Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

23% η ανεργία των νέων στην Ευρώπη - 63% στην Ελλάδα

Εργασιακή και κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ:

Η τριμηνιαία επιθεώρηση τονίζει τον εύθραυστο χαρακτήρα της οικονομικής ανάκαμψης και τις συνεχιζόμενες αποκλίσεις εντός της ΟΝΕ

Μπορεί να διαφαίνεται μια εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνεχίζονται οι αποκλίσεις μεταξύ των χωρών, ιδίως στο εσωτερικό της ευρωζώνης, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της τριμηνιαίας επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εργασιακή και την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ. Η επιθεώρηση επισημαίνει, επίσης, ότι η αγορά εργασίας και οι κοινωνικές συνθήκες παραμένουν κρίσιμα ζητήματα, ενώ η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη θα απαιτήσει περαιτέρω στρατηγικές επενδύσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η Επιτροπή αντιμετώπισε αυτές τις αποκλίσεις με τις εξής ενέργειες: τη δέσμη μέτρων για την απασχόληση που εξέδωσε τον Απρίλιο του 2012· τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, ώστε να δοθεί απάντηση στον κατακερματισμό των αγορών εργασίας, να προωθηθούν φορολογικές μεταρρυθμίσεις φιλικές για την απασχόληση, να εξασφαλιστούν αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και να προσαρμοστούν οι τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών· την «Εγγύηση για τους νέους»· και, τέλος, τις ομάδες δράσης που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επανεστιάσουν τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στην ανεργία των νέων και σε μέτρα για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, όπως τη μεταρρύθμιση του δικτύου αναζήτησης εργασίας EURES. Τα μέτρα αυτά θα συμπληρωθούν με την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), μέσω της καλύτερης παρακολούθησης και αξιολόγησης των δυνητικών εργασιακών και κοινωνικών ανισορροπιών, κάτι που αποτελεί αντικείμενο της ανακοίνωσης που θα εκδοθεί από την Επιτροπή στις 2 Οκτωβρίου.

Ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, δήλωσε ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναπαυθούμε: είναι υπερβολικά πολλά τα άτομα που υποφέρουν από τις φοβερές κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, και πρέπει να επιταχύνουμε τις κοινωνικές επενδύσεις και να υποστηρίξουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η βιώσιμη ανάκαμψη απαιτεί περαιτέρω πρόοδο ως προς τη μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως μεγαλύτερη προσοχή στα εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα και αποτελεσματικότερο συντονισμό των σχετικών πολιτικών. Πρέπει να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε σε πρώιμο στάδιο τις κυριότερες εργασιακές και κοινωνικές προκλήσεις και να ανταποκρινόμαστε εγκαίρως σ’ αυτές, αντί να επιτρέπουμε τη μεγέθυνση των αποκλίσεων στο εσωτερικό της Ευρώπης.»

Αν και υπάρχουν σημάδια μιας ισχνής ανάκαμψης, η τριμηνιαία επιθεώρηση τονίζει ότι η αγορά εργασίας και οι κοινωνικές συνθήκες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά προβλήματα:

• Τα ποσοστά της ανεργίας των νέων είναι πρωτοφανή – κατά μέσο όρο, στο 23% για το σύνολο της ΕΕ, φθάνοντας το 63% στην Ελλάδα.

• Η μακροχρόνια ανεργία έχει αυξηθεί στα περισσότερα κράτη μέλη, φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ για το σύνολο της ΕΕ. Η διαρθρωτική ανεργία και η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς την ποσότητα, αυξάνονται.

• Η καθαρή καταστροφή θέσεων εργασίας συνέπεσε με πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας – οι θέσεις μερικής απασχόλησης, ιδίως σε μη εθελοντική βάση, αυξάνονται, ακόμα κι αν ο αριθμός των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης μειώθηκε στην ΕΕ, αφού επωμίστηκαν το βάρος της συρρίκνωσης.

• Η φτώχεια έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2007. Το εισόδημα των νοικοκυριών φθίνει και το 24,2% του πληθυσμού της ΕΕ αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού. Τα παιδιά επηρεάζονται σημαντικά, αφού η ανεργία και τα νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο μέλος έχουν αυξηθεί, όπως και η φτώχεια στην εργασία.


Απαιτούνται περαιτέρω κοινωνικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις

Οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας –όπως οι επιδοτήσεις για την πρόσληψη προσωπικού, η μειωμένη φορολόγηση της χαμηλά αμειβόμενης εργασίας, η εξατομικευμένη υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και η κατάρτιση– έχουν καθοριστική σημασία σ’ αυτό το στάδιο της διαφαινόμενης ανάκαμψης, ώστε να συμβάλουν στην ένταξη των ατόμων στην απασχόληση και να αποτρέψουν τους μακροχρόνια ανέργους ή όσους ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες εύρεσης εργασίας. Όσο περισσότερα άτομα εργάζονται, τόσο περισσότερο συμμετέχουν στην επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και τόσο περισσότερα νοικοκυριά είναι σε θέση να δαπανούν χρήματα, καθιστώντας εφικτή τη συνεχή ανάκαμψη της οικονομικής παραγωγής.

Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για την εφαρμογή της «Εγγύησης για τη νεολαία», η οποία εγκρίθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ τον Απρίλιο του 2013 και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 27-28 Ιουνίου. Για πολλές χώρες, αυτό θα συνεπάγεται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, δημιουργία ισχυρών συμπράξεων μεταξύ των δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την απασχόληση και την εκπαίδευση, καθώς και μεγαλύτερες επενδύσεις σε προγράμματα κατάρτισης και μαθητείας. Τα κράτη μέλη αναμένεται να υποβάλουν το εθνικό τους σχέδιο για την εφαρμογή της εγγύησης για τη νεολαία τους προσεχείς μήνες.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τον εκσυγχρονισμό των εθνικών συστημάτων τους κοινωνικής προστασίας, ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων και να επιτύχουν τον μέγιστο αντίκτυπο σε επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Η Επιτροπή παρείχε κατευθυντήριες γραμμές για καλύτερες κοινωνικές επενδύσεις στη σχετική δέσμη μέτρων που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και στην οποία περιλαμβάνονταν ειδικές συστάσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του προβλήματος των αστέγων .

Οι αποκλίσεις στην Ευρωζώνη υπονομεύουν την ΟΝΕ

Η τελευταία τριμηνιαία επιθεώρηση επισημαίνει τις συνεχιζόμενες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών, ιδίως εντός της ευρωζώνης:

• Το 2012, τα επίπεδα ανεργίας στον Νότο και στην περιφέρεια της ευρωζώνης ανήλθαν, κατά μέσο όρο, στο 17,3% έναντι 7,1% στον Βορρά και στον πυρήνα της ευρωζώνης.

• Το μέσο ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ανήλθε στο 22,4% στον Νότο και στην περιφέρεια της ευρωζώνης έναντι 11,4% στον Βορρά και στον πυρήνα της ευρωζώνης.

• Η φτώχεια αυξήθηκε στα δύο τρίτα των κρατών μελών, αλλά όχι στο υπόλοιπο ένα τρίτο.


Οι κοινωνικές και οι οικονομικές αποκλίσεις αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την ΟΝΕ. Οι επιπτώσεις των χαμηλών εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων δεν γίνονται αισθητές μόνο στα κράτη μέλη που θίγονται άμεσα από αυτές, αλλά επεκτείνονται και σε χώρες με καλύτερες επιδόσεις, μέσω της μειωμένης συνολικής ζήτησης, της χαμηλότερης παραγωγικότητας και των υψηλότερων επιτοκίων λόγω της πολιτικής αστάθειας και της διαβρωμένης εμπιστοσύνης στο ευρώ και στην ΕΕ.

Μια εύρωστη ΟΝΕ με κοινωνική διάσταση χρειάζεται καλύτερο συντονισμό και αξιολόγηση των καίριων δυνητικών ανισορροπιών στο εργασιακό και το κοινωνικό επίπεδο των κρατών μελών. Αυτό θα μπορούσε να συνοδεύεται από εντονότερο συντονισμό της απασχολησιακής και της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε αυτές τις προκλήσεις, προς το συμφέρον της ΟΝΕ στο σύνολό της. Η σύσταση σχετικά με την Εγγύηση για τους Νέους και η συμφωνία για την υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας σχετικά με την απασχόληση των νέων με προϋπολογισμό 6 δισ. ευρώ είναι παραδείγματα τέτοιας συλλογικής δράσης που εστιάζεται στην επίλυση ενός σημαντικού εργασιακού και κοινωνικού προβλήματος που επηρεάζει δυσανάλογα ορισμένα τμήματα της ΟΝΕ.

Πρόκειται για θέματα που έχουν εξεταστεί στην ανακοίνωση σχετικά με την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 2 Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες

Τριμηνιαία επιθεώρηση για την εργασιακή και την κοινωνική κατάσταση

Δέσμη κοινωνικών επενδύσεων

Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων

Δέσμη μέτρων για την απασχόληση

Εργασιακή και κοινωνική ανάλυση

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description 123 | Οκτωβρίου 3, 2013 12:59 μ.μ. | Reply
Θα θελα να παρακαλεσω να μην αναφερετε πλεον τις συγκρισεις μεταξυ Ελλαδας και αλλων ευρωπαικων χωρων. Ακομα κιαν αυτες ειναι χωρες ευρωπαικου νοτου αλλες εκτος Ελλαδος... Εκεινες ειναι χωρες καθολικες ή διαμαρτυρομενες, που συμμετειχαν στην κατακτηση του κοσμου απο τους Ευρωπαιους απο τον 14ο αιωνα, και αρα λειτουργουν ακομη και τωρα μεσα στο πλαισιο των προνομιουχων. Η Ελλαδα απλα εξοντωνεται.
Εχει μετατραπει σε ενα απεραντο νεκροταφειο, στο οποιο οι "δανειστες " αποφασισαν να πανε πιο μακρια την βαλιτσα για να μην εχουν σε βαθος χρονου, φαινομενα π.χ. Αργεντινης. Μιλαμε για ανεργια??? Γιατι οι εργαζομενοι με 200 ή 400 ε δεν ειναι επι της ουσιας ανεργοι??? Μπορεις να πληρωσεις ενοικιο, εστω για μια υπογα, ή ΔΕΗ, ή εστω εισιτήρια λεφορειου με τέτοια λεφτα???
Οι γενοκτονιες σημερα δεν ειναι αναγκη να γινονται με τις εκτοπισεις και τα οπλα. Κοβεις το φαι. Και τελειωνεις. Δειτε την Αφρικη. Εξοντωση μιας ολοκληρης ηπειρου επι 2 αιωνες τωρα. Και διαμαρτυρομαστε γιατι θελουν να ζησουν οι εναπομειναντες, ερχομενοι στις προνομιουχες χωρες μας.
Μα και μας δεν μας κοβουν την προσβαση στις "προνομιουχες" χωρες??? Δεν θα παμε λαθρα??? Προχθες βγηκε το φασουλι. Γενοκτονια. Το θεμα ειναι τι κανουμε... Μας ελεγαν... αν πτωχευαμε θαταν το τελος. Γιατι τωρα τι ειναι??? Βιοχαλκο, Κοκα Κολα, Φαγε, Sprider και ων ουκ εστι αριθμος, κλεινουν, φευγουν, γινονται μπουχος....
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο