Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. - Προσβολή της νομιμότητας του περιεχομένου της ΠΟΛ.1228/04-10-2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42 - 46 - ΑΘΗΝΑ 104 34
ΤΗΛ: 210 8253445 - FAX: 210 8253446 * Ε - Μail: [email protected]
ΑΠ.ΑΝΑΓ. ΠΟΛ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ.ΚΑΤ. 545/4787/94

Προς το Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη
Κοινοποίηση
• Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη

ΘΕΜΑ: «Προσβολή της νομιμότητας του περιεχομένου της ΠΟΛ.1228/04-10-2013»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 086

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ,

Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτο το γεγονός της έκδοσης εγκυκλίου που δίνει το δικαίωμα τόσο στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. όσο και σε κάθε φορολογούμενο να σκεφθεί λανθασμένα ότι πλέον δεν υφίσταται υποχρέωση να κατέχει Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού ή Επαγγελματική ταυτότητα κάποιος ο οποίος θέλει να ασκήσει το Επάγγελμά μας.

Και το λέμε αυτό καθώς αυτός που εκδίδει μια ΠΟΛ. δεν δικαιολογείται να έχει άγνοια της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδιαίτερα δε να μην μνημονεύει τις διατάξεις στις οποίες στηρίζεται η διαταγή που εκδίδει και ζητάει την εφαρμογή της σε αντίθεση με όσα οι νόμοι ορίζουν.

Δεν είναι δυνατόν το 2013 και με τόσα μνημόνια στην πλάτη μας να προσπαθούν ακόμη κάποιοι να νομοθετούν με πολυγραφημένες διαταγές και γενικές αναφορές σε «ισχύουσες διατάξεις».

Αν ο συντάκτης, όχι ο υπογράφων, είχε μπει στον κόπο να ανατρέξει στην νομοθεσία θα καταλάβαινε ότι δεν έχει νομική υπόσταση η αόριστη αναφορά στην ΠΟΛ.1228/4.10.2013 «Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί της άσκησης της δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού, δεν προβλέπεται πλέον, η προσκόμιση στη Δ.Ο.Υ., της άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού ή της επαγγελματικής του ταυτότητας, ως προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό.»

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2515/1997 όπως ισχύει μετά τον Ν.4152/2013 ισχύουν σήμερα τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού
1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περιπτώσεις 4 και 5 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'), ασκείται:
α. από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. κατά το άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145 Α) και κατά το άρθρο 43 παράγραφο 22 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄),
«β. από τους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

*** Η περίπτωση β' ,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο δέκατο παρ.1 Ν.3912/2011, ΦΕΚ Α' 17,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 62 παρ.1 Ν.4146/2013, ΦΕΚ Α 90/18.4.2013.

γ. από μη πτυχιούχους.

2.«Η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` και Β` τάξης:».

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την περ.1 της υποπαρ. Η.2 της παρ.Η του άρθρου πρώτου Ν.4152/2013,ΦΕΚ Α 107/9.5.2013.

Θα ήταν, θεωρούμε, υπερβολικό να μνημονεύσουμε και το κείμενο του Π.Δ. 340/1998 για το Επάγγελμά μας αλλά είναι αναγκαίο οι συντάκτες της ΝΕΑΣ διαταγής να μελετήσουν το σχετικό κείμενο όπως διαμορφώθηκε με τον Ν.4152/2013 καθώς πρέπει να συμπεριλάβει στις οδηγίες προς το τμήμα μητρώου των Δ.Ο.Υ. την νέα ισχύουσα διαδικασία (άρθρο 4 του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει) ώστε να γνωρίζουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν άλλο τρόπο ενημέρωσης πλην των ΠΟΛ., τι πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για να του θεωρήσουν στοιχεία (όσο προβλέπεται θεώρηση από τον ΚΦΑΣ) που είναι το ουσιαστικό, αλλά και ο καθένας που διαβάζει μια ΠΟΛ. να γνωρίζει υπό ποίες προϋποθέσεις θα έχει συναλλαγή με το Taxis για λογαριασμό των πελατών του, καθώς υπάρχει συσχέτιση του οικείου μητρώου αδειών με το Taxis κάτι που ο νόμος το ορίζει αλλά οι υπάλληλοι στις Δ.Ο.Υ. το αγνοούν.

Το ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ξεκινήσει ένα μήνα πριν μια διαδικασία έκδοσης αδείας ή επαγγελματικής ταυτότητος αλλά δεν απαιτείται να έχει την άδεια ή την επαγγελματική ταυτότητα στα χέρια του πριν την υποβολή έναρξης ή μεταβολής για την άσκηση του επαγγέλματος δεν συνεπάγεται ότι ο καθένας ασκεί το επάγγελμα χωρίς έλεγχο αλλά ότι η Δ.Ο.Υ. δεν θεωρεί στοιχεία πριν την έκδοσή της.

Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι ασφαλιστικές εκείνες δικλίδες για τον έλεγχο της ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ άσκησης του Επαγγέλματος από άτομα που δεν δικαιούνται να λάβουν άδεια ή ταυτότητα και με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο θα διασφαλίσει όχι μόνον τους φορολογούμενους αλλά και τον Κλάδο.

Επιπρόσθετα η ακύρωση άδειας από το Ο.Ε.Ε. σε κάποιον που δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις ΠΡΕΠΕΙ να συνεπάγεται την νόμιμη ενέργεια από την Δ.Ο.Υ. της παύσης άσκησης του επιτηδεύματος και την ειδοποίηση του Λογιστή – Φοροτεχνικού για ακύρωση στοιχείων.

Μετά την ενημέρωση που σας κάναμε πριν λίγες ημέρες στο γραφείο σας αλλά και με την σημερινή έγγραφη και πιο διευκρινιστική τοποθέτησή μας, ευελπιστούμε ότι ΕΓΚΑΙΡΑ θα εκδοθεί ΝΕΑ διευκρινιστική ΠΟΛ. που θα ορίζει ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει έγγραφο του Ο.Ε.Ε. (ή αντίγραφο της αίτησης) ότι έχει καταθέσει τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση επαγγελματικής ταυτότητας, ώστε τόσο η Δ.Ο.Υ. όσο και ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει ότι είναι εντός της «μηνιαίας περιόδου» ελέγχου των δικαιολογητικών, ενώ εκ του νόμου το Ο.Ε.Ε. έχει το δικαίωμα και εκ των υστέρων (παρ.6 άρθρο 4 του Π.Δ. 340/1998 με τον Ν.4111/2013) να γνωστοποιήσει την απόρριψη της αίτησής του.

Οι νόμοι ισχύουν όταν τους εφαρμόζουμε ορθά και εξ ολοκλήρου και όχι αποσπασματικά.

Με εκτίμηση
για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Πανίδης Ι. Αβραάμ

Ο Γενικός Γραμματέας
Καμπάνης Βασίλειος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο