Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. - Όλοι οι αιρετοί που λαμβάνουν σύνταξη λόγω απασχόλησης στον δημόσιο υπόκεινται σε μείωση κατά 70%

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας που κατέχουν θέσεις αιρετών οργάνων (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι κ.λπ.) και λαμβάνουν σύνταξη λόγω απασχόλησης στον δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και οι βουλευτές, εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου που προβλέπουν τη μείωση της σύνταξης όπως και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, σύμφωνα με ερμηνευτική εγκύκλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

α. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 από 1/1/2013

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1β, της υποπαραγράφου Β, της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, η ανωτέρω διάταξη αντικαταστάθηκε από 1/1/2013, όμως από τη γραμματική διατύπωση δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε συνταξιούχους φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 4 του ν.4151/2013, προβλέπεται από 1/1/2013 ανάλογη εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και για τις συντάξεις των συνταξιούχων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982, που χορηγούνται από ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ως εκ τούτου οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 εξακολουθούν να εφαρμόζονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

β. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 σε αιρετούς

Σύμφωνα με το μέχρι 31/12/2012 ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που κατέχουν θέσεις αιρετών οργάνων (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι κ.λπ.), ανεξάρτητα, εάν συνταξιοδοτούνται λόγω απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ή στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή λόγω αυτοαπασχόλησης, εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος του ΤΑΠ – ΟΤΕ, ηλικίας κάτω των 55 ετών, που κατέχει θέση δημάρχου, υπόκειται σε αναστολή της κύριας και επικουρικής σύνταξής του, ενώ μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του περικόπτεται η κύρια σύνταξή του κατά 70% για το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31/12/2011.

Από τις διατάξεις της περίπτωσης 1γ, της υποπαραγράφου Β, της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 (όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την περίπτωση β της ίδιας υποπαραγράφου), έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν ταυτόχρονα με τη σύνταξη, κατά περίπτωση βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Από τη γραμματική διατύπωση της εν λόγω ρύθμισης, δεν γίνεται διάκριση εάν η σύνταξη καταβάλλεται από το Δημόσιο ή από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ συγχρόνως, όπως προαναφέρθηκε, από 1/1/2013 οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 έχουν ανάλογη εφαρμογή για τους συνταξιούχους του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου μας.

Ως εκ τούτου, από 1/1/2013 οι συνταξιούχοι του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που λαμβάνουν σύνταξη από φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου μας και κατέχουν θέσεις αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998.

Συνεπώς, στη περίπτωση του συνταξιούχου του ΤΑΠ – ΟΤΕ, που κατέχει θέση Δημάρχου, από 1/1/2013 γίνεται περικοπή κατά 70% στο σύνολο του ποσού της σύνταξής του, ανεξάρτητα εάν έχει συμπληρώσει ή όχι το 55ο έτος της ηλικίας του.

γ. Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998 σε βουλευτές

Με το αριθ. Φ.10042/14241/470/31-7-2012 έγγραφό μας, σας είχαμε γνωρίσει ότι οι συνταξιούχοι φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που κατέχουν θέσεις βουλευτών, δεν υπόκειντο σε αναστολή ή περικοπή της σύνταξής τους, ανεξάρτητα εάν είχαν απασχοληθεί αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τον ιδιωτικό τομέα ή είχαν αυτοαπασχοληθεί.

Μετά την ισχύ όμως των νόμων 4093/2012 και 4151/2013, από 1/1/2013 οι συνταξιούχοι φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου μας λόγω απασχόλησης αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, και οι οποίοι κατέχουν θέση βουλευτή, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.2592/1998, και ως εκ τούτου υπόκεινται σε περικοπή της σύνταξής τους κατά 70%.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο