Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της Επιτροπής για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου - Μείωση της γραφειοκρατίας στα τελωνεία - Ποιά είναι τα επόμενα βήματα


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πριν ακόμη συμπληρωθεί ένας χρόνος από την πρώτη επίσημη παρουσίαση (1/11/2012) της  Εθνικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου 2012- 2015, το περιβάλλον γύρω από την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα στη χώρα, έχει μεταβληθεί  σημαντικά.

Με κύριο στόχο «τη μείωση του χρόνου και του κόστους των εξαγωγών, την αύξηση του ΑΕΠ και  τη δημιουργία θέσεων εργασίας», έχει τεθεί προς εφαρμογή, υλοποίηση και ισχύ ένα πλέγμα 25  δράσεων, που καλύπτει τις βασικότερες προ-τελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες, καθώς  και το θεσμικό πλαίσιο του διασυνοριακού εμπορίου της Ελλάδας.

Το παρόν Newsletter της Επιχειρησιακής Συντονιστικής Επιτροπής για τη Διευκόλυνση του  Εξωτερικού Εμπορίου (ΕΣΕ), έχει –από την πρώτη του κιόλας έκδοση- ως στόχο όχι μόνο να  καταγράφει, να παρακολουθεί και να αναδεικνύει την πρόοδο στην υλοποίηση της Εθνικής  Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη, αλλά ταυτόχρονα να αποτελεί σημείο και αφορμή διαρκούς  επαφής και αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο διασυνοριακό εμπόριο της  χώρας (εξαγωγείς, έμποροι, εφοδιαστική αλυσίδα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συλλογικοί  φορείς, κ.α.) και των δομών - φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (Τελωνεία, Διευθύνσεις  συναρμόδιων Υπουργείων, φορείς υποστήριξης εξωστρέφειας κτλ.).

Στην προσπάθεια αυτή, τα Μέλη της ΕΣΕ και οι αρμόδιες Ομάδες Εργασίας συμμετέχουν ενεργά  σε ένα διαρκή διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς, τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις και τις  αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να καταγραφεί τόσο ο αντίκτυπος των προωθούμενων  μεταρρυθμίσεων στην πραγματική οικονομία, όσο και να αναδειχθούν βελτιωτικές προτάσεις για  την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Διευκόλυνσης του Εξωτερικού  Εμπορίου.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ  ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  2012-2015

Η Εθνική Στρατηγική και ο Οδικός Χάρτης για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου ενισχύουν την  προσπάθεια της χώρας μας για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου, που θα στηρίζεται  από ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον. Κάθε βήμα που υλοποιείται, στοχεύει στην περαιτέρω  ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Σε συνδυασμό με τους δύο πρώτους πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές (δηλαδή τη  Διεύρυνση της Εξαγωγικής Βάσης και την Προώθηση των Εξαγωγών), καθώς και άλλες σχετικές  κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις προ-τελωνειακές και  τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και γενικότερα το διασυνοριακό  εμπόριο της χώρας, καθιστώντας το ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας.

Οι βασικοί στόχοι της Στρατηγικής για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου είναι:

• Η μείωση του αριθμού των ημερών που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση μιας εξαγωγής κατά  50% έως το 2015.
• Η μείωση του διοικητικού κόστους εξαγωγής κατά 20% έως το 2015.
• Η καθιέρωση της Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας για τις εξαγωγές (SingleWindow).

Ουσιαστικά, η εθνική αυτή μεταρρυθμιστική προσπάθεια, στηριζόμενη τόσο από το δημόσιο όσο και  από τον ιδιωτικό τομέα, αναδεικνύει την προτεραιότητα διευκόλυνσης του διασυνοριακού εμπορίου  και την υποστήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ως μία εκ των υψίστων  προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, αλλά και ως βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη της  χώρας.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.mindev.gov.gr/?p=6807

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των 25 δράσεων που περιλαμβάνει, δημιουργήθηκε η  «Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ) για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου» (Πράξη  Υπουργικού Συμβουλίου, Αριθ. 2/25.1.2013/ΦΕΚ19Α’).
Στην ΕΣΕ συμμετέχουν εκπρόσωποι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ενώ η Οικονομική Επιτροπή  των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) έχει αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο. Για την πιο αποτελεσματική οργάνωση της εφαρμογής του Οδικού Χάρτη η ΕΣΕ αποφάσισε τη  δημιουργία 8 ομάδων εργασίας (working groups) οι οποίες θα αναλάβουν το συντονισμό της  υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στα διάφορα επιμέρους πεδία.

Ακολουθώντας τη γενικότερη φιλοσοφία που διέπει τις διαδικασίες διευκόλυνσης του εξωτερικού  εμπορίου (Trade Facilitation), η οποία έχει ως βασική επιδίωξη την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης  και συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι υποομάδες αυτές αποτελούνται από  στελέχη των εμπλεκόμενων υπουργείων και των ιδιωτικών φορέων.

Οι ομάδες εργασίας είναι οι ακόλουθες:

1. Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προσανατολισμού, για τη χάραξη και τήρηση των κατευθυντήριων  γραμμών της Εθνικής Στρατηγικής,

2. Επικοινωνίας, για την ανάδειξη και διάχυση της πληροφορίας σχετικά με τις προωθούμενες και  υλοποιούμενες διαδικασίες,

3. Χρηματοδοτικών Θεμάτων, για την εξασφάλιση των πόρων εκείνων που θα επιτρέψουν και θα  ενισχύσουν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής,

4. Νομικών Θεμάτων, για την κωδικοποίηση, συγκέντρωση, απλοποίηση και εκλαΐκευση του θεσμικού  πλαισίου του διασυνοριακού εμπορίου,

5. Αγροτικών και προ-Τελωνειακών Θεμάτων, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των προϊόντων του  πρωτογενούς τομέα,

6. Τελωνειακών Θεμάτων, για την απλοποίηση και επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών,

7. Ανάλυσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Analysis-BPA) για τον Εξορθολογισμό των  Διαδικασιών, σε δυναμικά εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας,

8. Πληροφορικής (ΙΤ) - Single Window, για την υλοποίηση της Ενιαίας Θυρίδας Εξωτερικού Εμπορίου, σε επίπεδο διαδραστικής ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Για τη συστηματική παρακολούθηση και την έγκαιρη υλοποίηση των στόχων των ομάδων εργασίας  καταρτίστηκαν 17 αναλυτικά σχέδια έργου (project plans), με τη συνδρομή της UNECE και ειδικών  εμπειρογνωμόνων, με τη συνεργασία και τη συνδρομή εξειδικευμένων στελεχών του δημόσιου και  ιδιωτικού τομέα. Με αυτό τον τρόπο η κάθε ομάδα εργασίας κινείται βάσει αναλυτικού
προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος στοχεύοντας στην επίτευξη των απαιτούμενων δράσεων από  τονΟδικό Χάρτη.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ:
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους επιτυχούς υλοποίησης και ταυτόχρονα στόχος της Εθνικής  Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού εμπορίου, είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση των  τελωνειακών διαδικασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη καταγράφονται σημαντικές πρόοδοι και μεταρρυθμίσεις που έχουν άμεσο  αντίκτυπο στο χρόνο διεκπεραίωσης, τον όγκο των απαιτούμενων εγγράφων και το κόστος  ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών.

Από τις 2/4/2012 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης  εξαγωγής, μέσω του ICISnet (Δ19Α 5012006/12.03.12 ΕΔΥΟ), ενώ η Τελωνειακή Διοίκηση στο πλαίσιο  του πιλοτικού προγράμματος για επιλεγμένα Τελωνεία του Πειραιά (Ε’ και ΣΤ’), καθώς και για το


Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, προχώρησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως:
• Ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής
• Άμεση ενημέρωση του εξαγωγέα για την αποδοχή ή μη της διασάφησης που υπέβαλλει
• Δυνατότητα προσκόμισης των εμπορευμάτων και σε άλλους χώρους που το τελωνείο εποπτεύει ή  εγκρίνει
• Δυνατότητα παραλαβής του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πλην του τελωνειακού αντιπροσώπου.
• Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας στα επιλεγμένα τελωνεία για την ενίσχυση τόσο των  εξαγωγών όσο και των εισαγωγών

Το αποτέλεσμα ήταν να καταγράφεται πλέον στα πιλοτικά Τελωνεία:
1. Άμεση δρομολόγηση των εμπορευμάτων χαμηλής επικινδυνότητας με χρόνους που δεν  υπερβαίνουν τα 30 λεπτά
2. Μείωση του ποσοστού των ελέγχων στα εμπορεύματα μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας σε  ευθυγράμμιση με τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (5%)

Πέρα όμως από τις πιλοτικές εφαρμογές, έχει καταστεί ήδη πραγματικότητα η απλοποίηση των
διαδικασιών και στα υπόλοιπα Τελωνεία της χώρας, καθώς πλέον:
• Είναι δυνατή η διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή  ένωση προσώπων πέραν των εκτελωνιστών (με την τροποποίηση του ν.718/77 περί  εκτελωνιστών με τον ν.4093/2012),
• Έχει καταργηθεί η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξαγωγέα στην εξουσιοδότηση  προς το νόμιμο αντιπρόσωπό του,
• Παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης  εξαγωγής εγγράφων σε αρχείο pdf,
• Και ισχύουν οι απλουστευμένες διαδικασιών εισαγωγών και εξαγωγών, με κοινά  εφαρμοζόμενα κριτήρια, όπως σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.5 NEWS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στο αμέσως προσεχές διάστημα επίκεινται νέες αλλαγές στο τελωνειακό περιβάλλον με την πλήρη  θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet με κυριότερες:
• Την ηλεκτρονική υποβολή και της διασάφησης εισαγωγής
• Τη δυνατότητα καταβολής των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων μέσω ηλεκτρονικής  εφαρμογής
• Την άμεση απελευθέρωση των διασαφήσεων χαμηλής επικινδυνότητας
• Τη δυνατότητα εκτύπωσης του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής από τον ίδιο τον Εξαγωγέα
• Τη σταδιακή εφαρμογή των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο πιλοτικό πρόγραμμα και στα  υπόλοιπα τελωνεία της Χώρας
Για περισσότερες πληροφορίες: http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο