Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκαν οι ρυθμίσεις για την Γ' ειδική άδεια ταυτότητα Φοροτεχνικού και για τον Κώδικα Δεοντολογίας

Τροπολογία που αφορά την εγγραφή στα Επιμελητήρια προσώπων μη εγκατεστημένων στην Ελλάδα, θέματα λογιστών και τους φοροτεχνικών σχετικά με την Γ' ειδική ταυτότητα αλλά και τον κώδικα δεοντολογίας λογιστών, καθώς και την ενίσχυση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, κατέθεσαν στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης.

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998 προβλέπεται ότι στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του ν.2515/1997 ασκούσαν το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ως ελεύθεροι επαγγελματίες και είχαν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών (3) χρήσεων, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ' τάξης, με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μέχρι του ποσού των 300.000.000 δραχμών, το οποίο αποτελούσε κατά την έκδοση του ως άνω π.δ. το όριο τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας και που πλέον έχει διαμορφωθεί σε 880.000,00 ευρώ.

Επειδή στις μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 (Α' 145), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 6 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α 107) δεν γίνεται η απαιτούμενη μνεία για τους ως άνω επαγγελματίες Λογιστές - Φοροτεχνικούς, προτείνεται με την παρούσα τροπολογία όπως λάβουν από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Β' τάξης με δικαίωμα τήρησης των δικαιωμάτων που είχαν πριν την ψήφιση του ν. 4152/2013 για μία μεταβατική περίοδο, η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 αποσαφηνίζεται η διαδικασία για την έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών. Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας εισηγείται εντός της προθεσμίας που τίθεται σε σχετική πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants), θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ανάληψη και
εκτέλεση των πάσης φύσεως λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των πιστοποιημένων λογιστών που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.


Αναλυτικά η τροπολογία

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Άρθρο...

Στο άρθρο 1 του νόμου 2081/1992 (Α' 154), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος
3α, ως ακολούθως:
«3 α. Ως μέλη του Επιμελητηρίου δύνανται να εγγραφούν μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, στα οποία' έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4132/2013 (Α' 59). Αρμόδιο Επιμελητήριο για την εγγραφή των ανωτέρω προσώπων ορίζεται το Επιμελητήριο του τόπου της προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω αγαθών».

Άρθρο ...

1. α. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2515/1997 όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 6 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α' 107), προστίθεται υποπερίπτωση νii ως εξής:

«Οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν.4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του πδ 340/1998, αποκτούν επαγγελματική ταυτότητα Β" τάξης. Επιπροσθέτως των δικαιωμάτων που προβλέπονται για τους κατόχους επαγγελματικής ταυτότητας ΕΓ τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ.
340/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 7 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του ν.4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998, διατηρούν έως την 31.12.2018 το δικαίωμα τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υποπαραγράφου Η.2. της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 246 του ν. 4072/2012 (Α' 86) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εκδίδεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος περιλαμβάνει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας των λογιστών φοροτεχνικών και τις διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών των κανόνων αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της
προθεσμίας που τίθεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την υποβολή της εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου, είναι δυνατή η έκδοση της απόφασης χωρίς την εισήγηση αυτή.»

Άρθρο    

1. Η παρ. 22 του ν. 4146/2013 (Α' 90) καταργείται.
2. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3908/2011 (Α' 8) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του παρόντος που παρέχονται για τις δύο εξαμηνιαίες περιόδους κάθε έτους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα είδη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και η κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι πόροι που διατίθενται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής κατανέμονται ετησίως στις Περιφέρειες με τρόπο που να ενισχύουν περισσότερο τις περιοχές με τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήματα.»

β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4146/2013 (Α' 90).

Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο...

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται παράγραφος 3α στο άρθρο 1 του ν. 2081/1992 (Α' 154) με σκοπό την επέκταση της δυνατότητας εγγραφής σε Επιμελητήρια αλλοδαπών επιχειρήσεων μη εγκατεστημένων στη χώρα μας, οι οποίες πραγματοποιούν εισαγωγές στο πλαίσιο άδειας αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, βάσει της παραγράφου 4α του άρθρου 29 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με το άρθρο 7 του νόμου 4132/2013 (Α'59).
Ειδικότερα, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ανωτέρω καθεστώς λαμβάνουν ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα, πλην όμως, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν συστήνουν ελληνικό υποκατάστημα για το σκοπό της δραστηριότητας τους στη χώρα μας. Ωστόσο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 1 του νόμου 2081/1992), η οποία απαριθμεί περιοριστικά τις περιπτώσεις προσώπων που μπορούν να εγγραφούν ως μέλη Επιμελητηρίων, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις δύνανται να εγγραφούν σε Επιμελητήριο μόνο μέσω των ελληνικών υποκαταστημάτων τους. Ενόψει των ανωτέρω, οι προαναφερθείσες αλλοδαπές επιχειρήσεις δεν μπορούν να εγγραφούν σε Επιμελητήριο και - κατ' επέκταση - να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες των Επιμελητηρίων που παρέχονται προς τα μέλη τους. Ειδικότερα, μεταξύ των υπηρεσιών αυτών είναι και η έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξαγωγή  εμπορευμάτων, στο μέτρο που η προσκόμισή τους στις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας αυτής. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η εφαρμογή του ανωτέρω καθεστώτος αναστολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, τελεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η πραγματοποίηση ιδιαίτερα μεγάλου όγκου εισαγωγών (ήτοι εισαγωγών στατιστικής
αξίας τουλάχιστον 300.000.000 ευρώ - όριο που μειώνεται στα 120.000.000 ευρώ για τα πρώτα πέντε έτη ένταξης στο καθεστώς) και η εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση ποσοστού τουλάχιστον 90% της αξίας των εισαγόμενων αγαθών σε ετήσια βάση.

Καθίσταται λοιπόν εμφανές ότι η αδυναμία των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση της προαναφερθείσας ειδικής διαδικασίας αναστολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή προϊόντων στη χώρα μας να εγγραφούν σε Επιμελητήριο, ώστε να μπορούν να ζητήσουν την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής, καθιστά στην πράξη αδύνατη την πραγματοποίηση μεγάλου μέρους των εξαγωγών που απαιτούνται για την παραμονή τους στο οικείο καθεστώς, εις τρόπον ώστε να καθίσταται αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος με τη συμπλήρωση της σχετικής επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Άρθρο    

1. Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998 προβλέπεται ότι στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του ν.2515/1997 ασκούσαν το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ως ελεύθεροι επαγγελματίες και είχαν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών (3) χρήσεων, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ' τάξης, με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μέχρι του ποσού των 300.000.000 δραχμών, το οποίο αποτελούσε κατά την έκδοση του ως άνω π.δ. το όριο τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας και που πλέον έχει διαμορφωθεί σε 880.000,00 ευρώ. Επειδή στις μεταβατικές διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 (Α' 145), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 6 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α 107) δεν γίνεται η απαιτούμενη μνεία για τους ως άνω επαγγελματίες Λογιστές - Φοροτεχνικούς, προτείνεται με την παρούσα τροπολογία όπως λάβουν από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Β' τάξης με δικαίωμα τήρησης των δικαιωμάτων που είχαν πριν την ψήφιση του ν. 4152/2013 για μία μεταβατική περίοδο, η οποία δύναται να παραταθεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2 αποσαφηνίζεται η διαδικασία για την έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών. Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας εισηγείται εντός της προθεσμίας που τίθεται σε σχετική πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants), θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ανάληψη και
εκτέλεση των πάσης φύσεως λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των πιστοποιημένων λογιστών που απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Άρθρο   

Με τη ρύθμιση της παρ. 1 αποκαθίστανται στο ορθό τα είδη επενδύσεων που εξαιρούνται από τις διατάξεις του ν. 3908/2011. Συγκεκριμένα, με την παρ. 22 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 εντάχθηκαν μεταξύ των εξαιρούμενων από τις διατάξεις του ν. 3908/2011 επενδύσεων οι επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικούς σταθμούς. Καθώς τα ηλιοθερμικά συστήματα αποτελούν σύγχρονη μορφή τεχνολογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (χωρίς συμμετοχή συμβατικού καυσίμου), αλλά μέχρι στιγμής οι σχετικές επενδύσεις δεν έχουν ενισχυθεί από τον επενδυτικό νόμο και έχουν μηδενική εγκατεστημένη ισχύ, κρίνεται σκόπιμο να μην τους επιφυλαχθεί η ίδια αντιμετώπιση με άλλες μορφές ΑΠΕ, οι οποίες έχουν επαρκώς ενισχυθεί.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 βελτιώνεται νομοτεχνικά η ρύθμιση του άρθρου 7 του ν. 3908/2011 προκειμένου να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 18 του ν. 4146/2013. 

Αθήνα, 18.07.2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description angel | Ιουλίου 20, 2013 1:56 π.μ. | Reply
Tο ΟΕΕ τελικά προσπάθησε να να κρατήσει και την πιτά ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο...?? Απο την μια αναβάθμισε σε κατηγορία όλους τους συναδέλφους των πρώην Γ και Δ κατηγορίας ώστε να μπορούν να υπογραφουν μεγαλύτερο τζίρο βιβλιών, και απο την άλλη, απέκλεισε όλους αυτούς, απο την τήρηση επιχειρήσεων με διπλογραφική μέθοδο...( προφανώς με το έτσι θέλω ...??), Προφανώς για να κατευνάσει τα πνέυματα απο την πλευρά τον λογιστών Α & Β τάξης. Με μια πρώτη άποψη μπορεί να φαίνεται δελεαστικό για κάποιους .... αλλά ας δούμε την παγίδα που κρύβεται πίσω απο όλα αυτά. Σε μια ένδεχόμενη ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ υπηρεσιών με διεθνή πρότυπα και με την πρόφαση ( απαίτηση του λάου για πάταξη της φοροδιάφυγης) ή όπως αλλιώς ονομαστεί....... η κατάργηση της απλογραφικής μεθόδου θα έχει ως αυτόματη συνέπεια την κατάργηση και χιλιάδων συναδέλφων που δεν θα έχουν το δικαίωμα να δουλέψουν.Έτσι η πίτα της αγοράς θα ανοίξει φυσικά, για τα πολύ μεγάλα λογιστικά γραφεία, τις τράπεζες οι οποιες θα έχουν ήδη στελεχώσει τα αναλογα τμήματα και φυσικά τις νυν ελέγκτικές εταιρείες που θά αποκομίσουν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς. ( Συνήγορος & δικάστης δλδ 2 σε 1...) Ουσιαστικά η προσπάθεια της αποψίλωσης της νυν ( πρώην ..??)΄μικρομεσαίας τάξης΄΄ θα γίνει στο επάγγελμα μας με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα επάνακτησης επαγγελματικών δικαιώματων.
Και όλα αυτά φυσικά πολύ πιο σύντομα από ότι περιμένετε ότι θα υλοποιήθουν.
Ευχαριστώ πολύ.

Με εκτίμηση Α Μουζάκης
image description ΕΙΡΗΝΗ | Ιουλίου 20, 2013 12:59 μ.μ. | Reply
Κ. Μουζάκη με όλο το σεβασμό, αν ενθυμούμαι καλά η ΠΟΦΕΕ στην οποία είστε μέλος του Δ.Σ., έχει εκπρόσωπο στο ΟΕΕ, τον κ. Κωνσταντινίδη, και ο οποίος δεν ενημέρωσε ως όφειλε για όλα αυτά. Η είχε ενημερώσει και κάποιοι "ποίησαν την νήσσαν" ενόψει των επερχόμενων εκλογών και των συμμαχιών; Ήσασταν παρών στην έκτακτη Συνέλευση στην Κέρκυρα, και γνωρίζετε πολύ καλά τι συνέβη.Στην Ιαπωνία οι αποτυχόντες κάνουν χαρακίρι... Εδώ φυσικά είναι Ελλάδα δεν ζητάμε κάτι τέτοιο, αλλά μία έντιμη και ηθική πραξη θα ήταν η παραίτηση του κ. Κωνσταντινίδη από το Δ.Σ. του ΟΕΕ. Τώρα βέβαια είναι αργά, και δεν προσφέρει τίποτα μια τέτοια κίνηση... Τελικά δεν αποδίδει πάντα και σε όλους η προσπάθεια να κρατήσουν την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο, και στην περίπτωση της ηγεσίας της ΠΟΦΕΕ αυτό φάνηκε περίτρανα.Αν είχε κάνει την ρήξη με το ΟΕΕ τότε που υπήρχε καθολική απαίτηση από τη βάση, ίσως τα πράγματα να είχαν δρομολογηθεί αλλιώς. Όσο συνεχίζουμε αυτή την τακτική να τα έχουμε με όλους καλά, όχι άσπρη μέρα δεν θα δούμε, ούτε καν γκρί αποχρώσεις. Όμως ποτέ δεν είναι αργά να πούμε όλη την αλήθεια, και να αγωνιστούμε για αυτήν. Το μόνο που χρειάζεται είναι ΑΡΕΤΗ και ΤΟΛΜΗ.

Ειρήνη Γιαννουλάτου
image description vag | Ιουλίου 20, 2013 1:54 μ.μ. | Reply
Για τις Α! ειδικές άδειες δεν λέμε τίποτα..... Σε ποιους δώθηκαν πως δώθηκαν γιατί δώθηκαν σιωπή. Τελικά οι άδειες ήταν πολύ περισσότερες απο 4. Σε κάθε μια υπήρχε και μια υποκατηγορία. Συνολικά με τους πρόχειρους υπολογισμούς μου πρέπει να ήταν τουλάχιστον έξι με επτά. Ελλάδα αθάνατο το μεγαλείο σου. Και μετά μας φταίνε οι Γερμανοί οι Κινέζοι οι Γάλλοι το ΔΝΤ οι τράπεζες τα μεγάλα λογιστικά γραφεία και ίσως οι εξωγήινοι !! Εμείς ποτέ... απλά έχουμε βολευτεί.-
image description ΕΙΡΗΝΗ | Ιουλίου 20, 2013 3:22 μ.μ. | Reply
Κώστα δεν είμαι και εξπέρ στην πληροφορική, το ξέρεις, αλλά δεν μπορείτε να βρείτε ποιός έκανε την παραπάνω δημοσίευση από τη IP; Νομίζω ότι επιβάλλεται να το βρείτε, και να δημοσιοποιήσετε και τα στοιχεία του. Τελευταία έχει παραγίνει το κακό...
Υστ. Η απάντηση πάντως είναι δική μου, βέβαια απευθυνόμουν στον κ. Μουζάκη και όχι στον κάθε άνανδρο που γράφει ανώνυμα, πόσο μάλλον να υπογράφει με το όνομα άλλου.
image description Δημητρησ | Ιουλίου 20, 2013 4:38 μ.μ. | Reply
Αγαπήτη Ειρήνη, για να μπορέσει να δει κάποιος την IP θα πρέπει πρώτα, να υποστηρίζεται, από το software της ιστοσελίδας, και ο άλλος να μην μπαίνει με fake ip (αυτό γίνεται πολύ ευκόλα απλά δεν λέω το πως, για ευνότητους λόγους). Απο εκεί και πέρα, έστω ότι έχεις την ip κάποιου, για να μπορέσεις βρεις ποιός είναι, χρειάζεσαι άδεια από εισαγγέλεα, ο οποίος θα ζητήσει από τον πάροχο στον οποιό ανήκει η ip, για να δωσει τα στοιχεία του κατόχου...

Επείδη τυχαίνει να είμαι super moderator σε κάποιο τεχνολογικό φορουμ, βλέπω σχεδόν όλες τις ip γιατί το υποστήριζει το software της ιστοσελιδάς (Vbulletin). Αυτό που συνήθως κάνουμε εμείς αν κάποιος παραβαίνει τους κανόνες, του κάνουμε μόνιμο ban. Υπάρχει η δυνατότητα, να κάνουμε ban την ip του (ή ακόμα και όλο το ip range πχ 192.168.ΧΧΧ.ΧΧΧ που ανήκει στις σελίδες ρύθμισης των router) , αλλά δεν το κάνουμε, διότι το 99,99% των χρηστών στην Ελλάδα, έχει δυναμική ip (αλλάζει μετά από κάθε κλείσιμο η reset του router ) οπότε μπορεί κάποιος να πάρει αργότερα την ίδια ip, και να μην μπορεί να έχει πρόσβαση άδικα.

Το μόνο που μπορούν να κάνουν εδώ οι διαχειριστές ή συντονιστές της σελίδας εφόσον είναι ανώνυμη η καταγραφή των μυνημάτων εδώ, να υποχρεώνουν να γίνεται κάποιος μέλος προτού γράψει κάποιο σχόλιο (όπως γίνεται και στο forum της σελίδας), γιατί έτσι είναι πιο εύκολη η παρακολούθηση των ανάρμοστων μηνυμάτων...

Ευχαριστώ για τον χρόνο, και ζητώ εκ των προτέρων για το "off topic" της απάντησης μου.
image description KAROLOS | Ιουλίου 20, 2013 3:37 μ.μ. | Reply
Μετά από επικοινωνία που είχα με τον φοροτεχνικό Αντώνη Ιωαν. Μουζάκη, μου ανέφερε ότι ουδέποτε έγραψε το ανωτέρω σχόλιο. Κάποιος προφανώς χρησιμοποίησε το όνομά του. Είναι απαράδεκτο να γράφει κάποιος επ΄ονόματι κάποιου άλλου και μάλιστα να υπογράφει με το όνομά του.
image description ΕΙΡΗΝΗ | Ιουλίου 20, 2013 5:13 μ.μ. | Reply
Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες σου Δημήτρη. Άρα καταλήγουμε ότι μόνο ο θιγόμενος μπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα παρέμβαση, και πιστεύω ότι πρέπει να το κάνει, για να μην υπάρχει καμμία αμφιβολία. Παρεμπιπτόντως εγώ ανήκω στο 0,01% των χρηστών... Έχω static ip...
image description ΕΔΙΕΚ | Ιουλίου 20, 2013 8:33 μ.μ. | Reply
Απαράδεκτος ο νόμος που επιτρέπει σε μέλη του ΟΕΕ μη λογιστές να ασκούν το λογιστικό επάγγελμα. Ολοι οι συνάδελφοι με λογιστικές σπουδές να ξεσηκωθούν ωστε οι αλεξιπτωτιστές να φάνε δρόμο.Τέρμα η οικειοποιηση του λογιστικού επαγγέλματος με ενα απλό Π.Δ.
image description κωστασ παπαδοπουλοσ | Ιουλίου 21, 2013 12:57 μ.μ. | Reply
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΑΝ 4 ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ 8 ΜΕ 10 ΕΤΗ - ΤΕΙ Η ΚΑΙ ΑΕΙ να εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους απόφοιτους Λυκείου και ΙΕΚ ή ιδιωτικών σχολών ή εμπειρικών. Σε λίγο θα ζητήσουν κάποιοι να χειρουργούν χωρίς πτυχίο ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή να κάνουν το νομικό με πτυχίο ΙΕΚ. ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.....ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΝΤΡΟΠΗ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΕΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
image description CAP | Ιουλίου 22, 2013 10:52 π.μ. | Reply
Δηλώνω κατηγορηματικά πως δεν έχω καμμία σχέση με την παραπάνω δημοσίευση που υπογράφει "κωστασ παπαδοπουλοσ'' . Και βέβαια ΔΕΝ θα μπορούσα να έγραφα ποτέ έτσι. Εαν κρίνω και απο την διάψευση του συνάδελφου κ. Αντ. Μουζάκη , για δήθεν δημοσίευσή του , μάλλον είμαστε μπροστά σε καινούργια δεδομένα.
image description MatX | Ιουλίου 21, 2013 2:46 μ.μ. | Reply
Μετά από αυτά που γίνονται στα πλαίσια της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων (στην περίπτωσή μας Οικονομολόγου-Φοροτέχνη-Λογιστή) πείτε μου ένα λόγο να στείλω το παιδί μου να σπουδάσει 4 χρόνια είτε ΑΕΙ είτε ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης??? Πραγματικά δεν καταλαβαίνω την απραξία του ΟΕΕ σε τέτοια θέματα υψίστης σημασίας και με κάνει να αναρωτιέμαι το λόγο ύπαρξής τους... Ή μήπως λάθος αναρωτιέμαι???
image description member-oee | Ιουλίου 22, 2013 2:01 π.μ. | Reply
Μηταράκη αυτό που κάνεις στους κυρίους της Γ ειδικής λέγεται ''αλητεία'' εις βάρος των πτυχιούχων ΑΕΙ. Του χρόνου δεν θα σε ξέρει κανείς διότι δεν θα είσαι ούτε βουλευτής. Εμείς σπουδάσαμε τόσα χρόνια, κάναμε μεταπτυχιακά για να έρθεις εσύ σήμερα να βρεις ψήφους από τους εμπειρικούς;; ΝΤΡΟΠΗ ΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΑΡΑ. Δεν υπάρχει ένας εκεί μέσα στο κόμμα σου να σου τραβήξει το αυτί;;;;;;
image description ΕΙΡΗΝΗ | Ιουλίου 22, 2013 7:32 π.μ. | Reply
Εγώ πάλι βλέπω άλλους αλήτες οι οποίοι χρησιμοποιούν ονόματα άλλων χρηστών η γράφουν ανώνυμα, μόνο και μόνο για να χυδαιολογήσουν και να προκαλέσουν διχόνειες. Μην νομίζετε "κύριοι" ότι δεν σας ξέρουμε. Γνωρίζουμε και ποιοί είστε και τους σκοπούς σας. Ξαφνικά ΜΕΤΑ ΑΠΌ 15 ΧΡΟΝΙΑ σας πείραξε η Γ ειδική... ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΥΧΙΑ !!!
image description καραφλιτσοσ | Ιουλίου 22, 2013 12:53 μ.μ. | Reply
Αν γνωριζει καποιος... ειναι αληθεια οτι ενας αποφοιτος ΤΕΙ με 3 χρονια προϋπηρεσια γινεται λογιστης, οπως επισης και καποιος αποφοιτος ΑΕΙ, ο οποιος χρειαζεται 2 χρονια προϋπηρεσιας? ...εαν ειναι ετσι, ηδη υπαρχει μια εξισωση προς τα κατω, ΑΚΡΙΒΩΣ λογω της παραπανω προϋπηρεσιας του "ΤΕΙτζή". Οσο περναει ο καιρος μονο προς τα κατω θα γινονται οι εξισωσεις. Θα ηταν καλυτερο εκ μερους των λογιστων, να ζητουσαμε απο οποιον θελει να γινει λογιστης να συμμετασχει σε καποιο τεστ λογιστικων δεξιοτητων στο οποιο προκειμενου να επιτυχει καποιος θα ειναι εκ των πραγματων "ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ" ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Καποιοι θα επιτυχουν γιατι ηταν αριστοι μαθητες, καποιοι γιατι ηταν αριστοι στην πραξη, και καποιοι που θα ΑΡΙΣΤΕΥΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΑΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ μπορουν να παιρνουν τις αδειες λογιστη ανωτατου επιπεδου. Ποιοι φοβουνται να γινει κατι τετοιο?
image description ΕΙΡΗΝΗ | Ιουλίου 23, 2013 11:23 π.μ. | Reply
Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, οι απόφοιτοι ΑΕΙ αντέδρασαν στις εξετάσεις... Οι οποίες ούτως η άλλως θα καθιερωθούν με την πιστοποίηση...
image description ΕΔΙΕΚ | Ιουλίου 22, 2013 3:54 μ.μ. | Reply
Σωστός ο κύριος τι θα κάνουμε τα πτυχία ιχθυοκαλλιεργειας, διαφημισης, οικονομιας,αγροτικης καλιεργειας, μηχανικων αυτοκινητων τει, θα τα πετάξουμε, λες και δεν μπορούμε να κάνουμε τον λογιστή. Οχι θα μας ερθουν τα ΙΕΚ φοροτεχνικοί να μας δείξουν πως να φτιάξουμε μία δήλωση.Πόσα θέλετε ρε με 25 λογιστικές να μας το παίζετε λογιστές.
πως ακούστηκε το παραλήρημα ενός εμπειρικού που εμπίπτει στις διατάξεις του 340/98.Λογικό?
Αυτός ειναι ο νόμος!!!!τα ναρκωτικά πλέον πουλιόνται παντού!!!!
image description ΕΙΡΗΝΗ | Ιουλίου 23, 2013 11:44 π.μ. | Reply
Είναι αλήθεια τα ναρκωτικά και η μ@#@#@#@ βλάπτουν σοβαρά την υγεία, και πρώτα από όλα τον εγκέφαλο!!!
image description πα-πει | Ιουλίου 23, 2013 1:46 π.μ. | Reply
Εγώ προτείνω να καταργηθεί ο νόμος του Λογιστή εντελώς και να ξαναγραφτεί από την αρχή.Δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται ένα επάγγελμα οικονομολογικό και μέσα στις τάξεις του να έχει λογιστές Banana Chiquita (κοινώς monkey).Ευχαριστώ πολύ, βρίστε όσο θέλετε.......
image description kvstas | Ιουλίου 24, 2013 3:13 μ.μ. | Reply
εσυ είσαι του σεξουαλικου ,αλήθεια θα μάθουμε επιτέλους ο νόμος απάτη σημίτη που σου έδωσε άδεια βάσει τι κριτηρίων? τι τελείωσες επιτέλους ??έχεις μεταδιδακτορικό στην σεξολογία?
image description RODIOS | Ιουλίου 24, 2013 7:36 π.μ. | Reply
Γιατί δε ανακοινώνετε μιά κατάσταση από το Οικονομικό επιμελητήριο πόσοι είναι τελικά οι Λογιστές - Φοροτέχνες με επαγγελματική έδρα και πόσοι χωρίς επαγγελματική έδρα με τις αντίστοιχες άδειες , για να βγάλουμαι κι εμείς ένα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ,ποιός μοιλάει σε ποιόν ,και όχι να αλληλοκατηγορούμεθα μεταξύ μας ,χωρίς περίσκεψη.
image description kvstas | Ιουλίου 24, 2013 3:00 μ.μ. | Reply
sthn poio seksoyala logistria toy chat apeythonomai thn syndikalistria!!!
image description member-oee | Ιουλίου 25, 2013 5:43 π.μ. | Reply
Εσείς (Ειρήνη) που εδώ μέσα χτυπάτε κάρτα πολλά χρόνια καθώς και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις επί σειρά ετών, βρίζοντας όλο τον κόσμο μπορείτε να μας πείτε τι άδεια κατέχετε;;;;;;; Μπορείτε να μας πείτε κυρά-Μπουμπουλίνα με ποια κριτήρια έχετε πάρει την άδεια σας από το ΟΕΕ;;;;;;
image description περι της γ ειδικησ ο λογοσ | Ιουλίου 27, 2013 1:41 μ.μ. | Reply
ΕΧΩ ΓΡΑΦΕΙΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ Γ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΚΑΛΩ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΩ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΟΡΟ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΣΩΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΛΑΘΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ. ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο