Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Επιβάρυνση για τις Ο.Ε.-Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία κρύβει ο νέος Κ.Φ.Ε.

Πολλές είναι οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013, από 1.1.2014, και θα αναλύσουμε πολλές από αυτές σε επόμενα άρθρα μας.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με την διαφορά φορολογίας των ΟΕ-ΕΕ σε σχέση με τις άλλες νομικές μορφές εταιριών, όχι μόνο ως προ το καθεστώς πριν την 1.1.2013, αλλά και ως προ το 2013 που ισχύουν οι νέοι συντελεστές του νόμου 4110/2013.

Από τη μελέτη των διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013 προκύπτει ότι οι Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία καθίστανται πλέον ασύμφορες ως προς τον φόρο εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν (για τη χρήση 2014), σε σχέση με τις άλλες μορφές εταιριών.

Ο λόγος είναι διότι οι ανωτέρω προσωπικές εταιρείες (μαζί με τις κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ.), φορολογούνται με 2 συντελεστές (26% για τα κέρδη μέχρι 50.000,00 και 33% για τα κέρδη πάνω από 50.000,00), ενώ φορολογούνται και με επιπλέον 10% επί των κερδών που διανέμουν.

Το ανωτέρω συμπέρασμα βέβαια, ισχύει υπό προϋποθέσεις που θα αναλύσουμε παρακάτω, και εφόσον δεν έχει γίνει εκ παραδρομής κάποια παράληψη στον νόμο η οποία έχει εντοπιστεί από το Υπ.Οικ. και θα διορθωθεί στην συνέχεια.

Ας δούμε αναλυτικά τι αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 29 του νόμου 4172/2013 έχει ως ακολούθως:

 

 • Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

  1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
  Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
  μικρότερο ή ίσο 50.00026%
  μεγαλύτερο από 50.00033%ΙΙ. Το άρθρο 21 ορίζει ποια είναι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα:


 • Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
  1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.


ΙΙΙ. Το άρθρο 45 ορίζει ποιοι είναι υποκείμενοι στο φόρο:


 • Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου
  
  Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:
  α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
  β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
  γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
  δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
  ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
  στ) κοινοπραξίες,
  ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

 

ΙV. Το άρθρο 58, ορίζει ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής για όσους είναι υποκείμενοι στον φόρο. Συγκεκριμένα στο δεύτερο εδάφιο ορίζεται ότι οι προσωπικές εταιρίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 29 (26%,33% κ.λπ.)


 • Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

  1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β', δ', ε' στ' και ζ' του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29. (οι ΟΕ-ΕΕ ανήκουν όπως είδαμε στο άρθρο 45 στην περίπτωση β')

  2. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

  3. Ο φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 62 περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούμενο φόρος σε σχέση με το εν λόγω εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

 

V. Με το άρθρο 64 ορίζεται η παρακράτηση φόρου στα μερίσματα είναι 10% και εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση εφόσον το πρόσωπο που τα λαμβάνει είναι κάτοικος Ελλάδος.


 • Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

  1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:
  α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),
  β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
  γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%),
  δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ' εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος,
  ε) για το ασφάλιστρα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για το ασφάλιστρα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συντελεστές των προηγούμενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη,
  στ) για την υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

  2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:
  αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,
  ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
  γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.
  Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου:
  αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
  ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,
  γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και
  δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.).

  3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1 σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

  4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση.VI. Ποια είναι όμως τα μερίσματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο;

Η απάντηση βρίσκεται στο άρθρο 36, μέσα από το οποίο δίνεται ο ορισμός και βλέπουμε ότι εκεί περιλαμβάνονται και τα κέρδη - μερίδια από προσωπικές εταιρίες.


 • Άρθρο 36. Μερίσματα
  
  1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

  2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε..


VII. Αποδίδουν όμως οι Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη τους στους εταίρους;. Είναι υποχρεωτική η διανομή των κερδών ;

Στην περίπτωση που το καταστατικό δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για τον τρόπο διάθεσης των κερδών, το κενό αναπληρώνεται με το άρθρο 762 του Α.Κ. το οποίο ορίζει, ότι, εφόσον στην εταιρική σύμβαση δεν υπάρχει άλλη ρύθμιση και πρόκειται για εταιρία που έχει διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, ο λογαριασμός κλείνεται και τα κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους.
Την κενό που αναπληρώνει ο Α.Κ. προβλέπεται και από την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 249 του νόμου 4072/2012


 • Άρθρο 249. Έννοια, εφαρµοζόµενες διατάξεις
  1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.
  2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα.
  Αρθρο 255. Κέρδη και ζηµίες
  Στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται λογαριασμός, από τον οποίο εμφαίνονται τα κέρδη ή οι ζημίες της εταιρείας. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι διανέμονται κέρδη και πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.


VIII. Συνοψίζοντας έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

-> Οι Ο.Ε.-Ε.Ε. φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 29, η οποία προβλέπει τους δύο συντελεστές όπως έχουμε αναφέρει ανωτέρω (26%,33%). Επιπλέον, εφόσον στο καταστατικό των Ο.Ε.-Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, θεωρείται ότι τα κέρδη τους μετά την αφαίρεση του φόρου διανέμονται στο τέλος της χρήσης, συνεπώς για τα κέρδη αυτά θα γίνεται παρακράτηση 10% (άρθρο 64 του ν. 4172/2013), εφόσον πλέον τα κέρδη αυτά χαρακτηρίζονται ως μερίσματα σύμφωνα με το άρθρο 36 του ιδίου νόμου.

-> Η επιβάρυνση των Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία σε σχέση με αυτές που τηρούν διπλογραφικά, τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε. είναι από 1% έως και 5%, αναλόγως βέβαια με τα κέρδη τους όπως φαίνεται συγκρίνοντας τους παρακάτω πίνακες.

 

IX. Πίνακες

Παραθέτουμε κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα φορολογίας Ο.Ε.-Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία, για τη χρήση 2014.

Πίνακας Α

ΚέρδηΦόρος κλιμακαςΥπόλοιπο για διανομήΦόρος ΔιανεμόμενωνΣύνολο φορουΜεσοσταθμικός συντελεστής φόρου
10,000.00 2600 7400 740 3340 33.40%
20,000.00 5200 14800 1480 6680 33.40%
30,000.00 7800 22200 2220 10020 33.40%
40,000.00 10400 29600 2960 13360 33.40%
50,000.00 13000 37000 3700 16700 33.40%
60,000.00 16300 43700 4370 20670 34.45%
70,000.00 19600 50400 5040 24640 35.20%
80,000.00 22900 57100 5710 28610 35.76%
90,000.00 26200 63800 6380 32580 36.20%
100,000.00 29500 70500 7050 36550 36.55%
150,000.00 46000 104000 10400 56400 37.60%
200,000.00 62500 137500 13750 76250 38.13%
250,000.00 79000 171000 17100 96100 38.44%
300,000.00 95500 204500 20450 115950 38.65%
350,000.00 112000 238000 23800 135800 38.80%
400,000.00 128500 271500 27150 155650 38.91%
450,000.00 145000 305000 30500 175500 39.00%
500,000.00 161500 338500 33850 195350 39.07%
550,000.00 178000 372000 37200 215200 39.13%
600,000.00 194500 405500 40550 235050 39.18%
650,000.00 211000 439000 43900 254900 39.22%
700,000.00 227500 472500 47250 274750 39.25%
750,000.00 244000 506000 50600 294600 39.28%
800,000.00 260500 539500 53950 314450 39.31%
850,000.00 277000 573000 57300 334300 39.33%
900,000.00 293500 606500 60650 354150 39.35%
950,000.00 310000 640000 64000 374000 39.37%
1,000,000.00 326500 673500 67350 393850 39.39%

(Σημ. Η κλίμακα σταματάει σε κέρδη μέχρι ένα εκατομμύριο καθότι για μεγαλύτερα κέρδη θεωρούμε ότι ο τζίρος μιας εταιρίας θα πρέπει να ξεπερνάει το 1.500.000 ευρώ οπότε υποχρεωτικά θα τηρεί διπλογραφικά βιβλία συνεπώς δεν θα φορολογείται με την κλίμακα του άρθρου 29).

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικό πίνακα φορολογίας Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία (για λόγους ευκολίας δεν περιλαμβάνονται κρατήσεις για αποθεματικά κ.λπ.).

Πίνακας Β

ΚέρδηΦόρος κλιμακαςΥπόλοιπο για διανομήΦόρος ΔιανεμόμενωνΣύνολο φορουΜεσοσταθμικός συντελεστής φόρου
10,000.00 2600 7400 740 3340 33.40%
20,000.00 5200 14800 1480 6680 33.40%
30,000.00 7800 22200 2220 10020 33.40%
40,000.00 10400 29600 2960 13360 33.40%
50,000.00 13000 37000 3700 16700 33.40%
60,000.00 15600 44400 4440 20040 33.40%
70,000.00 18200 51800 5180 23380 33.40%
80,000.00 20800 59200 5920 26720 33.40%
90,000.00 23400 66600 6660 30060 33.40%
100,000.00 26000 74000 7400 33400 33.40%
150,000.00 39000 111000 11100 50100 33.40%
200,000.00 52000 148000 14800 66800 33.40%
250,000.00 65000 185000 18500 83500 33.40%
300,000.00 78000 222000 22200 100200 33.40%
350,000.00 91000 259000 25900 116900 33.40%
400,000.00 104000 296000 29600 133600 33.40%
450,000.00 117000 333000 33300 150300 33.40%
500,000.00 130000 370000 37000 167000 33.40%
550,000.00 143000 407000 40700 183700 33.40%
600,000.00 156000 444000 44400 200400 33.40%
650,000.00 169000 481000 48100 217100 33.40%
700,000.00 182000 518000 51800 233800 33.40%
750,000.00 195000 555000 55500 250500 33.40%
800,000.00 208000 592000 59200 267200 33.40%
850,000.00 221000 629000 62900 283900 33.40%
900,000.00 234000 666000 66600 300600 33.40%
950,000.00 247000 703000 70300 317300 33.40%
1,000,000.00 260000 740000 74000 334000 33.40%

 


Κέρδη Σύνολο φόρου ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικά ΑΕ-ΕΠΕ καθώς και ΟΕ-ΕΕ με διπλογραφικά Διαφορά
10,000.00 3340 3340 0
20,000.00 6680 6680 0
30,000.00 10020 10020 0
40,000.00 13360 13360 0
50,000.00 16700 16700 0
60,000.00 20670 20040 630
70,000.00 24640 23380 1260
80,000.00 28610 26720 1890
90,000.00 32580 30060 2520
100,000.00 36550 33400 3150
150,000.00 56400 50100 6300
200,000.00 76250 66800 9450
250,000.00 96100 83500 12600
300,000.00 115950 100200 15750
350,000.00 135800 116900 18900
400,000.00 155650 133600 22050
450,000.00 175500 150300 25200
500,000.00 195350 167000 28350
550,000.00 215200 183700 31500
600,000.00 235050 200400 34650
650,000.00 254900 217100 37800
700,000.00 274750 233800 40950
750,000.00 294600 250500 44100
800,000.00 314450 267200 47250
850,000.00 334300 283900 50400
900,000.00 354150 300600 53550
950,000.00 374000 317300 56700
1,000,000.00 393850 334000 59850


Σημείωση: Τα ανωτέρω προκύπτουν από προσεκτική ανάλυση των υφιστάμενων διατάξεων του νόμου 4172/2013 όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, και αποτελούν την προσωπική άποψη της επιστημονικής ομάδας. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα λόγω της απλοποίησης του νέου ΚΦΕ κάποιες διατάξεις να μην έχουν τύχει της απαραίτητης προσοχής από τον νομοθέτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναμένουμε την τελική διαμόρφωση του νέου Κ.Φ.Ε. μετά και τις διορθώσεις της επιτροπής που έχει συσταθεί γιαυτό τον λόγο τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

Είχα την γνώμη ότι ΟΕ-ΕΕ μόνο με διπλογραφικά βιβλία έχουν φόρο μερισμάτων 10%. Θα το τσεκάρω ξανά γιατί διάβασα πρόχειρα το κείμενο και θα επανέλθω.
image description KAROLOS | October 17, 2013 11:56 AM | Reply
Kωστή, αυτό ισχύει στον 2238/1994 και αφορά στη χρήση 2013. Από το φορολογικό έτος 2014 (βάσει του ν. 4172/2013) δεν υπάρχει τέτοια μνεία.
image description Karavitis | October 17, 2013 10:58 PM | Reply
Συνάδελφοι, Σήμερα υπέβαλλα χιερόγραφη δήλωση Ε5 για ΕΕ που έκλεισε στις 25/9/2013 με συντελεστές φόρου 26% για τα κέρδη έως 50000 ευρώ και 33% για τα κέρδη πάνω από τα 50000 ευρώ. Δεν υπολόγισα φόρο 10% στα διανεμόμενα και ούτε μου ζήτησαν κάτι άλλο. Ελπίζω η εν λόγω διάταξη να ισχύσει από 1/1/2014 και να μην τρέχω να υποβάλλω τροποποιητικές δηλώσεις και να πληρώνω προσαυξήσεις και πρόστιμα!
image description dRf | October 17, 2013 8:53 AM | Reply
Και εγώ αυτή την άποψη είχα Κωνσταντίνε !!!!!!!!!!!
image description dRf | October 17, 2013 9:45 AM | Reply
Στο βιβλίο "ΚΦΕ Ν.4172/2013 Ανάλυση και ερμηνεία (2013)" του Γ. Κορομηλά στις σελίδες 443 - 445 έχει παράδειγμα φορολόγησης Ο.Ε. με απλογραφικά και διπλογραφικά.
Για την φορολογία των κερδών (στην περίπτωση των απλογραφικών) αναφέρει "Προσοχή: Με τη φορολογία των κερδών με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 19 εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των εταίρων της για τα κέρδη αυτά."
Στη συνέχεια για την φορολογία των κερδών (στην περίπτωση των διπλογραφικών) αναφέρει "Προσοχή: Με τη φορολογία των κερδών με το συντελεστή της παραγράφου 1 του άρθρου 58 εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας για τα κέρδη αυτά. Η φορολογική υποχρέωση των εταίρων εξαντλείται αφού παρακρατηθεί ο φόρος εισοδήματος με το συντελεστή 10% που ορίζεται στην περίπτωση α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 64".
image description SOYLA | October 17, 2013 9:49 AM | Reply
Και εγώ το ίδιο... Και αν τελικά ισχύει ό,τι γράφει το άρθρο για ΟΕ κλπ με απλογραφικά βιβλία, μας βλέπω το Δεκέμβρη να μετατρέπουμε τις ΟΕ σε ατομικές (όπόυ αυτό είναι εφικτό)... ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!!
image description 4690 | October 17, 2013 12:06 PM | Reply
Εγώ πάλι καταλαβαίνω ότι τα μερίσματα φορολογούνται σε κάθε περίπτωση με 10% , ανεξάρτητα την μέθοδο τήρησης των βιβλίων. Με λίγα λόγια οι εταίροι των ΟΕ και ΕΕ τον ήπιανε.................
image description kostalampros | October 17, 2013 12:27 PM | Reply
Δεν ειναι μόνο αυτό το προβλημα του Ν.4172 , πολύ μεγάλα προβλήματα υπάρχουν στις εκπιπώμενες δαπάνες ( άρθρο 31 ν.2238 ) και σε άλλα θέματα.
Ας περιμένουμε τη ερμηνευτική της επιτροπής που συνεδριάζει στο ΥΠ.ΟΙΚ. σχετικά με τον Ν.4172 και μετα.......
image description gus | October 17, 2013 12:28 PM | Reply
Υπάρχουν όντως πολλά θέματα με τον 4172, και ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε μερικά από αυτά έτσι ώστε να διορθωθούν (εάν και εφόσον έχουν γίνει εκ παραδρομής) , διότι η ερμηνευτικές θα αργήσουν σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε.
image description istelios | October 17, 2013 12:13 PM | Reply
Ας περιμενουμε την ερμηνευτικη εγκυκλιο πρώτα.Προσωπικη μου αποψη ειναι οτι δεν ειναι¨μερίσματα" τα κερδη των προσωπικών εταιρειών αφου νομοτελειακά μοιραζονται κατα τα ποσοστά των εταιρων ολα.Αλλωστε με την ιδια εννοια και φορά ,και τα κερδη των ατομικών επιχειρησεων θα θεωρουνταν ως "μερισματα" .Το αρθρο 35 του ΚΦΕ ειναι στην ενότητα εισοδηματος απο κεφάλαιο ενω τα κερδη ειναι απο επιχειρηματική δραστηριότητα
image description gus | October 17, 2013 12:57 PM | Reply
Σύμφωνα με τον 4172 είναι μερίσματα . Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο 36 του νέου ΚΦΕ

1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.
image description gus | October 17, 2013 12:07 PM | Reply
Εκτός βέβαια και εάν δώσουν άλλη ερμηνεία .....
image description navlnts | October 17, 2013 12:14 PM | Reply
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ 2238 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4182/2013
Αρθρο 10 Φορολογία του εισοδήματος των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα1. Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα, μετά την αφαίρεση των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς καθώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή από τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, φορολογείται ως εξής:
Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.), κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες, με την ακόλουθη κλίμακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ........................................................................................

Όταν οι παραπάνω υπόχρεοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή είκοσι έξ τοις εκατό (26%).
Σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 55.
Επίσης για τους υπόχρεους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 98 και επόμενα.

Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών αυτών,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους.
----------------------------------------------------------------------------------------

image description gus | October 17, 2013 1:07 PM | Reply
Σωστά . Εμείς όμως δεν αναφερόμαστε στην χρήση 2013 αλλά στις Χρήσεις από 1.1.2014 , για τις οποίες ο 2238 δεν ισχύει πλέον .
Συνεπώς οι διατάξεις που παραθέτεται δεν έχουν εφαρμογή .
image description navlnts | October 17, 2013 1:03 PM | Reply
ΣΩΣΤΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ , ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΟΥΤΕ Ο Ν.4172 , ΙΔΩΜΕΝ.
image description gus | October 17, 2013 2:05 PM | Reply
Το πιο πιθανό είναι να έχει ξεφύγει της προσοχής του νομοθέτη, και να γίνει διόρθωση με επόμενο νόμο
Πολύ σωστά μπήκε το θέμα. Πρέπει όντως να διευκρινιστεί.
Θα φύγει και στον Σύλλογό μας για ερώτηση προς τα άνω.

Υ.Γ. Δηλαδή σε ΟΕ με απλογραφικά, για τα κέρδη άνω των 50.000 που έχω ήδη κλίμακα 33% θα έχω επιπλέον και 10% φόρο μερισμάτων; Δηλαδή θα ξεπεράσει την φορολογία των Α.Ε.; Χλωμό...
Το Υ.Γ. που ανέφερα το παράθεσε ο φίλος συνάδελφος Παπαδάκης Βασίλης και είναι εύλογο. Κάτι δεν δένει στο θέμα. Γιατί έβγαλε κλίμακα στο απλογραφικό; Έπρεπε να βγάλει 26% σε όλα και 10% μερίσματα.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο