Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τα νέα πρόστιμα για την έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων

Δόθηκε στην δημοσιότητα η ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον ΚΦΔ για την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων εφαρμόζονται, ανάλογα με το χρόνο διάπραξής τους, οι ακόλουθες διατάξεις:

α) Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 , για πράξεις που διαπράττονται μέχρι και 25.7.2013 ή, κατ' εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ..
(Περίληψη της Παρ. 10 ν. 2523 : Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων ή στην έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο)

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ., για πράξεις που διαπράττονται από 26.7.2013.
(Παρ 2 άρθρου 55 ΚΦΔ: Οταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής,)

Για τις λοιπές παραβάσεις, πλην των προαναφερομένων, που αφορούν την έκδοση φορολογικών στοιχείων και την τήρηση φορολογικών βιβλίων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις νόμων:

α) Για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (πλην της παραγράφου 10, που όπως προαναφέρθηκε καταργείται από τη δημοσίευση του Κ.Φ.Δ.).

β) Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (περίπτωση η' της παραγράφου 1, περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 και παράγραφος 3).

Επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων για πράξεις που διαπράττονται από 26.7.2013 και εφεξής.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. καθορίζονται οι παραβάσεις και τα πρόστιμα που αφορούν τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής και την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων. Παράλληλα, υπάρχει λεπτομερής παρουσίαση παραβάσεων και προστίμων στις περιπτώσεις έκδοσης ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων με διαβαθμίσεις ως προς το ύψος των προστίμων και διαφοροποιήσεις για το πρόσωπο του εκδότη και του λήπτη.

Ενδεικτικά, όσον αφορά τα πρόστιμα για παραβάσεις ΚΦΑΣ – ΚΒΣ κοινοποιούνται οι παρακάτω πίνακες:

Συνοπτικός πίνακας επιβολής προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων για παραβάσεις που διαπράττονται από 26.7.2013

Από 26.7.2013 μέχρι 31.12.2013Από 1.1.2014 και εφεξής
Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου αποκρυβείσας αξίας > 5.000 €40% (της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε) (ελάχιστο ύψος προστίμου 2.500 €)
Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου αποκρυβείσας αξίας < 5.000 €αυτοτελείς παραβάσεις άρθ. 5§8α'&γ', ν.2523/1997εφαρμογή του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.
Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων

ως προς την αξία ή, όταν έχει σφραγιστεί ή θεωρηθεί με μη νόμιμο τρόπο100% (της αξίας του στοιχείου)
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση100% (της αξίας του στοιχείου)εφαρμογή του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.
Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς την αξία)50% (1) ή 25% (2)
Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς το πρόσωπο)
όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή πίστη50% (της αξίας του στοιχείου)
όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη100% (της αξίας του στοιχείου)
Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς την αξία)
με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους50% (1) ή 25% (2)
σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους15% (της αξίας του στοιχείου)
Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς το πρόσωπο)
• όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή πίστη

- με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους25% (της αξίας του στοιχείου)
-σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους15% (της αξίας του στοιχείου)
• όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη0%
Εικονικά φορολογικά στοιχεία
ως προς την αναγραφείσα συναλλαγή500 € ανά στοιχείο (ανώτατο ύψος 50.000 € ανά φορολογικό έτος)

 

Λοιπές παραβάσεις (πλην των προαναφερομένων)εφαρμογή του άρθρου 5 (πλην §10) του ν. 2523/1997εφαρμογή του άρθρου 54 του νέου νόμου
1. της αξίας του στοιχείου ή για το μέρος της εικονικής αξίας
2. της αξίας του στοιχείου, όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίαςΣυνοπτικός πίνακας περιορισμού (συμβιβασμού) και καταβολής προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ) ΠΡΟΣΤΙΜΩΝΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
έως 31.05.2010

 

ν. 2523/1997άρθρο 5§10περιορισμός στο 1/3 (πρακτικό διοικητικής επίλυσης)> 1,200€ : 30% 1 70% 2
ν. 4174/2013άρθρο 55§2 (περ. α', β' & γ') & άρθρο 66δεν περιορίζονται (πρακτικό αποδοχής)εκκρεμείς υποθέσεις στις Δ.Ο.Υ. απόφαση Γενικού Γραμματέα εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια ν. 2238/1994, άρθρο 74
από 01.06.2010 έως 25.07.2013

 

ν. 2523/1997άρθρο 5§10
ή
περιορισμός στο 1/2 (πρακτικό διοικητικής επίλυσης)> 1,200€ : 30% 1 70% 2
ν. 4174/2013άρθρο 55§2 (περ. α', β' & γ') & άρθρο 66δεν περιορίζονται

(πρακτικό αποδοχής)
εκκρεμείς υποθέσεις στις Δ.Ο.Υ. απόφαση Γενικού Γραμματέα

εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια ν. 2238/1994, άρθρο 74
από 26.07.2013 έως 31.12.2013ν. 4174/2013άρθρο 55§2 (περ. α', β' & γ')δεν περιορίζονταιν. 2238/1994, άρθρο 74
από 01.01.2014ν. 4174/2013άρθρο 55§2 (περ. α', β' & γ')δεν περιορίζονταιΕφάπαξ καταβολή έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής
1. Κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών
2. Βεβαίωση και εφ' άπαξ καταβολή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του επόμενου μήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο δικαστικός συμβιβασμός

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description PAPAKI1976 | Σεπτεμβρίου 11, 2013 3:00 μ.μ. | Reply
Μην αγχώνεστε σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν εταιρείες για να εκδώσουν τιμολόγια
και ο νόμος αυτός θα είναι άχρηστος!!!!!!!!!!!!!!!!!!
image description Drakos | Σεπτεμβρίου 11, 2013 4:01 μ.μ. | Reply
'''Εννιά έχει ο μήνας??? '' 11 έχουμε σήμερα παιδιά, να την βγάζατε και νωρίτερα να ξέραμε τι έχουμε να κάνουμε καλά θα ήταν! Ως προς τους συμβιβασμούς και την ερμηνεία τους...............θα το κρίνουν τα δικαστήρια μάλλον!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο