Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών οκταμήνου

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών


Αύγουστος 2013

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,2 δισεκ. ευρώ, κατά 412 εκατ. ευρώ μικρότερο εκείνου του Αυγούστου του 2012, κυρίως λόγω της ανόδου του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων και της εμφάνισης ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων, στο οποίο είχε καταγραφεί πλεόνασμα τον Αύγουστο του 2012, ενώ αυξήθηκε και το εμπορικό έλλειμμα. Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών.

Η σημαντικότερη θετική εξέλιξη του Αυγούστου είναι η βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, κυρίως λόγω της ανόδου των τουριστικών εισπράξεων. Επίσης, το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε, καθώς συνεχίστηκε η άνοδος των εισπράξεων από εξαγωγές και η μείωση της δαπάνης για εισαγωγές. Οι εξελίξεις αυτές όμως δεν αντιστάθμισαν την επιδείνωση των ισοζυγίων καυσίμων και πλοίων, με αποτέλεσμα το συνολικό εμπορικό έλλειμμα να αυξηθεί.

Ιανουάριος- Αύγουστος 2013

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,6 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 3,7 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κατά κύριο λόγο η σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 2,9 δισεκ. ευρώ και ακολούθως η αύξηση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 2,1 δισεκ. ευρώ και υπηρεσιών κατά 961 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων.

Ειδικότερα, ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται στο μεγαλύτερο μέρος του στην σημαντική μείωση των πληρωμών για εισαγωγές αγαθών όλων των κατηγοριών και κατά τα λοιπά στην άνοδο των εξαγωγικών εισπράξεων κατά 6.2%. Εκτός από τις εξαγωγές πετρελαιοειδών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική συνεισφορά στην άνοδο αυτή, μεγάλη είναι και η συμμετοχή των κλάδων των τροφίμων και ποτών, των μετάλλων και των μη μεταλλικών ορυκτών.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται, στον μεγαλύτερο βαθμό, στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και την εμφάνιση καθαρών εισπράξεων από λοιπές υπηρεσίες, έναντι καθαρών πληρωμών την αντίστοιχη περίοδο του 2012, εξελίξεις που αντιστάθμισαν τον περιορισμό των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 13,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (αντανακλώντας και την αύξηση του αριθμού αφίξεων των μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 14,7%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος), ενώ ταυτόχρονα οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 6,5%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 682 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, κυρίως λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 3,7 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 2,1 δισεκ. ευρώ από ό,τι το οκτάμηνο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ).

Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων
Τον Αύγουστο του 2013 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε μικρό έλλειμμα έναντι πλεονάσματος 372 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012. Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013, η αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών των λοιπών τομέων, συνετέλεσε ώστε το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων να εμφανίσει πλεόνασμα 2,8 δισεκ. ευρώ, κατά 1,2 δισεκ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 6,5 δισεκ. ευρώ στο οκτάμηνο, κατά 3,3 δισεκ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων
Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε πλεόνασμα 1,2 δισεκ. ευρώ τον Αύγουστο του 2013, έναντι πλεονάσματος 2,0 δισεκ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2013 το εν λόγω ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 4,4 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,1 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
Τον Αύγουστο του 2013 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 21 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 270 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012), χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές. Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν άνοδο κατά 23 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καταγράφηκε καθαρή εκροή ύψους 1,1 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 3,5 δισεκ. ευρώ τον Αύγουστο του 2012), η οποία οφείλεται κυρίως σε μείωση (εκροή) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικούς τίτλους. Η μείωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από μείωση (εισροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του εξωτερικού.

Όσον αφορά τις ''λοιπές'' επενδύσεις, παρατηρήθηκε καθαρή εισροή ύψους 526 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 2,3 δισεκ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012), η οποία οφείλεται αφενός στη άνοδο (εισροή) των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και αφετέρου στην μείωση (εισροή) των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την μείωση (εκροή) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 1.0 δισεκ. ευρώ (εκ των οποίων τα 685 εκατ. ευρώ αφορούν το δανεισμό του δημόσιου τομέα από το ΔΝΤ).

Το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 256 εκατ. ευρώ, ενώ και οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εισροή (αποεπένδυση) ύψους 671 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 10 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 75,6 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012), κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Επίσης, εκροή σημειώθηκε και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών κυρίως σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού.

Στην κατηγορία των "λοιπών'' επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 5,1 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 78 δισεκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012), η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 27,9 δισεκ. ευρώ, αλλά και στη μείωση των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 16,2 δισεκ. ευρώ (εισροές). Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 38,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εκροή).

Στο τέλος Αυγούστου 2013 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 4,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 5,5 δισεκ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου του 2012.

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία για το Ισοζύγιο Πληρωμών του μηνός Σεπτεμβρίου 2013 θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου 2013.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο