Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πλησίασαν τα 60 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΔΣ το σύνολο του ληξιπρόθεσμου χρέους προς το δημόσιο, στο πρώτο 9μηνο του 2013 ανήλθε στα 59,66 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα επίσης με τα ίδια στοιχεία συνεχίζεται η απροθυμία (ή η αδυναμία) υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ από μερικές χιλιάδες υπόχρεους.

Ενδεικτικό είναι το 1/4 των υπόχρεων συνεχίζει να μην υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ, και βεβαίως να μην καταβάλλει τον επακόλουθο φόρο.

Κάτω των στόχων οι έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και άτομα μεγάλου πλούτου.

-Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο :

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας2013
ΙΟΥΛΑΥΓΣΕΠΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) Είσπραξη 1,140 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, είσπραξη 1,900 δισ ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, β) Είσπραξη 14% του νέου ληξιπροθέσμου - που δημιουργείται μέσα στο 2013 - μέχρι το τέλος Ιουνίου , και είσπραξη 24,5% μέχρι το τέλος του 2013], Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 53.71253.59053.476
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) ****3.6393.6393.638
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) ****8.9718.9718.986
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) ****40.91340.79340.664
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) ****0.1880.1880.188
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 0.9591.0491.147
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0.1690.1820.200
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8)* 4.7915.3796.188
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) *0.6790.7120.985
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) *0.0670.0700.091
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, **14.38%13.42%16.16%
****Από τον Απρίλιο και μετά ο υπολογισμός του παλιού ληξιπροθέσμου άλλαξε.Το παλιό ληξιπρόθεσμο είναι έως 30/11/2012 (λήξεις δόσεων) και οι εισπράξεις και οι διαγραφές έναντι αυτού 1/1/2013- 30/4/2013 . Έχει αναθεωρηθεί το συνολικό παλαιό ληξιπρόθεσμο του 2012.

Ο υπολογισμός του παλιού ληξιπρόθεσμου στις γραμμές (2), (3), (4) και (5) άλλαξε από τον Ιούνιο και μετά. Υπολογίζεται από 1.12.2012. Για τις γραμμές (6),(7),(8),(9),(10) ο νεος υπολογισμός έγινε από τον Απρίλιο και μετά.
*Τον Απρίλιο ο υπολογισμός του "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους άλλαξε. Υπολογίζεται από 1.12.2012 και εξαιρεί τα μη φορολογικά "νέα" ληξιπρόθεσμα.
**Για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/(8). Από τον Απρίλιο και στο εφεξής το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/((8)-(10)).
Τακτικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 176 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου; 596 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 75% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη670671629
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)39427174
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2)
74530
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2)46832204
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)*1259020001080072710
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)15.91.42.1104.4
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)0.10.00.00.7
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (€ εκατ.) 36.523.8714.11186.4
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5)1.30.00.010.1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6)0.00.00.02.6
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6)17.31.42.1117.8
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7)9.90.20.434.9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8) 2.71.64.116.4
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (9)0.30.00.01.8
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9)12.81.84.553.0
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση74.2%130.7%220.3%45.0%
*Προσωρινά Στοιχεία
Αναθεώρηση στοιχείων στις γραμμές (1), (3), (4), (7), (8). Οι επανέλεγχοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των προσωρινών ελέγχων
Προσωρινοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 260 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου ; 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ; Είσπραξη 45% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 55% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη271303337
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1α)601433377
Αριθμός ολοκληρωθέντων Επανελέγχων (1β)01019
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2)
2105
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1α)+(1β)+(2)621633401
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)*2404600132015964
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3α)21.70.53.7110.1
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων επανελέγχων(€ εκατ.) (3β)0.00.00.02.8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4α)0.20.00.00.2
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων επανελέγχων (€ εκατ.) (4β)0.00.00.04.2
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (€ εκατ.) 8.250.40.059.3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5)0.00.00.00.0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6)0.00.00.00.0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3α)+(3β)+(4α)+(4β)+(5)+(6)21.90.53.7117.3
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7α)11.10.50.527.3
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά επανελέγχων του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7β)0.00.00.00.2
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8α)4.34.15.634.0
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά επανελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8β)0.20.00.00.9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (9)0.00.00.00.0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7α)+(7β)+(8α)+(8β)+(9)15.64.66.162.5
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση71.1%980.0%165.0%53.3%
*Προσωρινά Στοιχεία
Αναθεώρηση στοιχείων στις γραμμές (1), (3), (4), (7), (8)
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων- ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 8 υποθέσεις μέχρι τέλος Ιουνίου και 18 υποθέσεις συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου ], Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 81340
Έλεγχοι αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 280 έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 910 έλεγχοι μέχρι το τέλος του 2013 β) Είσπραξη 40% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 65% στο τέλος του 2013 γ) Υποβολή 50 υποθέσεων στον οικονομικό εισαγγελέα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 110 υποθέσεων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013], μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη σύμφωνα με την ημερομηνία που ο έλεγχος ξεκίνησε πραγματικά (Σωρευτικά νούμερα)108121219
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)252631281
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (2)**
191150
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2)263542331
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)*29861525163726538
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)4.31.07.823.2
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)0.00.00.00.2
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) 0.92.527.365.3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5)0.60.05.312.9
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6)0.00.00.00.0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6)4.911.0513.1836.4
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7)0.10.10.11.4
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων και ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 70Α (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8)0.70.52.19.2
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)0.800.532.1610.5
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση16.3%50.9%16.4%29.0%
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή32124
* Επικαιροποιημένα στοιχεία. Για τον Μάρτιο οι ώρες αφορούν τις 21 υποθέσεις από τις 35. Για τον Απρίλιο οι ώρες αφορούν τις 24 υποθέσεις από τις 40.
Για τον Ιούνιο 2013 τα στοιχεία είναι από το ΔΕΚ Αθηνών και το ΔΕΚ Θεσσαλονίκης. Από 5/6/2013 οι υποθέσεις μεγάλου πλούτου του ΔΕΚ Αθηνών πήγαν στο ΚΕΦΟΜΕΕΠ. Για τον Ιούνιο 2013 το ΚΕΦΟΜΕΕΠ δεν έχει ολοκληρωμένες υποθέσεις.
**Για τον μήνα Σεπτέμβριο το ΔΕΚ Θεσ/νικης έχει 1 υπόθεση στην 70Α και 5 στην 70Β.
Φορολογική Συμμόρφωση Υπόχρεων σε Δηλώσεις Φ.Π.Α
Πλήθος Υπόχρεων σε Δήλωση Φ.Π.Α (1)105,0691,065,195109,0543,850,018
Πλήθος Υπόχρεων που έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(2)79,082842,14783,2583,018,332
Πλήθος Υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(3)25,987223,04825,796831,686
Ποσοστό % υπόχρεων που έκαναν δήλωση75.27%79.06%76.35%
Πλήθος υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση με Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (5)20,441176,74920,246678,719
Αριθμός Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6)2,31513,8981,82153,759
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικά (6)/(3)8.91%6.23%7.06%
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (6)/(5)11.33%7.86%8.99%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου6.89%6.80%6.83%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Υπόχρεους που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου8.61%8.52%8.57%
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης τρέχοντος μηνός7,985,41012,883,1154,960,20272,498,915
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης προηγούμενων μηνών 3,281,418458,5491,642,1609,634,270
Είσπραξη νέων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : Είσπραξη 40 εκ. μέχρι τέλος Δεκεμβρίου μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 250.000 νέους οφειλέτες και τηλεφωνικών κλήσεων σε 10.000 νέους οφειλέτες].
Πλήθος μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας14,53713,94131,902301,529
Πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων3,6443,5794,01520,263
Σύνολο νέων οφειλών που εισπράχθηκαν6,995,87511,290,14324,345,031127,576,016
Μη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 5,000 δηλώσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας1,341002,897
Πλήθος δηλώσεων με χρεωστικό υπόλοιπο710001,215
Βεβαιωθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης 21,627,8240024,327,021
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης7,861,3770010,560,574
Έλεγχοι μη συμμορφούμενων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 5.500 ολοκληρωμένοι έλεγχοι Φ.Π.Α μέχρι τέλος Ιουνίου και 11.000 συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, β) Είσπραξη άνω του 20% όλων των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων μέχρι τέλος Ιουνίου και άνω του 20% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Φ.Π.Α 1,0573584379,284
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 1284562980
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Φ.Π.Α 28,054,25010,146,44912,235,905200,546,221
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 1,981,3611,560,2541,859,97428,235,595
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Φ.Π.Α 7,654,3803,828,8414,525,46574,442,204
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Παρακρατούμενων Φόρων 566,265351,559488,8979,718,349
% Ποσοστό Είσπραξης ελέγχων Φ.Π.Α27.28%37.74%36.99%37.12%
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ *17334945
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε *1309
Σύνολο αναφορών προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/20084352571503363
Πλήθος αναφορών προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 ,άνω των 50.000 €4222
Βεβαιωμένα Ποσά των αναφορών προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 ,άνω των 50.000 € (€ εκ.)44.2312.34
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο