Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2012


Απόσπασμα από το ολοκληρωμένο άρθρο "Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών προμηθευτών Ημερολογιακού έτους 2012" που είναι διαθέσιμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Υπόχρεοι σε υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών.


- Οι επιτηδευματίες (παρ 3 και 4 του άρθρου 2 του ΚΒΣ)
- Το Δημόσιο, κάθε άλλο νομικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας κλπ. (παρ 3 και 4 του άρθρου 2 του ΚΒΣ)
- Οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
- Οι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου μεριδολογίου γιατρών.
- Οι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης.
- Οι υπόχρεοι σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου

(άρθρο 20 Παρ 1 ΚΒΣ)


Δεν υποχρεούνται στην υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών.
 

-Οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή επιτηδευματίες και πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ΚΒΣ ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ΚΒΣ που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,


-Οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ΚΒΣ  για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,

-οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ΚΒΣ αυτού για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας.
 

Τρόπος Υποβολής Υποβολή μέσω διαδικτύου (internet)

Οι συγκεντρωτικές Καταστάσεις υποβάλλονται  αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet).ΠΟΛ.1114/18.8.2005
Στις περιπτώσεις που έχει γίνει διακοπή επιτηδεύματος και δεν υπάρχει ενεργός κωδικός στο Taxisnet οι συγκεντρωτικές καταστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην ΔΟΥ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων (δισκέτα).

Υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων σε περίπτωση διακοπής εργασιών.
Η υποβολή γίνεται κανονικά στις ημερομηνίες που προβλέπονται και για τους λοιπούς υπόχρεους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ .
 

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας .
Σε αυτή την περίπτωση οι καταστάσεις υποβάλλονται με την τελευταία επωνυμία που έχει ο επιτηδευματίας


Μη υποβολή μηδενικών συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1300/14.11.1997, όσοι δεν είχαν συναλλαγές από αυτές που περιλαμβάνονταν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (π.χ. ύπαρξη μόνο δαπανών για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) δεν υπέβαλλαν μηδενικές καταστάσεις. (ΠΟΛ.1010/26.1.2005)

Στοιχεία αντισυμβαλλομένων που αναγράφονται στι συγκεντρωτικές καταστάσεις

Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου, το επάγγελμα και την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και τον Α.Φ.Μ. αυτού .(Παρ. 3 άρθρου 20 ΚΒΣ)

(Σημ. Για το 2014 που θα υποβληθούν οι καταστάσεις του ημερολογιακού έτους 2013 σύμφωνα με τον νέο ΚΦΑΣ απλοποιείται το περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων  με την κατάργηση της υποχρέωση αναγραφής του επαγγέλματος, της διεύθυνσης και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. των αντισυμβαλλομένων.)
 

Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης χρήσης.
Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται με βάση το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ και όχι το διαχειριστικό έτος.
Π.χ (Σε περίπτωση χρήσης 01/06/11 έως 31/12/12) θα γίνουν δύο καταστάσεις.
Η πρώτη η οποία θα έπρεπε να είχε υποβληθεί το έτος 2012 και θα αφορούσε περίοδο από 01/06/11 - 31/12/11 , και η δεύτερη που θα υποβληθεί το 2013 και θα αφορά περίοδο από 01/01/12 - 31/12/12.Χρόνος υποβολής για το ημερολογιακό έτος 2012

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΒΣ (που ισχύει για τα το έτος 2012 ) ,αλλά και το άρθρο 10 του ΚΦΑΣ για (που ισχύει για το έτος 2013 και μετά) η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται μέχρι την 25η Ιουνίου.
 

Για το ημερολογιακό έτος 2012 σύμφωνα με την ΠΟΛ.1147/20.6.2013 η υποβολή γίνεται

– Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2,3.

– Μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4,5,6.

– Μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8,9.

– Μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.Σχετικά με την αξία των συναλλαγών η οποία αναγράφεται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις

Για τα ημερολογιακά έτη 2005-2006-2007 και εφεξής με την ΠΟΛ.1056/5.4.2006 ορίζεται ότι στις καταστάσεις αυτές, αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ακόμη και στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α. δεν εκπίπτεται από τον αγοραστή και εμπεριέχονται στην αξία οι λοιπές φορολογικές ή μη επιβαρύνσεις.


Συναλλαγές που δεν καταχωρούνται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1163/30.6.1994

 • Δεν συμπεριλαμβάνονται οι λιανικές πωλήσεις ακόμη και εάν εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώτη. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τέτοιο τιμολόγιο, για λόγους συμφωνίας, μπορεί να αναγράφεται στο τέλος της συγκεντρωτικής κατάστασης, όχι όμως με τις συναλλαγές του Δημοσίου και των λοιπών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • το ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ),
 • νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημοσίου χαρακτήρα φορείς),
 • τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ),
 • ταχυδρομικά τέλη (ΕΛ.ΤΑ.),
 • φορτωτικές Ο.Σ.Ε.,
 • αποδείξεις ΚΤΕΛ,
 • συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά - επαγγελματικές οργανώσεις,
 • κοινόχρηστες δαπάνες,
 • ενοίκια ακινήτων,
 • πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων,
 • διόδια,
 • έξοδα κίνησης προσωπικού και εισιτήρια μεταφορικών μέσων.
 • Επίσης, δεν θα υποβάλλονται στοιχεία για τα τιμολόγια αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους σε έκδοση στοιχείων (π.χ. Δημόσιοι Υπάλληλοι) καθώς και τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο ή εξέδωσαν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο.
 • H συνολική αξία των τόκων καταθέσεων που χορηγούν οι τράπεζες, καθώς και η συνολική αξία των τόκων και των προμηθειών που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές ή από άλλους επιτηδευματίες
 • Η συνολική αξία των τόκων και προμηθειών που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
 • Η συνολική αξία των αποδείξεων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων (δηλαδή η συνολική αξία του εσόδου ή της δαπάνης των λιανικών ή των χονδρικών αυτών συναλλαγών κατά περίπτωση στα αντίστοιχα πεδία
 • Οι συναλλαγές, για τις οποίες η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. (νόμος 3842/2010  άρθρο 19 παράγραφο 25)(ΠΟΛ.1097/2.5.2011)
 • Λογαριασμοί διοδίων1051647/337/0015/23.10.2007


Σημ. Τα ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις διότι από τις διατάξεις δεν προβλέπεται η εξαίρεσή τους. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2013 (υποβολή 2014 ) σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ΚΦΑΣ


Αξία Πωλήσεων προς το δημόσιο
Οι συναλλαγές προς το δημόσιο για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία, καταχωρούνται αναλυτικά ανά συναλλασσόμενο πρόσωπο με τον Α.Φ.Μ. αυτού με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τις λοιπές συναλλαγές και όχι συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων.(ΠΟΛ.1056/2.4.2006)Πρόστιμα

Επισημαίνεται ότι για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή καθώς και για την ανακριβή υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και της περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΒΑΣ. ΥΠ

Σ.Β

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΒΣ

Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβής καταχώρηση αξίας για παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω από 14.673 € μετά το τέλος του έτους.

1

3

Α:300x3=900 €

Β:600x3=1.800 €

Γ:900x3=2.700 €

Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι 14.673 €, μη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής με μεγέθη μέχρι 14.673 €.

1

1

Α: 300 €

Β: 600 €

Γ: 900 €

 

Συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) είναι ο αριθμός που κλιμακώνεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και εφαρμόζεται στην αντίστοιχη βάση υπολογισμού ώστε το συνολικό πρόστιμο που επιβάλλεται κατά περίπτωση να προκύπτει από το γινόμενο της ΒΑΣ.ΥΠ.Χ το Σ.Β. Εάν έχουμε π.χ. Β’ κατηγορία βιβλίων και ΒΑΣ.ΥΠ.1 με Σ.Β.=1 τότε το πρόστιμο είναι ΒΑΣ.ΥΠ.1 586ΧΣ.Β. 1=586 ευρώ και εάν ο Σ.Β.=3 τότε το πρόστιμο είναι ΒΑΣ.ΥΠ.1 586 ΧΣ.Β.3=1758 ευρώ.

Αν η εκπρόθεσμη υποβολή γίνει από τη λήξη των καταληκτικών προθεσμιών που έχουν ορισθεί ανάλογα με τον ΑΦΜ του υποχρέου μέχρι την 31/12 του έτους που έληξε η εμπρόθεσμη υποβολή τους (οικείο έτος)  ο Σ.Β. που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση είναι το ένα (Σ.Β.=1) χωρίς να εξετάζεται (δεν ενδιαφέρει)το ύψος (μέγεθος) των αξιών των συγκεντρωτικών καταστάσεων ή το ύψος (μέγεθος) των αξιών των παραλείψεων ή των ανακριβειών, ανα κατάσταση ή μη.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, η ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων υπάρχει περίπτωση να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση «παράτασής» της.
Εάν υπάρξει τέτοια περίπτωση τότε το τέλος του «οικείου έτους» υποβολής θεωρείται το τέλος (η 31/12) του έτους μέσα στο οποίο έληξε η «παράταση» (Σχετ. έγγραφο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 1097794/795/0015πε/24-1-2007).
 

Αν η εκπρόθεσμη υποβολή γίνει μετά την 31/12 του έτους μέσα στο οποίο έληξε η εμπρόθεσμη υποβολή τους (οικείο έτος).
Ο Σ.Β. που εφαρμόζεται είναι το ένα (Σ.Β.=1) εφόσον η συνολική αξία ανά κατάσταση (όχι αθροιστικά και στις δύο) ή η συνολική αξία των παραλείψεων ή ανακριβειών ανά κατάσταση είναι μέχρι και 14.673 ευρώ.
Εφόσον στις ως άνω δύο (2) περιπτώσεις (δηλαδή της συνολικής αξίας ή της συνολικής αξίας των παραλείψεων ή ανακριβειών) η αξία είναι πάνω από 14.673 ευρώ ανά κατάσταση (όχι αθροιστικά και στις δύο) τότε ο Σ.Β. που εφαρμόζεται είναι το τρία (Σ.Β.=3).
 

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Στην περίπτωση της μη υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών ο Σ.Β. που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατ’ αρχήν είναι το τρία (Σ.Β.=3).
Σε περίπτωση όμως που κοινοποιηθεί Απόφαση Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) με την οποία έχει καταλογισθεί παράβαση για μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (και επομένως με Σ.Β.=3) και ο υπόχρεος προσέλθει και υποβάλει εκπρόθεσμα τις καταστάσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εξώδικης επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής  και εφόσον η συνολική αξία ανά κατάσταση (όχι αθροιστικά και στις δύο) είναι μέχρι και 14.673 ευρώ τότε επαναπροσδιορίζεται το πρόστιμο που είχε επιβληθεί αρχικά με Σ.Β.=3 και με το νέο προσδιορισμό του προστίμου (επαναπροσδιορισμό) εφαρμόζεται συντελεστής βαρύτητας ίσος με τη μονάδα (Σ.Β.=1).

Σημείωση.  Για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 , ενώ για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (περίπτωση η' της παραγράφου 1, περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 και παράγραφος 3).Συγκεντρωτικές καταστάσεις Δικηγόρων (ΠΟΛ.1208/29.12.2010 )

Για το ημερολογιακό έτος 2011 και εφεξής, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., ως αξία της συναλλαγής, αναγράφεται από τους αντισυμβαλλόμενους (δικηγόρους - πελάτες/ επιτηδευματίες) η συνολική αξία της αμοιβής (συνολική αμοιβή στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.).

Συγκεντρωτικές καταστάσεις Συμβολαιογράφων (ΠΟΛ.1137/15.11.2007 )

Στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) από τους συμβολαιογράφους ή στα συμβόλαια, όταν δεν εκδίδονται Α.Π.Υ. βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ., αναγράφονται διακεκριμένα τα συνολικά συμβολαιογραφικά δικαιώματα που εισπράττουν, τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ. και το «καθαρό» ποσό που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ των πιο πάνω ταμείων, το οποίο αποτελεί και την αμοιβή του συμβολαιογράφου.
Στο τηρούμενο από τους συμβολαιογράφους βιβλίο εσόδων - εξόδων και ειδικότερα στο σκέλος των εσόδων, καταχωρείται μόνο το κατά τα παραπάνω «καθαρό» ποσό, όπως αυτό αναγράφεται στις εκδιδόμενες Α.Π.Υ. ή στα συμβόλαια που καταρτίζονται.
Στα τηρούμενα από τον πελάτη - επιτηδευματία βιβλία καταχωρείται ως δαπάνη το συνολικό ποσό που καταβάλλει ο επιτηδευματίας όπως αναγράφεται στις Α.Π.Υ. ή στα συμβόλαια που καταρτίζονται («καθαρό» ποσό και δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ.).
Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι συμβολαιογράφοι και προμηθευτών που υποβάλλουν οι υπόχρεοι πελάτες τους κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. καταχωρείται ως έσοδο και δαπάνη αντιστοίχως το πιο πάνω «καθαρό» ποσό.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ασφαλιστικών συμβούλων (ΠΟΛ.1080/10.6.2009)

Για τις χορηγούμενες αμοιβές σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτούς κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εκδίδονται το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, θεωρημένες εκκαθαρίσεις από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές αυτές.

Στην περίπτωση αυτή παρέλκει η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους δικαιούχους ασφαλιστικούς συμβούλους ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων για τις αμοιβές που λαμβάνουν.

Στις ως άνω εκκαθαρίσεις αναγράφονται πέραν των οριζομένων με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου των αμοιβών και το συνολικό ποσό των αμοιβών αυτών.

Τα παραπάνω ποσά των εν λόγω αμοιβών δεν συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος τους, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που θα υποβληθούν από το έτος 2010 και εφεξής για τις συναλλαγές από 1.1.2009 και εφεξής. Οι πελάτες- επιτηδευματίες των ανωτέρω προσώπων (εκδότες των εκκαθαρίσεων) θέτουν στις σχετικές καταχωρήσεις των συγκεντρωτικών καταστάσεων «προμηθευτών» τον κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος).


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description trapezokomos | Σεπτεμβρίου 23, 2013 9:29 π.μ. | Reply
ολα τα΄χε η μαριωρή οι συγκεντρωτικές της έλειπαν.άντε δώστε καμιά παράταση σε αυτές γιατί δεν μας βλέπω καλά.ζόμπι έχουμε γίνει από τη δουλειά...
image description ΛΟΓΙΣΤΗΣ | Σεπτεμβρίου 23, 2013 6:49 μ.μ. | Reply
Όπως είναι γραμμένο το άρθρο δεν ξεκαθαρίζει οτι τα τιμολόγια αγοράς που εκδίδουμε στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν καταχωρούνται. Επίσης τους έχει στους υπόχρεους ενώ είναι μη υπόχρεοι (με κωδικό 1) με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδουν ύστερα απο ειδική άδεια.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο