Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Απασχόληση: Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρόσφερε περισσότερα από 73,5 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη 15.700 εργαζομένων της ΕΕ το 2012

Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Απασχόληση: Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρόσφερε περισσότερα από 73,5 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη 15.700 εργαζομένων της ΕΕ το 2012

Σύμφωνα με έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) βοήθησε συνολικά 15.700 εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης το 2012. Το ΕΤΠ πρόσφερε περισσότερα από 73,5 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη εργαζομένων σε 11 κράτη μέλη (Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία), σε συνδυασμό με άλλα 51,7 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους.

Ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, δήλωσε: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο παροχής βοήθειας στα άτομα που έχουν χάσει τη δουλειά τους, και ιδίως στα άτομα με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης και στα μειονεκτούντα άτομα που αναζητούν εργασία. Χαίρομαι για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να συνεχιστεί το ΕΤΠ και κατά την περίοδο 2014-20, ώστε να μπορέσει και πάλι να βοηθήσει τους εργαζομένους που απολύονται λόγω της οικονομικής κρίσης. Επίσης, για πρώτη φορά, το ΕΤΠ θα είναι στη διάθεση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου και των αυτοαπασχολούμενων καθώς επίσης, σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, στη διάθεση των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης».

Το ΕΤΠ παρέχει χρηματοδότηση για συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσει τους απολυμένους εργαζόμενους να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα τους και να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Ένα πλεονέκτημα του ΕΤΠ είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες των οικείων εργαζομένων. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:

εντατική, εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας


διάφορα είδη μέτρων επαγγελματικής κατάρτισης, αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανακατάρτισης


προσωρινά κίνητρα και αποζημιώσεις κατά τη διάρκεια των ενεργητικών μέτρων


υποστήριξη για την ίδρυση επιχειρήσεων


παροχή εξατομικευμένων συμβουλών και καθοδήγησης


δημόσια συστήματα απασχόλησης.


Η έκθεση δείχνει ότι οι μισοί εργαζόμενοι (14.333 από 28.662) που συμμετείχαν στις 41 πρωτοβουλίες του ΕΤΠ οι οποίες ολοκληρώθηκαν ήδη τα προηγούμενα χρόνια βρήκαν νέες θέσεις εργασίας ή ήταν αυτοαπασχολούμενοι στο τέλος της περιόδου συνδρομής, ενώ άλλα 1.069 άτομα παρακολουθούσαν προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης για την αύξηση της μελλοντικής απασχολησιμότητάς τους.

Τα αποτελέσματα όσον αφορά την επανένταξη στην απασχόληση είναι ενθαρρυντικά, με δεδομένη την τρέχουσα δυσχερή κατάσταση της απασχόλησης και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το ΕΤΠ στηρίζει τους εργαζομένους σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες μαζικών απολύσεων που επηρεάζουν μια συγκεκριμένη περιοχή και ότι οι εργαζόμενοι που υποστηρίζονται συγκαταλέγονται συνήθως μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας, όπως τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης ή άλλα μειονεκτούντα άτομα που αναζητούν εργασία.

Το ΕΤΠ το 2014-2020

Με βάση την εμπειρία αυτή, η Επιτροπή πρότεινε να συνεχιστεί η λειτουργία του Ταμείου κατά την περίοδο 2014-2020. Στις 11 Οκτωβρίου 2013 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν για το κείμενο του νέου κανονισμού για το ΕΤΠ, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποβάλουν αίτηση για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ βάσει των νέων κανόνων από τον Ιανουάριο του 2014.

Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει:

τους εργαζομένους που απολύονται λόγω της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή λόγω νέας παρόμοιας κρίσης, κριτήριο που εφαρμόστηκε ήδη από τον Μάιο του 2009 έως το τέλος του 2011·


τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου και τους αυτοαπασχολούμενους·


τους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε περιοχές με υψηλή ανεργία των νέων.


Ιστορικό

Το ΕΤΠ ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 2007. Μέχρι τον Αύγουστο του 2013 είχαν υποβληθεί 110 αιτήσεις: 20 κράτη μέλη έχουν ζητήσει περίπου 471,2 εκατ. ευρώ για να βοηθήσουν περίπου 100.022 απολυμένους εργαζομένους. Μετά την τροποποίηση του κανονισμού για το ΕΤΠ το 2009, έχουν υποβληθεί στο ΕΤΠ αιτήσεις από αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών και σε αυξανόμενο αριθμό τομέων. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στο έγγραφο MEMO/13/988 και στα παραρτήματα της ετήσιας έκθεσης.

Αναφορικά με τις 41 περιπτώσεις για τις οποίες τα τελικά αποτελέσματα είναι πλέον διαθέσιμα και οι οποίες έχουν αναλυθεί πλήρως από την Επιτροπή (έως τον Αύγουστο του 2013), τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι η προσωπική κατάσταση, η απασχολησιμότητα και η αυτοπεποίθηση των θιγόμενων εργαζομένων είχαν σαφώς βελτιωθεί χάρη στη βοήθεια και στις υπηρεσίες του ΕΤΠ, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν βρει όλοι αμέσως νέα θέση εργασίας.

Το ΕΤΠ επέτρεψε στα κράτη μέλη να ενεργήσουν εντατικότερα στις περιοχές που επλήγησαν από απολύσεις, όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που έλαβαν βοήθεια, τη διάρκεια και την ποιότητα της υποστήριξης, απ' ό,τι θα ήταν δυνατόν χωρίς την χρηματοδότηση του ΕΤΠ. Με τη βοήθεια των κονδυλίων της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπόρεσαν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευελιξία και να συμπεριλάβουν στα μέτρα τους ιδιαιτέρως εξατομικευμένες, μερικές φορές καινοτόμες δράσεις και, συνεπώς, να δώσουν περισσότερη προσοχή σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι τα άτομα χαμηλής ειδίκευσης και τα μειονεκτούντα άτομα που αναζητούν εργασία (άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, άτομα με μορφωτικό επίπεδο και δεξιότητες βασικού μόνο επιπέδου κ.λπ.).

Ιδιαίτερα αποτελεσματική αποδείχθηκε η διοργάνωση εκθέσεων για την απασχόληση με τη συμμετοχή των απολυμένων εργαζομένων, καθώς επίσης η εφαρμογή δράσεων στο πλαίσιο των οποίων οι φορείς υλοποίησης έρχονται σε επαφή με τοπικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εντοπίσουν από κοινού κενές θέσεις που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που υποστηρίζονται να μπορούν να εκπαιδευθούν ώστε να προσαρμόσουν τις δεξιότητές τους στις ανάγκες των κενών θέσεων.
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο