Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

62 δις τα ληξιπρόθεσμα - Αύξηση των επιχειρήσεων που χρωστούν στο Δημόσιο κατά 343.000 σε 1 μήνα! - Σημαντική υπέρβαση του στόχου των εσόδων Σεπτεμβρίου κατά 37,2%

Σημαντική υπέρβαση του στόχου των εσόδων Σεπτεμβρίου κατά 37,2%

Η υπέρβαση του στόχου των εσόδων του Σεπτεμβρίου μείωσε την απόκλιση των εσόδων από 5,7% το οκτάμηνο σε 1,4% σε επίπεδο εννιαμήνου 2013.

Η εν λόγω επιτυχία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υψηλή εισπραξιμότητα εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013 εισπράχθηκαν από τις ως άνω κατηγορίες φόρων 273 εκ. € έναντι μόλις 73 εκ. €, που είχαν εισπραχθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Θετικά, επίσης, ήταν τα αποτελέσματα όσον αφορά στην είσπραξη του ΦΠΑ. Οι Δ.Ο.Υ. ξεπέρασαν το στόχο των εσόδων από Φ.Π.Α. σε ποσοστό 4,6%, για το μήνα Σεπτέμβριο και σε ποσοστό 1,6% για το εννιάμηνο.

Ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση εμφάνισε και η συνολική εισπραξιμότητα των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές εισπράξεις του εννιαμήνου του 2013 ανήλθαν σε 2.132 εκ €, αυξημένες κατά 35% (ή σε απόλυτα ποσά κατά 553 εκ €). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ως άνω εισπράξεις εννιαμήνου του τρέχοντος έτους είναι περίπου ίσες με τις συνολικές εισπράξεις ολόκληρου του έτους 2011.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις εννιαμήνου έναντι ληξιπροθέσμου υπολοίπου στις 30/11/2012 (παλαιά ληξιπρόθεσμα) ανήλθαν σε 1,15 δισ. €, διαμορφώνοντας το ποσοστό επίτευξης του συνολικού περιοδικού στόχου (1,55 δις €) σε ποσοστό 74%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του οκταμήνου 2013 (71,8%). Σε ό,τι αφορά στην είσπραξη έναντι νέων ληξιπροθέσμων οφειλών, το σχετικό ποσοστό υπολογίζεται σε 16,2%, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 1,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο του οκτάμηνου.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του Α’ Εννιαμήνου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Η επίτευξη των στόχων, όπως καταγράφεται στα αποτελέσματα, είναι αποτέλεσμα της εστίασης στον προγραμματισμό μας. Η συνέπεια αυτή είναι απότοκος της συνεχούς και άοκνης προσπάθειας που καταβάλλουν όλα τα στελέχη των Δ.Ο.Υ., της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων αλλά, εν τέλει, όλων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ανά την επικράτεια».ΚΑΤΗΓ. ΦΟΡΟΥΠΕΡΙΓΡΑΦΗΛΗΞ/ΜΟ 31/12/2012ΛΗΞ/ΜΟ 31/07/2013ΛΗΞ/ΜΟ 31/08/2013ΔΙΑΦΟΡΑΔΙΑΦ %
1Αμεσοι Φόροι11,586,556,395.9112,371,605,800.7912,728,754,350.64357,148,549.852.89
10Άλλοι άμεσοι φόροι17,105,160.2012,943,603.0213,512,939.21569,336.194.40
11Εισόδημα10,651,267,625.7011,135,064,795.6311,368,238,484.07233,173,688.442.09
12Ειδικές Κατηγ. Εισοδ27,040,652.1227,140,012.5830,161,625.753,021,613.1711.13
13Φόροι στην Περιουσία499,263,627.50847,092,339.21830,028,528.91-17,063,810.30-2.01
15Πρόστιμα Άμεσοι87,707,333.4388,505,607.3088,472,774.07-32,833.23-0.04
16 Έκτακτοι Άμεσοι255,806,399.56210,379,645.85350,181,144.67139,801,498.8266.45
17Λοιποί έμμεσοι φόροι4,021,029.802,640,363.132,602,313.87-38,049.26-1.44
19Λοιποί Άμεσοι Φόροι44,344,567.6047,839,434.0745,556,540.09-2,282,893.98-4.77
2 Έμμεσοι Φόροι15,902,618,870.3517,108,201,905.2517,244,467,152.71136,265,247.460.80
20Αλλοι έμμεσοι φόροι46,282,585.2646,101,872.5546,068,770.91-33,101.64-0.07
21Φ.Π.Α.12,597,155,515.5813,627,892,054.4413,734,509,135.17106,617,080.730.78
22Μεταβ.κ' Συγκ.Κεφαλ.48,794,969.5351,785,592.6155,346,070.393,560,477.786.88
23Τέλη και Χαρτόσημα126,961,292.17153,713,246.94153,561,094.34-152,152.60-0.10
24Φόροι Κατανάλωσης192,374,547.85192,511,947.09192,753,329.98241,382.890.13
25Λοιπές Εισφορές42,778,981.3845,868,793.9745,746,278.20-122,515.77-0.27
26Ειδικοί Φόρoι Καταν.2,507,467.862,504,324.062,504,983.43659.370.03
27 Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων266,116,377.75262,632,831.29262,719,014.8486,183.550.03
28Τέλη Κυκλοφορίας93,239,951.81127,569,758.81129,772,714.262,202,955.451.73
29Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ2,486,407,181.162,597,621,483.492,621,485,761.1923,864,277.700.92
3Μη φορολογικά έσοδα26,813,706,124.8329,862,340,371.6630,100,004,308.94237,663,937.280.80
30Αλλα μη φορολογικά έσοδα1,405,146.611,269,708.631,186,052.66-83,655.97-6.59
31Μισθώματα109,968,886.56117,067,595.70119,655,249.992,587,654.292.21
32Υπηρεσίες198,709,703.27194,188,795.43194,188,795.40-0.03-0.00
33Δικαστικά έξοδα962,028,246.791,038,468,970.901,086,658,642.6548,189,671.754.64
34Αχρεωστήτως Καταβληθ213,961,135.62216,694,976.56217,581,959.20886,982.640.41
35Πρόστιμα Κ.Β.Σ.20,621,837,330.9522,212,517,213.8522,389,919,498.19177,402,284.340.80
36Δάνεια3,735,974,259.595,058,856,677.265,063,580,543.784,723,866.520.09
37Υπέρ Διαφόρων Τρίτων97,273,871.59112,632,242.74114,399,869.241,767,626.501.57
38Λοιπά Πρόστιμα μη-φο872,482,481.73910,543,836.67912,733,188.892,189,352.220.24
39Παράβολα65,062.12100,353.92100,508.94155.020.15
4Λοιπά μη-φορολογικά1,796,262,625.211,865,861,978.811,874,037,332.198,175,353.380.44
41Καταλογισμοί963,892,295.371,021,114,283.621,025,246,919.984,132,636.360.40
42Δασμοί2,471,080.372,452,298.822,452,282.48-16.34-0.00
43Τέλη κ' Πρόστιμα Τελ459,281,261.01459,805,536.87459,563,350.33-242,186.54-0.05
44Ακάλυπτες Επιταγές4,700,466.234,779,993.894,779,993.890.000.00
49Λοιπά μη-φορολογικά365,917,522.23377,709,865.61381,994,785.514,284,919.901.13
50Διάφοροι φόροι6,394,229.306,394,228.966,411,466.6517,237.690.27
Γενικό άθροισμα56,105,538,245.6061,214,404,285.4761,953,674,611.13739,270,325.661.21


Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανά μήνα

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΛΗΞ/ΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΡΥΘΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
30-09-13 2,594,366 € 22,603,184,917.13 € 875,189,097.49
31-08-13 2,819,741 € 22,339,155,444.54 € 877,678,339.85
31-07-13 2,006,320 € 21,646,342,351.21 € 886,534,529.90
30/6/13 2,006,611 € 21,529,860,569.21 € 834,882,523.08
31/5/13 2,017,987 € 21,379,934,538.53 € 839,890,434.41
30/4/13 2,054,514 € 21,266,728,619.62 € 887,636,578.87
31/3/13 2,131,181 € 21,251,745,664.17 € 934,915,011.16
28/2/13 2,551,103 € 21,271,414,035.25 € 910,202,844.08
31/1/13 2,445,532 € 20,962,004,528.55 € 866,785,052.93
31/12/12 2,548,071 € 20,718,912,394.95 € 836,203,164.21
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΛΗΞ/ΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΡΥΘΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
526,477 € 39,350,489,701.95 € 647,691,142.20
182,785 € 38,875,248,840.93 € 658,073,660.68
173,028 € 38,534,780,213.27 € 673,213,765.61
167,809 € 38,244,369,318.76 € 708,413,777.58
150,121 € 37,780,787,911.78 € 699,817,147.09
147,180 € 37,019,804,338.26 € 710,546,747.73
155,247 € 36,535,156,855.75 € 733,257,307.94
155,879 € 36,330,355,660.07 € 740,883,026.34
152,325 € 36,034,858,029.61 € 753,801,917.00
148,658 € 35,386,625,850.65 € 758,076,371.47
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ ΛΗΞ/ΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΡΥΘΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
3,120,843 € 61,953,674,619.08 € 1,522,880,239.69
3,002,526 € 61,214,404,285.47 € 1,535,752,000.53
2,179,348 € 60,181,122,564.48 € 1,559,748,295.51
2,174,420 € 59,774,229,887.97 € 1,543,296,300.66
2,168,108 € 59,160,722,450.31 € 1,539,707,581.50
2,201,694 € 58,286,532,957.88 € 1,598,183,326.60
2,286,428 € 57,786,902,519.92 € 1,668,172,319.10
2,706,982 € 57,601,769,695.32 € 1,651,085,870.42
2,597,857 € 56,996,862,558.16 € 1,620,586,969.93
2,696,729 € 56,105,538,245.60 € 1,594,279,535.68

Ετικέτες για αναζήτηση έσδοα ληξιπρόθεσμα


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο