Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πότε θα σταματήσουν επιτέλους να νομοθετούν δια εγκυκλίων και ατομικών διοικητικών λύσεων;

Πότε θα σταματήσουν επιτέλους να νομοθετούν δια εγκυκλίων και ατομικών διοικητικών λύσεων;

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Φοροτεχνικός - Σύμβουλος επιχειρήσεων- Συγγραφέας

Στο υπ’ αριθμόν Δ12Α 1143404 ΕΞ 20.9.2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Επιχειρηματική αμοιβή και υπολογισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος», μεταξύ των άλλων στην παράγραφο 5 αυτού αναφέρονται και τα ακόλουθα:

«Με τη νομοθετική κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής δεν σημαίνει ότι εκλείπει η κατηγορία του εισοδήματος, από την οποία προκύπτει προκαταβολή φόρου. Εξάλλου, παραμένετε μέλος ομόρρυθμης εταιρείας η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί και από την οποία λάβατε επιχειρηματική αμοιβή για το οικονομικό έτος 2013, ενώ το επόμενο έτος (οικονομικό έτος 2014) αλλάζει μόνο ο τρόπος φορολόγησης των ομόρρυθμων εταιρειών. Συνεπώς, δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τον κωδικό 655 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1, καθόσον στην περίπτωση σας πρέπει να υπολογισθεί προκαταβολή φόρου επόμενου έτους. Τέλος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/1994), μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. η οποία και κρίνει τις προϋποθέσεις αυτές με βάση τα πραγματικά περιστατικά, στο πλαίσιο των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.».

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 είναι σαφέστατες και ορίζουν ότι σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα κατά ποσοστό 25% και πάνω, ο φορολογούμενος δικαιούται να ζητήσει με αίτηση του τη μείωση του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα Σεπτεμβρίου του οικονομικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά το ποσό του φόρου για τις δόσεις που δεν έγιναν ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης. Κατά την εκτίμηση της μείωσης του εισοδήματος από εμπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:
α) Το ποσό των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο, συγκρινόμενο με τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου διαχειριστικού έτους.
β) Το ποσοστό των δαπανών και εξόδων διαχείρισης επί των ακαθάριστων εσόδων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
γ) Οι ουσιώδεις μεταβολές που τυχόν επήλθαν στους παράγοντες διαμόρφωσης του μικτού κέρδους της επιχείρησης κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο σε σχέση με την προηγούμενη.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο πολύ πιθανολογείται μείωση του κέρδους της τρέχουσας χρήσης.

Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, παραμένει μέλος Ο.Ε. της οποίας όμως αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης για το οικονομικό έτος 2014 (διαχειριστική περίοδος 1.1/31.12.2013). Οι νέες διατάξεις του Ν. 2238/1994 για το εν λόγω οικονομικό έτος δεν προβλέπουν τη «λήψη» επιχειρηματικής αμοιβής επειδή αυτή καταργήθηκε, (Σχετικές οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 με τις οποίες επήλθαν οι μεταβολές στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 και η κατάργηση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 αντίστοιχα).

Η λεγόμενη επιχειρηματική αμοιβή ήταν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις του φυσικού προσώπου δικαιούχου αυτής, εισόδημα το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των φυσικών προσώπων. Από την 1.1.2013 το εισόδημα αυτό δεν υπάρχει διότι καταργήθηκε, δηλαδή σε απλά Ελληνικά, ο εταίρος (δικαιούχος επιχειρηματικής αμοιβής μέχρι και το οικονομικό έτος 2013) δεν θα αποκτήσει από τα κέρδη της Ο.Ε. της διαχείρισης 1.1/31.12.2013 (οικονομικό έτος 2014) επιχειρηματική αμοιβή. Για ποιο λόγο λοιπόν να λογισθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος για εισόδημα το οποίο με ρητή διάταξη νόμου παύει να υφίσταται την 1η Ιανουαρίου του 2013; Για ποιο λόγο λοιπόν να λογισθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο φυσικό πρόσωπο όταν το συνολικό εισόδημα της εταιρείας θα φορολογηθεί είτε με την κλίμακα όταν τηρούνται απλογραφικά βιβλία είτε με συντελεστή όταν τηρούνται διπλογραφικά βιβλία (πλέον στην περίπτωση των διπλογραφικών βιβλίων και τον φόρο των διανεμομένων), αλλά και στις δύο περιπτώσεις το εισόδημα που θα λάβει το φυσικό πρόσωπο θα είναι ελεύθερο περαιτέρω φόρου εισοδήματος γιατί θα έχει εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωσή του;

Επισημαίνεται επίσης ότι, αφενός οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 αναφέρουν μείωση του εισοδήματος και ΟΧΙ να εκλείπει η κατηγορία του εισοδήματος και αφετέρου ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις α’ έως και δ’, ήτοι όχι περιοριστικά.

Σε ότι αφορά την παράγραφο 4 του ανωτέρω εγγράφου που αναφέρει ότι «από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι για να μειωθεί η προκαταβολή φόρου κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φυσικού προσώπου, απαιτείται να μην υπάρχει το στοιχείο από το οποίο προκύπτει το εισόδημα. Από τη 1013842/211/ΑΟΟ12/ΠΟΛ.1030/8.2.1999 διαταγή μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του οικείου οικονομικού έτους, προκύπτει ότι προκειμένου να μειωθεί η προκαταβολή φόρου, θα πρέπει να παύσει οριστικά να υπάρχει από 1.1. του οικείου έτους το στοιχείο με βάση το οποίο προσδιορίζεται η προκαταβολή του φόρου, όπως π.χ. μεταβίβαση ακινήτου, διακοπή άσκησης επαγγέλματος.», επισημαίνεται ότι το εν λόγω εισόδημα έχει πάψει να υπάρχει από την 1.1.2013 συνεπώς σε επίπεδο φυσικού προσώπου δεν υπάρχει στοιχείο εισοδήματος το οποίο να φορολογείται στο όνομά του και βάσει αυτού να προσδιορίζεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

Με το υπ’ αριθμόν Δ12Α 1143404 ΕΞ 20.9.2013 έγγραφο το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί για μια ακόμα φορά να νομοθετήσει, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν, τις διατάξεις του απερχόμενου Κ.Φ.Ε. Λυπάμαι αλλά φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το όλο επιχείρημα της λεγόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης των νόμων 4172/2013 και 4174/2013, θα αποτύχει εφόσον οι διατάξεις δεν θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη αλλά σύμφωνα με τα έσοδα που έχουν προϋπολογισθεί να εισπραχθούν.

Κλείνοντας και σε ότι αφορά την περίπτωση της επιχειρηματικής αμοιβής, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό θα βεβαιωθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε εισόδημα φυσικού προσώπου το οποίο έχει πάψει να υπάρχει από την 1.1.2013, εισόδημα το οποίο αφού δεν υπάρχει δεν θα φορολογηθεί επ’ ονόματί του για να προκύψει φόρος σε αυτό, συνεπώς το Δημόσιο θα κληθεί να επιστρέψει, σε πολλές περιπτώσεις, το συνολικό ποσό της προκαταβολής μετά την εκκαθάριση της δήλωσης του οικονομικού έτους 2014. Τώρα το πότε θα επιστρέψει τα ποσά αυτά, δυστυχώς όλοι το γνωρίζουμε.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Drakos | Σεπτεμβρίου 24, 2013 1:30 π.μ. | Reply
Άπλα αλήτες!!!! Απλά!!!!
image description SARAKINOS | Σεπτεμβρίου 24, 2013 8:38 π.μ. | Reply
Επιτέλους! Κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια για τον εμπαιγμό που υφίσταται ο κλάδος μας και για την προχειρότητα με την οποία συντάσσονται οι νόμοι και οι κάθε λογής εγκύκλιοι...
image description istelios | Σεπτεμβρίου 24, 2013 8:15 π.μ. | Reply
Κάθε μέρα και μια εκπληξη.Μετά το γελοιο διαχωρισμό των κεντρων διασκέδασης απο τις "χασαποταβέρνες",τώρα το παραπάνω εγγραφο.Επιτέλους να μάθουμε ελληνικά και να εφαρμόζουμε Νόμους
image description agamemnon | Σεπτεμβρίου 24, 2013 8:54 π.μ. | Reply
Δεν συμφωνώ. Αν θέλαμε απαλλαγή της προκαταβολής για την επιχειρηματική αμοιβή, αντίστοιχα η επιχειρηματική αμοιβή θα έπρεπε να συνυπολογίζεται για την προκαταβολή της Ο.Ε. Οπότε η παραπάνω ερμηνεία απλουστεύει τη διαδικασία. Υπάρχουν άλλα πολύ πιο παράλογα για να ασχοληθούμε
image description dRf | Σεπτεμβρίου 24, 2013 8:23 π.μ. | Reply
Αγαπητέ, οι εγκύκλιοι εκδίδονται από τα τμήματα των οποίων οι διευθυντές ή οι τομεάρχες ή οι προιστάμενοι υπογράφουν συνήθως τα συγγράμματα που τις περιλαμβάνουν, ακόμη είναι εισηγητές σε σεμινάρια για την ερμηνεία (βάση των εγκυκλίων που οι ίδιοι έχουν εκδόσει) των νόμων που κάθε φορά ψηφίζονται. Τέλος υπάρχει και η κατηγορία των "φωτογραφικών" εγκυκλίων για την "εξυπηρέτηση" επιχειρήσεων στις οποίες οι ανωτέρω είναι "σύμβουλοι". Άρα, τι δεν καταλαβαίνεις;;;;;;;;
image description NANDRO79 | Σεπτεμβρίου 24, 2013 10:39 π.μ. | Reply
συγνωμη γιατι το εχουμε χασει τελειως. ΟΕ με κερδη 20000 ευρω θα φορολογηθει με 26% φορο επι ολων των κερδων και θα πληρωσει και 55% προκαταβολη. και θα πρεπει οι εταιροι της ΟΕ να πληρωσουν παλι προκαταβολη μεσω του Ε1 τους για το ποσο που τους αναλογει? θα τρελαθουμε τελειως?
image description SARAKINOS | Σεπτεμβρίου 24, 2013 10:57 π.μ. | Reply
Με πρόλαβες, ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω και που έχει δίκαιο ο συντάκτης του άρθρου. Διπλή προκαταβολή για το εισόδημα του νομικού προσώπου, που θα πληρώσει οπωσδήποτε, αλλά και για το φυσικό πρόσωπο που δεν θα έχει πλέον επιχειρηματική αμοιβή; Αλλά όταν οι εγκύκλιοι δεν συντάσσονται από καλά καταρτισμένα, νομικά και φοροτεχνικά, πρόσωπα τι περιμένεις;
image description agamemnon | Σεπτεμβρίου 24, 2013 12:44 μ.μ. | Reply
"Διαγώνια" το διάβασα, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι αναφέρεται μόνο στο οικονομικό 2013 όπου η Ο.Ε. πλήρωσε προκαταβολή μόνο στον φόρο που της αναλογούσε και οι ομόρρυθμοι την προκαταβολή που αναλογεί στην επιχειρηματική αμοιβή που είχαν το 2012 αν και δεν θα την έχουν το 2013. Διαφορετικά η προκαταβολή της Ο.Ε. του οικ. 2013 θα έπρεπε να συνυπολογίζει και την επιχειρηματική αμοιβή. "Να είμαστε και λογικοί μην είμαστε και πλεονέκτες" που έλεγε κι ο Χατζηχρήστος
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο