Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Ι. Στουρνάρας «Η αποκρατικοποίηση θα εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των Κρατικών Λαχείων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                  
Tηλ.:  210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Τετάρτη, 28 Αυγούστου  2013

Δελτίο Τύπου

Εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου  «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων»

Οι τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία έχουν σαφώς θετικό πρόσημο και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Οι δημοσιονομικές εξελίξεις είναι σύμφωνα με τους στόχους, αλλά και από την πλευρά της παραγωγής έχουμε στοιχεία που μας δημιουργούν αισιοδοξία και ιδιαίτερα από τον τομέα του τουρισμού. Εάν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι, τότε η πρόβλεψη για το ΑΕΠ φέτος θα κυμανθεί σε ένα  εύρος, ίσως, καλύτερο από τις αρχικές προβλέψεις.  Οι εξελίξεις για την Ελλάδα, θεωρώ ότι θα συνεχίσουν να είναι θετικές.

Η κυρούμενη σύμβαση παραχώρησης των Κρατικών Λαχείων αποτελεί την πρώτη αποκρατικοποίηση στο χώρο τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.

Η κυρούμενη σύμβαση αφορά στην παραχώρηση για 12 έτη του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων.
Η άδεια θα καλύπτει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και γενικότερα διαχείρισης των Ελληνικών Λαχείων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρόντων και μελλοντικών κληρωτέων ή στιγμιαίων επίγειων λαχείων.

Η παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων αποτελεί τμήμα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποιήσεως της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Πρώτος στόχος είναι η εξασφάλιση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

Πέραν, όμως, του άμεσου οικονομικού οφέλους που θα έχει για το Ελληνικό Δημόσιο, προσδοκούμε ότι η συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση θα εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των Κρατικών Λαχείων και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι κοινωνικές δράσεις και πολιτικές, που αποδίδονται από τα έσοδα των Λαχείων.

Η συγκεκριμένη παραχώρηση δεν σημαίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο απεκδύεται της εφαρμογής ρυθμιστικού πλαισίου της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων επίγεια.

Ο παραχωρησιούχος έχει την υποχρέωση να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα, εντός ενός αυστηρά ρυθμιζόμενου και εποπτευόμενου πλαισίου λειτουργίας και διεξαγωγής του παιγνίου των κρατικών λαχείων.

Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει ποικίλες δεσμεύσεις σχετικά με την εκτέλεση των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του, την χρηματοοικονομική του κατάσταση και την παροχή πληροφοριών στο ελληνικό δημόσιο και στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π).

Η Ε.Ε.Ε.Π θα αναλάβει την τήρηση από τον παραχωρησιούχο του νέου Κανονισμού  Κρατικών Λαχείων.

Ο Κανονισμός θεσπίστηκε εν όψει της επικείμενης αποκρατικοποίησης και προβλέπει, πέρα από τους ρυθμιστικούς κανόνες της ίδιας της δραστηριότητας, την τήρηση των στόχων της δημόσιας πολιτικής,  που περιλαμβάνουν την προστασία των ανηλίκων, των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και εν γένει των καταναλωτών, την αποτροπή της υπέρμετρης σπατάλης, την αποτροπή του εθισμού στα τυχερά παίγνια, την αποτροπή της απάτης και άλλων εγκλημάτων.

Ο Κανονισμός Κρατικών Λαχείων θα συμπληρωθεί από την έκδοση ειδικών Κανονισμών για κάθε λαχείο, ώστε να διαμορφωθεί με κάθε πληρότητα το σύνολο του ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα των λαχείων.

Σε ό,τι αφορά το τίμημα, η διαδικασία αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ, τελεί υπό το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο του ν.3986/2011.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, πριν από την αξιοποίηση, διενεργείται αποτίμηση του προς αξιοποίηση στοιχείου από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Κατά συνέπεια, για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, απαιτήθηκε υποβολή οικονομικής προσφοράς, η οποία κατ’ ελάχιστο θα απεικόνιζε την συγκεκριμένη αποτίμηση των Κρατικών Λαχείων.

H συνολική αξία του οικονομικού ανταλλάγματος για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στα 770 εκ. ευρώ και περιλαμβάνει:

α. Καταβολή εφάπαξ τιμήματος ύψους 190 εκ. ευρώ.

Το 20% του εφάπαξ ποσού, δηλαδή 38 εκ. ευρώ,  κατατέθηκε στον τηρούμενο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης,  Λογαριασμό Μεσεγγύησης, που τηρείται σε ελληνική τράπεζα, ενώ το υπόλοιπο 80% θα καταβληθεί σε 5 ημέρες, μετά την εκπλήρωση των αναβλητικών αιρέσεων (δηλαδή την κύρωση της συμβάσεως παραχώρησης από την Ελληνική Βουλή και  την έγκριση από την   Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ελλάδας και της Κύπρου).

Γι αυτό το λόγο, είναι ανάγκη να κυρωθεί η παρούσα σύμβαση άμεσα, ώστε να μπει στα κρατικά ταμεία το υπόλοιπο ποσό των 152 εκ. ευρώ.  

β. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει ότι κάθε χρόνο το 30% του Μικτού Κέρδους (Gross Gaming Revenue) των Κρατικών Λαχείων, πλην του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου, θα καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, οι εγγυημένες καταβολές στο Ελληνικό Δημόσιο, από τη συμμετοχή του στα Μικτά κέρδη των Κρατικών Λαχείων, ανέρχονται σε 580 εκ. ευρώ, ως εξής: 30 εκ. ευρώ, το πρώτο έτος λειτουργίας και 50 εκ. ευρώ για καθένα από τα ένδεκα επόμενα έτη.

Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, τα προσδοκώμενα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ την ελάχιστη εγγυημένη καταβολή, φτάνοντας στη 12ετία, δηλαδή μέχρι το 2025, το 1 δισ. ευρώ.

Η σύμβαση παραχώρησης δεν θίγει τον κοινωνικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Προβλέπεται ρητά ότι το 20% των ετήσιων καταβολών στο Ελληνικό Δημόσιο από τη συμμετοχή του στα Μικτά Κέρδη των Κρατικών Λαχείων, θα καταβάλλεται για κοινωνικές πολιτικές.

Μάλιστα, εκτιμάται ότι η χρηματοδότηση ιδρυμάτων και οργανισμών κοινωνικής μέριμνας θα αυξηθεί, δεδομένου ότι θα υπάρξουν επιπλέον πρόσοδοι από την εκ νέου διάθεση του Στιγμιαίου Λαχείου.

Σημειώνεται ότι μέρος των εσόδων διατίθενται στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, στο ΙΚΑ για την ασφάλιση των λαχειοπωλών και σε μια σειρά ιδρύματα και προνοιακούς φορείς.

Επιπρόσθετα, ως προς το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, τα έσοδα θα εξακολουθήσουν να περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παρομοίως και τα ανείσπρακτα κέρδη των παικτών θα αποδίδονται και αυτά στο ελληνικό δημόσιο.

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι με την υπ’ αριθ. 61/2013 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον προσυμβατικό έλεγχο της Σύμβασης Παραχώρησης, κρίθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος, που να κωλύει την υπογραφή της ελεγχθείσας Σύμβασης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο