Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για βελτίωση και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών

Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για βελτίωση και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
 
Προτάσεις βελτίωσης-απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου του και αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία του, συνέταξε ειδική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται προτάσεις για ζητήματα κυρίως αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, οι προτάσεις αφορούν σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διοικητικών ελέγχων και εξώδικης επίλυσης διαφορών, καθώς και τη βελτίωση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε υποβάλει και στο παρελθόν, το Μάρτιο του 2004, προτάσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών προς τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία, κυρίως με διατάξεις του ν. 3242/2004.
Η Αρχή, αναγνωρίζοντας την καίρια σημασία της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών στην αποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, στη βελτίωση
της εξυπηρέτησης του πολίτη, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, καταγράφει στην παρούσα ειδική έκθεση διαπιστώσεις και προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα θέματα αφορούν:

Ι. Διοικητική Διαδικασία
Προτείνεται να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) σε φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ κ.λπ.). Επίσης,
να συστηματοποιηθούν και να «κωδικοποιηθούν» οι διατάξεις περί πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες φορέων του δημοσίου τομέα, να ενεργοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημοσίου τομέα και να εκδοθεί ο «Κώδικας πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα». Κρίνεται σκόπιμο να συστηματοποιηθεί, να εξορθολογιστεί και να αποσαφηνιστεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση, καθώς και να προβλεφθεί σύστημα επίσπευσης της διαδικασίας αποδοχής γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ από τα αρμόδια όργανα.
 
ΙΙ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κρίνεται αναγκαία η επίτευξη δια-λειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών/φορέων του Δημοσίου (ΚΕΠ-ΤΑΧΙS, ΚΕΠ-ψηφιακά δημοτολόγια κ.λπ.), καθώς και η διεύρυνση των διαδικασιών που εξυπηρετούνται μέσω ΚΕΠ. Επίσης, χρήσιμη κρίνεται η τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών και εγγράφων, καθώς και η καθιέρωση λίστας δικαιολογητικών στις διοικητικές διαδικασίες. Επιπλέον, απαιτείται βελτίωση της διαδικτυακής πληροφόρησης των πολιτών και προς την κατεύθυνση αυτή διατυπώνονται σχετικές προτάσεις από το Συνήγορο του Πολίτη.
 
ΙΙΙ. Εξυπηρέτηση Πολιτών
Προτείνεται να ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα της εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν εξακριβωμένη αδυναμία αυτοπρόσωπης υποβολής αίτησης για έκδοση δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

IV. Διοικητικούς Ελέγχους και Εξώδικη Επίλυση Διαφορών Απαιτείται επανασχεδιασμός των διοικητικών ελέγχων, καθώς και τυποποίηση σταδίων των ελεγκτικών διαδικασιών με επαναπροσδιορισμό και ενίσχυση του ρυθμιστικού / ελεγκτικού ρόλου του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η πρόκριση δειγματοληπτικού ελέγχου με ανελαστική μεταχείριση παραβατών και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Επίσης, προτείνεται η θεσμοθέτηση και η πρόκριση λογικών εξώδικης επίλυσης των διαφορών πολιτών με τη Διοίκηση. Οι επισημάνσεις και οι προτάσεις της Αρχής αφορούν τόσο στην εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων ή/και στην τροποποίηση, ενεργοποίηση και ορθή εφαρμογή
του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου όσο και στην επέλευση οργανωτικών και λειτουργικών μεταβολών που συνδέονται με την ραγδαία εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διοικητική διαδικασία. Η πλειονότητα των νομοθετικών και οργανωτικών / λειτουργικών προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, που περιλαμβάνονται συνοπτικά σε παράρτημα στο τέλος της ειδικής έκθεσης, αφορά κυρίως σε ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ωστόσο, καταγράφονται και προτάσεις για εισαγωγή ρυθμίσεων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία στο πλαίσιο της επιτελικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την προώθηση της απλούστευσης διαδικασιών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.
 
 
 
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο