Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Η Ε.Σ.Κ.Ο για τον Λογιστή-Φοροτεχνικό

Ε. Σ. Κ. Ο.
Ενωτική Συντονιστική Κίνηση Οικονομολόγων

Σεπολίων 9, Πλ. Αττικής , Τ.Κ. 10443, Αθήνα
e-mail: [email protected]
Τηλ: 2108820002
κινητό: 6932273425

Αθήνα 29/10/2013

Η Ε.Σ.Κ.Ο για τον Λογιστή-Φοροτεχνικό

Συνάδελφοι προ λίγων ημερών είχαμε την έκδοση της  ΠΟΛ.1228/4.10.2013 «έναρξη ή μεταβολή εργασιών λογιστή φοροτεχνικού χωρίς την προσκόμιση επαγγελματικής ταυτότητας σε ισχύ.» «Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί της άσκησης της δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού, δεν προβλέπεται πλέον, η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ., της άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή της επαγγελματικής του ταυτότητας, ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό.»

Με την απόφαση αυτή δόθηκε ξεκάθαρα πλέον η απάντηση στο ερώτημα που μας απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια: υπάρχει σχέδιο και βούληση για το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού, θεωρούμε πως όχι, και το τεκμηριώνουμε:  
•    Δεν υπάρχει αυτή την στιγμή μια ολοκληρωμένη διαδικασία πιστοποίησης του επαγγέλματος μας.
•    Με την παραπάνω απόφαση δέν διασφαλίζονται  τα συμφέροντα  του δημοσίου αλλά και των φορολογουμένων.
•    Δεν έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση  του μητρώου των νομίμων Λογιστών Φοροτεχνικών από το ΟΕΕ  με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Πέρα των όσων αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση του Υ.Ο υπάρχουν μια σειρά ¨σκόρπιων¨ διατάξεων που θέτουν καθημερινά το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού σε εξαιρετικά δυσμενή θέση.  

Ν.2873/2000: << Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις>>
Το αρ. 38 του Ν. 2873/2000 ορίζει ότι:

3.Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων…..
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δεν γίνεται σαφή αναφορά ποιος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων που φτάνουν στο λογιστήριο, και επιπλέον με τον Ν.4172/2013 άρθρο 22 θα πρέπει οι εκπιπτόμενες δαπάνες να πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης, να αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, και να αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Και το ερώτημα είναι ποιος θα ορίσει όλα αυτά τα κριτήρια όταν στον προηγούμενο Κ.Φ.Ε υπήρχαν πλήθος αποφάσεων και διοικητικών λύσεων.

Π.Δ. 340/1998 : << Περί του επαγγέλματος Λογιστή –Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως του. >>
Το αρ.2 παρ.7 του Π.Δ. 340/1998 ορίζει ότι:

Έργο των λογιστών φοροτεχνικών είναι:
7.Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.

Ν.2874/2000: <<Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις>>
Το αρ. 16 παρ. 2 του Ν. 2874/2000 ορίζει ότι:

2. Η ορθότητα και η ακρίβεια των αναγραφομένων πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και των λοιπών στοιχείων αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. Ο ανωτέρω πίνακας προσωπικού προσυπογράφεται υποχρεωτικά και από τον Προϊστάμενο Προσωπικού ή Οικονομικού ή Λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο λογιστή που συμπράττει στη σύνταξη του, οι οποίοι βεβαιώνουν την ακρίβεια των πάσης φύσεως αποδοχών και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α). Τυχόν παράλειψη της υπογραφής από τον υπεύθυνο λογιστή αιτιολογείται από τον εργοδότη με δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α').
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το ερώτημα που τίθεται είναι ο λογιστής-φοροτεχνικός υπεύθυνος και για την βεβαίωση της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου δηλ. είναι υπεύθυνος για την ¨ακρίβεια των πάσης φύσεως αποδοχών¨ άρα θα πρέπει να διερευνά την σύνταξη των ατομικών η ενδοεπιχειρησιακών συμβάσεων.

Π.Δ. 340/1998 : << Περί του επαγγέλματος Λογιστή –Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως του. >>
Το αρ. 12 του Π.Δ. 340/1998 ορίζει ότι:

Ευθύνη Λογιστών Φοροτεχνικών
Ο λογιστής φοροτεχνικός, οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια περί την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, άλλως ευθύνεται έναντι του εντολέως του για τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητα του.

Το αρ.14 του Π.Δ. 340/1998 ορίζει ότι:
1.Η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού αφαιρείται αυτοδικαίως στην περίπτωση που ο κάτοχος αυτής:
α) Καταδικάστηκε αμετακλήτως σε ποινή κάθειρξης ή
β) καταδικάστηκε αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση υφαρπαχθείσης ψευδούς βεβαίωσης, απιστία, δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρήση ξένου σήματος, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία και παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία ναρκωτικών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Σε πιο Π.Δ, σε ποιό Νόμο και σε ποιο Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπεται η άμυνα του Λογιστή-Φοροτεχνικού σε οποιοδήποτε στραφεί εναντίον μας ζητώντας αστικές  οι ακόμη και ποινικές ευθύνες. Μήπως τόσο εύκολα πηγάζουν ευθύνες και ενάντια σε άλλα επαγγέλματα όπως των Δικηγόρων ή των Μηχανικών που έχουν αποδεδειγμένα ισχυρούς συλλόγους και επιμελητήρια.

Ν.2238/1994: <<Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος>> Το αρ. 31 παρ.11 του Ν. 2238/1994 ορίζει ότι:
Στην περίπτωση αυτή που η επιχείρηση απασχολεί λογιστή και η δήλωση φόρου εισοδήματος δεν υπογράφεται από αυτόν , οι αποδοχές αυτού δεν   αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του λογιστή μέχρι το ένα τέταρτο (1/4) των ετήσιων αποδοχών του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μία διάταξη που καθιστά όμηρο τον μισθωτό Λογιστή-Φοροτεχνικό σε περιπτώσεις που διαπιστώνει ότι στην επιχείρηση που εργάζεται δεν τηρούνται ορθά οι φορολογικές διατάξεις.

Ν. 3691/2008 : <<Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις>>
Το αρ. 2 παρ.1 του Ν.3691/2008 ορίζει ότι:

1. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αυτά τα αδικήματα ορίζονται κατωτέρω, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν.
  Το αρ. 5 παρ. 1 περ. 3 του Ν.3691/2008 ορίζει ότι :
1. Ως υπόχρεα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου νοούνται τα εξής φυσικά και νομικά πρόσωπα:
ε) Οι ορκωτοί ελεγκτές−λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών−λογιστών, οι λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές.
στ) Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.

Π.Δ. 340/1998 : << Περί του επαγγέλματος Λογιστή –Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεως του.»   
Το αρ. 4 παρ. 7 του Ν.340/1998 ορίζει ότι :

7.Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών - φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.. Αν ο λογιστής - φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών - φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο. Ε. Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τό ασαφές πλαίσιο που υπάρχει για το επάγγελμα μας, καθώς μέχρι τώρα διαβάζουμε για υποχρεώσεις και ευθύνες θεωρούμε ότι θα είχε εκλείψει αν πραγματικά πηγαίναμε σε ένα οριστικό και αμετάκλητο θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης του Λογιστή-Φοροτεχνικού και όχι συνεχή «πισωγυρίσματα»:
ΠΟΛ.1166/1.8.2011
Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών
ΠΟΛ.1163/23.7.2012
Ανάκληση της ΠΟΛ.1166/1.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β' 1869) σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων Πιστοποίησης των Λογιστών Φοροτεχνικών και των γραφείων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Ν.4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

6. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητα:
γ) αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των εβδομήντα πέντε (75.000) χιλιάδων ευρώ, η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Είναι και εδώ σαφές και ξεκάθαρο σε ποιούς στράφηκαν οι Ελληνικές επιχειρήσεις για να βεβαιώσουν την βιωσιμότητα της ρύθμισης, για τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους.

Ν.4172/2013: << Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.  >>
Το αρ.8 παρ.4 του Ν. 4172/2013 ορίζει ότι:

4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Ξεκάθαρη η διάταξη του νέου φορολογικού νόμου για το πώς φορολογείται το « ανείσπρακτο» εισόδημα και  του Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Φτάνοντας στο σήμερα βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώνουμε καθημερινά ότι αποτελούμε πλέον τον «άμισθο» υπάλληλο του Υ.Ο και αναφερόμαστε στις εργασίες που γίνονται από τα γραφεία μας π.χ εκτυπώσεις εκκαθαριστικών σημειωμάτων Φ.Α.Π, εκτυπώσεις ταυτοτήτων πληρωμής για όλα τα φορολογικά αντικείμενα, ρυθμίσεις με τον νόμο 4152/2013.

Βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι όλη η δουλειά αυτή γίνεται από εμάς γιατί εμείς πάντοτε ήμασταν, είμαστε, και θα είμαστε αλληλέγγυοι στο κοινωνικό σύνολο κοντά πάντα στους πελάτες μας και στους Έλληνες φορολογούμενους.

Συνάδελφοι Λογιστές-Φοροτεχνικοί με το παραπάνω κείμενο που αποτελεί αντικείμενο μελέτης και προβληματισμού για όλους αυτούς που θα το διαβάσουν, προσπαθούμε να σας αφυπνίσουμε απέναντι σε ένα σοβαρό δίλλημα:

Θα μείνουμε αμέτοχοι σε ότι αποφασίζεται για εμάς και τις οικογένειες μας χωρίς ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ?
Εμείς στην Ε.Σ.Κ.Ο, σας θέλουμε όλους δίπλα μας, και λέμε ότι θα παλέψουμε με επιστημονικά επιχειρήματα  και δυναμισμό για να μην απαξιωθεί άλλο το επάγγελμα μας.

ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ
" ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ "

Μετά τιμής
Για την Συντονιστική Επιτροπή
                                                         
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο