Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Εξαίρεση μετόχων εταιρειών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ


Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του ΟΑΕΕ Ισχύουν τα εξής :


ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστική αντιμετώπιση μετόχων ανωνύμων εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης ».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν.3996/2011 (Α,170), οι οποίες επαναδιατυπώθηκαν στην παρ. 9 του άρθρου 116 του ν.4072/2012 και αφορούν στη συμπλήρωση των καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που ρυθμίζουν την ασφάλιση των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης και σας γνωρίζουμε τα εξής, για την ενιαία εφαρμογή τους.

Προϊσχύον ασφαλιστικό καθεστώς

Με τις προϊσχύουσες διατάξεις (άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ του Π.Δ. 258/2005), στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπήγοντο οι μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης ανεξαρτήτως του ποσοστού ονομαστικών μετοχών που κατείχαν.

Ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς από 1-9-2011 και εφεξής

1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι μέτοχοι των προαναφερθεισών ΑΕ εφόσον:

► Κατέχουν ονομαστικές μετοχές, μιας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ΑΕ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μεγαλύτερο του 10% ή

► Κατέχουν ονομαστικές μετοχές, μιας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ΑΕ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10%, δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο ΔΧ ή άλλο αυτοκίνητο ΔΧ της ίδιας ανώνυμης εταιρείας και δεν έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση.

2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ οι κατέχοντες ονομαστικές μετοχές μιας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυμες εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10%, οι οποίοι οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο ΔΧ ή άλλο αυτοκίνητο ΔΧ της ίδιας ανώνυμης εταιρείας.

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ οι κατέχοντες ονομαστικές μετοχές μιας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυμες εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10%, οι οποίοι δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυμης εταιρείας και ασφαλίζονται για άλλη εργασία ή απασχόληση σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης.

3. Μέτοχοι των προαναφερθεισών ΑΕ, που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι συγχρόνως και ιδιοκτήτες ΔΧ αυτοκινήτων, (οι άδειες των ΔΧ αυτοκινήτων είναι στο όνομά τους) υπάγονται στην ασφάλιση του Οργανισμού και για τις δύο ιδιότητές τους. (άρθρο 51 παρ.5 του ν.3996/2011 και άρθρο 1 παρ.1 περ. η του Π.Δ. 258/2005, όπως αντικαταστάθηκαν με όμοιες άρθρου 51 παρ.1 ν.3996/2011).

4. Μέτοχοι των προαναφερθεισών ΑΕ, που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις ασφάλισης στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι συγχρόνως και ιδιοκτήτες ΔΧ αυτοκινήτων, (οι άδειες των ΔΧ αυτοκινήτων είναι στο όνομά τους) υπάγονται και στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ως ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΔΧ). (άρθρο 51 παρ.5 του ν.3996/2011 και άρθρο 1 παρ.1 περ. η του Π.Δ. 258/2005, όπως αντικαταστάθηκαν με όμοιες άρθρου 51 παρ.1 ν.3996/2011).

Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο μετά την 1-1-1993 (νέοι ασφ/νοι) έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Παράδειγμα:

«Νέος ασφαλισμένος», ιδιοκτήτης αυτοκινήτων ΔΧ, ο οποίος είναι και μισθωτός οδηγός ή είναι κάτοχος ονομαστικών μετοχών μιας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυμες εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10% και οδηγεί αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυμης εταιρείας - ασφάλιση ΟΑΕΕ και ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, έχει δικαίωμα επιλογής φορέα.

Υπολογισμός ποσοστού επί των αυτοκινήτων ΔΧ της ΑΕ που αντιπροσωπεύουν οι ονομαστικές μετοχές των κατόχων τους.

Το μετοχικό κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών μεταφοράς προσώπων (άρθρο 3 ν.2963/2001) ή πραγμάτων (ν.3887/2010) διαιρείται σε ισότιμα μερίδια, τις μετοχές, οι οποίες είναι ονομαστικές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες εφαρμόζονται και στις ανώνυμες εταιρείες μεταφοράς προσώπων, οι οποίες προέρχονται από μετατροπή των Κ.Τ.ΕΛ. (άρθρο 3 του ν. 2963/2001) η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της γίνεται μετά από γνωμοδότηση τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής, που συγκροτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή τις περιφέρειες της χώρας. Οι εκθέσεις αποτίμησης των εισφορών σε είδος υποβάλλονται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ν.2190/1920.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3887/2010 περί οδικών εμπορευματικών μεταφορών η εκτίμηση της αξίας των οχημάτων και της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών Φ.Δ.Χ γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του ν.2190/1920 από τις εκτιμητικές επιτροπές του άρθρου 7 ν.3887/2010 που συνιστώνται στις περιφέρειες της χώρας.

Με την αποτίμηση σε χρήμα από τις προαναφερθείσες επιτροπές της αξίας της κυριότητας των οχημάτων, η οποία αποτελεί την σε είδος εισφορά των μετόχων στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καθορίζεται το ποσοστό αυτής επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και επομένως και των ονομαστικών μετοχών οι οποίες αποτελούν ισότιμα μερίδια , στα οποία διαιρείται το σύνολο του εν λόγω κεφαλαίου.

Δηλαδή ο υπολογισμός του ποσοστού επί των ονομαστικών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί συνιδιόκτητων ΔΧ αυτοκινήτων της ΑΕ γίνεται ως εξής:

Μετοχές Χ αξία μετοχών / αξία ΔΧ αυτοκινήτων (από την εκτιμητική επιτροπή)

Παράδειγμα:

Έστω ότι μια ΑΕ έχει στην ιδιοκτησία της 50 ΔΧ αυτοκίνητα και η αξία τους αποτιμήθηκε από την εκτιμητική επιτροπή στο ποσό των 500.000€. Η αξία της μετοχής ανήρχετο σε 10€ και ένας μέτοχος έλαβε 100 μετοχές.

Άρα η αξία των μετοχών του μετόχου ανέρχεται στο ποσό των 1000€.

Το ποσοστό του μετόχου επί της αξίας των ΔΧ αυτοκινήτων είναι:
Χ=100*1000€/500.000€ =0,2 Επομένως ο μέτοχος αυτός έχει ποσοστό επί των ΔΧ αυτοκινήτων της ΑΕ 2%.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο είναι κάτοχος ονομαστικών μετοχών σε περισσότερες της μιας Α.Ε. με τον παραπάνω αναφερόμενο σκοπό, προκειμένου να κριθεί αν υπάγεται ή όχι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θα λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά το ποσοστό επί συνιδιόκτητων αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, στο οποίο αντιστοιχούν οι ονομαστικές μετοχές που κατέχει στις Α.Ε.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τον έλεγχο της υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μετόχων των προαναφερθεισών ΑΕ απαιτούνται κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:

- ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί περίληψη της σύστασης της ΑΕ.
- ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί οι τροποποιήσεις του καταστατικού της ΑΕ.
- Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της ΑΕ.
- Πρακτικό ΔΣ της ΑΕ από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος κάθε φορά εκπρόσωπός της.
- ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η έκθεση της ειδικής Εκτιμητικής Επιτροπής αποτίμησης σε χρήμα, της αξίας της κυριότητας των οχημάτων που εισφέρθηκαν από τους μετόχους κατά τη σύσταση της εταιρείας.
- ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί έκθεση της Ειδικής Εκτιμητικής Επιτροπής, αποτίμησης σε χρήμα, της αξίας της κυριότητας οχήματος, στην περίπτωση που αυτό εισφέρθηκε μετά τη σύσταση της εταιρείας από πρόσωπο που κατέστη μεταγενέστερα μέτοχος της ΑΕ.
- Βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της ΑΕ στην οποία θα αναφέρονται: Το σύνολο των ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί συνιδιόκτητων ΔΧ αυτοκινήτων της εταιρείας, ο αριθμός των συνιδιόκτητων αυτοκινήτων της εταιρείας, ο αριθμός των ονομαστικών αυτών μετοχών ανά μέτοχο, η αξία της μετοχής και το ποσοστό κάθε μετόχου επί του συνόλου των ως άνω μετοχών.
- Αντίγραφο βιβλίου μετόχων στο κεφάλαιο της ΑΕ, θεωρημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΕ. Στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από το βιβλίο μετόχων θα πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία μεταβίβασης και τα στοιχεία του πωλητή και του αγοραστή που υπογράφουν σε αυτό. Η ημερομηνία υπογραφής στο βιβλίο μετόχων θεωρείται και ως ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών.
- Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, κατατεθειμένο στη Δ.Ο.Υ
- Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΑΕ από την οποία να προκύπτει ότι ο μέτοχος στην ΑΕ οδηγεί ή δεν οδηγεί συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυμης εταιρείας και ένσημα από τα οποία να προκύπτει η ασφάλισή του.
- Σε περίπτωση που παρέχεται εργασία ή απασχόληση ασφαλιστέα σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, βεβαίωση ασφάλισης από τον εν λόγω φορέα.
- Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι κατέχει ή δεν κατέχει ονομαστικές μετοχές σε άλλη Α.Ε με σκοπό τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων.
- Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του μη υπόχρεου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπου, στην οποία θα δεσμεύεται ότι θα δηλώσει:
α) Τυχόν μεταβολές των μετοχών που κατέχει.
β) Τυχόν μεταβολές στα ΔΧ αυτοκίνητα που κατέχει η ΑΕ ( αγορά – πώληση ΔΧ αυτοκινήτων).
γ) Τυχόν μεταβολή στην εργασιακή του σχέση με την ΑΕ.
δ) Λήξη της ασφαλιστικής του σχέσης με τον Ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπαγόταν.

Εφόσον οι μέτοχοι ΑΕ έχουν στην κατοχή τους και ιδιόκτητα ΔΧ αυτοκίνητα θα πρέπει να συνυποβάλλουν και τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ δικαιολογητικά.

Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, για τους οποίους από 1-9-2011 δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις συνέχισης της ασφάλισής τους στον Οργανισμό.

Σύμφωνα με την αρ. 494/22/30-08-12 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ, ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές από 1/9/11 και εφεξής, από τους κατόχους ονομαστικών μετοχών μίας ή περισσοτέρων Α.Ε. με σκοπό τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κοσμίστρω με αυτοκίνητα ΔΧ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων ΔΧ μικρότερο ή ίσο του 10% και οι οποίοι με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 περ. δ΄ του Π.Δ. 258/2005, όπως συμπληρώθηκαν με όμοιες της παρ. 5 του άρθρου 51 ν. 3996/2011 δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, θεωρείται ισχυρός, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή ατόκως των ασφαλιστικών εισφορών τους.


Δείτε την σχετική απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο