Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι διατάξεις για την Γ ειδική άδεια λογιστή - Φοροτεχνικού. Μέχρι πότε μπορούν να τηρούν διπλογραφικά βιβλία και ποιό είναι το όριο.

Οι διατάξεις  για την Γ ειδική άδεια λογιστή - Φοροτεχνικού όπως ψηφίστηκαν με το τελευταίο νομοσχέδιο.

Στο νομοσχέδιο "Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις " που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην βουλή περιέχονται και διατάξεις που ρυθμίζουν το θέμα της  πρώην Γ ειδική τάξη Λογιστών - φοροτεχνικών.

Αιτιολογική έκθεση
1. Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998 προβλέπεται ότι στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του ν.2515/1997 ασκούσαν το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή ως
μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ως ελεύθεροι επαγγελματίες και είχαν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών (3) χρήσεων, χορηγείται από το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ' τάξης, με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μέχρι του ποσού των 300.000.000 δραχμών, το οποίο αποτελούσε κατά την
έκδοση του ως άνω π.δ. το όριο τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας και που πλέον έχει διαμορφωθεί σε 880.000,00 ευρώ. Επειδή στις μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 (Α' 145), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 6 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α 107) δεν γίνεται η απαιτούμενη μνεία για τους ως άνω επαγγελματίες Λογιστές - Φοροτεχνικούς, προτείνεται με την παρούσα τροπολογία όπως λάβουν από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Β' τάξης με δικαίωμα τήρησης των δικαιωμάτων που είχαν πριν την ψήφιση του ν. 4152/2013 για μία μεταβατική περίοδο, η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 αποσαφηνίζεται η διαδικασία για την έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών. Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας εισηγείται εντός
της προθεσμίας που τίθεται σε σχετική πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants), θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ανάληψη και εκτέλεση των πάσης φύσεως λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των πιστοποιημένων λογιστών που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

------


Οι διάταξεις που ψηφίστηκαν.Άρθρο 46
1.α. Στην περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), προστίθεται υποπερίπτωση vii) ως εξής:
«vii) Οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξης. Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας ΕΓ' τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 340/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998, διατηρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υποπαραγράφου Η.2. της παρ. Η' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.


2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 246 του ν. 4072/2012 (Α' 86) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εκδίδεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος περιλαμβάνει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας των λογιστών φοροτεχνικών και τις διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών των κανόνων αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας που τίθεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την υποβολή της εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου, είναι δυνατή η έκδοση της απόφασης χωρίς την εισήγηση αυτή.»

-------------

Ολόκληρη η παράγραφος 2 όπως κωδικοποιείται μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου

2.Η επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ και Β΄ τάξης:

α. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

β. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).

γ. Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010, που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης

δ. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

ε. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη διενέργεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

στ. Μεταβατικές Διατάξεις:
i. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μη πτυχιούχοι, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ΄ ή Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης.

ii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Γ΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης.

iii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, μέλη του Ο.Ε.Ε., που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από τη συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω.

iv. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Γ΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και με τη συμπλήρωση τριετούς αποδεδειγμένης άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω, δικαιούνται να λάβουν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης.

v. Οι λογιστές φοροτεχνικοί, πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης μετά από τη συμπλήρωση διετούς αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας Β΄ τάξης και την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω.

vi. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης συνεχίζουν ακωλύτως να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

vii. Οι λογιστές φοροτεχνικοί που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, μέχρι τη συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας για την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ τάξης, συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.

viii ) Οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξης.
Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας ΕΓ' τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 340/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998, διατηρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.----------

Συμπεράσματα

Όπως είναι εύκολα κατανοητό μετά την ψήφιση της ανωτέρω διάταξης οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί  κάτοχοι της  πρώην Γ ειδικής άδειας, αποκτούν πλέον επαγγελματική ταυτότητα Β τάξης. Μπορούν δηλαδή να τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας).
Ταυτόχρονα όσοι ήταν κάτοχοι αυτής της άδειας μέχρι και την 9η Μαίου 2013 μπορούν έως και τις 31.12.2018 να τηρούν και διπλογραφικά βιβλία επιχειρήσεων που έχουν τζίρο μέχρι μέχρι και 1.500.000 ευρώ.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description nolamogio | Αυγούστου 5, 2013 2:36 μ.μ. | Reply
αρχίσανε τα συντεχνιακά στα λαμόγια του γυμνασίου κολλητούς του ΟΕΕ, μία εχουμε τους οικονομολόγους μια τα γυμνάσια. ιδίου επιπέδου βλέπεις στο επάγγελμα
image description SARAKINOS | Αυγούστου 5, 2013 3:52 μ.μ. | Reply
Συνάδελφε nolamogio. Ας μην αρχίσουμε πάλι τις ρατσιστικές θεωρίες και τα συντεχνιακά. Πόσοι είναι οι συνάδελφοι με την Γ' Ειδική ; Και μη ξεχνάς ότι πρόκειται για επαγγελματίες με είκοσι και πλέον χρόνια στην πλάτη τους. Αναλογίσουν την πείρα που απέκτησαν, με διάβασμα , με πρακτική , με τον ίδιο κόπο με μας, για να αποκτήσουν το δικαίωμα υπογραφής, που καλώς ή κακώς τους δόθηκε και παρά λίγο να το χάσουν σε μια νύχτα. Θα συμφωνήσω μαζί σου για όσους έκατσαν στα θρανία τόσα χρόνια , για το χαρτί από ΑΕΙ ή και ΤΕΙ, ότι κοπίασαν, αλλά έχουν 'άδεια Α' τάξης, όχι Γ΄ειδική. Η πείρα όμως και οι γνώσεις αποκτώνται με διάβασμα , όχι με το κορνιζαρισμένο δίπλωμα...Ας τους αποδεκτούμε σαν συναδέλφους και ας σεβαστούμε την δουλειά τους, αν είναι σωστή...
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 5, 2013 5:24 μ.μ. | Reply
Όλα είναι τόσο κουραστικά...
image description KARNIK | Αυγούστου 5, 2013 8:54 μ.μ. | Reply
πραγματική κούραση με το θέμα . Προσωπικά δε με απασχολεί αλλά με αποπροσανατολίζει από τα καθημερινά προβλήματά μας. Το πρόβλημα είναι η ενωση του κλάδου απέναντι στο Υ.Ο που μας χρησιμοποιεί μεχρι να μη μας χρειάζεται. Γι¨αυτό πρέπει τωρα να έχουμε κοινή γραμμή πριν είναι αργά. Σκεφτείται όλοι οτι ήδη ανακοινώθηκε η μη παράταση του Ε9.
image description αναυδοσ | Αυγούστου 8, 2013 10:51 π.μ. | Reply
Μια απορια ,διαβαζοντας την αρχή.Υπαρχουν βοηθοί λογιστες που υπεγραφαν ισολογισμούς και μαλιστα τριών συνεχόμενων χρήσεων? Καθηστε γιατί θα τρελλαθούμε τελείως σε αυτή την χώρα....
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο