Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Η πρώτη απόφαση για τις απολύσεις στο Υπουργείο Οικονομικών είναι γεγονός

Ανακοίνωση Συνδικαλιστικού συλλόγου Εφοριακών (ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ )

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η πρώτη απόφαση για τις απολύσεις στο Υπουργείο Οικονομικών είναι γεγονός. 501 καθαρίστριες από Εφορίες, 38 από Τελωνεία, 35 από το Γενικό Χημείο και 21 από άλλες υπηρεσίες είναι τα πρώτα θύματα στην μνημονιακή βαρβαρότητα, για να διευκολυνθούν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που θα αναλάβουν τον καθαρισμό των εφοριών.

Δείτε την απόφαση:

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013
Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1139968 ΕΞ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' & Β'
Ταχ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ.Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3222386
Fax: 210-3230829
β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ1)
ΤΜΗΜΑ Γ'
2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (Δ3)
3) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ. (Δ3α)
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.Λ.Κ. (Δ4)

ΘΕΜΑ: Κατάργηση πεντακοσίων ενενήντα πέντε (595) οργανικών και προσωρινών θέσεων προσωπικού (κενών και καλυμμένων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μερικής απασχόλησης, κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α' 167 "Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις".
β) Της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016".
γ) Των άρθρων 134 και 136 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 & 165), καθώς και του π.δ. 551/1988 (Α' 259)
δ) Των άρθρων 10 έως 13 του ν. 2266/1994 (Α' 218) "'Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, Άλλες ρυθμίσεις".
ε) Του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (Α' 48) "Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Γ.Α.."
στ) Του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α' 34) "Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα".
ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".

2.−α) Τις αριθ. πράξεις του Υπουργού Οικονομικών 1078329/3359/0001/18.7.1996 (Γ΄150), 1114120/4932/0001/23.10.1996 (Γ΄238), 1133713/5795/0001/16.12.1997 (Γ΄7) και 1027763/1170/0001/5.3.1997 (Γ΄79), με τις οποίες συστάθηκαν προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών, καθώς και την αριθ. 2014791/1949/0004/28.2.1997 (Γ΄62) πράξη του ίδιου, με την οποία συστάθηκαν τέσσερις (4) προσωρινές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Δημοσιονομικού.

β) Την αριθ. 1057501/3425/0001Γ/10.6.2005 (Β΄823) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία συστάθηκαν οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, ως εξής:

i) πεντακόσιες πενήντα οκτώ (558) θέσεις, στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών,
ii) τριάντα εννέα (39) θέσεις, στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Τελωνείων και
iii) τριάντα οκτώ (38) θέσεις, στην ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Γ.Χ.Κ.

γ) Την αριθ. 1029571/1299/0001Γ/15.3.2007 (Β΄610) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία συστάθηκε μία (1) οργανική θέση προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, στην ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών Τελωνείων.

3.α) Την αριθ. Δ6Α 1045444 ΕΞ 2012/19.3.2012 (Β΄809) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καταργήθηκαν, μεταξύ άλλων, κενές οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, ως εξής:

i) πενήντα επτά (57) θέσεις της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών και

ii) δύο (2) θέσεις της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Τελωνείων.

β) Την αριθ. 30/0002/208/30.12.2011 (Β΄124/3.2.2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία καταργήθηκαν τρεις (3) κενές οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Γ.Χ.Κ.

4.α) Το αριθ. 2/79469/0004/28−8−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Γ.Λ.Κ της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

β) Τα από 28 και 29/8/2013 φαξ της Διεύθυνσης Διοικητικού.

γ) Τα από 31/7/2013 και 1/8/2013 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης Γ.Χ.Κ της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

δ) Το από 31/7/2013 σημείωμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

5. Την από 26.8.2013 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.- Την κατάργηση όλων των οργανικών και προσωρινών θέσεων προσωπικού (κενών και καλυμμένων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης του Υπουργείου Οικονομικών, συνολικά πεντακοσίων ενενήντα πέντε (595) θέσεων, των κατωτέρω ειδικοτήτων, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως:

α) πεντακοσίων μίας (501) οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών,

β) τριάντα οκτώ (38) οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Τελωνείων,

γ) τριάντα πέντε (35) οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Γ.Χ.Κ.,

δ) δεκαοκτώ (18) προσωρινών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών,

ε) τριών (3) προσωρινών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Δημοσιονομικού.

2.- Από τις ανωτέρω θέσεις δεν καταργούνται οι θέσεις του προσωπικού, που εμπίπτει στις εξαιρέσεις της υποπαραγράφου Δ της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description lefkost | Σεπτεμβρίου 17, 2013 8:28 π.μ. | Reply
αντε να δω ποιος θα καθαρίζει τωρα...
image description PantelisCh | Σεπτεμβρίου 17, 2013 10:16 π.μ. | Reply
Ιδιώτες...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο