδημα των νοικοκυριών, τα ποσοστά ανισότητας και φτώχειας έχουν προκύψει στα κράτη μέλη, ιδίως εντός της Ευρωζώνης.

Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να μην εγκαταλειφθούν οι προσπάθειες για βελτίωση της ανθεκτικότητας των αγορών εργασίας. Θα είναι επίσης σημαντικό να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες και η φτώχεια με την πάροδο του χρόνου, και να ενισχυθούν ταυτόχρονα η κοινωνική προστασία και οι στοχευμένες κοινωνικές επενδύσεις.

Έκθεση για την Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς

Η δεύτερη ετήσια έκθεση της ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αναλύει την κατάσταση όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στους τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης. Η φετινή έκθεση διαπιστώνει ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού και του ψηφιακού τομέα, καθώς και του τομέα μεταφορών, πολλά που πρέπει μένουν να γίνουν ακόμη για την αύξηση της ροής των επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της ικανοποίησης των καταναλωτών σε αυτούς τους τομείς. Η έκθεση επισημαίνει ιδίως την έλλειψη προόδου στο άνοιγμα των ενεργειακών αγορών, τομέας στον οποίο 14 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει σωστά την τρίτη ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων για την ενέργεια στο εθνικό τους δίκαιο — δύο χρόνια μετά την προθεσμία. Διαπιστώνεται επίσης ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως την ευρωπαϊκή οδηγία για τις υπηρεσίες, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει τη συνολική ανάπτυξη κατά 2,6% του ΑΕΠ τα επόμενα 5-10 έτη.

Επόμενα βήματα

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη γνώμη της σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων που υπέβαλαν τα 13 κράτη μέλη της Ευρωζώνης (μη συμπεριλαμβανομένων των 4 χωρών που υπόκεινται σε προγράμματα μακροοικονομικής βοήθειας) και θα υποβάλει προτάσεις για έκδοση γνωμών του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλαν 5 κράτη μέλη της Ευρωζώνης στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσης επισκόπηση των δημοσιονομικών προοπτικών της Ευρωζώνης στο σύνολό της, καθώς και έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν χώρες εκτός της Ευρωζώνης στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης θα συζητηθεί από τους υπουργούς των κρατών μελών (στο Συμβούλιο) και θα εγκριθεί από τους ηγέτες της ΕΕ κατά τη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει επίσης με ενδιαφέρον τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τον Δεκέμβριο η Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης θα συζητηθεί από τους υπουργούς Οικονομικών και τους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι θα συμφωνήσουν σχετικά με τα κύρια πεδία περαιτέρω συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα εκπονήσει εμπεριστατωμένη επισκόπηση για τις 16 χώρες που προσδιορίζονται στην Έκθεση του Μηχανισμού Επαγρύπνησης, η οποία θα δημοσιευθεί την άνοιξη του 2014.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, που καθιερώθηκε το 2010, παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συζητούν τα δημοσιονομικά και οικονομικά τους σχέδια με τους εταίρους τους στην ΕΕ σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό τους επιτρέπει τον αμοιβαίο σχολιασμό των σχεδίων και δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να παρέχει σε εύθετο χρόνο κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα πολιτικής, προτού ληφθούν αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή ελέγχει επίσης εάν τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης της φτώχειας στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ, Ευρώπη 2020.

Ο κύκλος ξεκινά τον Νοέμβριο κάθε έτους (βλ. παρακάτω γράφημα) με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (γενικές οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ), η οποία παρέχει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές για το επόμενο έτος. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που δημοσιεύονται την άνοιξη παρέχουν στα κράτη μέλη εξατομικευμένες συμβουλές όσον αφορά βαθύτερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για την ολοκλήρωση των οποίων συχνά απαιτείται πάνω από ένας χρόνος.

Η εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης της Ευρωζώνης εντατικοποιείται προς το τέλος του έτους, με τα κράτη μέλη να υποβάλλουν σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων, τα οποία αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητούνται από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τον δημοσιονομικό προσανατολισμό της Ευρωζώνης στο σύνολό της.

Τέλος, η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και των μεταρρυθμίσεων καθ' όλο το έτος, εστιάζοντας στην Ευρωζώνη και στα κράτη μέλη με δημοσιονομικά ή οικονομικά προβλήματα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο