Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ποιά πρόστιμα προβλέπονται και για ποιές παραβάσεις σχετικά με το σύστημα εισροών - εκροών στα πρατήρια

Την πλήρη Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων για το σύστημα Εισροών - Εκροών στα πρατήρια κατέγραψε το ΥπΑν και το ΥπΜεταφ. με την εγκύκλιο Κ.Υ.Α. αριθ. Φ2-1871/22.8.2013

Αναλυτικά:

Σε περίπτωση μη εγκατάστασης του συστήματος σύμφωνα με τους όρους των κείμενων διατάξεων, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του πρατηρίου, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή του εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Εάν εκμεταλλευτής κατά του οποίου έχει επιβληθεί αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου λόγω μη εγκατάστασης και αποπεράτωσης του συστήματος εισροών εκροών, εντοπιστεί να το λειτουργεί, του αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου που να περιλαμβάνει τον εν λόγω σύστημα.

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο επί του πρατηρίου διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία της ταυτότητας ή ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας της κάθε δεξαμενής που βρίσκεται επικολλημένος σε αυτήν με ευθύνη του εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεξαμενών ή στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή στο φάκελο εγκατάστασης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του άρθρου 5, παραγράφων 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του ογκομετρικού πίνακα της κάθε δεξαμενής, που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεξαμενών ή στα εγκεκριμένα στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή στο φάκελο εγκατάστασης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, ή ότι χρησιμοποιείται ένας κωδικοποιημένος αρ. ταυτότητας από μια δεξαμενή σε κάποια άλλη, κατά παράβαση του άρθρου 5, παραγράφων 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου, έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών εκροών και δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ. 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) και αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου για ένα έτος. Στους καθ' υποτροπή παραβάτες πέραν του διοικητικού προστίμου, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.

Οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις των παρ. 1 έως και 7 του Άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (1980 Β') όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-2022/14.11.2012 (3017 Β), πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και να προστατεύεται το σύστημα από πιθανή αλλοίωση κρίσιμων μετρολογικών και λογιστικών δεδομένων.

Ο εγκαταστάτης για οποιαδήποτε πλημμέλεια στην πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου, πέρα των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων τιμωρείται σωρευτικά με διοικητικό πρόστιμο ως ακολούθως:

Παράβαση διατάξεων άρθρου 6

Διοικητικό Πρόστιμο (Ευρώ)

§1. πλημμελής προσδιορισμός και τεκμη­ρίωση των τρόπων προστασίας του συ­στήματος ή της εφαρμογής αυτών κατά την εγκατάσταση.

5.000/ εκτροπή

 

§2. Σφράγιση με σφραγίδα άλλη από την κατατεθειμένη στην Αρμόδια Αρχή.

2.500/ σφραγίδα

§3i. Πλημμελής λήψη μέτρων για τον έλεγ­χο και ταυτοποίηση του λογισμικού (αρ. Έκδοσης, σειριακός αριθμός άδειας χρή­σης, checksum, CRC64).

5.000

§3ii. Πλημμελής λήψη μέτρων προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων του συστήμα­τος (δεδομένα ογκομέτρησης δεξαμενής, δεδομένα αναγωγής της θερμοκρασίας, δεδομένα πυκνότητας των ειδών των καυ­σίμων κ.λπ.).

5.000

§4. Πλημμελής προστασία των δεδομένων πινάκων αναγωγής στους 15oC καθώς και του λογισμικού αναγωγής .

5.000

§5. Πλημμελής καταγραφή στα αρχεία/ βάση δεδομένων του συστήματος των αλλαγών στο λογισμικό του συστήματος.

5.000

§6. Πλημμελής διατήρηση αναλυτικού ημε­ρολογίου αναβαθμίσεων του λογισμικού ή αναβάθμιση μη δηλωθείσα.

5.000

§7. Παραποίηση των δεδομένων των δύο προηγούμενων υποπαραγράφων 5 και 6, και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη σήμανσή τους από φορολογικό μηχανισμό και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη αποστολή τους.

25.000

§8. Μη γνωστοποίηση νέων ή ψευδής δή­λωση νέων εκδόσεων λογισμικού στην αρμόδια αρχή.

25.000

§9. Ψευδής Δήλωση ότι το λογισμικό πλη­ροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

25.000


Για μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση, τροποποίηση ή αλλοίωση, οποιασδήποτε μορφής, σε μέρη (υλικά, κατασκευαστικά, μεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων, διεπαφών, λογισμικού, κλπ.) ή αλλοίωση των παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που φυλάσσονται στον χώρο του πρατηρίου ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., από τον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, πέρα των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο 150.000€ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Όσοι εκ των εγκαταστατών, σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου 8 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010 όπως τροποποιήθηκε από τη ΚΥΑ Φ2-2022/14.11.2012 και ισχύει, στις δηλώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του ιδίου Άρθρου και στις παρ. 8 και 9 του Άρθρου 6, υποβάλουν ψευδή στοιχεία, τιμωρούνται ως ακολούθως:


Παραβάσεις διατάξεων άρθρου 8

Διοικητικό Πρόστιμο (σε Ευρώ)

Άρθρο 8,§1 Μη υποβολή στοιχείων εται­ρείας εγκατάστασης στην αρμόδια αρχή πριν την εγκατάσταση

1.000€

Άρθρο 8,§2 Ψευδής Δήλωση

10.000€

Άρθρο 8,§2 Ψευδές ισοζύγιο μηνός

5.000€

 

Άρθρο 8,§3 Ψευδής Δήλωση για ήδη εγκα­ταστημένα συστήματα εισροών εκροών σε πρατήριο.

5.000€

Άρθρο 8,§3 Ψευδής Δήλωση για προστα­σία από εκρήξιμες ατμόσφαιρες σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις.

25.000€Η μη τήρηση των απαιτήσεων του Άρθρου 2 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιφέρει πρόστιμο στον εγκαταστάτη του συστήματος ύψους 50.000 € και ταυτόχρονα αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.

Η μη τήρηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επισύρει διοικητικό πρόστιμο στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, ύψους 1.000€ ανά επηρεαζόμενη αντλία και ανά ημέρα παράνομης λειτουργίας και κατ' ελάχιστο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Στις περιπτώσεις πρατηριούχων που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι λειτουργούν/διακινούν/εμπορεύονται καύσιμο, μέσω αντλιών ή δεξαμενών που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών εκροών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100.000 € και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.


Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο