Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αλλαγές στα εργασιακά των δημοσίων υπαλλήλων - Ρυθμίσεις σχετικά με τις άδειες

Οι αλλαγές στα εργασιακά των δημοσίων υπαλλήλων

Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των δημοσίων υπαλλήλων όπως αναφέρει το σχετικό σχέδιο νόμου:
Διακυβέρνησης με τίτλο “Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις”

Άδειες

1. Καταργείται η μηχανογραφική άδεια 6 ημερών το χρόνο που από το 1989 χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομούνται ετησίως, περίπου, 1,8 εκατομμύρια εργατοώρες στο δημόσιο τομέα.

2. Εξορθολογίζονται οι αναρρωτικές και οι εκπαιδευτικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές μειώνονται από 10 μέρες το χρόνο σε 8 με ιατρική γνωμάτευση, ενώ οι μέρες αναρρωτικής που χορηγούνται με απλή υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου μειώνονται από 4 σε 2 και όχι συνεχόμενες. Όσον αφορά στις άδειες εξετάσεων που χορηγούνται σε φοιτητές – δημοσίους υπαλλήλους, αυτές μειώνονται από 20 μέρες σε 10 ανά εκπαιδευτικό έτος, ενώ για κάθε μέρα εξετάσεων χορηγείται πλέον μια ημέρα αντί 2 που ισχύει σήμερα.

Τέλος, χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως 3 μέρες την εβδομάδα (αντί 3 και 4 ετών που ισχύει σήμερα) για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής στο εσωτερικό.

3. Όσον αφορά στις γονικές άδειες παρέχονται πρόσθετες διευκολύνσεις στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας 3 μηνών, με αποδοχές, για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, σε περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται.

Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Αποσαφηνίζεται η δικονομική προστασία υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας, καθώς γίνεται πλέον ξεκάθαρη η δυνατότητα του υπαλλήλου να ζητήσει αναστολή της αργίας με αίτησή του. Παράλληλα, επιταχύνεται και η σχετική διαδικασία. Η παρέμβαση αυτή έγινε μετά από αίτημα της ΑΔΕΔΥ.
2. Επιταχύνεται η πειθαρχική διαδικασία, καθώς και η έκδοση αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αφού πλέον προβλέπεται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των τακτικών μελών και του Γ’ Τμήματός του.

Η Σχετική Αιτιολογική έκθεση επί των άρθρων .

Καταργείται η «ειδική» άδεια για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή δικαιούνταν «ειδική» άδεια 6 ημέρες / χρόνο (1 ημέρα /δίμηνο). Πέραν του στρεβλού τρόπου χορήγησής της, η συγκεκριμένη άδεια, αποτελεί και μία αναχρονιστική πρόβλεψη του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα η οποία δεν συνάδει με το σύγχρονο προφίλ της Δημόσιας Διοίκησης όπου οι χρήστες υπολογιστή αποτελούν πλέον την συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων και δεν αποτελεί ουσιαστικά κίνητρο γνώσης και χρήσης υπολογιστών. Παράλληλα με την εν λόγω πρόβλεψη εξοικονομείται σημαντικός αριθμός ανθρωποωρών και ενισχύεται η παραγωγικότητα στο Δημόσιο Τομέα.

Με τα άρθρα 2 και 3 εξορθολογίζεται το καθεστώς των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών. Μέχρι σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνταν συνολικά 10 ημέρες βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας το χρόνο εκ των οποίων οι 4 μέρες (2+2) χορηγούνταν με απλή υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. Από ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει διαπιστωθεί συστηματική εξάντληση της βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας και εξόφθαλμη κατάχρηση ειδικά όσον αφορά τις 4 μέρες που δεν προϋποθέτουν ιατρική γνωμάτευση. Με την προτεινόμενη ρύθμιση το σύνολο της βραχυχρόνιας αναρρωτικής μειώνεται στις 8 ημέρες. Μόνο 2 από αυτές (1+1) μπορεί να χορηγούνται χωρίς ιατρική γνωμάτευση και οι υπόλοιπες 6 με ιατρική βεβαίωση. Παράλληλα ενισχύεται ο κατ’ οίκον έλεγχος των ασθενών υπαλλήλων που κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας, με επίσκεψη και εξέταση στο σπίτι του ασθενούς από ιατρό εργασίας τον οποίο υποχρεούται πλέον ρητά να αποστέλλει η υπηρεσία. Η μη διενέργεια κατ’ οίκον ελέγχου από τη Διοίκηση συγκαταλέγεται πλέον ρητά στα πειθαρχικά παραπτώματα του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. Επί του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου:

Με το άρθρο 4 και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της διοίκησης με δεδομένη τη δημοσιονομική κρίση που περιορίζει στο ελάχιστο τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα αλλά και ναεπιτευχθεί ο προγραμματισμός της αναδιοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη για το χρονικό διάστημα μέρι τις 31.12.2014 η χορήγηση τμηματικής άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης μέγιστης διάρκειας έως τριών εργάσιμων ημερών εβδομαδιαίως για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστήμια του εσωτερικού.

Με το άρθρο 5 εκλογικεύεται η άδεια εξετάσεων για φοιτητές/σπουδαστές δημοσίους υπαλλήλους. Η άδεια εξετάσεων δίδεται σε φοιτητές και σπουδαστές δημοσίους υπαλλήλους και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικά. Διαμορφώνεται σε συνολικά 10 εργάσιμες μέρες/έτος (από 20 που ίσχυε μέχρι σήμερα) ενώ για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια 1 ημέρας (αντί 2 που ίσχυε με το παλιό καθεστώς). Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εκλογίκευση του αριθμού ημερών της άδειας εξετάσεων και η αποφυγή κατάχρησης του συγκεκριμένου δικαιώματος. Επίσης σκοπός είναι να επιτυγχάνεται η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ αφενός της επιμόρφωσης του υπαλλήλου η
οποία είναι προφανώς επιθυμητή και αφετέρου της απρόσκοπτης άσκησης των επαγγελματικών του καθηκόντων και της παρουσίας στην υπηρεσία του.

Επί του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 προτείνεται η παροχή επιπλέον ενίσχυσης στους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, γονείς διδύμων ή πολυδύμων, ώστε αυτοί να διευκολυνθούν στην αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων (σε σχέση με τους λοιπούς γονείς) αναγκών για την ανατροφή των τέκνων τους.

ε τη ρύθμιση της παραγράφου 2 δίνεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται. Πρώτη φορά εισάγεται στη χώρα μας μια διάταξη τέτοιου περιεχομένου, η οποία εκτός από κοινοτική μας υποχρέωση (εναρμόνιση με Οδηγίες 2006/54 & 76/207 ΕΚ) αποτελεί και ένα μέσο αποκατάστασης του αισθήματος ισότητας και ισονομίας, καθώς πρόκειται για ένα αυτονόητο δικαίωμα του γονέα πατέρα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description achileas | Οκτωβρίου 3, 2013 12:32 μ.μ. | Reply
" δίδεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, σε περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται."

εντυπωσιακό.... Τι εξυπηρετεί όταν η σύζυγος δεν εργάζεται ?
Γιατί να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ιδιωτικούς Υπαλλήλους ?
image description 123 | Οκτωβρίου 3, 2013 12:57 μ.μ. | Reply
Διαβασε λιγο. Τα εχουν... (για να μαι πιο αριβης τα ειχαν γιατι τωρα δεν υπαρχει εργατικη νομοθεσια, υπαρχουν νεοι κανονες σκλαβοπαζαρου) Παντως τα ειχαν. Επειδη ακριβως πρωτοι τα ειχαν στο δημοσιο, επεκταθηκε μετα και στον ιδιωτικο. Με ελαφρως δυσμενεστερους ορους οφειλω να πω. Παντως υπηρχε. Απλως τωρα κανεις δεν τολμα να τα διεκδικησει. Εδω δεν διεκδικειται ουτε ο μισθος. Παντως και οι δημοσιοι ακολουθουν τωρα τον μεσαιωνα που επιβληθηκε στον ιδιωτικο
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο