Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Καταπολέμηση της διαφθοράς - Ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας.

Καταπολέμηση της διαφθοράς - Ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πλάνο και οι ροές εργασίας υπό την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην φορολογική και τελωνειακή διοίκηση .
Ποιά βήματα έχουν γίνει μέχρι τώρα, ποιοί φορείς εμπλέκονται σε κάθε διαδικασία, ποιά βρίσκονται σε εξέλιξη , τι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.


 

Ροή εργασίας 1:Ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου
Κύριος ΣτόχοςΑπαιτούμενη ΔράσηΠότεΕπικεφαλής ΥπηρεσίαΣύνθεση
1Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση (απλοποίηση, ισονομία, διαφάνεια) του κώδικα φορολογίας Εισοδήματος.Επανεξέταση/βελτίωση και διόρθωση όπως π.χ.: Σε εξέλιξη (ψηφίστικε σχετικό πολυνομοσχέδιο στις 17/07/2013) (Επιτροπή Φορολογικής Μεταρρύθμισης) Δ/νση Εισοδήματος(Επιτροπή Φορολογικής Μεταρρύθμισης & ΔΝΤ) - Δ/νση Εισοδήματος, Δ/νση Ελέγχου, Δ/νση Φορ.Συμμόρφωσης, Γ.Γ.Π.Σ.
1. των κενών στη νομοθεσία,
2. των συντελεστών φορολογίας (εξορθολογισμός συντελεστών),
3. της φορολογικής βάσης,
4.των ειδικών εξαιρέσεων,
5.της ίσης φορολογικής μεταχείρισης,
6.των εντύπων υποβολής και απόδοσης των φόρων (συγχώνευση δηλώσεων).
2Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση (απλοποίηση, ισονομία, διαφάνεια) του κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.Επανεξέταση και βελτίωση όπως π.χ.: Σε εξέλιξη (Νόμος 4152/2013, & ΠΟΛ 1129 & 1170/2013)Δ/νση Φ.Π.Α.Ομάδα Εργασίας Φ.Π.Α., Δ/νση Φ.Π.Α.,Δ/νση Φορ.Συμμόρφωσης, Γ.Γ.Π.Σ.
1.δήλωσης Φ.Π.Α. με πληρωμή του φόρου,
2.εξορθολογισμός των συντελεστών.
3Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση (απλοποίηση, αποτελεσματικότητα) της νομοθεσίας και διαδικασίας επιστροφών (π.χ. Φ.Π.Α, Φόρου Εισοδήματος, λοιπών φόρων κλπ)Επανεξέταση και βελτίωση όπως π.χ.: Σε εξέλιξη (έγινε αλλαγή διαδικασίας επιστροφών -ΠΟΛ 1058, 1066 & 1067/2013)Γεν.Δ/νση Φορολογίας, Γεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Είσπραξης Δημ.ΕσόδωνΟμάδα Εργασίας Φ.Π.Α., Δ/νση Φ.Π.Α.,Δ/νση Φορ.Συμμόρφωσης, Δ/νση Εισοδηματος, Γ.Γ.Π.Σ.
1.των εντύπων υποβολής και απόδοσης φόρων,
2.της μηχανογραφικής υποστήριξης,
3.της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης,
4. διαδικασίας αποφυγής επαφής πολίτη με υπαλλήλους - προϊσταμένους κλπ.
4Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη ρύθμιση του καθεστώτος των ποινών και προστίμων που επιβάλλονται για τις φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.Εξορθολογισμός των προστίμων – ποινών (ενοποίηση, ομαδοποίηση ή συγχώνευση) με βάση:Σε εξέλιξη (1)από την Task Force κατάρτηση Tax Procedure Code. 2) Για τελωνειακες παραβασεις σε εξέλιξη από την 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων - αναμένεται να ολοκληρωθεί Δεκ.2013) Γεν.Δ/νση Φορολογίας, Γεν.Δ/νση Ελέγχων & Εισπραξης Δημ.Εσόδων, Γεν.Δ/νση Τελωνείων (Δ/νση 33η Ελέγχου Τελωνείων) Δ/νσεις Γενικής Δ/νσης Τελωνείων (33η, ΕΦΚ,19η,18η,17η), Δ/νση Ελέγχων, Δ/νση Επιχ.Σχεδιασμού, Δ/νση Φ.Π.Α, Δ/νση Εισοδήματος, Δ/νση Κ.Β.Σ. , Δ/νση Κεφαλαίου
1. την αρχή της αναλογικότητας,
2. τη μέγιστη δυνατή αντικειμενικοποίηση των προστίμων – ποινών (ιστορικό συμμόρφωσης).
5Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη ρύθμιση του καθεστώτος των εγγυήσεων που διασφαλίζουν τις απαιτήσεις του δημοσίου κατά την διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών.Επανεξέταση και βελτίωση όπως π.χ.: Σε εξέλιξη (έναρξη Σεπτέμβριος 2013 - ολοκλήρωση Δεκέμβριος 2013)Γεν.Δ/νση Τελωνείων - 19η Δ/νση Τελωνειακών ΔιαδικασιώνΔ/νσεις Γενικής Δ/νσης Τελωνείων (19η,18η,ΕΦΚ,17η)
1. Επιλογή του τύπου της εγγύησης (προσωπική, τραπεζική, ασφαλιστήριο συμβόλαιο κ.α.)
2. Επιλογή του τρόπου εξέτασης του αξιόχρεου του εγγυητή.
6Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στην απλοποίηση των τελωνειακών νόμων και διαδικασιών. 1.Απλοποίηση διαδικασιών εξαγωγής και εισαγωγής, στα πλαίσια της υλοποίησης, της εθνικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη για την Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου.Σε εξέλιξη (Οι δράσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αναμένονται να ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο 2013, με την θέση σε παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων ICISnet).Γεν.Δ/νση Τελωνείων - 19η Δ/νση Τελωνειακών ΔιαδικασιώνΔ/νσεις Γενικής Δ/νσης Τελωνείων (19η,18η,ΕΦΚ,17η,33η,ΥΠΣΤ)
2.Καθιέρωση του πλαισίου υλοποίησης της Ενιαίας Θυρίδας (Single Window), η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος της οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα και του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (MoU).
3.Απλοποίηση των διαδικασιών διεκπεραίωσης όλων των υπόλοιπων τελωνειακών διαδικασιών που σχετίζονται με την διακίνηση και τον τελωνισμό των εμπορευμάτων.
7Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση του νομικού πλαισίου και θεσμοθέτηση διαφανών διαδικασιών πειθαρχικής αντιμετώπισης υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών. Επανεξέταση και βελτίωση όπως π.χ.: Γενική Δ/νση Οικ.Επιθεώρησης (ΓΔΟΕ)ΓΔΟΕ, Δ/νση Προσωπικού, Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων,Δ/νση Ελέγχων.
1. ποινικής νομοθεσίας και ποινικής διαδικασίας για ενδεχόμενες πειθαρχικές παραβάσεις,
2.εξέταση ιδιαιτεροτήτων κλάδου,
3.σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης καταγγελιών διαφθοράς υπαλλήλων,
4.στελέχωση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων με ικανούς και επιμορφωμένους υπαλλήλους για αντικειμενικότερες κρίσεις και ουσιαστική απονομή πειθαρχικού δικαίου.
8Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη θεσμοθέτηση στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία του δικαιώματος της πρόσβασης στην πληροφορία, ως βασικής αρχής διαφάνειας της φορολογικής & τελωνειακήςδιοίκησης.Επανεξέταση και βελτίωση όπως π.χ.: Δ/νση Οργάνωσης (συσχέτιση με εθνικό επίπεδο)Δ/νση Οργάνωσης, Δ/νση Εσωτ.Υποθέσεων, Δ/νση Ελέγχων, Νομ.Συμβούλιο του Κράτους, Γενική Δ/νση Τελωνείων (Δ/νσεις 19η,33η)
1.των περιπτώσεων άρσης φορολογικού απορρήτου,
2.των στοιχείων που εμπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο.
9Βελτίωση των νόμων και θεσμοθέτηση ελεγχόμενων διαδικασιών προστασίας τόσο των πληροφοριοδοτών όσο και των υπαλλήλων από κακόβουλες ενέργειες.Επανεξέταση, βελτίωση και εφαρμογή όπως π.χ.:Σε επεξεργασία από Επιτροπή Υπ. Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Π.Κ. ειδικά για τις διατάξεις για τη διαφθορά. Έγινε πρόταση προς στο Υπ.Δικαιοσύνης για τη νομοθεσία περί προστασίας των πληροφοριοδοτών,προστασίας υπαλλήλων και κινήτρων από την Ομάδα Εργασίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων (συσχέτιση με εθνικό επίπεδο)Δ/νση Εσωτ.Υποθέσεων, ΓΔΟΕ, ΣΔΟΕ, Δ/νση Προσωπικού
1.της νομοθεσίας περί προστασίας των πληροφοριοδοτών,
2.της νομοθεσίας περί προστασίας των υπαλλήλων από κακόβουλες ενέργειες π.χ. νομική υποστήριξη,
3.των κινήτρων π.χ. κυρώσεις πληροφοριοδοτών για κακοπροαίρετες καταγγελίες.
10Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στη βελτίωση των νόμων του Κεφαλαίου (Περιουσίας) οι οποίοι πρέπει να γίνουν απλούστεροι, δικαιότεροι, βασισμένοι στις καλές διεθνείς πρακτικές.Επανεξέταση και βελτίωση όπως π.χ.: Δ/νση ΚεφαλαίουΔ/νση Κεφαλαίου, Γ.Γ.Π.Σ.
1. αντικειμενικών αξιών,
2. νομοθεσίας και διαδικασιών στις αυτοψίες,
3. μηχανογραφικής υποστήριξη του κεφαλαίου.

 

Ροή εργασίας 2: Ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων (φορολογικών & τελωνειακών).
Κύριος ΣτόχοςΑπαιτούμενη ΔράσηΠότεΕπικεφαλής ΥπηρεσίαΣύνθεση
Ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων:
1Δημιουργία και ενίσχυση λειτουργίας Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.Α) Διοργάνωση ημερίδας για την κατ’ αρχήν ενημέρωση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της φορολογικής & τελωνειακής διοίκησης και των άλλων τομέων του Υπ. Οικονομικών για την αναγκαιότητα οργάνωσης και λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου (internal control & internal audit).Σε εξέλιξη ( Α. έγινε σεμινάριο "Διαχ/σης Κινδύνου στη Φορολογική Διοίκηση 10-11 Απρ. 2013, στο Β. η δράση 3 είναι διαρκής)Δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της ΓΔΟΕΔ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, Ομάδες ανάλυσης κινδύνου διαδικασιών φορολογικής διοίκησης - ΑΥΟ Δ6 Α1022652ΕΞ2013/ 06-02-2013 και αντίστοιχα τελωνειακής διοίκησης - ΑΥΟ Δ6Α1058872/05-04-2013, Δ/νση Προσωπικού, Δ/νση Εσωτ.Υποθέσεων, ΓΓΠΣ
Β) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας και υλοποίηση των εξής:
1. Χαρτογράφηση τομέων που θεωρούνται επικίνδυνοι ως προς την εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς (έλεγχο, είσπραξη, συναλλαγές μετρητών).
2. Συγκρότηση ετήσιου προγραμματισμού, παροχή καθοδήγησης, επικέντρωση σε υποχρεωτικές ελεγκτικές λειτουργίες και παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τους κατά τόπους προϊσταμένους, για να διασφαλιστούν οι πιο εύλογες διαδικασίες.
3.Μέριμνα για την εξάπλωση κουλτούρας εσωτερικού ελέγχου ως ένα κύριο μέλημα των προϊσταμένων μονάδων,
4.Επέκταση χρήσης ηλεκτρονικών ιχνών ως πηγή εσωτερικού ελέγχου.
2Ενδυνάμωση και ενίσχυση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.1. Χαρτογράφηση συνολικών και επιμέρους ευθυνών εντός του δικτύου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επικάλυψη.31/12/2013Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων (συσχέτιση με εθνικό επίπεδο)Δ/νση Εσ.Υποθέσεων,ΓΔΟΕ , ΣΔΟΕ, ,ΓΓΠΣ,Γεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Είσπραξης Δημ.Εσόδων, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης
2.Μεταφορά αρμοδιοτήτων Σ.Δ.Ο.Ε., Οικονομικής Επιθεώρησης ή άλλων εμπλεκομένων στον έλεγχο για τη διαφθορά, στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων.
3.Ενίσχυση μηχανισμών για την αποκάλυψη και την επαλήθευση των περιουσιακών στοιχείων για όλες τις κατηγορίες των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών, και βάσει του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβάνονται και οι αιρετοί υπάλληλοι.
3Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για υποθέσεις διαφθοράς υπαλλήλων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.Επανεξέταση και βελτίωση όπως π.χ.:30/9/2013Δ/νση Εσωτερικών ΥποθέσεωνΔ/νση Εσωτ. Υποθέσεων, ΓΓΠΣ, ΓΔΟΕ, Δ/νση Προσωπικού
1.Καθορισμός κριτηρίων (risk analysis).
2.Υποστηριξη από πληροφοριακό σύστημα.
3.Ανάθεση υποθέσεων στους ελεγκτές που πρέπει να βασίζεται σε κανόνες και να συμβαδίζει με την εξειδίκευση και τις επιμέρους ομαδοποιήσεις των υποθέσεων.
4.Παροχή των εργαλείων παρακολούθησης και των διαδικασιών σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
5. Σύνταξη τυπολογίων σχετικά με τη σχέση μεταξύ διαφθοράς και του ξεπλύματος χρημάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκθέσεων οικονομικής δράσης σχετικά με το ξέπλυμα εσόδων από διαφθορά, και των ενδείξεων κόκκινης σημαίας.
4Σύνταξη και καταγραφή ελεγκτικών και ποιοτικών προτύπων για τους εσωτερικούς ελέγχους. Σκιαγράφηση των βασικών αρχών που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική εφαρμογήΣε εξέλιξη (έγινε το 1.)Δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της ΓΔΟΕΔ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, Ομάδες ανάλυσης κινδύνου διαδικασιών φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης (ΑΥΟ Δ6 Α1022652ΕΞ2013/ 06-02-2013 & ΑΥΟ Δ6Α1058872/05-04-2013), Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων.
του εσωτερικού ελέγχου όπως π.χ.:
1.Εκπόνηση εγχειριδίου Εσωτερικού Ελέγχου.
2.Συμβολή στη δημιουργία διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου.
3. Δημιουργία βάσης για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του
εσωτερικού ελέγχου.
4.Δημιουργία αξιολόγησης νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων των τελευταίων ετών σε σχέση με την εμπλοκή και αποπροσανατολισμό υποθέσεων εσωτερικού ελέγχου.
5Δημιουργία δεικτών αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας στην ανίχνευση και τη δίωξη εγκληματικών πράξεων διαφθοράς.1.Δημιουργία δείκτη μέτρησης ελεγχθεισών υποθέσεων σε σχέση με τις καταγγελίες διαφθοράς από πολίτες και υπαλλήλους 2.Δημιουργία δείκτη προέλευσης καταγγελίας.Α' Τρίμηνο 2014Δ/νση Εσωτερικών ΥποθέσεωνΔ/νση Εσωτ. Υποθέσεων, ΓΓΠΣ, Δ/νση Προσωπικού
3.Δημιουργία δείκτη παρακολούθησης πορείας καταγγελιών και πειθαρχικών ελέγχων.
4. Δημιουργία γενικού δείκτη αξιολόγησης των διαδικασιών και επαναπροσδιορισμό αυτού σε σχέση με την αποδοτικότητα.
6Δημιουργία ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πειθαρχικών διαδικασιών και της τελικής έκβασής τους.1.Εκπαίδευση προσωπικού των μονάδων εσωτερικού ελέγχου.Δ/νση Εποπτείας Εσωτ.Ελέγχου της ΓΔΟΕΔ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσία Εσωτ.Ελέγχου, Δ/νση Προσωπικού
2.Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν πειθαρχικά παραπτώματα.
3.Συλλογή των αποτελεσμάτων των πειθαρχικών παραπτωμάτων.
7Αξιολόγηση πώς να αντιμετωπιστεί η διαφθορά για θέματα που σχετίζονται με την απάτη και συνδέονται ειδικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.Δημιουργία και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.Σε εξέλιξη (σε εθνικό επίπεδο)Δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της ΓΔΟΕΔ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου
8Ειδική εκπαίδευση και σεμινάρια από τη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου προς τους ανώτερους υπαλλήλους Υπ. Οικονομικών (προϊσταμένους, διευθυντές, κλπ) σε σχέση με την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς.Επεξεργασία και υλοποίηση περιεχομένων κατάρτισης σχετικά με ειδικές ευθύνες και καθήκοντα των ανωτέρων.

Οι ανώτεροι έχουν υποχρέωση να ευαισθητοποιούν το προσωπικό τους και να τους παρέχουν απαραίτητες συμβουλές και σε περίπτωση υποψίας διαφθοράς θα πρέπει να δράττουν άμεσα και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα.

Συνεχής δράση, η οποία θα ξεκινήσει μετά την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και την κοινοποίηση του Κώδικα Ηθικής και ΔεοντολογίαςΔ/νση Εσωτ. Υποθέσεων Δ/νση Εσωτ.Υποθέσεων, ΙΝΕΠ ΕΚΔΔΑ, Δ/νση Προσωπικού
Ενίσχυση των εξωτερικών ελέγχων (φορολογικών & τελωνειακών):
9Βελτίωση / ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων στη φορολογική & τελωνειακή διοίκηση.1.Καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής & τελωνειακής διοίκησης (ρυθμιστικές, επιχειρησιακές, διοικητικές/υποστηρικτικές).Σε εξέλιξη :(α) έγινε σεμινάριο "Διαχ/σης Κινδύνου στη Φορολογική Διοίκηση 10-11 Απρ. 2013, β) συστάθηκαν Ομάδες Εργασίας για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών, την μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων στη Φορολογική - ΑΥΟ Δ6 Α1022652ΕΞ2013/ 06-02-2013- και αντίστοιχα στην Τελωνειακή Διοίκηση - ΑΥΟ Δ6Α1058872/05-04-2013)Γενική Δ/νση Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Γενική Δ/νση Τελωνείων, Δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου της ΓΔΟΕΔ/νση Εποπτείας Εσωτ.Ελέγχου,Δ/νση Επιχ.Σχεδιασμού, Δ/νση Φορ.Συμμόρφωσης, Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων, Δ/νση Ελέγχων, Δ/νση Οργάνωσης,Γ.Γ.Π.Σ., Ομάδες ανάλυσης κινδύνου φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης (ΑΥΟ Δ6 Α1022652ΕΞ2013/ 06-02-2013 & ΑΥΟ Δ6Α1058872/05-04-2013) , Γενική Δ/νση Τελωνείων (Δ/νσεις 19η, 18η,17η,33η, ΕΦΚ,ΥΠΣΤ - ΕΛΥΤ-ΤΕΛΩΝΕΙΑ).
2.Αναγνώριση των κινδύνων που ενέχονται στις λειτουργίες και στις διαδικασίες αυτές και στην αξιολόγησή τους.
3.Διαρκές έργο ανάλυσης κινδύνων, διότι αφενός οι διαδικασίες τροποποιούνται και αφετέρου προκύπτουν νέοι κίνδυνοι.
10Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για τον έλεγχο των φορολογούμενων βάσει επικινδυνότητας.Επανεξέταση και βελτίωση όπως π.χ.: Σε εξέλιξη (έγιναν εν μέρει το 1 & 2)Γενική Δ/νση Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων ΕσόδωνΔ/νση Επιχ.Σχεδιασμού, Δ/νση Ελέγχων, Δ/νση Φορ.Συμμόρφωσης, Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων, ΓΓΠΣ
1.Καθορισμός κριτηρίων (risk analysis).
2.Υποστηριξη από πληροφοριακό σύστημα.
3.Ανάθεση υποθέσεων στους ελεγκτές που πρέπει να βασίζεται σε κανόνες και να συμβαδίζει με την εξειδίκευση και τις επιμέρους ομαδοποιήσεις των φορολογούμενων (μεγάλοι, μεσαίοι, μικροί).
11Σύνταξη και καταγραφή ελεγκτικών προτύπων για τους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους.Δημιουργία πλαισίου που να καθορίζει τις αρχές και τις διαδικασίες του ελεγκτικού έργου όπως για παράδειγμα:Δ/νση Επιχ.ΣχεδιασμούΔ/νση Επιχ.Σχεδιασμού, Δ/νση Ελέγχων, 33η Δ/νση Ελέγχων Τελωνείων (και ΕΛΥΤ), Δ/νση Φορ. Συμμόρφωσης, ΣΔΟΕ
1.Κώδικας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ελεγκτών και ελεγχομένων.
2.Ελεγκτική τεκμηρίωση.
3.Συμπεράσματα ελέγχου και εκθέσεις.
12Επαναπροσδιορισμός και ενίσχυση του ποιοτικού ελέγχου στους εξωτερικούς ελέγχους (φορολογικούς και τελωνειακούς).Επανεξέταση και βελτίωση όπως π.χ. Δ/νση Επιχ.ΣχεδιασμούΔ/νση Επιχ.Σχεδιασμού, Δ/νση Ελέγχων, Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων, 33η Δ/νση Ελέγχων Τελωνείων (και ΕΛΥΤ) , Δ/νση Φορ. Συμμόρφωσης, ΣΔΟΕ
1. Διαδικασίας τυχαίας επιλογής υποθέσεων προς επανέλεγχο,
2. Τηρούμενης διαδικασίας επανελέγχου (ανωνυμία ελεγκτή).

 

Ροή εργασίας 3: Ενίσχυση της συνεργασίας (εσωτερικής & εξωτερικής) και της ανταλλαγής πληροφοριών.
Κύριος ΣτόχοςΑπαιτούμενη ΔράσηΠότεΕπικεφαλής ΥπηρεσίαΣύνθεση
1Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως το Γενικό Επιθεωρητή, τον Εισαγγελέα και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης . 1. Καθορισμός αρμοδιοτήτων και υπευθύνων.Συνεχής ΔράσηΔ/νση Εσωτ.ΥποθέσεωνΔ/νση Εσωτ.Υποθέσεων, Δ/νση Εποπτείας Εσωτ.Ελέγχου,Αρχή Καταπ.& Νομ.Εσοδων, Εισαγγελέας,ΣΔΟΕ, Οικ. Επιθεώρηση, Δ/νση 33η Ελέγχου Τελωνείων, Δ/νση Προσωπικού.
2.Ρύθμιση διαδικασιών εργασίας.
3. Διεξαγωγή τακτικών συναντήσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την πρόοδο των περιπτώσεων.
4.Αξιολόγηση αριθμού υποθέσεων που παραπέμπονται στον εισαγγελέα κάθε χρόνο.
2Ενίσχυση της συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο μέσω τακτικών συναντήσεων με τη Συντονιστική Επιτροπή.Τακτική συμμετοχή σε συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού και ανταλλαγή πληροφοριών.Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Εθνική Επιτροπή, Συντονιστική Επιτροπή
3Συμβολή στην ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της άντλησης στοιχείων από τρίτους.Επανεξέταση και βελτίωση όπως π.χ.:Η 2η δράση είναι σε εξέλιξη Γεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Εισπρ.Δημ.Εσόδων, Γεν.Δ/νση Τελωνείων (Δ/νση 33η Ελέγχου Τελωνείων)Δ/νση Επιχ.Σχεδιασμού, Δ/νση Ελέγχων, Δ/νση Φορ.Συμμόρφωσης,Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων, 33η Δ/νση Τελωνείων, Γ.Γ.Π.Σ., ΣΔΟΕ, Δ/νση Εσωτ.Υποθέσεων
1.των μηχανισμών για την ανάκτηση πληροφοριών (εντοπισμό και άντληση) των περιουσιακών στοιχείων,
2.χρήση μηχανογραφικής πλατφόρμας (π.χ. elenxis) για την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου.
4Ενίσχυση και επέκταση της δυνατότητας διασταύρωσης στοιχείων από τρίτες πηγές και άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζει η Γ.Γ.Π.Σ. αναφορικά με την ηλεκτρονική (on-line) λήψη στοιχείων από τρίτους μέσω συμφωνίας που θα καλύπτει ολόκληρο τον κρατικό τομέα.1.Επανεξέταση και βελτίωση των θεσπισμένων διαδικασιών και νόμων.Γεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Εισπρ.Δημ.Εσόδων, Γεν.Δ/νση Τελωνείων (Δ/νση ΥΠΣΤ), Γ.Γ.Π.Σ.Δ/νση ΥΠΣΤ της Γεν.Δ/νσης Τελωνείων, Γ.Γ.Π.Σ., Γεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Εισπρ.Δημ.Εσόδων, ΣΔΟΕ, Δ/νση Εσωτ.Υποθέσων
2. Έρευνα για προσδιορισμό νέων πηγών πληροφοριών από τρίτους.
5Ενίσχυση και αξιοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων του Υπ. Οικονομικών 1.Αναδιοργάνωση δομών και διαδικασιών παροχής πληροφοριών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών.Γεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Εισπρ.Δημ.Εσόδων, Γεν.Δ/νση Τελωνείων (Δ/νση ΥΠΣΤ)Δ/νση Οργάνωσης, Γ.Γ.Π.Σ., Γεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Εισπρ.Δημ.Εσόδων, Δ/νσεις της Γεν.Δ/νσης Τελωνείων, ΣΔΟΕ
2.Επανεξέταση και βελτίωση των διαδικασιών τεκμηρίωσης και αξιολόγησης στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπ. Οικονομικών καθώς και από στοιχεία τρίτων πηγών.

 

 

Ροή εργασίας 4:Ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας.
Κύριος ΣτόχοςΑπαιτούμενη ΔράσηΠότεΕπικεφαλής ΥπηρεσίαΣύνθεση
1Μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.1.Σχεδιασμός νέων ηλεκτρονικών φορμών με πληρωμή των φόρων που προκύπτουν στις Τράπεζες και με δυνατότητες διασταύρωσης της ακρίβειας των ποσών που δηλώνονται.Σε εξέλιξη: (α) έχει υλοποιηθεί η πληρωμή στις Τράπεζες των μη ρυθμισμένων χρεών και αναμένεται άμεσα η πληρωμή των ρυθμισμένων χρεων, β) η υλοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών στα Τελωνεία αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά και την θέση σε παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων ICISnet τον Ιανουάριο του 2014)Γεν.Δ/νση Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Γεν.Δ/νση Τελωνείων (19η Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών)Δ/νσεις Γεν.Δ/νσης Φορολογίας, Γ.Γ.Π.Σ, Δ/νση Πολ.Εισπράξεων, Δ/νση Φορ. Συμμόρφωσης, Δ/νση Επιχ.Σχεδιασμού, Δ/νση Ελέγχων, 19η Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
2.Εξερεύνηση και προτάσεις σχετικά με το ποιο μέρος των διαδικασιών και υποχρεώσεων των πολιτών μπορούν να υποστηριχτούν και να πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου ώστε να μειωθεί όσο το δυνατό η συναλλαγή στις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών.
2Ενίσχυση αίσθησης ευθύνης και διαφάνειας στην εργασία που διεκπεραιώνεται εντός του φορολογικού & τελωνειακού συστήματος, τόσο για τους υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών όσο και για τους πολίτες.1.Αναλυτική καταγραφή επιχειρησιακών διαδικασιών που θα προσδιορίζει τον τρόπο ενέργειας του Υπ. Οικονομικών για κάθε εκτελούμενη εργασία.Γεν.Δ/νση Διοικητικής ΥποστήριξηςΓεν. Δ/νση Διοικ.Υποστηριξης, Γεν. Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Είσπραξης Δημ.Εσόδων,Γεν.Δ/νση Τελωνείων, Ομάδες ανάλυσης κινδύνων διαδικασιών φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης (ΑΥΟ Δ6 Α1022652ΕΞ2013/ 06-02-2013 & ΑΥΟ Δ6Α1058872/05-04-2013)
2.Ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με τις παραπάνω καταγεγραμμένες επιχειρησιακές διαδικασίες.
3Ενθάρρυνση για καταγγελίες διαφθοράς στο Υπ. Οικονομικών.1.Δημιουργία μοναδικού κέντρου υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών διαφθοράς στο Υπ. Οικονομικών.31/12/2013Δ/νση Εσωτ.Υποθέσεων Δ/νση Εσωτ.Υποθέσεων, ΓΔΟΕ, Δ/νσεις Γεν.Δ/νσης Φορ.Ελέγχων & Είσπραξης Δημ.Εσόδων, Δ/νση Προσωπικού, ΣΔΟΕ
2.Δημιουργία μοναδικού κέντρου υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών περί φοροδιαφυγής, ξεπλύματος χρήματος κλπ στο Υπ. Οικονομικών.
3.Δημοσιοποίηση και επικοινωνία των επιτυχιών ανίχνευσης της διαφθοράς αναδεικνύοντας τις θετικές συνέπειες της συμμετοχής του κοινού στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη φορολογική διοίκηση.
4. Ευαισθητοποίηση των πολιτών, μέσω των ΜΜΕ, με εγκεκριμένο από το Υπ. Οικονομικών κείμενο / σποτάκι προκειμένου να συνειδητοποιήσουν όλοι τη διάβρωση, που προκαλεί η διαφθορά στον κοινωνικό ιστό, στο κράτος και στα θεμέλια της δημοκρατίας ώστε κάθε ενεργός πολίτης συνειδητοποιώντας την ατομική του ευθύνη να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς με το να μην προσφεύγει ο ίδιος σε τέτοιες πράξεις ή όταν πέφτουν στην αντίληψή τους τέτοια φαινόμενα να τα αναφέρουν.
4Συμβολή από τη σκοπιά της καταπολέμησης της διαφθοράς στην ενίσχυση ευρείας δημοσιοποίησης των φορολογικών & τελωνειακών νόμων, κανόνων και των ερμηνειών τους.1.Δημοσίευση και δωρεάν παροχή οδηγών φορολογικών & τελωνειακών διαδικασιών. Δ/νση ΟργάνωσηςΔ/νση Οργάνωσης, Δ/νσεις Γεν. Δ/νσης Φορ.Ελέγχων & Είσπραξης Δημ.Εσόδων,Δ/σεις Γεν. Δ/νσης Φορολογίας, Δ/νσεις Γεν.Δ/νσης Τελωνείων, Γ.Γ.Π.Σ.
2.Έκδοση βιβλίων με ερμηνείες των νόμων και παραδείγματα εφαρμογής.
5Δυνατότητα χρήσης βραβείων και κινήτρων για καινοτόμες λύσεις μείωσης της διαφθοράς.1.Επιβράβευση μέσω υπηρεσιακής ανέλιξης.Δ/νση ΠροσωπικούΔ/νση Προσωπικού, Δ/νση Οργάνωσης, Δ/νση Εσωτ.Υποθέσεων, ΓΔΟΕ
2.Θέσπιση χρηματικών βραβείων και επαίνων.
6Καθιέρωση μαθημάτων στα σχολεία σε θέματα ακεραιότητας για την ευαισθητοποίηση των μαθητών αναφορικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις της διαφθοράς σε σχέση με τις αντίστοιχες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο.Εκπαίδευση για να συνειδητοποιήσουν τη διάβρωση, που προκαλεί η διαφθορά στον κοινωνικό ιστό, στο κράτος και στα θεμέλια της δημοκρατίας.(Συσχέτιση σε Εθνικό Επίπεδο)Γενική Δ/νση Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων ΕσόδωνΔ/νση Φορ.Συμμόρφωσης
7Δημιουργία κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας στον οποίο εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση. 1.Φυλλάδιο με σχετικά παραδείγματα από την καθημερινή εργασία, π.χ.Σε εξέλιξη (έγινε το 1.) Για το υπ' αριθμ. 4 συνδυασμός με αρ. 3 της Ροής 4.Δ/νση Εσωτ.ΥποθέσεωνΟμάδα Εργασίας καταπολέμησης της διαφθοράς (ΑΥΟ Δ6Α1165851ΕΞ2012/30-11-2012) , Δ/νση Εσωτ.Υποθέσεων, ΓΔΟΕ, ΔΦΣ, Δ/νση Προσωπικού, Δ/νση Οργάνωσης
• προσδιορισμός της διαφθοράς,
• περιοχές Κινδύνου (αδύνατα σημεία και δείκτες),
• πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται τυχόν υποψία για διαφθορά,
• συμβολή του καθενός για την πρόληψη της διαφθοράς.
2.Ειδική εκπαίδευση τόσο νεοδιοριζόμενων όσο και λοιπών στελεχών σχετικά με τον κώδικα επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας.
3.Ορισμός των μέτρων για να διασφαλιστεί η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής του κώδικα συμπεριφοράς.
4.Δημιουργία εσωτερικών διαύλων επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής σχετικώνπληροφοριών, δεδομένων και γνώσης με στόχο την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς.
8Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της ενημέρωσης μέσω διαδικτυακής πύλης και παροχή νομοθεσίας, ερμηνείας νόμων, διαδικασιών αλλά και παροχή συμβουλών και απαντήσεων σε ερωτήματα.1.Διερεύνηση αναγκαιότητας.Γ.Γ.Π.Σ.Δ/νσεις Φορ.Ελέγχων & Είσπραξης Δημ.Εσόδων, Δ/νσεις Φορολογίας, Δ/νσεις Τελωνείων, Γ.Γ.Π.Σ.
2.Εξασφάλιση πόρων υποστήριξης και συντήρησης της διαδικτυακής πύλης.
Συμβολή στην καταπολέμηση της διαφθοράς από την πλευρά της οργανωτικής διαχείρισης όπως:
9α) Διεύρυνση και λήψη μέτρων για την αποφυγή επικαλύψεων (εφόσον υπάρχουν) στις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του Οργανισμού.1.Χαρτογράφηση και εντοπισμός επικαλύψεων αρμοδιοτήτων μεταξύ των δ/νσεων και των υπηρεσιών του Οργανισμού.Σε εξέλιξη Δ/νση ΟργάνωσηςΟμάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης
2.Επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων με σκοπό την απάλειψη των επικαλύψεων.
10β) Ενίσχυση του ρόλου και του συντονισμού μεταξύ των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών (Ισχυρές Κεντρικές Υπηρεσίες).Αναβάθμιση και προώθηση του κεντρικού ελέγχου και παρακολούθησης των τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών καθώς και των υπαλλήλων αυτών:Σε εξέλιξη (έγινε το 1.)Γεν. Δ/νση Οργάνωσης, Γεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Είσπραξης Δημ.Εσόδων, Γεν.Δ/νση ΤελωνείωνΔ/νση Εσ.Ελέγχου, Δ/νσεις Τελωνείων, Δ/νσεις Γεν. Δ/νσης Φορ.Ελέγχων & Εισπρ.Δημ.Εσόδων, Δ/νση Μέτρησης Αποδοτικότητας
1. Υιοθέτηση αντικειμενικών στόχων απόδοσης για τους προϊσταμένους μονάδων σ’ όλη την έκταση των φορολογικών & τελωνειακών λειτουργιών και υποχρέωση να αναφέρονται εντός ενός πλαισίου ετήσιας σύσκεψης αξιολόγησης απόδοσης.
2. Επιλογή δεικτών που μπορούν να εντοπίζουν περιπτώσεις πλημμελούς απόδοσης ή αθέμιτης σύμπραξης στις ακολουθούμενες ελεγκτικές πρακτικές ή πρακτικές είσπραξης φορολογικών οφειλών: για παράδειγμα, μεγάλη συχνότητα χαμηλών διαφορών φόρου, μεγάλη συχνότητα ελέγχων δίχως να προκύπτει διαφορά φόρου, μείωση ποσοστών κυρώσεων, κ.α.
3. Ανάλυση απόκλισης μεταξύ προσδοκώμενων και πραγματικών αποτελεσμάτων από ενέργειες υπαλλήλων για να εντοπίζονται τυχόν ανωμαλίες που οφείλουν να υποστούν διερεύνηση.
11γ) Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά υπηρεσία σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και με ορθολογικά κριτήρια.1.Δημιουργία νέων οργανογραμμάτων με οργανωτική ανάπτυξη. Σε εξέλιξη (έγινε το 1.)Δ/νση ΠροσωπικούΔ/νση Οργάνωσης, Δ/νση Προσωπικού, Γεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Εισπρ.Δημ.Εσόδων
2.Προσδιορισμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του Οργανισμού.
12 δ) Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη δημιουργία και στελέχωση τμήματος ενημέρωσης πολιτών σε κάθε μεγάλη Δ.Ο.Υ. (Η άγνοια αποτελεί σημαντική πηγή διαφθοράς).1.Διερεύνηση αναγκαιότητας λειτουργίας.Δ/νση ΟργάνωσηςΓεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων & Εισπρ.Δημ.Εσόδων, Δ/νση Προσωπικού, Δ/νση Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Φορολογίας
2.Περιγραφή θέσεων εργασίας.
3.Στελέχωση, εκπαίδευση, επιλογή κατάλληλου προσωπικού με συγκεκριμένο προφίλ.
13 ε) Δημιουργία σύγχρονης και αντικειμενικής αξιολόγησης των υπαλλήλων και υπηρεσιακή εξέλιξή τους βάσει αυτής.1.Δημιουργία αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων.Σε εξέλιξη (έγινε το 1.)Δ/νση ΠροσωπικούΔ/νση Προσωπικού, Δ/νση Οργάνωσης, Δ/νση Επιχ.Σχεδιασμού
2.Θέσπιση εσωτερικής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού με εναλλαγή της θέσης ευθύνης βάσει αξιολόγησης.
3.Αξιολόγηση των προϊσταμένων, που θα λαμβάνει υπόψη και τη μέριμνα αυτού για την πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς.
14Διασφάλιση αποτελεσματικότητας, ποιότητας και αποδοτικότητας των κατά τόπους δραστηριοτήτων – περιλαμβανόμενης της ανάλυσης απόδοσης, αποτελεσματικότητας και φόρτου εργασίας.Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας, ποιότητας και αποδοτικότητας.Δ/νση Μέτρησης ΑποδοτικότηταςΔ/νσεις Φορ.Ελέγχων & Εισπρ.Δημ.Εσόδων,Δ/νση Μέτρησης Αποδοτικότητας

 

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο